21
Huajé je'echú, huajé eja'ahuá, quele yucuna marí:
Caja je'echú, eja'ahuá pamineco i'imacare capicharo. Ñaqué caja juni jalomi capichaco rijhua'até i'imacá. Pumí chiyó nomá huajé je'echú, huajé eja'ahuá hua'até. E nucá, Juan, amari Tupana le'ejé pajimila huitúca'aca je'echú chiyá Tupana i'imacá eyá. Jerusalén rií. Lamá'ataquejami que ri'imacá najló. Nahuacaco huacajé ri'ihuapaniperu lamá'atayo rocó palá huani ripé. Ñaqué caja ricá pajimila i'imacá lamá'ataquejami que najló. E noma'á apú quemacá caphí marí que Tupana i'imacá eyá: “Iyacá'o. Chuhua Tupana i'imajica ina'uqué hua'até. Rile'ejena ina'uqueja ne'emajica. Tupana yuréjero caja najhua'ateja. Tupana jalácajeri nejlú chiyá nejlú jalá. Uncá taca'acaje i'imalaje re najló. Uncá caja namálaje chapú caje yajhué; uncá caja neyálaje; uncá caja namálaje quehuini yajhué. Uncá ri'imalaje júpimi ri'imacá eja'ahuá chu que caja,” que rimacá.
E ricá, yá'acaro ñáca'ajori chu, quemari: “Chuhua nula'ajica piño nacaje piyuque huajé.”
E rimá piño nojló:
—Pilana'á marí papera chojé. Quehuácaje nupuráca'alo, ina'uqué pechu i'imacáloje caphí richojé penaje.
E rimá piño:
—Caja. Nucá queño'ótari piyuqueja nacaje i'imacá; nucá caja tajátajeri piyuqueja nacaje caja penaje. Núru'upi chu macára'atajeño huátaño juni i'iracana. Huátaño najluhua cajmuchaji ñaqué caja, no'ó najló ricá, ne'emacáloje matajnaco nujhua'até penaje. Majopeja no'ocá ina'uquejlo ricá; uncá rihuemí i'imalá. Nucá quemari caphí nochojé tára'ajeñojlo, ne'emacáloje nuyani que raú penaje. Caphí napechu i'imacare chojé caja nucá. Marí que ricá najló uncá jácho'olajeño nupuráca'alo ja'apiyá jema'acana chiyajlo. Eyá ajopánajlo ri'imajica chapú. Marí que i'imacaño ne'emacale pachá, ri'imajé najló chapú: ina'uqué piyá quero'ojeño, uncá caphí cale péchuruna Tupana chojé; uncá ina'uquélaruna; ina'uqué nójeño; namanaicho la'ajeño pajhua'atéchaca; lahuícho'ocaje la'ajeño; lejñácaje la'ajeño; pu'ují péchuruna nacaje jenami nacú, nemacare nacu: “Huachi'ináricana ricá” que; piyuque pajlácachina. Marí que i'imacaño i'imajeño cajruni siyá chu. Azufre aú lucúna'aco ricá. Marí que nacapichájico piño Tupana liyá.
Huajé Jerusalén yucuna marí:
E pajluhuaja Tupana hua'atéjeri, je'echú churí, iphari nunacu. Iyamá cuhuá'ata quele, maapami que nomácarena naquiyana ri'imacá. Chiyela i'imacare nacapi que, nala'acáloje chapú eja'ahuá chu i'imacaño raú penaje. Pajluhuaja nanaquiyana iphari nunacu, rimá nojló:
—Pi'ijná nujhua'até, nuya'achíyachi pijló Ohueja I'irí yajalo i'imajícayo —que rimacá nojló.
10 E Tupana hua'ateje, je'echú churí, huá'ari nupechu cajruni huani ipuré ejo. Yenoje ri'imacá. Ricá naquiyá riya'atá nojló pajimila Jerusalén, Tupana le'ejé ricá pajimila. Nomá ricá huitúca'aca je'echú chiyá, Tupana eyá. 11 Cajrú mejáma'atani Tupana le'ejé i'imacá rinacu. Jipa, cahuemí nojé huani que nomaca ricá. Cahuemí nojé jipa ií jaspe, ricá que ri'imacá. Jamára'apani, cristal que nomaca ricá. 12 Corral cajruni, yenuhua, chipúca'ari rinacojé. Jipa naquiyá la'acanami ri'imacá. Iyamá iphata ji'imaji nacojé quele rinumaná i'imacá apú eyá, apú eyá que. Iyamá iphata ji'imaji nacojé quele caja Tupana hua'atéjena, je'echú churuna, tára'año rinumaná rihua'aphena penaje. Rinumaná nacú lana'aquéjami i'imari. Israelmi chu laquénami a'ajútayami chuna ií i'imari lana'aquéjami rinacu. 13 Hueji queleno huánija rinumaná i'imacá. Camú jeño'ocá ejo pitá hueji quele rinumaná i'imacá. Eyá ripara'alá chojé pumitá i'imari hueji quele caja yacá'aro. Eyá apojó pitá, ripara'alá chojé pumitá hueji quele caja rinumaná yacá'aco. Camú yá'aco ejo pitá hueji quele caja rinumaná yacá'aro. 14 Iyamá iphata ji'imaji nacojé quele jipa to'oró corral ja'apihuá. Jesucristo huacára'acarena ií i'imari lana'aquéjami rinacu.
15 Tupana hua'atéjeri, pura'acó nujhua'até i'imacá, ña'arí pajimila huapherecha jená. Oro naquiyá la'acanami ri'imacá, rijña'acare aú rená. Rijña'á caja corral jená, rinumaná jená hua'até. 16 Rejenohuánija pajimila chita i'imacá. Camíta'achi que ri'imacá. Rená ña'ajona aú Tupana hua'atejeri ña'arí rená. Dos mil doscientos quilómetros quetana rihuapherecha i'imacá, ñaquetana caja yenuca ri'imacá. 17 Rijña'á caja corral yenuca jená. Sesenta y cuatro metros quetana yenójeca ri'imacá. Quetana rená ña'acó rile'ejé rená ña'ajona aú. 18 Jipa, palá nojé naquiyá la'acanami, corral i'imacá. Jaspe jipa ií. Oro huani naquiyana la'acanami pajimila i'imacá. Jamára'apani que ramaco huíluru que. 19 Palá nojé jipa, cahuemí nojé pato'oró jipa nacú, corral ja'apihuá to'ocó nacú. Ripalacha penaje ri'imacá, palá ramaco raú. Marí jipa ií, to'oró ra'apihuá: jaspe, apú zafiro, apú ágata, apú esmeralda, 20 apú crisoprasa, apú jacinto, apú caja penaje ií amatista. 21 Re nacaje cahuemí nojé, rií perla. Ricá huánija i'imari rinumaná itájona apú, apú que. Iyamá iphata ji'imaji nacojé quele rinumaná i'imacá. Pajlúhua'alano huánija perla i'imari rinumaná itájona. Pajimila e'iyohuá iñe'epú to'oró, oro naquiyá la'acanami ri'imacá; jamára'apani, huíluru que ramaco.
22 Uncá nomala re Tupana ñacaré, ina'uqué i'ijnatácaloje napéchuhua Tupana nacú richu penaje. Tupana, Ri'irí Jesucristo, quele i'imaño re. Ñaquele uncá Tupana ñacaré i'imalá. Piyuque la'ajeri Tupana, Nahuacára'ajeri caja ricá. 23 Uncá caja camú, queri, caje i'imalá re. Uncá na penaje calé ricá, Tupana i'imacale mejáme'etani najló. Ri'irí i'imari nacamaré queja. 24 Ina'uqué, ajopana te'eré eyájena, ajopana te'eré eyájena que amájeño ricamaré chojé. Piyuque ajopana, ajopana que huacára'ajeño i'ijnatájeño nacaje palá nojé, cahuemí nojé rejo. 25 Pajimila numaná yuríjico me'etáqueja hue'echú quetana. Uncá netálaje ricá, uncale lapí i'imalaje re. 26 Palá nojé nacaje ajopana, ajopana que capi i'imajica, ne'ejnataje ricá pajimila ejo. 27 Uncá ne'ejnatálaje nacaje pu'uhuareni rejo. Uncá caja pu'uhuaré la'acaño, uncá ina'uquélaruna, cajena i'imalájeño re. Uncá caja pajlácachina i'imalájeño re. Caja Tupana lana'arí ina'uqué ií Ri'irí papérane chu, ne'emacáloje matajnaco rijhua'até re penaje. Necaja calé i'imajeño re.