6
Iyamá cuhuá'ata quele ripapi yucuna marí:
Ejomi nomá Ohueja I'irí ca'acá pajluhuata ripapi papera pila'aquéjami naquiyá. Raú pajluhuaja cajmuruna naquiyana huá'ari najló:
—Majó pi'ijná —que rimacá.
Pichaní majáca'aco mejé que rinúru'upi mejé i'imacá. E nuyacá'o, nomá cahuarú, jareni ri'imacá. Pajluhuaja yá'aro rinacu. Huira'apaji i'imari ricapi. Apú a'arí pútenaji richá. E nachá'atajeri que ra'apaca cahuarú nacú. Raú ri'ijná ajopana chá'ataje nócacajo aú.
Ejomi Ohueja I'irí ca'arí apú richúta'ajona papera pila'aquéjami naquiyá. Ejéchami apú cajmuruna naquiyana quemacá nojló:
—Majó pi'ijná.
Aú nu'ujná rejo, amari apú cahuarú jácho'oco, querani ri'imacá. Apú a'arí rinacu ja'apájerijlo sajalu caje cajruni huani. Rinacu ja'apájeri huacára'ari ina'uqué nócaco pajhua'atéchaca eja'ahuá chu, nenócaloje pecohuácaca raú penaje.
Ejomi Ohueja I'irí ca'arí piño apú ripapi rinaquiyá. Hueji quele cha rica'acá richúta'ajona.
Raú apú cajmuruna naquiyana quemari nojló:
—Majó pi'ijná.
Nuyacá'o rejo. Amari apú cahuarú, cameni ri'imacá. Cachini jená ña'ajona i'imari rinacu ja'apátajeri capi. Pa'u quele cajmuruna e'iyayá apú quemari marí que: “Pajluhua cala iná sápaca'ala huemí na'á inajlo pajluhuaja jená ña'acó trigo. Pajluhua cala iná sápaca'ala huemí na'á inajlo hueji quele jená ña'acó cebada. ¡Pa! Apichátaniya Olivos ícha jilá. Apichátaniya caja cajmú cajé jalá amúra'atacanami,” que rimacá.
Ejomi Ohueja I'irí ca'arí piño apú richúta'ajona papera naquiyá. Pa'u quele cha rica'acá richúta'ajona rinaquiyá. Ejéchami apú piño, pa'u que cajmuruna naquiyana, quemacá nojló:
—Majó pi'ijná.
Nuyacá'o rejo. Amari piño apú cahuarú, memáreni ri'imacá. Rinacu ja'apájeri ií i'imari Taca'acaje. Rápumi chu apú ja'apari. Caja taca'acaño, pu'uhuaré la'acaño apucuna, rií i'imacá. Necá huacára'año ina'uqué nócaco pajhua'atéchaca, nenócaloje pecohuácaca raú penaje. Nahuacára'a caja cajrú me'epejí, cajrú ina'uqué taca'acáloje raú penaje. Nahuacára'a caja natami caje noca ina'uqué cajrú, nataca'acáloje rinacu penaje. Nahuacára'a caja camejérina yuriná noca ina'uqué. Marí que nahuacára'aca cajrú ina'uqué la'acana chapú eja'ahuá chuhuá.
Ejomi Ohueja I'irí ca'arí piño apú richúta'ajona papera pila'aquéjami naquiyá. Pajluhuaja té'ela quele cha rica'acá ricá. E nomá caja taca'acaño péchumi mesa caje ja'apí. Nenó ne'emacá, na'apátacale Tupana puráca'alo ina'uquejlo. Uncá nayurila Tupana yucuna i'imacana raú. Ajopana la'añó necá chapú rijimaje. E'iyonaja uncá nayurila naliyó ricá. 10 Jahuíyo'oqueja nemacá Tupánajlo: “Picá huahuacára'ajeri. Picá caja hue'epiri piyuqueja nacaje la'acana. Uncá hue'epílare pu'uhuaré la'acana picá. Quehuácaje puráca'aloji nacú quemájeri caja picá. ¿Méquechamica pimájica nanacu, noño hue'emacá? ¿Méquechamica pihuajájica ne'emajica ripachá?” que nemacá Tupánajlo.
11 E apú a'arí najló pajluhuano, pajluhuano, que a'arumacaji jaré nojé huani ri'imacá. Rimá najló, nahuatána'acaloje re caja jo'ó piño penaje. Nenójica piño nejena naquiyana, nenoca ne'emacá que caja. Najlupemí chami ne'emajica, ejéchami Tupana huajájica nenójenami. 12 E nomá piño Ohueja I'irí ca'acá apú richúta'ajona papera naquiyá. Pajluhua cuhuá'ata quele chami rica'acá ripapi chúta'ajona rinaquiyá. Raú nomá eja'ahuá ñaca'acó cajrú huani. Hua'ató que camú jimá yacaca camé. A'arumacaji cameni, me'ejñapí nojé huani queja rijimá amaco. Hua'ató que querá queri amaro. Jirá que rijimá amaro querani. 13 Ihuijina naquiyana cujúca'año eja'ahuá nacojé. Paijí icha, uncá jo'ó aparálare, carená cujúca'ataca que nacujúca'aca marí eja'ahuá nacojé. 14 Hua'ató que je'echú capichaco. Iná pila'acá papera que caja ricapichaco. Piyuque huani ipuré, paranacuhua caje macá jatataro rapucuna chiyá a'ajná ño'ojó. 15 Ejéchami piyuqueja ina'uqué ñaacó raú, ata'añó jipa pajremi chojé. Piyuque necá ata'añó: nahuacára'ajeño, surárana huacára'ajeño, cajrú la'acaño, cajrú péchuruna, huejapa péchuruna, ajopana hua'até sápajeño, najluhua sápajeño, quele piyuqueja necá ata'añó jipa pajremi chojé. Ne'iyajena ñaañó ipuré e'iyajé ata'ajó. 16 Nemá jípajlo, ra'acóloje nachá penaje, Tupana amaca piyá necá. Piyuque huacára'ajeri ricá. Nemá caja jípajlo, ra'acóloje nachá penaje, namejñátacoloje ra'apejé Ohueja I'irí yuchá liyá penaje. 17 Caja riphá rená chojé najló, uncá jema'alaño ra'apiyá, namácaloje riyuchá yajhué penaje. Uncá na ña'alaje riyuchá panacu, que nomaca ri'imacá.