7
1-2 Quéchami nomaca pa'u quele Tupana hua'atéjena, je'echú chiyájena. Pa'u quele eja'ahuá curu'uhuere queja natára'aco. Necá patañó pa'u quele carená, ra'apaca piyá piyuque eja'ahuá e'iyohuá. Napatá ricá ra'apaca piyá juni jalomi jimó, a'ahuaná e'iyohuá hua'até. Tupana quemari najló i'imacá, napichátacaloje eja'ahuá, juni jalomi, caje macá penaje. E nomá piño apú Tupana hua'ateje, je'echú chiyaje, huaíchaca camú jeño'ocá eyá. Cajmuni Tupana le'ejé lana'ajona i'imari ricapi. Jahuíyo'oqueja rimacá ajopana Tupana hua'atéjenajlo, eja'ahuá curu'uhuere chu tára'acañojlo: “Apichátaniya eja'ahuá, juni jalomi, a'ahuaná, caje macá, Tupana le'ejena ina'uqué i'imacale rehuá. Pamineco hualana'ajé Tupana le'ejena ina'uqué pulá nacú, nahue'epícaloje Tupana le'ejena necá penaje,” que rimacá najló.
Nemá nojló: “Caja nalana'á ciento cuarenta y cuatro mil ina'uqué pulá nacú, ajopana hue'epícaloje Tupana le'ejena ne'emacá raú penaje.” Israelmi chu laquénami naquiyana ne'emacá. Doce mil nanaquiyana i'imaño Judami chu laquénami. Doce mil caja i'imaño Rubenmi chu laquénami naquiyana. Doce mil caja i'imaño Gadmi chu laquénami naquiyana. Doce mil caja i'imaño Asermi chu laquénami naquiyana. Doce mil caja i'imaño Neftalimi chu laquénami naquiyana. Doce mil caja i'imaño Manasesmi chu laquénami naquiyana. Doce mil caja i'imaño Simeónmi chu laquénami naquiyana. Doce mil caja i'imaño Levimi chu laquénami naquiyana. Doce mil caja i'imaño Isacarmi chu laquénami naquiyana. Doce mil caja i'imaño Zabulomi chu laquénami naquiyana. Doce mil caja i'imaño Josemi chu laquénami naquiyana. Doce mil caja i'imaño Benjaminmi chu laquénami naquiyana. Marí quele ne'emacá i'imacá.
Jareni a'arumacáruna yucuna marí:
Quéchami nuyacá'aco piño. Nomá cajrú huani ina'uqué tami yá'aco. Uncá meño'ojó iná lapa'atala necá, íqui'iruna huani ne'emacá re. Ajopana, ajopana que ne'emacá. Ajopana, ajopana que naquiyana ne'emacá. Apú, apú chu que pura'ajeño ne'emacá. Piyuque ajopana te'eré, ajopana te'eré eyájena que ne'emacá. Ñáca'ajori, Tupana yá'acaro chu, ahua'á natára'o. Ohueja I'irí ahua'á natára'o caja. Jareni a'arumacáruna huánija ne'emacá piyuqueja. Huejirí huirulá nacapi que natára'aco. 10 E caphí nahuíyo'oca, nemá:
“Hue'ematájeri Tupana.
Caphí huapechu i'imacare chojé ricá, yá'aro ñáca'ajori chu.
Ri'irí palamane ri'imatá huecá capichácajo liyá,” que nemacá.
11 Piyuque Tupana hua'atéjena, je'echú chu i'imacaño, tára'año Tupana ahua'á veinticuatro peñahuilana hua'até. Pa'u quele cajmuruna i'imacaño tára'año caja najhua'até. E najláma'o najimá aú Tupana nacojé. 12 Nemá:
“Marí queja ricá: Palani Tupana, huapura'acóloje palá huani rinacu penaje.
Palá rila'acare huecá yucuna hue'emá caja rijló.
Piyuqueja nacaje nacojé hue'epéjeri ricá.
Palá ina'uqué pechu i'imacare nacú caja ricá.
Piyuqueja nacaje la'ajeri caja ricá.
Piyuqueja caja rihue'epica nacaje la'acana.
Marí queja Tupana, huapechu i'imacare chojé caphí, matajnaco i'imacá ricá —que nemacá Tupana nacú.
13 Eyá pajluhuaja peñahuilana naquiyana quemari nojló:
—¿Na ina'uqueca necá jareni a'arumacáruna? ¿Mere eyájena chi necá?
14 —Capí —que numacá rijló—. Picá hue'epiri.
Rimá nojló:
—Chapú huani nala'acá Tupana ja'apiyá jema'ajeño i'imacá eja'ahuá tajnaco yámona. Uncá ileruna, pamácarena, yurílaño Tupana ja'apiyá i'imacana raú. Tupana a'arí Ri'irí Jesucristo ina'uquejlo i'imacá, nenócaloje ricá pu'uhuaré nala'acare chaya, namanaicho nala'acare chaya penaje. Raú rica'á ricá naliyá. Necá, pamácarena, yuriño nachó rijló, rila'acáloje necá palá la'acaño penaje. Ñaquele palá la'acaño necá, jareni a'arumacáruna necá. Jareni na'arumacá, nepácale re'iyayá Jesucristo írami aú. 15 Aú calé natára'o Tupana ahua'á. Me'etení nala'acá rihuátaca que hua'ajini huani riñacaré chu. Tupana mejñátari necá, rahua'á ne'emacale. 16 Uncá huani quehuí me'epejí i'imalaje najló, uncá caja nanúru'upi chu macára'atalajo, uncá caja camú cára'atalaje necá. 17 Ohueja I'irí i'imari Tupana ahua'á, ricá i'imajeri namájeri. Rihuá'aje caja necá juni ejo, matajnaco jeño'ocare te'erí e'iyayá ejo rihuá'aje necá. Iná cajmuchá penaje ricá juni. Rejo rihuá'aje necá. Tupana jalacájeri nejlú jalá nejlú chiyá. Reyá a'ajná ño'ojó uncá iyácaje i'imalaje,” que rimacá nojló.