4
Kristo da pi agɨt do nin Piŋkop dakon gwakni agɨmaŋ
Nak dakon gen uŋun yaŋ: monjɨ kɨnda egɨsak kaŋ, don uŋun monjɨ da datni dakon yo morap tɨmɨtjak. Uŋun yo morap monjɨ dakon da toŋ yaŋ asak, mani monjɨsok egɨsak bɨsapmon uŋun dat dakon oman monjɨ da arɨpmon egɨsak. Uŋun kɨla amɨn ae mibɨltok amɨn da yoŋgamgwan egakwan wɨgɨ dat da bɨsap yɨpguron wɨgɨsak. +Ninyo kɨsi yaŋ gɨn, gen bamɨ dɨma nandaŋek egɨpgumaŋ bɨsapmon on mɨktɨm dakon gen teban ae aŋpakni uŋun dakon oman monjɨ egɨpgumaŋ. +Mani Piŋkop da bɨsap yɨpguron Monji yabekban pɨgɨt. Mɨŋat da aŋalaŋban gen teban da yoŋgamgwan egɨpgut. Nin gen teban da yoŋgamgwan egapno yokwikon baŋ yumaŋ nipgut. Aŋek yaŋ aban Piŋkop dakon gwakni agɨmaŋ.
+Ji abɨsok Piŋkop dakon gwakni ekwaŋ, do Piŋkop da Monji dakon Wupni yabekban nin da buron kɨlɨ pɨgɨgɨt. Aŋakwan Wup da paŋtagap aban Piŋkop do “Aba, Dat” yaŋ yaŋ tɨdomaŋ.
Yaŋ do aŋek gak oman monjɨ dɨma egɨsal. Gak Piŋkop da aban monji dagagɨl. Ae gak monji egɨsal, do yoni tagɨsi uŋun tɨmɨtdɨsal.
Pol da Galesia amɨn do nandaba kɨk agɨt
Ji kalɨp Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmgwit bɨsapmon yo piŋkop dɨma uŋun dakon oman monjɨ egɨpgwit. Mani abɨsok Piŋkop kɨlɨ nandaŋ ɨmeŋ. Bo yaŋsi yokeŋ kaŋ tagɨ, Piŋkop da ji kɨlɨ nandaŋ damgut. Do ji nido ae tobɨl kɨŋek wup yokwi tapmɨmɨ mɨnisi yo ɨsalɨ uŋuden uŋun dakon oman monjɨ egɨp do nandaŋ? 10  +Ji bɨsapmɨ bɨsapmɨ bɨsap madep gat, ae kanek kalugɨ dakon bɨsap madep gat, ae bɨlak kalugɨ dakon gawat gawat bɨsap madep uŋun yol kɨmotdosi nandaŋ. 11 Pi jikon agɨm uŋun ɨsalɨ asak yaŋ do ji dakon aŋpak do nandaŋek si pasoldot.
12 Not kabɨ, ji Juda amɨn dakon gen teban yɨpmaŋek nak yombemsi dagoni do tebai dayɨsat. Nak naga gen teban yɨpmaŋek ji yombemsi agɨm. Yaŋ aŋapbo ji da gulusuŋ kɨnda dɨma aŋ namgwit. 13 Dɨsi nandaŋ, sot kɨnda da abɨdaŋban nak wasok wasoksi abɨŋ jikon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋagɨm. 14 Sotno da jɨgɨ madepsi damgut, mani ji manji dɨma namgwit, ae nak gat egɨp do dɨma kurak tawit. Nak Piŋkop dakon aŋelo kɨnda naŋ yaŋ abɨdawit, bo ae Yesu Kristo iyɨ naŋ yaŋ abɨdawit. 15 Uŋun bɨsapmon ji nak do kɨsɨk kɨsɨk aŋek tagɨsi nandaŋ namgwit. Mani abɨsok uŋun kɨsɨk kɨsɨkji dukon tosok? Nak asisi yosot, uŋun bɨsapmon nak aŋpulugok do madepsi galak tawit. Ae dabɨlji tagɨ pɨlɨkbam tam, pɨlɨk nak do nabam. 16 Niaŋɨ? Nak gen bamɨ dayɨŋek uwalji dagagɨm, ma?
17 Nandani, amɨn ji paŋgalak ak do pi aŋ, uŋun ji paŋpulugoni dakon nandak nandakni mɨni. Uŋun ji da nin nipmaŋ degek uŋun yolni yaŋ do pi aŋ. 18 Nin amɨn do aŋpak yo tagɨsi aŋyom do nandak nandak tebai aneŋ kaŋ, uŋun tagɨsi. Bɨsapmɨ bɨsapmɨ uŋun aŋpak ani, ae nak da egɨpbeŋ bɨsapmon gɨn dɨma ani. 19 Gwaknoni, mɨŋat da monjɨ altok do aŋakwa tepmɨ paŋ, uŋudeŋ tepmɨ aeno pasat. Nido, ji Kristo yombemsi ani do nandɨsat. 20 Nak abɨsok ji gat dɨma ekwamaŋ. Nak ji gat kɨsi ekwamaŋ tam, gen tagɨsok dɨ tagɨ dayɨkom. Nak ji do nandaba kɨk asat. Niaŋon da ji paŋpulugokeŋ uŋun dɨma nandɨsat.
Aga gat Sara gat dakon tɨlak gen
21 Gen teban da yoŋgamgwan egɨp do nandaŋ amɨn, ji abɨsok nak nayɨni. Gen teban da niaŋ yosok? 22  +Piŋkop gen papia da yaŋ yosok, Abraham uŋun monji bamorɨ. Omani do egɨpgut mɨŋat Aga da kɨnda aŋalagɨt. Ae mɨŋatsini ɨsal egɨpgut da kɨnda aŋalagɨt. 23  +Uŋun oman mɨŋat dakon monji uŋun amɨn da monjɨ paŋalaŋ kosiron da altagɨt. Mani mɨŋatsini ɨsal egɨpgut dakon monji uŋun, Piŋkop da yaŋ teban tok aŋakwan altagɨt. 24 Uŋun gengwan tɨlak gen kɨnda tosok. Mɨŋat bamot uŋun saŋbek saŋbek bamorɨ dakon tɨlak asak. Aga uŋun Sinai Kabapmon saŋbek saŋbek dakon tɨlak asak. Aŋakwan monjini da gen teban dakon oman monjɨ dagoŋ. 25 Aga uŋun Sinai Kabap dakon tɨlak asak. Uŋun kabap mɨktɨm Arebia dakon. Ae Jerusalem abɨsok tosok uŋun dakon tɨlak kɨsi asak. Jerusalem uŋun gwakni gat gen teban dakon oman monjɨ ekwaŋ. 26  +Mani Jerusalem kɨnda Kwen Kokup tosok uŋudon oman amɨn mɨni. Uŋun kokup uŋun nin dakon meŋnin. 27  +Piŋkop gen papia da yaŋ yosok:
“Mɨŋat gak bupmɨkon egek monjɨ dɨma paŋalasal, gak kɨsɨk kɨsɨk aki.
Mɨŋat gak monjɨ paŋalak do tepmɨ dɨma nandagɨl, gak but galak nandaŋek yaŋ tɨdoki.
Nido, mɨŋat eni toŋ dakon gwakni yapmaŋek gwakgo morapmɨsi akdaŋ.”
28  +Not kabɨ, ji Aisak yombem. Piŋkop dakon yaŋ tebantogon ji gwaknisi awit. 29  +Monjɨ uŋun amɨn da monjɨ paŋalaŋ kosiron da altagɨt, uŋun da Telagɨ Wup da tapmɨmon da altagɨt uŋun da yo yokwisi aŋ yomgwit. Abɨsok kɨsi aŋpak yaŋ gɨn tosok. 30 Mani Piŋkop genon ni gen tosok? Gen yaŋ tosok:
“Oman mɨŋat uŋun gat monji gat yolni.
Nido oman mɨŋat dakon monji uŋun da dat gat ae mɨŋatsini dakon monji gat dakon yo dɨwat dɨma tɨmɨtjak.”
Uŋun Piŋkop gen da yosok. 31 Not kabɨ, nin nandamaŋ, nin oman mɨŋat dakon gwakni dɨma. Nin mɨŋatsini ɨsal egɨpgut dakon gwakni.
Kristo da nin pulugaŋ nipmaŋdak bɨsapmon, Telagɨ Wup da nin pawɨlban amɨn do aŋpak tagɨsi aŋyomamaŋ
(Kɨlapmɨ 5–6)
+ 4:3 Kol 2.20 + 4:4 Jn 1.14; Ro 1.3 + 4:6 Ro 8.15-17 + 4:10 Ro 14.5; Kol 2.16 + 4:22 WW 16.15; 21.2 + 4:23 Ro 9.7-9 + 4:26 Ibr 12.22; PA 21.2,10 + 4:27 Ais 54.1 + 4:28 WW 15.4-5; Ro 9.7 + 4:29 WW 21.9-10; Jn 8.35