2
+Ji altok altok kalugɨ kɨlɨ awit, do aŋpak yokwi morap yɨpmaŋ mudoni. Top yogok aŋpak gat, ae jamba but aŋpak morap gat, ae tagɨsi ekwaŋ amɨn do nandaba yokwi tok gat, ae yaŋba yokwi tok morap gat uŋun kɨsi yɨpmaŋ mudoni. Monjɨ ŋakŋak kalugɨ mum do galagɨ madepsi nandaŋ, uŋun da tɨlak mum tagɨsi, ae uŋudon yo yokwi kɨnda dɨma tosok, uŋun Piŋkopmon da abɨsak uŋun tɨmɨt do galagɨ madepsi nandani. Mum uŋun da wupji aŋpulugaŋban Piŋkop da egɨp egɨp kalugɨ uŋun damguron tagaŋ madep ani ae tapmɨm pani, aŋek Piŋkop gat tagɨsi egɨpni. +Yaŋ ani, nido Piŋkop da aŋpak ninon asak uŋun kɨlɨ aŋkɨlɨk kawit, aŋek Amɨn Tagɨ uŋun tagɨsi yaŋ kɨlɨ nandawit.
Amɨn Tagɨ uŋun gwak egɨp egɨpmɨ toŋ
Ji Amɨn Tagɨkon apni. Uŋun gwak egɨp egɨpmɨ toŋ yombem kɨnda. Mɨŋat amɨnyo da kaŋba yokwi aban maba kɨgɨt, mani Piŋkop da kɨlɨ manjɨgɨt, aŋek kaŋban tagɨsisi agɨt.
+Jiyo kɨsi gwak egɨp egɨpmɨ toŋ yombem, ae Telagɨ Wup da tapmɨmon Piŋkop da paŋpulugaŋban iyɨ dakon yutni dagoŋ. Yaŋ aban ji Piŋkop dakon telagɨ mukwa sogok amɨn kabɨni egek Yesu Kristo da manon paret ani. Uŋun paret Telagɨ Wup da ji paŋtagap aban Piŋkop da paret si galak tosok asak. +Uŋun do Piŋkop da papiakon gen kɨnda yaŋ tosok:
“Nandani, yut kodɨgɨkon gwak teban tɨp kɨndanaŋ tɨdosot uŋun nak da kɨlɨ manjɨgɨm.
Uŋun gwak tagɨsi ae tebaisi.
Uŋun abɨsok yɨpbo Saion kokup papmon tosok.
Uŋun do nandaŋ gadaŋ ɨmni amɨn mayaktok arɨpmɨ dɨma pakdaŋ.”
+Ji nandaŋ gadat aŋ mɨŋat amɨnyo yaŋsi nandaŋ, Kristo uŋun gwak wagɨl tagɨsisi. Mani nandaŋ gadat dɨma aŋ amɨn, uŋun do Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:
“Yut agak amɨn da gwak yokwi yaŋ yaŋek maba kɨgɨt, uŋun gwak tɨp kɨnda naŋ tɨdawit da akdak.”
+Ae gen kɨnda yaŋ tosok:
“Uŋun da tɨp da yaŋ kosit obanikon tosok, do amɨn morapmɨ kandapmɨ tɨdaŋek pɨlɨgɨ pagek tasɨk tokdaŋ.”
Uŋun Piŋkop dakon gen abɨŋ yɨpmaŋgaŋ, do kandapmɨ tɨdaŋek pɨlɨgɨ pokgoŋ. Kalɨp Piŋkop da yaŋ ani do kɨlɨ manjɨgɨt.
+Mani, Piŋkop da ji kɨlɨ manjɨgɨt. Ji Kɨla Amɨn Madep dakon telagɨ mukwa sogok amɨn kabɨni ekwaŋ. Ji Piŋkop iyɨ dakon mɨŋat amɨn kabɨnisi ekwaŋ. Egek jikon yo tagɨsi morap agɨt uŋun dakon yaŋ teŋteŋok ani do yaŋ damgut. Pɨlɨn tuk yɨpmaŋ degek teŋteŋɨkon apni do yaŋ damgut. 10  +Kalɨp Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨma egɨpgwit, mani abɨsok mɨŋat amɨn kabɨnisi ekwaŋ. Kalɨp Piŋkop dakon bupmɨni dɨma abɨdawit, mani abɨsok kɨlɨ abɨdaŋ.
No Rule Mɨŋat amɨn dɨwarɨ da binapmon pɨlɨk bamok kɨlegɨsi aneŋ
(Kɨlapmɨ 2.11–3.22)
Nin Piŋkop dakon oman monjɨsi egɨpneŋ
11  +Notnonisi, ji on mɨktɨmon kokup ŋwakŋwarɨkon amɨn da yaŋ ekwaŋ, ae binap amɨn yombem. Do yaŋsi dayɨsat, ji but kalɨp dakon galaktok yokwi manji yomni. Uŋun da wupji abɨŋ yɨp do emat asak. 12  +Ji Piŋkop dɨma nandaŋ ɨmaŋ amɨn da binapmon pɨlɨk bamok kɨlegɨsi ani. Asi, gulusuŋ aŋ do gen yaŋ damdaŋ, mani aŋpakji kɨlegɨ koni do don Piŋkop da mɨŋat amɨnyo gen pikon yop do apjak bɨsapmon Piŋkop dakon man aŋkɨsikdaŋ.
13  +Gapman mibɨlɨ mibɨlɨ dakon geni guramɨtni, nido Amɨn Tagɨ da yaŋ ani do nandɨsak. Kɨla amɨn madep da ji dakon wukwisi egɨsak do geni guramɨtni, 14 ae provins dakon gapman dakon mibɨltok amɨni kɨsi dakon geni guramɨtni. Kɨla amɨn madep da uŋun amɨn yabegek aŋpak yokwi aŋ amɨn do kobogɨ yokwi aŋyomni, ae aŋpak kɨlegɨ aŋ amɨn dakon man pawɨgɨni do yopgut da ekwaŋ. 15  +Piŋkop da aŋpak tagɨsi baŋgɨn ani do nandɨsak. Yaŋ aŋek kaŋdo nandaŋ kokwini tagɨ dɨma amɨn da gen kagani sopmaŋek gen dɨma yaŋ damni. 16 Ji mɨŋat amɨnyo pulugaŋkwi da yaŋ egɨpni. Mani “nin pulugaŋbi” yaŋ nandaŋek kɨŋ aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ dɨ abam. Piŋkop dakon oman monjɨ da yaŋ egɨpni. 17  +Amɨn morap kɨsi do nandaba wukwan yomni, aŋek Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ do but dasi galak taŋ yomni. Piŋkop do si pasalek egɨpni. Aŋek kɨla amɨn madep do man madep ɨmni.
Nin Yesu Kristo dakon aŋpak yolek tepmɨ paneŋ
18  +Oman monjɨ ji kɨla amɨnji dakon pɨŋbini egek nandaba wukwan yomni. Nak kɨla amɨn tagɨsi ji do yo yaworɨ aŋdamaŋ uŋun dogɨn dɨma yosot. Kɨla amɨn yo yokwi aŋdamaŋ uŋun kɨsi dakon pɨŋbini egɨpni. 19 Piŋkop dakon galaktok yolakwa ɨsal dogɨn tepmɨ daba tepmɨ uŋun tagɨ pamaŋ yaŋ nandani kaŋ, Piŋkop da uŋun do tagɨsi nandakdɨsak. 20  +Mani aŋpak yokwi aŋakwa dɨkba tepmɨ pani kaŋ, Piŋkop da ji do nandaban tagɨ asak? Uŋun dɨma. Mani aŋpak tagɨ baŋ aŋakwa dɨkba uŋun do tepmɨ pani kaŋ, Piŋkop da yaŋ do galak tosok. 21  +Piŋkop da aŋpak uŋuden yolni do yaŋ damgut, nido Kristo ji paŋpulugok do tepmɨ pagɨt. Ji da yolni do aŋpak uŋun kɨlɨ dolɨgɨt.
22  + “Uŋun yokwi kɨnda dɨma agɨt,
ae top genyo kɨsi kɨnda dɨma yagɨt.”
23  +Amɨn da ɨbɨpgwit, mani kobogɨ dɨma yobɨpgut. Tepmɨ pagɨt, mani paŋupbal ak do dɨma yagɨt. Uŋun iyɨ naŋ Piŋkop yo morap kokwin kɨlegɨsi agak amɨn da kɨsiron yɨpgut. 24  +Kristo tɨlak kɨndapmon akgɨt aŋek gɨptɨmni naŋ nin dakon yokwinin ɨmekgɨt. Yokwi morap yɨpmaŋ mudaŋek aŋpak kɨlegɨ yol kɨmotneŋ mibɨlɨ yaŋ do aŋek agɨt. Gɨptɨmni obɨsi aŋagakwa tepmɨ pagɨt uŋun da ji paŋmɨlɨp agɨt. 25  +Ji kɨsi morap sipsip kɨnda pasɨlgɨt da dɨma nandaŋ pɨsaŋek agɨsak uŋun da tɨlak agɨpgwit. Mani abɨsok Sipsip Kɨla Amɨn Tagɨsikon tobɨl apgwit. Uŋun wupji dakon Kɨla Amɨn Tagɨsi.
+ 2:1 Ep 4.22; Jem 1.21 + 2:3 Kap 34.8 + 2:5 Ep 2.21-22; PA 1.6 + 2:6 Ais 28.16; Ep 2.20 + 2:7 Kap 118.22 + 2:8 Ais 8.14 + 2:9 GT 7.6; 14.2; Ais 9.2; Ya 26.18; Ep 5.8 + 2:10 Os 2.23 + 2:11 Gal 5.17,24 + 2:12 Mt 5.16 + 2:13 Tit 3.1 + 2:15 1Pi 3.16 + 2:17 Ro 12.10 + 2:18 Ep 6.5 + 2:20 1Pi 3.14,17 + 2:21 Mt 16.24; Jn 13.15 + 2:22 Ais 53.9 + 2:23 Ais 53.7; 1Pi 3.9 + 2:24 Ais 53.5-6; Ro 6.11 + 2:25 Esi 34.5-6; Mt 9.36; Jn 10.14; Ibr 13.20-21