11
Piŋkop da Israel amɨn dɨwarɨ do nandaŋ yawot agɨt
+Do nak yaŋ dayɨkdɨsat, Piŋkop da mɨŋat amɨn kabɨni manji yomgut? Uŋun dɨmasi! Nak naga Israel amɨn kɨnda. Nak Abraham dakon babi, ae Benjamin da kabɨkon nani kɨnda. Piŋkop da mɨŋat amɨnyo kalɨp iyɨ do manjɨgɨt uŋun manji dɨma yomgut. Ji Piŋkop da papiakon Elaija do gen mandabi uŋun dɨma nandaŋ bo? Elaija Israel amɨn do gen yaŋ yomɨŋek Piŋkop yaŋ iyɨgɨt:
+ “Amɨn Tagɨ, gak dakon kombɨ amɨngo kɨlɨ dapba kɨmakgwit, ae gak dakon altago tuwɨlgwit.
Abɨsok nak kaloŋ dagɨn egapbo nakyo kɨsi nɨkba kɨmotdɨsat.”
+Mani Piŋkop da kobogɨ ni gen naŋ iyɨgɨt? Yaŋ iyɨgɨt:
“Nak dakon amɨn kabɨno 7 tausen da ekwaŋ, uŋun amɨn kokup kɨdat Bal uŋun do gawat gawat dɨma awit.”
Uŋudeŋ gɨn abɨsokyo kɨsi Piŋkop da Juda amɨn kabisok kɨnda nandaŋ yawot aŋ yomɨŋek iyɨ do kɨlɨ manjɨgɨt. +Uŋun pi kɨnda awit do aŋek dɨma manjɨgɨt, uŋun nandaŋ yawok yomɨŋek ɨsalsi manjɨgɨt. Uŋun pi kɨnda aŋakwa manjɨgɨt tam, uŋun da nandaŋ yawotsi dɨma asak.
Yaŋdo, niaŋ yoneŋ? Israel amɨn Piŋkop da dabɨlon kɨlek tok do pi tebaisi awit, mani dɨma kɨlek tawit. Piŋkop da amɨn dɨwarɨ baŋgɨn manjɨŋban uŋun dagɨn kɨlek tawit. Aŋakwan dɨwarɨ Piŋkop da but yomani sopmaŋ yomgut. +Piŋkop gen papia da uŋun do yaŋ yosok:
“Piŋkop da nandak nandakni paŋupbal aban upbal tawit,
ae dabɨlɨ sopban yo dɨma pɨndarɨ awit,
ae mɨrakni sopban yo dɨma nandawit.
Piŋkop da yaŋ agɨt da abɨsok yaŋ gɨn egɨ aŋaŋ obaŋ.”
+Kalɨp Dewit da uŋun do yaŋ yagɨt:
“Uŋun jap noknok aŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋ, mani gak da yokwi awit dakon kobogɨ do paron yopbɨ yokwalni, ae gapmakon moni, ae kosiron tɨpmon kandapni tɨdoni dosi nandɨsat.
10 Ae dabɨlni abɨ pɨlɨn taŋakwa yo dɨma pɨndatni, ae jɨgɨ morapmɨ ɨmek yomɨŋaki manji gɨroŋɨtni, aŋek yaŋ gɨn egɨ wɨgɨni dosi nandɨsat.”
Piŋkop da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt
11  +Yaŋdo, nak yaŋ dayɨkdɨsat. Israel amɨn yokwikon maŋek wagɨl tasɨk taŋ yaŋ nandaŋ? Uŋun dɨmasi! Uŋun Piŋkop manji ɨmgwit, aŋakwa Piŋkop da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. Israel amɨn da uŋun kaŋek ninon yaŋsi asak tam tagɨsi yaŋ nandaŋ yomni do aŋek Piŋkop da uŋun agɨt. 12 Israel amɨn da Piŋkop manji ɨmgwit bɨsapmon Piŋkop da mɨktɨm amɨn morap kɨsi paŋpulugaŋek yo tagɨsi morapmɨ aŋyomgut. Ae Israel amɨn Piŋkop dakon aŋpak yɨpmaŋ dekgwit bɨsapmon Piŋkop Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ do yo tagɨsi aŋyomgut. Yaŋ agɨt do yaŋsi nandaneŋ, Israel amɨn Piŋkopmon ae tobɨl apni bɨsapmon, mibɨltok agɨt uŋun si yapmaŋek mɨktɨm amɨn morap kɨsi do yo wagɨl tagɨsisi morapmɨ aŋyomdɨsak.
13 Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ, nak abɨsok ji do gen on dayɨkdɨsat. Piŋkop da nak jikon yabekbi pi abeŋ do yaŋ namgut. Nak pi uŋun asat uŋun do tagɨsi nandɨsat, 14 nido nak uŋun pi aŋapbo, Piŋkop da jikon yo tagɨsi aŋ damɨŋakwan, Israel amɨn dabɨnoni da uŋun kaŋek, ninon yaŋ gɨn asak tam tagɨsi yaŋ nandani do nandɨsat. Yaŋ nandaŋakwa Piŋkop da dɨwarɨ yokwikon baŋ tɨmɨtjak kaŋ tagɨsi yaŋ nandɨsat. 15 Piŋkop da Israel amɨn yopmaŋ dekgɨt bɨsapmon mɨŋat amɨnyo mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun tɨmɨkban iyɨ gat but kaloŋ awit. Yaŋ agɨt do Israel amɨn yokwikon baŋ tɨmɨtjak kaŋ, nin nandamaŋ, uŋun kɨlɨ kɨmakgwit baŋ egɨp egɨp ae yomɨsak yaŋ asak. 16 Amɨn da wit mibɨltok paŋ uŋun baŋ dɨwarɨ tɨmɨgek bret wasaŋek Piŋkop do paret aŋ. Yaŋ aba bret dɨwarɨ kɨsi telagɨ gɨn aŋ mudoŋ. Ae kɨndap dakon gelɨ uŋun telagɨ kaŋ, kɨlɨŋɨ yo kɨsi telagɨ gɨn.
17  +Nak tɨlak gen kɨnda dayɨkdɨsat. Olip kɨndap amɨn da kwaokbi dakon kɨlɨŋɨ uŋun Israel amɨn dakon tɨlak asak. Uŋun kɨlɨŋɨ dɨwarɨ Piŋkop da paŋsanɨk maban kɨwit. Ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ ji olip kɨndap iyɨ kwokwo dakon kɨlɨŋɨ yombem, ji paŋabɨŋ olip kɨndap tagɨsi amɨn da kwaokbikon saŋbegɨt da gelɨkon pakbi ɨlɨgek kɨlɨŋɨ dɨwarɨ gat tagɨsi toŋ. 18 Mani ji dɨsi do nin kɨlɨŋɨ dɨwarɨ yapmaŋek kɨlɨŋɨ tagɨsi yaŋ dɨma nandani. Ji da gelɨ do pakbi dɨma ɨmaŋ, gelɨ da pakbi damɨsak, do ji dɨsi do dɨma nandaba wɨgɨsak. 19 Mani ji da yaŋ yokdaŋ, “Nin da kɨndap obikon saŋbeneŋ do aŋek kɨlɨŋɨ uŋun Piŋkop da paŋsanɨkgɨt.” 20 Uŋun asi, Piŋkop da yaŋ agɨt. Mani Israel amɨn Kristo dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmgwit, uŋun do aŋek paŋsanɨkgɨt. Ae ji nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ do kɨndapmon saŋbewit da ekwaŋ. Do ji dɨsi do nandaba dɨma wɨgɨsak. Ji si pasolni. 21 Nido Piŋkop da kɨndap uŋun iyɨ dakon kɨlɨŋɨ uŋun paŋsanɨkgɨt, do ji dɨsi do nandaba wɨgɨsak kaŋ, jiyo kɨsi paŋsanɨtdɨsak.
22  +Ji pakyaŋsi nandani. Piŋkop da amɨn do aŋpak yaworɨ aŋyomɨsak, mani yokwi aba japmɨ nandaŋ yomɨsak. Amɨn morap aŋpakni yopmaŋ dekgwit uŋun yo yokwisi aŋyomgut, mani ji aŋpakni tagɨsi uŋun do nandaŋ teban taŋek sigɨn atni kaŋ, aŋpak yaworɨ aŋdamdɨsak. Mani ji yaŋon dɨma atni kaŋ, jiyo kɨsi paŋsanɨtdɨsak. 23 Ae Israel amɨn kalɨp paŋsanɨkgɨt uŋun nandaŋ gadat ani kaŋ, kɨndap obikon aeni saŋbekdɨsak. Nido Piŋkop iyɨ aeni saŋbesak dakon tapmɨm taŋ ɨmɨsak. 24 Dɨsi nandaŋ, Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ ji kalɨp olip kɨndap iyɨ kwokwo dakon kɨlɨŋɨ yombem da yaŋ egɨpgwit. Uŋudon baŋ Piŋkop da ji paŋsanɨk olip kɨndap amɨn da kwaokbikon saŋbegɨt. Kɨndap iyɨ yaŋ dɨma kwoŋ, mani Piŋkop da yaŋ agɨt. Do kɨlɨŋɨ uŋun paŋsanɨkgɨt uŋun iyɨ da obikonsi tagapmɨsi saŋbekdɨsak.
Piŋkop amɨn morap do bupmɨni yolɨk do nandɨsak
25 Not kabɨ, nak ji da gen pasɨlɨ kɨnda tosok uŋun dakon mibɨlɨ nandaba pɨsosak do nandɨsat. Yaŋ kaŋ dɨsi do dɨma nandaba wɨgɨsak. Gen pasɨlɨ uŋun yaŋ: Israel amɨn dɨwarɨ Piŋkop da but yomani sopgut uŋun yaŋ egɨ wɨgakwa Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ niaŋ da iyɨkon apni do tɨlak yɨpgut uŋun da arɨpmon iyɨkon apdaŋ. 26  +Ae don Piŋkop da Israel amɨn morap kɨsi yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak. Uŋun do Piŋkop gen papia da yaŋ yosok:
“Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨn uŋun Saion kokup papmon da apdɨsak.
Abɨŋek Jekop dakon amɨn kabɨkon altaŋek Piŋkop gen pabɨŋ yop aŋpakni wɨrɨrɨkban kɨŋ mudokdaŋ.
27  +Aŋek yokwini wɨrɨrɨk yom do nak uŋun gat saŋbek saŋbek kɨnda abeŋ.”
28 Israel amɨn Yesu dakon Gen Bin Tagɨsi uŋun do manji ɨmgwit, do Piŋkop dakon uwalni dagawit. Yaŋ aŋek ji Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ paŋpulugawit. Mani Piŋkop da kalɨpsigwan Israel amɨn iyɨ dakon mɨŋat amɨn kabɨ egɨpni do kɨlɨ manjɨgɨt, ae babɨkni do sigɨn nandaŋ yomɨŋek but dasi galaktaŋ yomɨsak. 29 Nido Piŋkop da amɨn yaŋ yomɨsak uŋun nandak nandakni kulabɨk dɨma asak, ae but galak do yo yomɨsak uŋun arɨpmɨ dɨma gwayesak.
30 Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ ji kalɨp Piŋkop dakon gen pabɨŋ yopgwit. Mani abɨsok Israel amɨn Piŋkop dakon gen dɨma guramɨkgaŋ. Yaŋ do aŋek ji bupmɨni abɨdawit. 31 Uŋudeŋ gɨn abɨsok Israel amɨn da Piŋkop gen dɨma guramɨkgaŋ. Mani ji da bupmɨni abɨdawit, do Israel amɨn yo kɨsi tagɨ abɨdoni. 32 Piŋkop da mɨŋat amɨn morap kɨsi bupmɨni yolɨk do nandagɨt, do yum pɨndagakwan amɨn kɨsi geni kɨrɨŋɨgek dam tebanon egɨpgwit.
Piŋkop man madep ɨmɨŋ kɨmotneŋ
33  +Mao! Piŋkop dakon aŋpakni tagɨsi, ae nandaŋ kokwini, ae nandak nandakni uŋun wagɨl ɨlarɨsi. Gen kokwin pi agakni amɨn da mibɨlɨ arɨpmɨ dɨma wɨsɨŋ kokogɨ, ae amɨn da pi agakni arɨpmɨ dɨma nandaŋ pɨsogɨ. 34  +Uŋun do Piŋkop gen papiakon gen yaŋ tosok:
“Namɨn da Amɨn Tagɨ dakon butni kagɨt?
Ae namɨn da aŋpulugaŋek nandak nandak ɨmgut?”
35  + “Namɨn da mibɨltok Piŋkop do yo ɨmgut do kobogɨ do Piŋkop da yoni tamoni paŋtobɨl ɨmjak?”
36  +Piŋkop da iyɨ yo morap wasagɨt, ae uŋun da yaŋakwan tamonikon toŋ. Ae yo morap da mani aŋenokgoŋ. Dagok dagogɨ mɨni tɨlɨmni taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak teban. Uŋun asi.
Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn da ni aŋpak baŋ ani uŋun do Pol da yagɨt
(Kɨlapmɨ 12.1–15.13)
+ 11:1 1Sa 12.22; Kap 94.14; Pil 3.5 + 11:3 1KA 19.10,14 + 11:4 1KA 19.18 + 11:6 Gal 3.18 + 11:8 GT 29.4; Ais 29.10 + 11:9 Kap 69.22-23 + 11:11 Ya 13.46 + 11:17 Ep 2.11-19 + 11:22 Jn 15.2,4 + 11:26 Ais 59.20-21 + 11:27 Jer 31.33-34 + 11:33 Ais 55.8-9 + 11:34 Ais 40.13; 1Ko 2.16 + 11:35 Jop 41.11 + 11:36 1Ko 8.6