13
Gotna kudi buldakwa némaa ga yaalébaandaranké dé wakwek
Jisas Gotna kudi buldakwa némaa ga kulaknyényké yadéka déku du dé nak dérét wak, “Némaan du, kéni yéknwun ga mé vé. Yéknwun matut male de yak.” *Lu 19:44Naate wadéka dé Jisas dérét wak, “Ao, bulaa wan yéknwun ga. Yéknwun matut yadaka naané vu. Kukba du yae kéni ga akwi yaalébaanké de yo. Yaalébaante de kéni matu kérae yatjadado kéni matu nak matuba kwaakaapuk yaké de yo.”
Wupmalemu kapéredi mu yaadéranké dé Jisas kudi wakwek
3-4 Wani kudi watakne Jisas wani ga kulaknyénytakne ye dé Oliv nébat waarék. Waare rate dé Gotna kudi buldakwa némaa gat vék. Védéka de déku du Pita, Jems, Jon, Andru, de male déké ye de dérét wak, “Naanat mé wakwe. Yani nyaa Gotna ga yaalébaanké de yo? Samu mu taale yaadu vétakne naané kéga waké naané yo? ‘Bulaa wani kapéredi mu yaaké dé yo.’ Yani nyaa naané waga waké naané yo?” Naate waatadaka dé wak, “Guné jérawu yaké guné yo. Yate yénaa yakwa duna kudi véknwukaapuk yaké guné yo. *Mk 13:21, 22; 1 Jo 2:18Wupmalemu du yae wuna yéba wakwete yénaa yate nak nak kéga waké de yo, ‘Wuné Got wadén ban Krais wuné.’ Naate wado wupmalemu du taakwa yénaa yadan kudi véknwuké de yo. Wupmalemu du waariyaké de yo. Waariyado nak du waariyadakwaké kudi bulké de yo. Yado véknwute guné wup yakaapuk yaké guné yo. Taale waga yaké de yo. Sésékukba yaaran tulé kukba yaaké dé yo. Nak képmaaba rakwa du taakwa de nak képmaaba rakwa du taakwa wale waariyaké de yo. Nak némaan banna kém nak némaan banna kém wale waariyaké de yo. Wupmalemu képmaaba wupmalemu apu anyék kutké lé yo. Du taakwa kaadé wale re kiyaaké de yo. Wani kapéredi mu wan taakwa nyaan batnyé kéraaké yate kaagél kutdakwa pulak. Wani taakwa kaagél las wawo kutdaran pulak, kukba kapéredi mu las wawo yaaké dé yo.
*Mt 10:17-22“Guné jérawu yaké guné yo. Guné wuna du ragunékwaké du las wuna jébaaké kélik yate gunat kulékiye gunat kotimké de yo. Gotna kudi buldakwa gaba gunat viyaaké de yo. Gunat kure yédo guné deku némaan duna méniba téké guné yo, wuna jébaa kutgunékwa bege. Téte guné wuna kudi derét wakweké guné yo. 10 *Mt 28:19Wuna du taakwa taale de akwi képmaaba rakwa du taakwat wuna kudi wakweké de yo. Wakwedo sésékukba yaaran tulé yaaké dé yo. 11 Gunat kure kotimdo guné taale guna mawuléba kéga wakaapuk yaké guné yo, ‘Naané deku kudi yaga pulak kaataké naané yo?’ Naate wakaapuk yaké guné yo, wani tulé Gotna Yaamabi wakwegunéran kudi gunéké kwayédéran bege. Gotna Yaamabi guna mawuléba téte gunat kudi wakweké dé yo. Wakwedu guné véknwute wani kudi derét wakweké guné yo. Guna mawuléba sanévéknwute kudi wakwemarék yaké guné yo. 12 Wani kapéredi tulé wupmalemu du deku némaadugu wayéknajet kotimdo de némaadugu wayéknajet viyaapérekgé de yo. Yaapa deku baadit kotimdo de wani baadit viyaapérekgé de yo. Baadi wawo deku néwepat kotimdo de néwepat viyaapérekgé de yo. 13 *Jo 15:18-21Guné wuna du ragunékwaké akwi du taakwa gunéké kélik yaké de yo. Wani muké wup yakaapuk yaké guné yo. Deku mawuléba apa yate wuna jébaa kutsaakuran du taakwat Got kéraadu de dé wale apuba apuba miték rasaakuké de yo. Yalakmarék yaké de yo.” Naate dé Jisas wak.
Kapéredi mu yadaranké dé Jisas kudi wakwek
14 Guné kéni nyégaba véte kéni muké miték sanévéknwuké guné yo.
Wani kudi watakne dé Jisas kéga wakwek: “Déknyényba Gotna yéba kudi wakwen du nak dé kéni kudi kavik: Kukba du nak yae Gotna kudi buldakwa némaa gaba Got waatidén mu nak taknaké dé yo. Taknadu de wani gaké ‘Kapéredi ga’ naaké de yo. Waga kavidén mu yaaladu guné véké guné yo. Véte wani tulé guné Judiaba rakwa du taakwa guna gayé kulaknyénytakne nébat bari yaage yéké guné yo. 15 *Lu 17:31Wani tulé kaapaba rakwa du taakwa bari yaage yéké de yo. Deku gwalmu kéraaké deku gat tépa wulaakaapuk yaké de yo. Bakna yaage yéké de yo. 16 Yaawiba tékwa du taakwa gayét gwaamale ye baapmu wut las wawo kéraakaapuk yaké de yo. Bari yaage yéké de yo. 17 Wani kapéredi tulé nyaan tékwa taakwa, baadiké munyaa kwayékwa taakwa bari yaage yéké yapatiké de yo. Deké wuné mawulé léknu. 18 Wani kapéredi tulé maas viyaakwa tuléba yaadéran yaga pulak guné bari yaage yéké guné yo? Yégunéranké sanévéknwute guné Gorét waataké guné yo, maas viyaakwa tuléba wani kapéredi tulé yaakaapuk yaduké. 19 Wani tulé wupmalemu kapéredi mu yaaké dé yo. Wani kapéredi mu akwi kapéredi mat talaknaké de yo. Déknyényba Got akwi mu kuttaknadén tulé waga pulak kapéredi mu las kaapuk yaan. Bulaa wawo kukba wawo waga pulak kapéredi mu tépa yaakaapuk yaké dé yo. 20 Wani kapéredi mu yaadu Got déku du taakwaké mawulé lékte wadu wani kapéredi mu bari kaapuk yaké dé yo. Waga wakaapuk yadu mukatik akwi du taakwa kiyaado.
21 “Wani tulé du las gunat kéga wadaran, ‘Kéni dut mé vé. Kén Got wadén ban Krais.’ Naate wadaran guné deku kudi véknwukaapuk yaké guné yo. De kéga wadaran, ‘Wani dut mé vé. Wan Got wadén ban Krais waba dé ro.’ Naate wadaran guné deku kudi véknwukaapuk yaké guné yo. De yénaa de yo. 22 *2 Te 2:9; Re 13:13Wupmalemu du yae Gotna du taakwat yénaa yate nak nak kéga waké de yo, ‘Wuné Got wadén ban Krais wuné.’ Waga wado las yénaa yate nak nak kéga waké de yo, ‘Wuné Gotna yéba kudi wakwekwa du wuné.’ Naate watakne de yénaa taknate kés pulak nak pulak apa jébaa, déknyényba vékaapuk yagunén apa jébaa wawo yaké de yo. Guna mawulé yaalébaanké de waga yaké de yo. 23 Guné jérawu yaké guné yo. Gunat wunébu wakwek, kukba yaaran muké. Kukba wani mu yaadu guné véte kutdéngte guné deku kudi véknwukaapuk yaké guné yo.”
Yaadéranké dé Jisas kudi wakwek
24 *2 Pi 3:10; Re 6:12-13Wani kudi watakne dé Jisas kéga wakwek: “Wani kapéredi mu yédu bari nyaa vékaapuk yadu gaan yaké dé yo. Yadu baapmu wawo vékaapuk yaké lé yo. 25 Yalu akwi kun nyétba akéréké de yo. Akérédo nyétba tékwa akwi mu ségénte yeyé yeyaké de yo. 26 *Mt 26:64Yado kéni képmaaba rakwa du taakwa de Akwi Du Taakwana Nyaan wunat véké de yo. Wuné apat kapére yate nyaa vékwa pulak yate buwiba rate giyaawuru véké de yo. 27 *1 Te 4:16-17Védo wuné wawuru wuna kudi kure giyaakwa du akwi képmaaba tékwa gege gayét ye wuna du taakwat kure yéte nakurakba taknaké de yo.”
Miték sanévéknwudoké dé Jisas kudi wakwek
28 Wani kudi watakne dé Jisas kéga wakwek: “Miké miték mé sanévéknwu. Mi las gaga périye kwény lépidéka véte guné kutdéngék. Kadému naaré yakwa tulé bulaa dé yao. 29 Wani mit véte tuléké kutdénggunékwa pulak, guné wakwewurén mu véte kutdéngké guné yo. Wuné bari bari gwaamale yaké wuné yo. Waga kutdéngké guné yo. 30 Gunat wuné wakweyo. Bulaa rakwa du taakwa las kiyaakaapuk yate wekna rate wakwewurén akwi mu véké de yo. 31 Nyét képmaa wawo kaapuk yaké dé yo. Wuna kudi kaapuk yamarék yaké dé yo. Rasaakuké dé yo. Adél wuné gunat wakweyo.
Gwaamale yaadéran nyaaké kutdéngkaapuk yadaranké dé wakwek
32 *Ap 1:7“Yani nyaa gwaamale yaaké wuné yo? Kéni képmaaba rakwa du taakwa wani nyaaké kaapuk kutdéngdan. Gotna kudi kure giyaakwa du wawo wani nyaaké kaapuk kutdéngdan. Wuné Gotna nyaan rate wuné wawo las kaapuk kutdéngwurén. Wuna yaapa dé kapmu dé gwaamale yaawuréran nyaaké kutdéngék. 33 *Mt 25:13Guné wunéké raségéte miték véké guné yo. Wuné guna Némaan Ban yaawuréran nyaaké kaapuk kutdénggunén. Yate guné wunéké raségéte miték véké guné yo.
34 “Kéni kudiké mé sanévéknwu. Némaan du nak gayét yéké yate taale dé déku jébaa yakwa duké nak nak jébaa kwayék. Kwayétakne dé gwéspétéké téségékwa dut wak, ‘Méné wuna gaké miték téségéké méné yo.’ Naate watakne déku ga kulaknyénytakne dé séknaa gayét yék. Wani du yéknwun jébaa yate gwaamale yaadéranké sanévéknwute miték raségéké de yo. 35 *Lu 12:37-38Guné wani du pulak jébaa yate miték raségéké guné yo. Guné kaapuk kutdénggunén. Yani nyaa wuné guna némaan ban tépa yaaké wuné yo? Garabu yaaké wuné yo, kapu nyédé gubés yaaké wuné yo? Yé tékgé yadu yaaké wuné yo, kapu ganbaba yaaké wuné yo? Wani muké guné kaapuk kutdénggunén. 36 Wuné bari yaaké wuné yo, kapu kaapuk? Yaawuréranké sanévéknwute miték raségéké guné yo. Guné wunéké yékéyaak ye widé kwaamuké guné miték raségéké guné yo. 37 Gunat wakwewurén kudi akwi du taakwat wuné wakweyo. Guné akwi gwaamale yaawuréranké sanévéknwute miték raségéké guné yo.” Naate dé Jisas déku duwat wak.

*13:2: Lu 19:44

*13:6: Mk 13:21, 22; 1 Jo 2:18

*13:9: Mt 10:17-22

*13:10: Mt 28:19

*13:13: Jo 15:18-21

*13:15: Lu 17:31

*13:22: 2 Te 2:9; Re 13:13

*13:24: 2 Pi 3:10; Re 6:12-13

*13:26: Mt 26:64

*13:27: 1 Te 4:16-17

*13:32: Ap 1:7

*13:33: Mt 25:13

*13:35: Lu 12:37-38