^
Santiago
I mga Kakurihan
pati' mga Pagtintar
I Pagpamati' pati' i Pagbuhat
Ma'in Tugot
nga Aniya' Nagpa'urog
I Pagtu'o pati' i Buhat
I Pagpugong si Dalla'
I Duwa Klasi Kadunong
I Tinikangan
si Ga'i Pag'aradda
I Pagpahambog Parti si Asumo
Pada'an si mga Mayaman
nga Agparapanda'ug-da'og
I Pagpaturos
Tangnga' si Kasakitan
I Pagpangadyi'
Sigon si Pagtapod