^
Dionibai
Dionima sosi uwara sewenibairo (7) owaowa yanake odi wake
Dionima i Ba Eme Sini Mi eri wake
Yesuma Efesa sosibake weaku wake
Yesuma i Simana weaisa sosibake weaku wake
Yesuma i Fegamamu weaisa sosibake weaku wake
Yesuma i Daiadaira weaisa sosibake weaku wake
Yesuma i Sadasi weaisa sosibake weaku wake
Yesu Kerisoma i Firedefia weaisa sosibake weaku wake
Yesuma i Reodisia weaisa sosibake weaku wake
I urero ba Godibairo guriguri ukaisa wake
Na Dionima moi buka dadau uisaro ere wake
Dionima i awoena Mamoe eri wake wei
I awoena Mamoenu ibi we ma daiwere uisa wake
I awoena Mamoema i buka uwane karise oisa widu kai yaisina sikisi (6) ma woromi wake
Wani aderedi fodi fou dausini (144,000) Isaraera orouma Godinu widu uke odibai muka wake
Eme keuwere Godibairo guriguri uisa wake
I orou emenu oferi waureka idua me sini wake
I awoena Mamoema i fisiaro widu kai idua kuuri wake
Aneru fo (4) emenu kawia ureibisa wake
I moi fai (5) aneru una demuima danu kawia uri wake
I moi sikisi (6) aneru una demuima danu kawia uri wake
Aneruma Dionibairo buka mairo ise odai wake
Eme una raarama wake weibisi
Moi aneru seweni unama (7) danu kawia uri wake
I awekaini dai uwaya ari eno erabuini emuabake wei wake
Waa abu una raarayai faki wake
Wani aderedi fodi fo dausini (144,000) orouma awoena yaura kai weisa wake
Aneru una buubama wake weibisa
Dooro uruna muneka odo idua farinua wei wake
Aneru sewenima meramawere eraerabusa seweni mame ibisa wake
Godinu dino ukeka yaisina nabero seweniro ibinua wei wake
Moi awekabonu emeakabake ukeibi aweka danu meramawere ukeibi moko muni wake
Babaronia goi merama sini wake
Eme keuwere i Babaronia goi merama sini ibaibake rooro daiwere uisa wake
I Awoena Mamoe danu aweka muniro banau uisa wake
Moi mi inanakeo osi abu duboro yaure ibi wake
I seidanima oya wani dausini (1000) ana ebaro ibeifeku wake
I seidani ba merama sifeku wake
I dai kodo ureka odo fafeku wake
I awoena ureini awoena doonu wake
I awoena Derusaremu goibake wei wake
Wirokeka aduaini wirokeka anabake wei wake
I Yesu sabu fafeku wake