^
Efeso
Ya Bendisyon Na Namaratu Ta Itta Kiden Te Hesus Kristu
Ya Pakimallak Ni Pablu
Ya Pagkappyanan Na Allak Na Namaratu
Ya Pagpadagga Na Namaratu Ta Hudyo Ikid Na Hentil
Ya Nepakamu Na Namaratu Te Pablu
Ya Pakimallak Ni Pablu Ta Mangurug Kiden
Ya Pagtatakday Na Bari Ni Hesus Kristu
Ya Metabarang Ta Mangurug Kiden Nga Bari Ni Hesus
Ya Gagangay Mina Na Anak Kiden Na Namaratu
Ya Gagangay Mina Na Nagatawa
Ya Itabarang Ni Pablu Ta Anak Ikid Na Tagabu
Ya Kakurugan Na Katapil Na Mangurug
Ya Kapozyanan Na Ibar Na