2
Hlamate bei Allare suke nete loko rame
2:1-4
Yesuse Eni kbasare ela lesi bei malekataru, hoko ite hlaleke ktili rame loko hnauna rebe ite lenelu pende, leke ite hleke bei iteki maka hlaleke lokoIje yake. Le Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekie, rebe malekataru betekele ete iteki ntuana menaru tinai kai suke lulue, kai tamata rebe esi lulu more namake esi supu hukume lulu saisa rebe esi onore. Sepo ite puli kai saisa rebe Alla Ionoe mise titinaije mo, rebe Iono hlamate itere hoko ite supu hukumane elake titinai. Le Tuhane Yesuse ruaI pine Ilepae hlamate mere memenai ete tamata, kai sie rebe esi lenele esi aselukele ete ite peneka be mere tinai. Alla Iaseluke ete ite be sie meru esi lepataru tinai, hoko Iono tanda herane sasaisa neka rebe etiluke Eni kbasa elake. Iono Ro Misete Iriluke ktiline etesi lulu Eni sukare leke esi ktili kena kerike Eni makerike.
Yesuse Iono tamata leke Impe lebu bei malekataru
2:5-18
Kwali betaya pusumi, namake kena nusa beluke rebe tatike pine eonore kai rebe ite mei lepaele meije, malekataru esi supu kbasa bei Alla kena esi bkasae mo, po ite tamata supu kbasa beiNi kena kbasaele. Ite rekwa be mere tinai le Alla Eni lepata rebe lekie akmenare, lepate matai me eombe:
“Tamata mere saisa,
pine Alla Anete lokoise?
Tamatare* Kena tekse asli Yunanire lepate matai “tamatare” mere “tamata eni nanae” batuke esi ono tamata neka,
yo Aselu lokosi mise titinai!
Aono esi kbasare mpe lebu toto bei malekate,
mere takwali kuate mo,
po lomei Aono esi rue kena otoi
rebe esi kbasare ela titinai
kai rebe holmatele,
kai Aono pusue yelu tatu lokosi.” Isi. 8:5-7
Ete meije ebeteke be Alla Iono pusue yelu tatu loko tamata, hoko saisa rebe tamata Ikbasae more sae mo. Masike ele mere, po tamata ikbasae pusue yelu, ite selu mosa. Po ite selu pusue meru kena Yesuse Eni hidupe, Alla Iono Impe lebu toto bei malekate, mere takwali kuate mo, leke Alla Eni lale misete eono Imata ete pusue tamata. Meije ite selu Alla Iono Irue kena otoi rebe esi kbasare ela titinai kai rebe holmatele, le Isupu susate eti Imata peneka. Kai Alla Ioki ite, hoko Yesuse Imata leke Iono Maka Hlamate ete pusue tamata.
10 Saisa rebe Alla Iteuele tinai! Pusue yelu mei nusare ruaI tolaelu kai pusulu eteI. Alla Iono Yesuse Isupu susate leke iono Maka Hlamate titinai. Alla Iono mere leke tamata bokala esi supu hlamate kai Eni nanae kenasi rebe holmatesi. 11 Yesuse Iono ite tamatare iteki dosa sae moneka. Hoko Ile maka ono dosa sae moneka kai iteki Amate esa. Bei mere hoko Yesuse Ibeteke be kwaliNisi kai betaIsi kena itere, Iasomie mo. 12 Kai ite rekwa be Yesuse Ibeteke loko Alla elere:
“Namake Au lepae saisa rebe Aonore
ete kwaliKu kai betaKusi.
Kai Au isikeMu etesi kena esi lupuke lomaije.” Isi. 22:23
13 Kai Yesuse Ibeteke be:
“Au hlaleke loko Alla.”§ Yes. 8:17
Kai Yesuse Ibeteke lekwe be:
“Meije Au kai Auku tamata
rebe Alla Irilukesi ete Au pende.”* Yes. 8:18
14 Sie rebe Yesuse Ikotise Eni tamata meru, tamata rebe namake esi mata, hoko Yesuse Iono tamata sakasi kai Ihidupe saka tamata neka. Iono ele mere leke Eni matale eatia ro tiaru esi elake rebe ekbasae matale. 15 Iono ele mere leke Itie ite bei rila le matale rebe ekbasae iteki hidupe rame. 16 Hoko ite rekwa be Yesuse Itapa malekataru mo, po Itapa ite, Abrahame eni anubuaru. Tamata bokala esi noake ayate meije esi natire elere: Yesuse Itapa malekataru mo po itapa ite rebe ono Abrahame eni anubure le ite hlaleke loko Alla. 17 Ele mere hoko suke Alla Iono Yesuse Isakesa kai tamata kena sasaisa neka. Kai bei mere hoko Yesuse Isupu ono Imame Elake rebe Iono lulu saisa rebe Alla Isukare, kai Imaktekwa titinai. Leke Itie pusue ite tamata bei iteki dosaru kai Iono ite mise suike kai Alla. Kena ayate meije beteke Yesuse Eni makerike sakesa kai piasare tamata Yahudiaru esi imamaru esi onore. 18 Kai bei ruaI supu teheke peneka kena ono dosa kai isupu susate peneka, hoko Isupu tapa tamata rebe esi supu teheke kena ono dosare.

*2:6 Kena tekse asli Yunanire lepate matai “tamatare” mere “tamata eni nanae”

2:8 Isi. 8:5-7

2:12 Isi. 22:23

§2:13 Yes. 8:17

*2:13 Yes. 8:18

2:16 Tamata bokala esi noake ayate meije esi natire elere: Yesuse Itapa malekataru mo po itapa ite rebe ono Abrahame eni anubure le ite hlaleke loko Alla.

2:17 Kena ayate meije beteke Yesuse Eni makerike sakesa kai piasare tamata Yahudiaru esi imamaru esi onore.