21
Yesuse Iaseluke ruaI ete Eni maka lulua sie itua me tlaka Tiberiase esi laiuluije
21:1-14
Eleki Yesuse Iaseluke ruaI suike ete Eni maka luluaru me tlaka Tiberiase esi laiuluije. Hoko Iaseluke ruaI ele meije: Ete me laiului mere Simone Petruse, Tomase rebe kotine kwete ktebale, Natanela bei kota Kana me otoi Galilea, Sebedeuse eni nanaru kai Yesuse Eni maka lulua lua lekwe esi lupuke lomai ete mere. Eleki Simone Petruse ibeteke lokosi be, “Kwalia imi, au keu poie uete.”
Esi ombe, “Ami keu kai ale.” Eleki esi sa kena soa buine, po kena kpetu mere esi supu iane inai kuesa moneka.
Eleki kena lau mo lemataije bola nere, Yesuse Ikele nda laiuluije po Eni maka lulua esi renaI be mere Yesuse mo.
Eleki Yesuse Ikoti lokosi be, “Kwalia imi, imi supu iane o?”
Esi ombe, “Ama, supu sasaisa mo.”
Eleki Yesuse Ikoti be, “Poie imi uete sapleuke makwanale hoko imi supu iane.” Eleki esi poie uete sapleuke makwanale hoko esi neha rua uete moneka le iane boka titinai.
Eleki Yesuse Eni maka lulu rebe Iokine ibeteke loko Petruse be, “Imi seluI mimise! Mere Tuhane Yesuse.” Kena Petruse ilene be mere Tuhane Yesuse, hoko ialike eni lapune le ialike lapune mo eleki ibua lope tlakare. Yo Yesuse Eni maka lulua maketaru esi sai lului kai esi neha uete rebe epenu kena iana meru. Esi lau bei laiuluije mo. Esi lauke kasuke metera utune neka. Eleki kena esi rulu bei soa buine, esi selu auwe lanati, asake iane ndete baba kenae kai roti. 10 Yesuse Iombe, “Keri iane inai kuila lomei bei iana rebe eku imi supure.”
11 Eleki Simone Petruse isa lorau soa buine eleki ineha uete lora kmalene. Uete mere epenu kena iana elaka bokala, pusure inai utune esa butu lima lesini telu. Masike iana bokala meru po uete kahi mo. 12 Yesuse Iombe, “Kwalia imi, mai kane.” Eni maka luluaru, rekwa sae inehe kena tneu mo be, mere sia le pususi rekwa be Ile Tuhane Yesuse. 13 Eleki Yesuse Itehaikesi kai Irana roti kai iane eleki Irilukele etesi.
14 Hoko bei kena Yesuse Ikwana suike bei matale, Iaseluke ruaI ete Eni maka luluaru rebai telu kena mere.
Yesuse Itneu Petruse be laleije noaI pibe mo
21:15-19
15 Eleki kena esi kane pelare, Yesuse Itneu Simone Petruse be, “Simone, Yohanese eni nanae. Aoki Au lesi bei sie meiju lalesi oki Aure moyo?”
Petruse iombe, “Tinai, Tuhane. RuaMu pine Arekwa be au oki Ale.”
Yesuse Iombe, “Pialae Auku dombaru.”* Pialae ete meije maksute be raka tamata makete, riluke manane, li loko tamata makete leke kerake yake kai riluke hnaune leke hlaleke nkenale rame.
16 Yesuse Itneu suike be, “Simone, Yohanese eni nanae. Aoki Au o?”
Petruse iombe, “Tinai, Tuhane. RuaMu pine Arekwa be au oki Ale.”
Yesuse Iombe, “Pialae Auku dombaru.”
17 Yesuse Itneu suike leneka be, “Simone, Yohanese eni nanae. Aoki Au o?”
Eleki Petruse laleije penu le Yesuse Itneu rebai telu be, “Aoki Au o?”
Petruse iombe, “Tuhane, sasaisa neka Arekwae. Tuhane, Arekwa peneka be au oki Ale.”
Yesuse Iombe, “Pialae Auku dombaru.” 18-19 Eleki Yesuse Ilepa kena tiluke Petruse eni matale eono elia leke tamata esi isike Alla. Yesuse Ibeteke loko Petruse be, “Anete mimise! Kena ara belu sare ruamu lo akwamu kai akeu lo etia neka lulu lalemu. Po sepo antua peneka hoko abitike balaume eleki tamata makete esi lo akwaume kai esi kerimu loko otoi rebe asuka keu loko more.” Po ara lulu Au rame.
Yesuse Eni maka lulu rebe Iokini titinai
21:20-24
20 Eleki kena Petruse ihali, iselu me muline Yesuse Eni maka lulu rebe Iokini titinaije ikeu lulusi. Ile mere rebe kena esi rue kane sakesa kena Yesuse isupu kerike nere, irue tehaike Yesuse kai itneu be, “Tuhane, sire rebe iriluke Ale ete tamata rebe esi suka bunu Alere?” Yoh. 13:25 21 Eleki kena Petruse iselu Yesuse Eni maka lulu mere, ibeteke loko Yesuse be, “Tuhane, tatike pine saisa eono kena ile meije?”
22 Yesuse Iombe, “Alulu Au. Anoake ebe maketaru yake. Sepo Au suka irue eti Au luake suike, mere arekwa roma mere mo.”
23 Eleki lepate mere elei ete pusue Yesuse Eni maka luluaru be Yesuse Eni maka lulu mere imata moneka. Po Yesuse Ibeteke ete Petruse ele mere mo batuke Iombe, “Sepo Au suka kena irue eti Au luake suike mere arekwa roma mere mo.”
24 Yesuse Eni maka lulu mere au. Au alenake yelu rebe Yesuse Ionoule. Kai au leki yelu rebe mei buku meije. Tamata esi rekwa be saisa rebe au betekele meru tinai.
Lepate mulini
21:25
25 Kai yelu bokala lekwe rebe Yesuse Ionolu, po sepo leki pusulu sae kena sae hoko nusa meije esi otoi sae moneka kena tolae pusue buku rebe lekilu meru.

*21:15 Pialae ete meije maksute be raka tamata makete, riluke manane, li loko tamata makete leke kerake yake kai riluke hnaune leke hlaleke nkenale rame.

21:20 Yoh. 13:25