5
M'ɔ tʋ de cɩan anaan mɛlɛ mɔ ninnge sɔ'n-mɔ 'te'n, anianman-mɔ, ɔ njian man kɛ yɛ kɛlɛ ɛmɔ yɩ́ nwʋn kalata. Afɩ, ɛmɔ muonun sɩ yɩ́ fɔ́ʋ́n kɛ yɛ́ Mɩn yɩ́ ɛwalɛ cɩan'n 'ba li yɛ́ nvu nun kɛ awofʋɛ m'ɔ lɛ wua kɔngɔɛ ɔ. Mɛlɛ mɔ eyuadɩ nɩn anun menian'n-mɔ alʋa 'ba fi bɛ́ nwʋn, mɔ bɛ 'ba han kɛ: “Yɛ le anzʋnunjɔ, ɛsɛ yɛ nzusu man ɛjɔlɛ fɩ́ɩ́”, tɛmʋn sɔ'n yɛ̂ nvu nun mgban, munnzue'n 'ba tʋ bɛ́ kɛ nwʋnnzɛfʋɛ mɔ yɩ́ kʋ kɔ han yɩ́. Ɔ man bɛ́ nun bie fɩ́ɩ́ ngɔ nnyan man atɩn nán ɔ'a nwanndi. Nan ɛmɔ dɩɛ, anianman-mɔ, ɛmɔ tɩ man awosin nun, nán cɩan sɔ nɩn a li ɛmɔ nvu nun kɛ awofʋɛ m'ɔ lɛ wua ɔ. Afɩ, ɛmɔ kʋalaa tɩ kanlannɩɛ'n nʋn alɩhɩan nɩn anun menian. Nán alɩsan nʋn awosin nun menian y'ɔ le yɛ́. Ɛhɩka ati, nán bɛ man yɛ́ dafɩ kɛ menian ɛhɩnlɩn-mɔ, nan bɛ mán yɛ sísa, ɛsɛ yɛ yɔ́ yɛ́ ninnge'n-mɔ kʋalaa kpɛ kpɛ kpɛ. Afɩ kɔngɔɛ yɛ̂ bɛ da bɛ dafɩ ɔ, ɛsɛ kɔngɔɛ yɛ̂ menian'n-mɔ nʋn nzan dede bɛ bʋ ɔ. Nan yɛ́ dɩɛ, alɩhɩan nɩn anun menian y'ɔ le yɛ́. Ɛhɩka ati, bɛ mán yɛ yɔ́ yɛ́ ninnge'n-mɔ kʋalaa kpɛ kpɛ kpɛ. Kɛ sʋanlan m'ɔ lɛ kɔ ɛlɔɛ'n wula bulalɛ taladɩɛ'n ɔ sisa yɩ́ hue'n, yɛ́ kʋsʋ yɛ nyán dedi ɔ nʋn ehulo. Kɛ sʋanlan mɔ lɛ kɔ ɛlɔɛ'n sʋ bulalɛ kele'n ɔ sisa yɩ́ ti'n, yɛ́ kʋsʋ yɛ nyán anyɩndasʋɛ kɛ Zozi a le yɛ́ ti. Ɔ sanlɩn kɛ Nyanmɩan a nvɛlɛ man yɛ́ yɩ́ nwʋn kɛ yɛ wú sikpɛ ewue, nan ɔ nanndɩ yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi asʋ, ɔ'a fɛlɛ yɛ́ yɩ́ nwʋn kɛ y'a a nyan ngʋan. 10 Afɩ, yɛ́ ti yɛ̂ Zozi wuli ɔ. Ɔ man sɛ yɛ́ nyɩn wɔ sʋ, anaan sɛ yɛ wu a, yɛ 'nyan ngʋan yɛ nʋn yɩ́ tanlan dahuu mɛlɛ mɔ ɔ 'ba sa ba'n. 11 Ɛhɩka ati, ɛmɔ cɩ́cɩ bɛ́ nwʋn alʋa, ɛsɛ ɛmɔ wówula bɛ́ nwʋn anwʋnsɛlɛ kɛ ɛmɔ a bɔ yɩ́ bʋ bɛ lɛ yɔ'n.
Afʋtu
12 Anianman-mɔ, yɛ lɛ sɛlɛ ɛmɔ kɛ ɛmɔ mán bɛ́ nyɩn sɔ́ menian mɔ bɛ di yɛ́ Mɩn junman wɔ ɛmɔ afian ɛlɔ, mɔ yɛ́ Mɩn dunman nun, bɛ li ɛmɔ ati, ɛsɛ bɛ kannzʋ ɛmɔ'n. 13 Bɛ́ junman'n mɔ bɛ di nɩn ati, ɛmɔ fʋ́a bɛ́ kpa, ɛsɛ bɛ húlo bɛ́ kpa. Ɛmɔ afian ɛlɔ, ɛmɔ tánlan wɔ anzʋnunjɔ nun.
14 Anianman-mɔ, yɛ 'sɛlɛ ɛmɔ kɛ, ɛmɔ kánnzʋ ɛfʋanfʋɛ'n-mɔ. Bɛ́ mɔ bɛ nwʋn a bubu bɛ́'n-mɔ, ɛmɔ wówula bɛ́ anwʋnsɛlɛ, ɛmɔ bʋ́ka bɛ́ mɔ bɛ le man anwʋnsɛlɛ'n, bɛ sí abʋtalɛ wɔ menian'n-mɔ kʋalaa anwʋn. 15 Ɛmɔ nɩ́an bɛ́ nwʋn kpa, nán sʋanlan fɩ́ɩ́ a nva man ɛtɛ a ndua man ɛtɛ'n kalɛ. Mɛlɛ biala anun, ɛmɔ afian, ɔ nʋn menian nga'n-mɔ kʋalaa afian, ɛmɔ bɔ́ abalabɔ kpa.
16 Ɛmɔ lí ndutue cɩan daa. 17 Ɛmɔ yɔ́ asɔnɩn tɛmʋn biala. 18 Ɛmɔ lá Nyanmɩan asɩ like biala anun. Ɛmɔ mɔ bɛ nʋn Kilisi Zozi a yɔ kʋn'n, like mɔ Nyanmɩan lɛ kpʋnndɛ yɩ́ ɛmɔ ɛlɔ nɩn anɩn. 19 Ɛmɔ nán bɛ tan Wawɛ Nwannzan-nwannzan nɩn anyɩnsʋ, nán ɔ fi ɛmɔ anun ɔ'a ndu man. 20 Ɛjɔlɛ mɔ Nyanmɩan Wawɛ'n kɔ fa kɔ wula sʋanlan anʋan m'ɔ kɔ han'n, nán man ɛmɔ bu yɩ́ ɛjɔlɛ mgban-mgban. 21 Nan kʋsʋ, ɛmɔ nɛ́nɩan yɩ́ kʋalaa anun, bɛ fá m'ɔ tɩ kpa'n bɛ síe. 22 Like biala m'ɔ man bɛ tɔ ɛtɛ nun'n, nán bɛ yɔ. 23 Nyanmɩan Kpili m'ɔ tɩ alʋacɩcɩɛ baka'n, ɔ fá ɛmɔ yɔ́ yɩ́ dɩɛ kpa bɔkɔɔ. Ɔ nɩ́an ɛmɔ sʋanlan baka nɩn asʋ, ɛmɔ ajʋnlɩn nɩn asʋ, ɔ nʋn ɛmɔ ɛkala nɩn asʋ. N'ɔ man efian fɩ́ɩ́ kan ɛmɔ dede ɔ jú yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi ɛwalɛ cɩan. 24 Nyanmɩan Kpili mɔ ɔ'a fɛlɛ ɛmɔ yɩ́ nwʋn'n tɩ ananhɔlɛfʋɛ, ɔ 'yɔ yɩ́ sɔ man ɛmɔ.
25 Anianman-mɔ, ɛmɔ sɛ́lɛ Nyanmɩan bɛ mán yɛ́ kʋsʋ. 26 Yɛ 'yɔ anianman'n-mɔ mɔ bɛ wɔ ɛlɔ'n kʋalaa like, ɛmɔ tɔ́ bɛ́ nun bɛ́ man yɛ́. 27 Mɩn 'sɛlɛ ɛmɔ kpa wɔ yɛ́ Mɩn dunman nun kɛ ɛmɔ kɩ́nnga kalata ɛhɩ bɛ héle anianman'n-mɔ kʋalaatin.
28 Yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi nwún ɛmɔ anwʋn anwunnvoe.