PƆLƱ KALATA'N
M'Ɔ TIAN YƖ NNYUAN
M'Ɔ HƐLƐLƖ NWANLƖN
TESALONINKI
ASƆNƖN MMA'N-MƆ'N
M'ɔ wɔ nun'n
Kalata ɛhɩ anun, ɔ nʋn nunhan kʋn'n mɔ Pɔlʋ hɛlɛlɩ nwanlɩn Tesaloninki asɔnɩn, mma'n-mɔ anun, ɔ lɛ da Nyanmɩan asɩ. Ɔ sanlɩn kɛ Tesaloninki asɔnɩn mma'n-mɔ lɛ bɔ mɔndɩnlɩn bɛ́ dedi nɩn anun bɛ kɔ bɛ́ nyunnun, ɛsɛ bɛ kulo bɛ́ nwʋn sunnzun mɔ bɛ lɛ kele bɛ́ ahʋlʋwa ɔ. Pɔlʋ a hɛlɛ kalata ɛhɩ ɔ'a wowula bɛ́ anwʋnsɛlɛ, ɛsɛ ɔ'a tɩnngɛ bɛ́ wɔ ɛjɔlɛ mɔ anɩn ɔ jɩjɩ bɛ́ asɔnɩn nɩn anwʋn.
Kalata nɩn ati 1, Pɔlʋ lɛ wowula bɛ́ anwʋnsɛlɛ wɔ yalɛ'n mɔ bɛ lɛ nwun yɩ́ nɩn anun. Ɔ lɛ kacɩ bɛ́ kɛ yɛ́ Mɩn Zozi fi nyanmɩansʋ, ɔ 'ba sa ba ɔ yɩ bɛ́ wɔ yalɛ'n mɔ bɛ lɛ nwun yɩ́ nɩn anun nán ɔ tua bɛ́ mɔ bɛ lɛ man bɛ nwun yalɛ'n kalɛ. Kalata nɩn ati 2.1-12, Pɔlʋ lɛ kan yɛ́ Mɩn ɛwalɛ nɩn ɛjɔlɛ biekun. Menian mmie-mɔ a sɛcɩ asɔnɩn mma'n-mɔ ati anun. Bɛ lɛ kele kɛ yɛ́ Mɩn a a dada angʋnmɩn. Pɔlʋ lɛ kele nun kɛ asannan nán Zozi a sa a a'n, bɛ 'ba nwun yɩ́ kɛ sʋanlan ati anun ɛtɛ kʋn 'ba fite. Ɔ le Abɔnsanmʋn tunmin'n, ɔ 'ba jasʋ Nyanmɩan akɔmɩn anun. Nan yɛ́ Mɩn Zozi 'ba man sʋanlan sɔ'n wu. Kalata nɩn ati 2.13-3.15, Pɔlʋ lɛ kan kele asɔnɩn mma'n-mɔ kɛ bɛ tíla bɛ́ dedi nɩn anun kpolo, ɛsɛ bɛ bɔ́ mɔndɩnlɩn wɔ mmʋtʋɛ ɛyɔlɛ nɩn anun. Mɔ ɔ 'kɔ kalata nɩn agualɩɛ'n, Pɔlʋ a kuku bɛ́ asɔnɩn nɩn anun ɛjɔlɛ kʋn asʋ. Ɛjɔlɛ sɔ'n y'ɔ le kɛ ɔ'a tɩ kɛ Tesaloninki ɛbɛlɛ asɔnɩn mma'n mmie-mɔ ngulo man kɛ bɛ di junman. Pɔlʋ nwan bɛ kánnzʋ bɛ́. Ɔ sanlɩn kɛ bɛ́ abalabɔ nʋn ngehele'n m'ɔ hehelelɩ bɛ́'n ngɔ man sʋ (3.6-15). Kalata nɩn agualɩɛ nun, Pɔlʋ lɛ yeyila bɛ́.
1
Ahɩn ebisa
Mɩ́n Pɔlʋ, mɩn nʋn Silivɩn nʋn Timote yɛ̂ yɛ lɛ kɛlɛ kalata ɛhɩ yɛ nwan ɛmɔ Tesaloninki asɔnɩn mma'n-mɔ ɔ. Ɛmɔ mɔ bɛ nʋn yɛ́ Sɩ Nyanmɩan nʋn yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi a yɔ kʋn'n, yɛ 'bisa ɛmɔ ahɩn.
Nyanmɩan m'ɔ tɩ yɛ́ Sɩ'n, ɔ nʋn yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi, bɛ nwún ɛmɔ anwʋn anwunnvoe, ɛsɛ bɛ cɩ́cɩ ɛmɔ alʋa.
Asɩna
Anianman-mɔ, ɔ fata kɛ tɛmʋn biala yɛ da Nyanmɩan asɩ wɔ ɛmɔ dunman nun. Ɔ di kɛ yɛ yɔ yɩ́ sɔ, afɩ dedi'n mɔ ɛmɔ le yɩ́'n, ɔ nʋn ehulo mɔ ɛmɔ anun kʋn biala fa kulo bɛ́ bʋ nga'n-mɔ'n, ɔ kɔ yɩ́ nyunnun alɩhɩan biala. Ɛhɩka ati, yɛ fa ɛmɔ yɛ tu yɛ́ nʋan nun wɔ Nyanmɩan asɔnɩn'n-mɔ anun. Afɩ sunnzun mɔ ɛmɔ lɛ nwun yalɛ ngacile kʋalaa, mɔ bɛ lɛ kele ɛmɔ ahʋlʋwa ɔ, ɛmɔ dedi'n jin yɩ́ ja nun. Yalɛ'n mɔ ɛmɔ lɛ nwun yɩ́'n kele kɛ ɛmɔ sɛ fata Nyanmɩan Belemgbin Mân'n mɔ yɩ́ ti yɛ̂ ɛmɔ lɛ nwun yalɛ sɔ'n. Ɔ man sɛ Nyanmɩan 'bua menian'n-mɔ ndɛɛ a, yɩ́ fɔ́ʋ́n sʋ ɔ. Afɩ, Nyanmɩan anyunnun, ɛ tɩ sɛsɛ kɛ ɔ héle bɛ́ mɔ bɛ lɛ kele ɛmɔ yalɛ'n kʋsʋ yalɛ yɛ̂ ɛmɔ mɔ bɛ lɛ kele ɛmɔ ahʋlʋwa'n, Nyanmɩan 'ba man ɛmɔ nʋn yɛ́, yɛ 'nyan alaje. Alaje sɔ'n, yɛ 'ba nyan yɩ́ wɔ mɛlɛ mɔ yɛ́ Mɩn Zozi fi nyanmɩansʋ ɔ 'ba yɩ yɩ́ nwʋn kele'n. Ɔ nʋn yɩ́ tunminfʋɛ mmɔfʋɛ'n-mɔ yɛ̂ ɔ 'ba a ɔ. Ɔ 'ba a sɩ̂n m'ɔ lɛ jue nɩn afian, ɔ 'tua bɛ́ mɔ bɛ nzɩ man Nyanmɩan ɔ nʋn bɛ́ mɔ b'a nne man yɛ́ Mɩn Zozi Ɛjɔlɛkpa'n b'a nni man'n kalɛ. Menian sɔ'n-mɔ, bɛ́ ahatua mɔ bɛ 'nyan yɩ́'n y'ɔ le munnzue m'ɔ le man ayuelɩɛ'n. Bɛ́ nyɩn ngɔ bɔ man yɛ́ Mɩn ɔ nʋn yɩ́ anunminnyanmʋn tunmin'n lé. 10 Cɩan mɔ Zozi 'ba a'n, menian'n-mɔ mɔ b'a le yɩ́ b'a li mɔ bɛ tɩ yɩ́ dɩɛ'n 'ba wula yɩ́ anunminnyanmʋn, ɛsɛ bɛ 'fʋa yɩ́. Ɛmɔ 'ba tanlan menian sɔ'n-mɔ anun bie. Ɔ sanlɩn kɛ Nyanmɩan Ɛjɔlɛkpa nɩn anwʋn kpayɛ'n mɔ yɛ bɔlɩ'n, ɛmɔ a le a li.
11 Ɛhɩka ati, cɩan daa yɛ sɛlɛ Nyanmɩan yɛ man ɛmɔ. Yɛ sɛlɛ yɩ́ kɛ ɔ mán ɛmɔ sɛ́ fata ngʋan'n mɔ yɩ́ ti yɛ̂ ɔ'a fɛlɛ ɛmɔ yɩ́ nwʋn'n. Ɔ nanndɩ tunmin'n m'ɔ le yɩ́ nɩn asʋ, yɛ sɛlɛ yɩ́ kɛ, nyɔlɩɛ kpa mɔ yɩ́ nwʋn ajʋnlɩn wɔ ɛmɔ ati anun'n, ɔ mán ɛmɔ yɩ́ nwʋn anwʋnsɛlɛ maan ɛmɔ hʋ́ala yɩ́ yɔ́. Ɛsɛ nyɔlɩɛ kpa m'ɔ kɔ man ɛmɔ kɔ bɔ yɩ́ bʋ, m'ɔ kele kɛ ɛmɔ le dedi'n, ɔ mán ɛmɔ yɔ́ dede bɛ gúa yɩ́ bʋ. 12 Ɛbɛlɛ nɩn anun, ɔ nanndɩ Nyanmɩan Kpili ɔ nʋn yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi anwunnvoe nɩn asʋ, ɛmɔ 'ba wula yɛ́ Mɩn Zozi anunminnyanmʋn, yɩ́ kʋsʋ, ɔ 'ba wula ɛmɔ bie.