2
Ɛtɛfʋɛ Sʋanlan Kpili'n
Anianman-mɔ, m'ɔ tʋ de yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi ɛwalɛ'n, ɔ nʋn yɛ́ nʋan ehuan mɔ yɛ 'kuan wɔ yɩ́ nwʋn ɛbɛlɛ'n, yɛ 'sɛlɛ ɛmɔ kɛ sɛ ɛmɔ a tɩ kɛ yɛ́ Mɩn cɩan sɔ nɩn a ju dada angʋnmɩn an, nán bɛ man bɛ́ ti anun sɛcɩ bɛ́ ndɛ-ndɛ sʋa, ɛsɛ nán bɛ man bɛ́ lʋa bɔ bɛ́ nwʋn. Ɛ 'su yɩ́ akpʋlʋwa a, sʋanlan bie a fa yɛ́ dunman a han kɛ Nyanmɩan a yɩ a hele yɛ́ maan y'a han ɛjɔlɛ sɔ'n, anaan y'a hɛlɛ yɩ́ nwʋn kalata kɛ yɛ́ Mɩn ɛwalɛ cɩan nɩn a ju dada angʋnmɩn. Nán bɛ man sʋanlan fɩ́ɩ́ sɩn atɩn ngacile biala asʋ ɔ laka bɛ́. Ɔ sanlɩn kɛ asannan nan yɛ́ Mɩn Zozi a a'n, menian'n-mɔ 'ba yaci Nyanmɩan bɛ tʋ, Ɛtɛfʋɛ Sʋanlan Kpili'n mɔ ɔ 'jasʋ Nyanmɩan akɔmɩn anun nán ɔ wu'n 'ba yɩ yɩ nwʋn kele. Ɛtɛfʋɛ Sʋanlan Kpili sɔ'n, like biala mɔ menian'n-mɔ fa sʋ Nyanmɩan'n, ɔ ngɔ bu man yɩ́ like fɩ́ɩ́. Nyanmɩan Kpili mɔ menian'n-mɔ sʋ yɩ́'n, ɔ 'ba jasʋ yɩ́ kɔmɩn anun. Ɛsɛ bɔbɔ, ɔ 'ba hɔ dede ɔ kɔ wʋlʋ Nyanmɩan Sua Nwannzan-nwannzan nɩn anun, ɔ 'tanlan asɩ ɔ bu yɩ́ nwʋn kɛ yɩ́ bɔbɔ muonun y'ɔ tɩ Nyanmɩan nɩn ɔ.
Ɛmɔ ngacɩ man kɛ mɛlɛ mɔ anɩn n wɔ ɛmɔ anwʋn ɛlɔ'n, n ganlɩn ɛjɔlɛ sɔ'n n gelelɩ ɛmɔ ɔ? Nan kɩkaala, like kʋn jɩjɩ yɩ́, yɩ́ ti yɛ̂ ɔ man Ɛtɛfʋɛ Sʋanlan Kpili sɔ'n yɩlɩ man yɩ́ nwʋn dede ɔ 'ju tɛmʋn m'ɔ fata'n, ɛmɔ sɩ like sɔ'n. Nvɩalɩɛ nun, Ɛtɛfʋɛ Sʋanlan Kpili sɔ'n tunmin'n lɛ di junman dada angʋnmɩn. Tɛmʋn mɔ yɛ wɔ nun'n, ɔ di kɛ sʋanlan'n m'ɔ man Ɛtɛfʋɛ sɔ'n fitelɩ man'n jasʋ ɛbɛlɛ. Nan sɛ ɔ jasʋ ɛbɛlɛ yue a, bɛlɛ mɔ anɩn Ɛtɛfʋɛ Sʋanlan Kpili'n lɛ ba fite ɔ. Ɛtɛfʋɛ sɔ'n, tɛmʋn mɔ yɛ́ Mɩn Zozi 'ba a yɩ́ anunminnyanmʋn ɔ nʋn yɩ́ tunmin nɩn anun'n, ɔ 'ba bu yɩ́ fʋɔ maan bɛ kun yɩ́, ɛsɛ ɔ 'fa yɩ́ tunmin bɔ yɩ́ bʋsʋ bɔkɔɔ. Mɛlɛ mɔ Ɛtɛfʋɛ Sʋanlan Kpili'n 'ba yɩ yɩ́ nwʋn'n, *Satan 'ba fa yɩ́ tunmin'n wula yɩ́ nun. Sʋanlan sɔ'n 'ba fa tunmin kpili sɔ'n yɔ ato nzɔlɛ ɔ nʋn ato asinbɛnwʋn ninnge. 10 Ɔ 'ba fa ɛtɛ ɛyɔlɛ tunmin'n m'ɔ le yɩ́'n yɔ ninnge ngacile kʋalaatin ɔ laka menian'n-mɔ ɔ man bɛ minlin. Menian sɔ'n-mɔ 'ba minlin, ɔ sanlɩn kɛ b'a nne man ananhɔlɛ ɛjɔlɛ'n b'a nni man, ɛsɛ b'a ngulo man ananhɔlɛ ɛjɔlɛ'n m'ɔ man bɛ nyan bɛ́ ti'n. 11 Ɛhɩka ati, Nyanmɩan Kpili a yɩ nnaka tunmin'n kɛ ɔ lí junman bɛ́ nun maan bɛ lé ato ɛjɔlɛ'n bɛ lí. 12 Yɩ́ ti, bɛ́ kʋalaa mɔ b'a nne man ananhɔlɛ ɛjɔlɛ'n b'a nni man'n, nan ɛtɛ nɩn anwʋn palasili yɛ̂ bɛ lili'n, bɛ́ sɔ menian'n-mɔ, bɛ 'bu bɛ́ fʋɔ bɛ kun bɛ́.
Ɛmɔ nánndɩ ngehele kpa nɩn asʋ
13 Anianman-mɔ, ɛmɔ mɔ yɛ́ Mɩn kulo bɛ́'n, ɔ di kɛ tɛmʋn biala yɛ da Nyanmɩan asɩ wɔ ɛmɔ dunman nun. Ɔ sanlɩn kɛ Nyanmɩan a fɛlɛ ɛmɔ abʋbɔ nɩn anun kɛ ɔ 'man ɛmɔ nyan bɛ́ ti, ɔ nanndɩ Wawɛ Nwannzan-nwannzan nɩn asʋ, ɛmɔ kaci yɩ́ menian bɛ de ananhɔlɛ'n bɛ di. 14 Ɔ nanndɩ Ɛjɔlɛkpa'n mɔ yɛ bɔlɩ yɛ helelɩ ɛmɔ nɩn asʋ yɛ̂ ɔ'a fɛlɛ ɛmɔ maan ɛmɔ a nyan ngʋan ɔ. Ɔ'a fɛlɛ ɛmɔ yɩ́ nwʋn kɛ ɛmɔ bála a nyan yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi anunminnyanmʋn'n bie. 15 Ɛhɩka ati, anianman-mɔ, ngehele'n mɔ yɛ hanlɩn yɩ́ yɛ́ nʋan nun yɛ helelɩ ɛmɔ anaan yɛ hɛlɛlɩ yɩ́ kalata sʋ yɛ nwanlɩn ɛmɔ'n, ɛmɔ fá síe kpa bɛ nánndɩ sʋ.
16 Yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi muonun nʋn yɛ́ Sɩ Nyanmɩan Kpili mɔ b'a hulo yɛ́, b'a nwun yɛ́ nwʋn anwunnvoe b'a wowula yɛ́ anwʋnsɛlɛ m'ɔ le man ayuelɩɛ, ɛsɛ b'a man y'a nyan anyɩndasʋɛ kpa'n. 17 Bɛ cɩ́cɩ ɛmɔ alʋa bɛ mán ɛmɔ anwʋnsɛlɛ maan ninnge kʋalaa mɔ ɛmɔ 'yɔ anaan ɛjɔlɛ kʋalaa mɔ ɛmɔ 'kan'n, ɔ yɔ́ faɩn.