6
Nganga'n-mɔ
Bɛ́ kʋalaa mɔ bɛ tɩ nganga'n, bɛ mán bɛ́ nyɩn sɔ́ bɛ́ mɩn-mɔ kpa, nán menian'n-mɔ a nzɛcɩ man Nyanmɩan dunman, ɛsɛ b'a ngan man yɛ́ ngehele nɩn nwʋn ɛjɔlɛ ɛtɛ. Nganga mɔ bɛ́ mɩn-mɔ de Kilisi di'n, nán bɛ tʋa kɛ bɛ́ nianman y'ɔ le bɛ́ nɩn ati, bɛ fa bɛ́ nyɩn bɛ wowula bɛ́ nyunnun. Nan ɔ sɛ kɛ bɛ sʋ bɛ́ kanlanman kpa. Ɔ sanlɩn kɛ bɛ di bɛ́ junman'n bɛ man bɛ́ mɔ b'a le yɛ́ Mɩn b'a li mɔ bɛ kulo bɛ́'n nyan sʋ nvasʋɛ. Kekele ninnge sɔ'n maan bɛ yɔ́.
Ato ngehele'n nʋn anyanbɛnwʋn kpa'n
Sɛ sʋanlan bie kekele ninnge ngacile ngacile, nán ɔ nni man yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi anwʋntɩɛ ɛjɔlɛ'n-mɔ asʋ ɔ nʋn ngehele'n m'ɔ man bɛ bɔ abalabɔ m'ɔ sɔ Nyanmɩan anyɩn nɩn an, anɩn sʋanlan sɔ'n tɩ atubɛnwʋn sʋanlan. Ɔ nzɩ man like fɩ́ɩ́. Yɩ́ like m'ɔ la yɩ́ nwʋn kɛ anwʋnnyalɛ'n y'ɔ le ninnge'n-mɔ anwʋn akpʋlʋwa esue nʋn ɛtɩan'n. Kɛ ɔ yɔ mɔ menian'n-mɔ fa bɛ́ nwʋn ɛkpɔ bɛ di butule, bɛ kpɛ nzʋba, bɛ kan bɛ́ nwʋn ɛjɔlɛ ɛtɛ, bɛ su akpʋlʋwa ndɩnndɩɩn bɛ́ afian nɩn anɩn. Afɩ bɛ́ ajʋnlɩn nɩn a yɔ mgban-mgban, bɛ nzɩ man ananhɔlɛ nɩn anwʋn ɛjɔlɛ fɩ́ɩ́ kʋ́n. Bɛ jʋnlɩn kɛ Nyanmɩan anwʋn dedi'n mɔ yɛ le yɩ́'n, ɔ tɩ like mɔ bɛ fa bɛ kpʋnndɛ anyanbɛnwʋn.
Ɔ tɩ ananhɔlɛ, Nyanmɩan anwʋn dedi'n mɔ yɛ le yɩ́'n, ɔ tɩ anyanbɛnwʋn like kpili kpa man sʋanlan mɔ yɩ́ nyɩn sɔ yɩ́ dɩɛ kaan m'ɔ le yɩ́'n. Ɔ sanlɩn kɛ mɔ yɛ 'ba mân ɛhɩ anun'n, yɛ nʋn like fɩ́ɩ́ a mma man, yɛ̂ sɛ yɛ 'sa yɛ kɔ a, yɛ ngʋala man bie nʋn kɔ. Ɛhɩka ati, sɛ yɛ nyan alɩɛ yɛ di, yɛ nyan taladɩɛ yɛ wula a, ɛhɩ ala sa yɛ́. Nan menian mɔ bɛ kulo kɛ bɛ nyan bɛ́ nwʋn'n, menian sɔ'n-mɔ, bɛ tɔ sɔnɩan nɩn anun kɛ ngaa. Ninnge mgban-mgban m'ɔ man menian sɛcɩ bɔkɔ-bɔkɔ, ɛsɛ bɛ́ bʋsʋ bɔ'n yɛ̂ bɛ kulo ɔ. 10 Afɩ ɛtɛ ngacile'n kʋalaa fi esika anyɩnbʋlʋ'n. Menian mmie-mɔ anyɩn a bʋlʋ esika'n dede b'a yaci bɛ́ dedi'n b'a tʋ mʋa, b'a fa bɛ́ nwʋn b'a wula emian ngacile dɔʋn anun.
Pɔlʋ 'ba tu Timote fʋɔ
11 Nan wɔ́ dɩɛ, ɛ tɩ Nyanmɩan sʋanlan, n'ɛ yɔ ninnge sɔ'n-mɔ bie. Yɔ nyɔlɩɛ kpa. Fa wɔ́ nwʋn bɔ Nyanmɩan sɛlɛ kpa, nyan dedi, nyan ehulo, si abʋtalɛ, yɔ bɛtɛɛ. 12 Bɔ mɔndɩnlɩn kpa, man wɔ́ asɩtanlan'n nʋn wɔ́ dedi'n yɔ́ kʋn. Kpʋnndɛ ngʋan m'ɔ le man ayuelɩɛ'n mɔ Nyanmɩan a fɛlɛ wɔ́ kɛ ɛ nyán yɩ́'n. Ɔ sanlɩn kɛ yɩ́ ti yɛ̂ ɛ lili wɔ́ dedi nɩn anwʋn adanzɩɛ kanlanman wɔ menian dɔʋn anyunnun ɔ. 13 Nyanmɩan Kpili m'ɔ man ninnge kʋalaa ngʋan nɩn anyunnun, ɔ nʋn Kilisi Zozi m'ɔ lili yɩ́ dedi nɩn anwʋn adanzɩɛ kanlanman wɔ Pʋnsʋ Pilatɩ anyunnun'n kʋsʋ anyunnun, mɩn kan ndâ kɛ 14 ɛ lí ɛjɔlɛ'n mɔ m'an hele wɔ́ nɩn asʋ, ɛsɛ ɛ síe wɔ́ nwʋn kʋnlʋn-ngʋnlʋn nán b'a nnyan man wɔ́ nwʋn ɛjɔlɛ ɛtɛ b'a ngan man. Yɔ yɩ́ sɔ dede m'ɔ jú cɩan mɔ yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi 'yɩ yɩ nwʋn kele'n. 15 Cɩan'n mɔ yɛ́ Mɩn Zozi 'yɩ yɩ nwʋn kele'n, Nyanmɩan yɛ̂ ɔ 'kele ɔ. Nyanmɩan sɔ'n, yɩ́ ngʋnmɩn cein y'ɔ tɩ Belemgbin ɔ, ɔ tɩ salɩɛ baka, ɔ tɩ mmelemgbin'n-mɔ Belemgbin, ɔ tɩ mɩnlɩan'n-mɔ Amɩn. 16 Yɩ́ kʋnmgba cein ala yɛ̂ yɩ́ dɩɛ ɔ nwu man lé ɔ. Jawe'n m'ɔ tɩ nun'n, sʋanlan fɩ́ɩ́ ngʋala man yɩ́ nwʋn kpunnge. Sʋanlan fɩ́ɩ́ nwunlin man yɩ́ lé, yɛ̂ sʋanlan fɩ́ɩ́ ngʋala man yɩ́ nwʋn kpunnge. Kulo sʋanlan fɩ́ɩ́ nwunlin man yɩ́ lé, yɛ̂ kulo sʋanlan fɩ́ɩ́ ngʋala man kɛ ɔ nwun yɩ́. Asasʋɛ nʋn tunmin yɔ́ yɩ́ dɩɛ cɩan daa! Amɩn!
17 Bɛ́ mɔ b'a nyan mân ɛhɩ anun ninnge'n, tu bɛ́ fʋɔ kɛ nán bɛ fa bɛ tu bɛ́ nwʋn. Se bɛ́ kɛ nán bɛ fa bɛ́ anyɩndasʋɛ'n bɛ tʋ anwʋndɩɛ'n m'ɔ njɛ man nán ɔ'a sɛcɩ nɩn asʋ. Nan bɛ fá bɛ́ anyɩndasʋɛ'n bɛ tʋ́ Nyanmɩan Kpili asʋ. Yɩ́ mɔ sɛ ɔ 'fa like man yɛ́ a, ɔ man yɛ́ dɔʋn kpa maan yɛ di nun fɛ'n. 18 Tu bɛ́ fʋɔ kɛ bɛ yɔ́ nyɔlɩɛ kpa, bɛ mán ye ɛyɔlɛ'n tɩ́ bɛ́ kpa, bɛ yɔ́ ahunnunye, ɛsɛ bɛ bʋ́ka ɛhɩnlɩn-mɔ. 19 Sɛ bɛ yɔ yɩ́ sɔ a, ɔ tɩ kɛ anwʋnndɩɛ m'ɔ tɩ kpa, ɛsɛ ɔ nzɛcɩ man yɛ̂ bɛ lɛ kokuan bɛ sie bɛ man bɛ́ nwʋn wɔ mɛlɛ'n m'ɔ lɛ ba nɩn anun ɔ, nán b'a hʋala b'a nyan ananhɔlɛ ngʋan kpa'n bɛ́ asɩtanlan nɩn anun.
20 Timote, like'n mɔ Nyanmɩan a fa a wula wɔ́ sa nun'n, nɩan sʋ kpa. Ɛjɔlɛ mgban-mgban'n m'ɔ nʋn dedi'n tɩ man kʋn'n, n'ɛ tie bie, ɛsɛ bɛ́ ninnge'n mɔ bɛ́ nwan bɛ sɩ yɩ́ nan kʋsʋ ɔ tɩ ato mɔ bɛ lɛ kele'n, n'ɛ suan bie. 21 Like ati m'ɔ man mɩɩn kan sɔ'n, y'ɔ le kɛ menian mmie-mɔ bu bɛ́ nwʋn kɛ bɛ sɩ ananhɔlɛ ngehele'n kpa, bɛ nne man ananhɔlɛ ngehele kpa'n mɔ yɛ kekele'n bɛ nni man. Ɔ man bɛ fi dedi atɩn nɩn asʋ b'a jasʋ.
Nyanmɩan nwún ɛmɔ anwʋn anwunnvoe.