PƆLƱ KALATA'N
M'Ɔ TIAN YƖ NNYUAN
M'Ɔ HƐLƐLƖ NWANLƖN
TIMOTE'N
M'ɔ wɔ nun'n
Mɔ anɩn Pɔlʋ la fiadɩ ɔ lɛ nwun yalɛ *Lɔmʋn ɛlɔ'n, y'ɔ hɛlɛlɩ kalata ɛhɩ ɔ (yɩ́ ti 1.8,16-17, 2.9). Ɔ hɛlɛlɩ nwanlɩn Timote. Mɛlɛ sɔ'n, anɩn Timote wɔ Efɛzɩ kulo nɩn asʋ ɛbɛlɛ. Pɔlʋ nwan Timote asa kan kalata nɩn an, n'ɔ de sie nan ɔ tʋ yɩ́ Lɔmʋn ɛlɔ (4.9). Afɩ, ɔ de di kɛ yɩ́ ewue cɩan nɩn a kpunnge (4.6). Pɔlʋ a li junman kpa ɔ'a man yɛ́ Mɩn Zozi Kilisi, yɩ́ ti, ɔ lɛ wowula Timote anwʋnsɛlɛ kɛ ɔ nɩ́an yɩ́ muonun yɩ́ Pɔlʋ dɩɛ nɩn asʋ nán ɔ lí bie.
Kalata nɩn ati 1.3-2.13, Pɔlʋ lɛ kan kele Timote kɛ ɔ tíla yɩ́ dedi nɩn anun kpa wɔ yalɛ'n mɔ bɛ́ mɔ bɛ bɔ Zozi Ɛjɔlɛkpa'n nwun yɩ́ nɩn anwʋn. Kalata nɩn ati 2.14-4.5, Pɔlʋ lɛ kan kele yɩ́ kɛ ɔ jínlan ngehele'n m'ɔ nʋn Ɛhɛlɛ Ɛjɔlɛ Nwannzan-nwannzan'n kɔ sʋ nɩn anun kpa. Kɛ Pɔlʋ yɔlɩ yɩ yɩ́ alimʋa kalata nɩn anun'n, ɔ lɛ kannzʋ Timote kɛ ɔ nɩ́an yɩ́ nwʋn wɔ ato ngehelefʋɛ'n-mɔ anwʋn. Kalata nɩn agualɩɛ nun, Pɔlʋ lɛ bɔ yɩ́ asɩtanlan nɩn anun amannɩɛ, ɔ lɛ man Timote ngalɩɛ.
1
Ahɩn ebisa
Timote,
Mɩ́n Pɔlʋ mɔ n dɩ Kilisi Zozi bɔfʋɛ'n kʋn, mɩ́n yɛ̂ mɩɩn kɛlɛ kalata ɛhɩ mɩn nwan wɔ́ ɔ. Nyanmɩan a hulo, ɔ'a yɩ mɩ́n kɛ m mɔ́ nyanmɩansʋ ngʋan m'ɔ le man ayuelɩɛ nɩn anwʋn kpayɛ. Ngʋan sɔ'n, Nyanmɩan falɩ bɔlɩ anɔhʋba daba. Sian dɩɛ, y'a nyan yɩ́ wɔ kʋn ɛyɔlɛ'n mɔ yɛ nʋn Zozi Kilisi y'a yɔ nɩn anun. Mɩ́n wa mɔ mɩn kulo wɔ́ kpa, mɩn 'bisa wɔ́ ahɩn mɩn yɔ wɔ́ ɛcɩan'n mo.
Mɔndɩnlɩn nɩn anwʋn afʋtu'n
Nyanmɩan Kpili mɔ n ne ajʋnlɩn kpa mɩn sʋ yɩ́ kɛ yɛ nannan-mɔ sʋlɩ yɩ́'n, mɩn 'da yɩ́ asɩ. Mɩn 'da yɩ́ asɩ kɛ kɔngɔɛ nʋn eyua, sɛ mɩn 'yɔ asɔnɩn an, mɩ́n tɩ kacɩ wɔ́. Mɩn kacɩ wɔ́ nyɩn ɛmʋɩn nɩn an, anɩn mɩ́n lʋa lɛ dɔ wɔ́ sɛlɛ kpa mɩn kulo kɛ mɩn nwun wɔ́ nwʋn, nán mɩn nyan fɛ elie kpili kpa. Wɔ́ dedi'n m'ɔ tɩ ananhɔlɛ nɩn anwʋn ɛjɔlɛ tɛ wɔ mɩ́n ti anun. Dedi'n mɔ wɔ́ nan balasua Loyisi nʋn wɔ́ nin Eninsi, bɛ lili mʋa bɛ nyanlɩn yɩ́'n, mɩn de mɩn di kpa kɛ ɛ tɛ le dedi sɔ'n.
Ɛhɩka ati, mɩɩn kacɩ wɔ́ kɛ, mɛlɛ mɔ n valɩ mɩ́n sa n vualɩ wɔ́ nwʋn'n, junman'n mɔ Nyanmɩan Kpili falɩ manlɩn wɔ́ kɛ ɛ lí'n, bɔ mɔndɩnlɩn di. Ɔ sanlɩn kɛ Wawɛ Nwannzan-nwannzan'n mɔ Nyanmɩan Kpili a fa a man yɛ́'n, ɔ man yɛ nyɔ man minndiin, nan ɔ wowula yɛ́ anwʋnsɛlɛ, ɔ man yɛ nyan ehulo, ɛsɛ ɔ man yɛ kʋala yɛ́ nwʋn bɩlɩ.
Nyian nɩn anwʋn afʋtu'n
Yɩ́ ti n'ɛ man yɛ́ Mɩn adanzɩɛ elie nɩn anwʋn nyian kun wɔ́. Mɩ́n kʋsʋ mɔ yɛ́ Mɩn dunman nun ati yɛ̂ b'a tʋ mɩ́n fiadɩ'n, n'ɛ man mɩ́n nwʋn nyian kun wɔ́. Nan nanndɩ anwʋnsɛlɛ'n mɔ Nyanmɩan Kpili a fa a man wɔ́ nɩn asʋ, nwun Ɛjɔlɛkpa nɩn anwʋn amannɩɛ'n bie kɛ mɩ́n. Nyanmɩan yɛ̂ ɔ'a le yɛ́ ngʋan ɔ, ɛsɛ yɩ́ yɛ̂ ɔ'a fɛlɛ yɛ́ kɛ yɛ káci yɩ́ menian ɔ. Nán kɛ like kpa mɔ y'a yɔ ti ɔ, nan yɩ́ muonun ɔ'a hulo yɩ́ sɔ ɛsɛ ɔ'a nwun yɩ́ nwʋn anwunnvoe. Kilisi Zozi adawʋlʋman, Nyanmɩan a nwun yɛ́ nwʋn anwunnvoe sɔ'n, yɩ́ nzin nán ɔ'a bɔ mân'n. 10 Nan sian dɩɛ, yɛ́ Ngʋandefʋɛ Kilisi Zozi mɔ ɔ'a yɩ yɩ́ nwʋn ɔ'a hele'n dunman nun, Nyanmɩan a hele yɛ́ kɛ ɔ'a nwun yɛ́ nwʋn anwunnvoe. Ɔ sanlɩn kɛ Kilisi Zozi yɛ̂ ɔ'a tʋa ewue ɔ'a le yɩ́ tunmin'n m'ɔ le yɩ́ nɩn ɔ, ɛsɛ ɔ nanndɩ Ɛjɔlɛkpa nɩn asʋ, ɔ'a yɩ ngʋan m'ɔ le man ayuelɩɛ'n ɔ'a hele. 11 Ɛjɔlɛkpa sɔ nɩn ati yɛ̂ Nyanmɩan a yɩ mɩ́n kɛ bɔfʋɛ ɔ nʋn ngehelefʋɛ ɔ. 12 Ɛhɩka ati yɛ̂ mɩɩn nwun yalɛ ɛhɩ ɔ, nan kʋsʋ yɩ́ nwʋn nyian ngun man mɩ́n. Ɔ sanlɩn kɛ mɩn sɩ sʋanlan'n mɔ m'an fa mɩ́n lʋa'n kʋalaa m'an wula yɩ́ nun'n. Mɩn de mɩn di kɛ ɔ le tunmin ɔ nɩan like'n mɔ ɔ'a fa ɔ'a wula mɩ́n sa nun nɩn asʋ dede ɔ 'ju cɩan mɔ yɛ́ Mɩn 'bua menian'n-mɔ kʋalaa ndɛɛ'n.
13 Nɩan ananhɔlɛ ɛjɔlɛ'n mɔ n gelelɩ wɔ́ nɩn asʋ nanndɩ, nán jinlan wɔ́ ja nun kpa wɔ dedi'n nʋn ehulo'n mɔ yɛ le yɩ́ wɔ kʋn ɛyɔlɛ'n mɔ yɛ́ nʋn Zozi Kilisi y'a yɔ nɩn anun. 14 Ɔ nanndɩ Wawɛ Nwannzan-nwannzan'n m'ɔ wɔ yɛ́ nun nɩn asʋ, di ngehele kpa'n mɔ b'a fa b'a wula wɔ́ sa nun nɩn asʋ.
15 Wɔ́ muonun ɛ sɩ kɛ anianman'n-mɔ kʋalaa mɔ bɛ fi Azi mân nɩn anun'n, b'a nwanndi mɩ́n. Menian sɔ'n bɛ́ mmie-mɔ y'ɔ le Fizɛ nʋn Ɛlɩmozɛnɩn.
16 Nan Onezifɔɔ dɩɛ, Yɛ́ Mɩn yɔ́ yɩ́ nvilie'n-mɔ ye. Ɔ sanlɩn kɛ fiadɩ'n mɔ b'a tʋ mɩ́n'n, mɩ́n nwʋn nyian ngun man yɩ́, ɔ cɩcɩ mɩ́n lʋa. 17 M'ɔ juli *Lɔmʋn ɛwa'n, ɔ bɔlɩ mɔndɩnlɩn ɔ kpʋnndɛlɩ mɩ́n dede ɔ nwunlin mɩ́n. 18 Yɩ́ ti, cɩan mɔ yɛ́ Mɩn 'ba bua menian'n-mɔ ndɛɛ'n, ɔ nwún yɩ́ nwʋn anwunnvoe. Mɔ anɩn n wɔ Efɛzɩ ɛlɔ'n, mɩ́n nwʋn mɔndɩnlɩn m'ɔ bɔlɩ'n, wɔ́ muonun ɛ sɩ.