2
Nwun Kilisi anwʋn amannɩɛ'n bie kɛ mɩɩn nwun yɩ́'n
Nan wɔ́ dɩɛ, mɩ́n wa, Kilisi Zozi a nwun yɛ́ nwʋn anwunnvoe ɔ'a man yɛ nʋn yɩ́ y'a yɔ kʋn. Fa wɔ́ nyɩn tʋ nán wowula wɔ́ nwʋn anwʋnsɛlɛ. Ɛjɔlɛ'n mɔ ɛ tɩlɩ kɛ n ganlɩn yɩ́ menian dɔʋn anyunnun, menian mɔ ɛ de di kɛ sɛ ɛ kan ɛjɔlɛ sɔ'n kele bɛ́ a, bɛ́ kʋsʋ bɛ kɔ hʋala yɩ́ kan kele bɛ́ manngʋn'n-mɔ'n, kan ɛjɔlɛ sɔ'n kele bɛ́. Amannɩɛ'n m'ɔ mɩɩn nwun yɩ́ kɛ Kilisi Zozi nzalafʋ kpa'n, wɔ́ kʋsʋ nwun yɩ́ sɔ bie. Nzalafʋ mɔ yɩ́ nwan ɔ yɔ like m'ɔ sɔ yɩ́ sahɩnlan'n mɔ ɔ'a fa yɩ́ junman nun nɩn anyɩn'n, ɛjɔlɛ mɔ bɛ́ mɔ bɛ tɩ man nzalafʋ'n di'n, ɔ nva man yɩ́ nwʋn nwula man nun. Sʋanlan kʋsʋ m'ɔ lɛ su ɛnwanndie'n, sɛ ɔ nwanndi kɛ mala'n kele nɩn an, yɛ̂ bɛ fa kunnunmun elie nɩn anwʋn like bɛ man yɩ́ ɔ. Sʋanlan m'ɔ kɔ li junman sɛlɛ kɔ fɛ kɔ lua ebo'n, yɩ́ yɛ̂ ɔ di mʋa ɔ tɩ ebo nɩn asʋ baa ɔ. Ɛjɔlɛ ɛhɩ mɔ mɩɩn kan mɩn kele wɔ́'n, jʋnlɩn yɩ́ nwʋn kpa, nán yɛ́ Mɩn 'ba bʋka wɔ́ maan ɛ tɩ ninnge sɔ'n-mɔ kʋalaa abʋ.
Man wɔ́ ti kácɩ Zozi Kilisi m'ɔ fi ewue nun ɔ'a tinnge'n. Ɔ tɩ belemgbin *Davidi abʋsʋ sʋanlan kɛ Ɛjɔlɛkpa'n mɔ mɩn bɔ'n kpɩn kele'n. Ɛjɔlɛkpa sɔ nɩn ati yɛ̂ mɩɩn nwun yalɛ m'ɔ ɛsɛ b'a gua mɩ́n sa ngɔnzɔngɔnzɔ kɛ kodiawu. Nan Nyanmɩan Anʋan Ɛjɔlɛ'n dɩɛ, bɛ bɔlɩ man yɩ́ kpaun. 10 Ɛhɩka ati, bɛ́ mɔ Nyanmɩan Kpili a kpa bɛ́ a yɔ yɩ́ dɩɛ'n-mɔ dunman nun, mɩn tila mɩ́n ahʋnlɩn wɔ amannɩɛ enwuan'n kʋalaa anun. Yɩ́ dɩɛ anɩn bɛ́ kʋsʋ bɛ nʋn Zozi yɔ kʋn, nán b'a nyan ngʋan, bɛ nʋn yɩ́ a tanlan yɩ́ anunminnyanmʋn'n m'ɔ le man ayuelɩɛ nɩn anun.
11 Ɛjɔlɛ ɛhɩ-mɔ mɔ bɛ lɛ kan'n tɩ ananhɔlɛ:
Sɛ yɛ nʋn yɩ́, y'a wu a,
yɛ nʋn yɩ́ 'nyan ngʋan.
12 Sɛ yɛ jinlan yɛ́ ja nun kpunndiin an,
yɛ nʋn yɩ́ 'di belemgbin.
Nan sɛ yɛ yɩ yɩ́ yɛ tʋ a,
yɩ́ kʋsʋ ɔ 'yɩ yɛ́ tʋ.
13 Sɛ yɛ nnanndɩ man fɔ́ʋ́n an,
yɩ́ dɩɛ, ɔ nanndɩ fɔ́ʋ́n.
Ɔ sanlɩn kɛ ɔ ngaci man yɩ́ nʋan lé.
Sʋanlan m'ɔ di junman kpa'n, Nyanmɩan yɔ yɩ́ mo
14 Kacɩ bɛ́ ɛjɔlɛ ɛhɩ nán tu bɛ́ fʋɔ kpa wɔ Nyanmɩan Kpili anyunnun, kɛ bɛ yáci ɛjɔlɛ'n-mɔ anwʋn butule elie'n. Ɔ sanlɩn kɛ nvasʋɛ fɩ́ɩ́ nnʋn man sʋ, ɔ man bɛ́ mɔ bɛ lɛ tie'n minlin. 15 Bɔ mɔndɩnlɩn kɛ sʋanlan mɔ b'a sɔ yɩ́ b'a nɩan m'ɔ fi nun ɔ'a fite, n'ɛ sa wɔ́ junman nɩn anwʋn nyian, kan ananhɔlɛ ɛjɔlɛ'n fɔ́ʋ́n, nán ɛ fite Nyanmɩan anyunnun an, ɔ'a ndu man wɔ́ nyunnun 16 Akpʋlʋwa esue kʋasɩa nun mgban m'ɔ nʋn dedi ɛjɔlɛ'n tɩ man kʋn'n, n'ɛ su bie. Ɔ sanlɩn kɛ bɛ́ mɔ bɛ kulo akpʋlʋwa esue sɔ'n, cɩan daa anɩn bɛ nʋn Nyanmɩan bɛ́ afian lɛ tɩ. 17 Bɛ́ ninnge dɩɛ'n mɔ bɛ kekele'n, ɔ tɩ kɛ anwʋnnyalɛ m'ɔ le man ayile. Menian sɔ'n bɛ́ mmie-mɔ y'ɔ le Imene nʋn Filɛtɩ. 18 Bɛ fi ananhɔlɛ atɩn nɩn asʋ b'a jasʋ, bɛ́ nwan ewuetinnge nɩn a sɩn dada angʋnmɩn. Ɛjɔlɛ mɔ bɛ kan bɛ kele menian'n-mɔ maan bɛ yaci bɛ́ dedi'n bɛ tʋ nɩn anɩn. 19 Nan kʋsʋ Asɔnɩn'n m'ɔ tɩ kɛ sua mɔ Nyanmɩan a wula yɩ́ bʋ'n, ɔ jin yɩ́ ja nun kunngun kpa. B'a hɛlɛ sʋ kɛ: “Yɛ́ Mɩn sɩ bɛ́ mɔ bɛ tɩ yɩ́ dɩɛ'n.” Ɛsɛ “Sʋanlan biala m'ɔ kɔ se kɛ ɔ tɩ Nyanmɩan dɩɛ'n, ɔ káci yɩ́ nzin ɔ sí nyɔlɩɛ ɛtɛ'n.”
20 Awulo kpili kʋn biala anun, nán esika kɔkɔlɛ nʋn jɛtɛ ninnge mɔ bɛ didi nun anaan bɛ nʋn nun nɩn angʋnmɩn ala yɛ bɛ nwun yɩ́ nun ɔ. Nan bɛ nwun baka nʋn afa kʋsʋ ninnge mɔ bɛ didi nun anaan bɛ nʋn nun kʋsʋ ɛbɛlɛ. Cɩan mgbili'n-mɔ anun yɛ́ bɛ fa esika kɔkɔlɛ nʋn jɛtɛ ninnge'n-mɔ ɔ. Nan baka nʋn afa dɩɛ'n-mɔ, cɩan daa bɛ fa bɛ yɔ like. 21 Yɩ́ sɔ kʋsʋ ala, sɛ sʋanlan kʋn sie yɩ́ nwʋn kʋnlʋn-ngʋnlʋn wɔ ɛtɛ'n-mɔ mɔ m'an bubu m'an hele wɔ́ nɩn anwʋn an, Nyanmɩan 'fa junman m'ɔ tɩ kpa'n ɔ man ɔ di. Ɔ sanlɩn kɛ ɔ tɩ yɩ́ Mɩn dɩɛ. Ɔ bɔbʋa yɩ́ nwʋn ɔ yɔ nyɔlɩɛ biala m'ɔ tɩ kpa'n.
22 Yɩ́ ti, nwanndi ninnge'n-mɔ mɔ mgbafɛlɛ'n-mɔ anyɩn bʋlʋ yɩ́ nwʋn'n. Kpʋnndɛ sɛsɛ ɛyɔlɛ wɔ́ asɩtanlan nɩn anun, nyan dedi nʋn ehulo kɔ wɔ́ nyunnun, ɛ nʋn bɛ́ mɔ bɛ sʋ Nyanmɩan ananhɔlɛ nun'n bɛ tánlan wɔ anzʋnunjɔ nun. 23 Akpʋlʋwa esue kʋasɩa nun mgban'n, n'ɛ su bie. Ɛ sɩ kɛ yɩ́ ayuelɩɛ'n, ɔ kaci butule. 24 Sʋanlan kʋsʋ m'ɔ di Nyanmɩan junman'n, ɔ nvata man kɛ ɔ di butule. Nan ɔ di kɛ ɔ kulo menian'n-mɔ kʋalaatin, ɔ yɔ sʋanlan m'ɔ kʋala like kele, ɛsɛ ɔ si abʋtalɛ. 25 Kpʋlʋfʋɛ'n-mɔ, ɔ di kɛ ɔ tʋ yɩ́ ahʋnlɩn asɩ ɔ kekele bɛ́ like. Ɛ 'su yɩ́ akpʋlʋwa a, Nyanmɩan kʋala kɛ ɔ man bɛ kaci bɛ́ abalabɔ'n bɛ nwun ananhɔlɛ atɩn'n. 26 Anɩn bɛ́ nyɩn a a kulo, bɛ yɩyɩ bɛ́ nwʋn fi Abɔnsanmʋn ngaa'n-mɔ mɔ bɛ tɔlɩ nun bɛ kacili nganga bɛ yɔlɩ m'ɔ kulo nɩn anun.