ZƱAN KALATA'N
M'Ɔ TƆ SƱ NNYUAN'N
M'ɔ wɔ nun'n
Zozi bɔfʋɛ Zʋan m'ɔ tɩ Efɛzɩ asɔnɩn kpain'n yɛ̂ ɔ'a hɛlɛ kalata ɛhɩ a hɔ a man asɔnɩn kʋn ɔ. Asɔnɩn sɔ'n wɔ Efɛzɩ etin nɩn asʋ. Zʋan bu asɔnɩn sɔ'n kɛ bala ɛta yɛ̂ nun menian'n-mɔ kɛ bala ɛta nɩn amma. Yɩ́ ti yɛ̂ ɔ lɛ fɛlɛ asɔnɩn'n “m mo” ɔ. Yɩ́ asɔnɩn'n m'ɔ wɔ nun'n tɩ nunhan kʋn sɔ nɩn “anianman bala”.
Zʋan lɛ sɛlɛ asɔnɩn sɔ nɩn anun menian'n-mɔ kɛ bɛ húlo bɛ́ nwʋn. Ɛsɛ bɛ nɩ́an bɛ́ nwʋn wɔ bɛ́ mɔ bɛ kekele ato ninnge'n-mɔ anwʋn. Sɛ menian sɔ'n-mɔ ba tʋ bɛ́ a, nán bɛ sike bɛ́.
1
M mo,
Wɔ́ mɔ Nyanmɩan a fa wɔ́ a yɔ yɩ́ sʋanlan'n, mɩ́n mɔ n dɩ Asɔnɩn Kpain'n, mɩɩn kɛlɛ kalata ɛhɩ mɩn bɛlɛ wɔ́ nʋn wɔ́ mma'n-mɔ. Mɩn kulo ɛmɔ sʋnman. Nán kɛ mɩ́n ngʋnmɩn yɛ̂ mɩn kulo ɛmɔ ɔ, nan bɛ́ mɔ bɛ sɩ ananhɔlɛ'n, bɛ́ kʋalaa, bɛ kulo ɛmɔ. Ɔ sanlɩn kɛ ananhɔlɛ wɔ yɛ́ nun yɛ̂ ɔ 'tanlan yɛ́ nun dahuu. Nyanmɩan m'ɔ tɩ Sɩɛ'n ɔ nʋn yɩ́ Wa Zozi Kilisi, bɛ nwún yɛ́ nwʋn anwunnvoe bɛ fá yɛ́ ɛtɛ'n-mɔ bɛ hyé yɛ́, bɛ mán yɛ́ lʋa cɩ́cɩ yɛ́ nwʋn yɛ tánlan ananhɔlɛ nɩn anun, ɛsɛ yɛ húlo yɛ́ nwʋn.
Ananhɔlɛ'n nʋn ehulo'n
Mɛlɛ mɔ n nwunlin kɛ wɔ́ mma'n mmie-mɔ nanndɩ ananhɔlɛ atɩn'n mɔ Sɩɛ'n helelɩ yɛ́ kɛ yɛ nánndɩ sʋ nɩn asʋ'n, n nili yɩ́ nwʋn fɛ kpa.
Afɩ sian'n, m mo, nán kɛ mala fʋfɔlɛ yɛ̂ mɩɩn kɛlɛ mɩn bɛlɛ wɔ́ ɔ, nan ɔ tɩ mala mɔ yɛ tɩlɩ wɔ Ɛjɔlɛkpa nɩn abʋbɔ nɩn anun. Mɩɩn sɛlɛ wɔ́ kpa kɛ bɛ mán yɛ húlo yɛ́ nwʋn. Ehulo'n y'ɔ le Nyanmɩan mala nɩn asʋ elie'n. Abʋbɔ nɩn anun, mala'n mɔ bɛ falɩ manlɩn ɛmɔ m'ɔ di kɛ ɛmɔ di sʋ nɩn anɩn.
Zozi Kilisi kpɔfʋɛ nɩn anwʋn ɛjɔlɛ'n
Afɩ, atofʋɛ dɔʋn a sʋn mân nɩn anun. Bɛ nne bɛ nni man kɛ Zozi Kilisi a kaci yɩ́ nwʋn kulo sʋanlan ɔ'a a mân ɛhɩ anun ɔ. Sʋanlan m'ɔ kɔ han kɛ Kilisi a ngaci man yɩ́ nwʋn kulo sʋanlan ɔ'a mma man mân ɛhɩ anun'n, sʋanlan sɔ'n, anɩn ɔ tɩ atofʋɛ, ɔ tɩ Kilisi kpɔfʋɛ. Ɛmɔ síe bɛ́ nwʋn ye nán yɛ́ junman nɩn asʋ nvasʋɛ nɩn a mminlin man. Ɛmɔ síe bɛ́ nwʋn ye nán ɛmɔ a nyan nun ahatua. Sʋanlan biala mɔ ɔ nnanndɩ man atɩn'n mɔ Kilisi helelɩ nɩn asʋ nan ɔ nanndɩ fʋfɔlɛ asʋ'n, anɩn sʋanlan sɔ'n nzɩ man Nyanmɩan. Nan sʋanlan m'ɔ nanndɩ Kilisi atɩn nɩn asʋ'n, anɩn ɔ sɩ Sɩɛ'n nʋn Baa'n. 10 Sɛ sʋanlan bie ba tʋ ɛmɔ nán ɔ'a ngele man ɛmɔ atɩn ɛhɩ, nan ɔ kele ɛmɔ atɩn fʋfɔlɛ a, nán bɛ yɔ sʋanlan sɔ nɩn akʋaba ɛsɛ nán bɛ sike yɩ́. 11 Ɔ sanlɩn kɛ, wɔ́ mɔ ɛ kɔ yɔ yɩ́ akʋaba'n, anɩn ɛ nʋn yɩ́ bɛ́ bʋ a yɔ kʋn wɔ yɩ́ nyɔlɩɛ ɛtɛ'n-mɔ anun.
Kalata nɩn agualɩɛ nun
12 N ne ɛjɔlɛ dɔʋn mɩn kan mɩn kele ɛmɔ, nan kʋsʋ mɩn ngulo man kɛ mɩn kɛlɛ yɩ́ kalata sʋ. N ne anyɩndasʋɛ kɛ mɩn 'ba a ɛmɔ anwʋn ɛlɔ mɩn kan yɩ́ mɩ́n nʋan nun mɩn kele ɛmɔ. Sɛ mɩn yɔ yɩ́ sɔ a, fɛ elie 'kan yɛ́ kpa bɔkɔɔ. 13 Anianman bala'n m'ɔ wɔ ɛwa mɔ yɩ́ kʋsʋ Nyanmɩan a fa yɩ́ a yɔ yɩ́ sʋanlan'n, yɩ́ mma'n-mɔ nwan bɛ 'bisa wɔ́ ahɩn.