ZƱAN KALATA'N
M'Ɔ TƆ SƱ NSAN'N
M'ɔ wɔ nun'n
Zozi bɔfʋɛ Zʋan yɛ̂ ɔ'a hɛlɛ kalata ɛhɩ a hɔ a man bian'n mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ Gayiyusi'n. Gayiyusi tɩ Zozi Kilisi sʋanlan. Yɛ nzɩ man yɩ́ nwʋn ɛjɔlɛ dɔʋn ɔ nʋn kulo'n m'ɔ kɔ sʋ asɔnɩn'n. Nan kʋsʋ kalata nɩn anun an, yɛ nwun yɩ́ kɛ anianman'n-mɔ mɔ Zʋan kɔ suan bɛ́ yɩ́ nwʋn ɛlɔ'n, ɔ sɔ bɛ́ nun kanlanman. Afɩ, Zʋan sʋan anianman'n-mɔ maan bɛ kɔ han Nyanmɩan Anʋan Ɛjɔlɛ nɩn asɔnɩn'n-mɔ anun. Nan bɛ́ asɔnɩn nɩn anun ɛlɔ, bian kʋn wɔ ɛbɛlɛ, bɛ fɛlɛ yɩ́ Diyotɛlɛfʋ. Ɔ tɩ bɛ́ kpain'n bie. Yɩ́ dɩɛ, anianman'n-mɔ mɔ Zʋan kɔ sʋan bɛ́ yɩ́ nwʋn ɛlɔ'n, ɔ nzɔ man bɛ́ nun, ɛsɛ ɔ kan Asɔnɩn Kpain Zʋan anwʋn ɛjɔlɛ ɛtɛ.
Zʋan a hɛlɛ kalata sɔ'n ɔ'a yɩ Gayiyusi ayɛ ɛsɛ ɔ'a han ɔ'a hele yɩ́ kɛ n'ɔ nɩan Diyotɛlɛfʋ nyɔlɩɛ ɛtɛ nɩn asʋ. Ɔ'a han yɩ́ nun kɛ Gayiyusi sɔ́ sʋanlan'n m'ɔ lɛ fa kalata'n bɛlɛ yɩ́ nɩn anun kanlanman. Sʋanlan sɔ'n, bɛ fɛlɛ yɩ́ Demetiliyusi. Ɔ di yɛ́ Mɩn junman'n bie. Kalata nɩn a hele yɛ́ kɛ bɛ́ kʋalaa mɔ bɛ di yɛ́ Mɩn junman'n, ɔ di kɛ yɛ nyan ehulo yɛ sɔ bɛ́ nun kanlanman.
1
Anianman Gayiyusi,
Mɩ́n mɔ n dɩ Asɔnɩn Kpain'n, mɩ́n yɛ̂ mɩɩn kɛlɛ kalata ɛhɩ mɩn bɛlɛ wɔ́ ɔ. Mɩn kulo wɔ́ sakpa.
Gayiyusi anwʋn ɛjɔlɛ'n
Anianman, mɩɩn sɛlɛ Nyanmɩan kɛ like biala mɔ ɛ 'yɔ'n, ɔ mán ɔ yɔ́ kpa, ɛsɛ ɛ tɩ́ akpɔlɛ kɛ wɔ́ ɛkala'n tɩ akpɔlɛ'n. Afɩ, mɔ anianman mmie-mɔ walɩ lili wɔ́ nwʋn adanzɩɛ kɛ ɛ nanndɩ ananhɔlɛ atɩn nɩn asʋ mɔ n dɩlɩ'n, n nili yɩ́ nwʋn fɛ sʋnman. Mɛlɛ mɔ n gɔ tɩ kɛ mɩ́n mma'n-mɔ nanndɩ ananhɔlɛ atɩn nɩn asʋ'n, mɩn di yɩ́ nwʋn fɛ kpili kpa.
Anianman, sikefʋɛ junman'n mɔ ɛ di'n tɩ like kpa. Ye'n mɔ ɛ yɔ anianman'n-mɔ nʋn bɛ́ mɔ ɛ nzɩ man bɛ́ bɔbɔ'n, ɔ kele kɛ ɛ yɔ like'n mɔ yɛ́ Mɩn sʋanlan di kɛ ɔ yɔ'n. Yɛ́ nianman sɔ'n-mɔ a li ehulo'n mɔ ɛ le yɩ́ nɩn anwʋn adanzɩɛ asɔnɩn mma'n-mɔ anyunnun ɛwa. Mɩɩn sɛlɛ wɔ́ kɛ ɛ bʋ́ka bɛ́ kpa cɩan daa wɔ bɛ́ atɩn etue nɩn anun maan ɔ yɔ́ Nyanmɩan fɛ. Afɩ, yɛ́ Mɩn dunman nun ati yɛ̂ b'a tu atɩn ɔ. Bɛ 'kɔ'n, b'a nne man bɛ́ mɔ bɛ nzɩ man Kilisi nɩn asa nun like fɩ́ɩ́. Yɩ́ sɔ ati, yɛ́ mɔ yɛ tɩ asɔnɩn mma'n, bɛ mán yɛ bʋ́ka anianman sɔ'n-mɔ nán yɛ nʋn bɛ́ a li ananhɔlɛ junman'n.
Diyotɛlɛfʋ anwʋn ɛjɔlɛ'n
N gɛlɛlɩ kalata sin kaan kʋn n nwanlɩn ɛmɔ ɛlɔ asɔnɩn'n. Nan Diyotɛlɛfʋ m'ɔ kulo kɛ ɔ di bɛ́ sʋ kpain'n, ɔ'a nzɔ man yɛ́ nun. 10 Yɩ́ ti, sɛ mɩn ba ɛlɔ a, yɩ́ nyɔlɩɛ ɛtɛ'n kʋalaa, mɩn 'ba han mɩn kele ɛmɔ. Yɛ́ nwʋn ɛjɔlɛ'n m'ɔ kan'n tɩ ato ɛjɔlɛ. Like m'ɔ yɔ m'ɔ tɩ ɛtɛ biekun'n y'ɔ le anianman'n-mɔ mɔ bɛ ba tʋ yɩ́ a, ɔ nzɔ man bɛ́ nun'n. Ɛsɛ, bɛ́ mɔ bɛ kulo kɛ bɛ sɔ bɛ́ nun'n, ɔ ndie man, anɩn ɔ 'kpʋnndɛ yɩ bɛ́ asɔnɩn nɩn anun.
Demetiliyusi anwʋn ɛjɔlɛ'n
11 Anianman, n'ɛ nɩan menian-mɔ abalabɔ ɛtɛ nɩn asʋ, nan bɔ bala m'ɔ tɩ kpa. Sʋanlan m'ɔ yɔ nyɔlɩɛ kpa'n, anɩn ɔ tɩ Nyanmɩan sʋanlan. Nan sʋanlan mɔ ɛtɛ yɛ̂ ɔ yɔ'n, anɩn ɔ nzɩ man Nyanmɩan. 12 Demetiliyusi dɩɛ, menian'n-mɔ kʋalaa di yɩ́ nwʋn adanzɩɛ kɛ ɔ tɩ sʋanlan kpa. Yɩ́ ɛnanndɩɛ'n sɔ yɛ́ Mɩn anyɩn. Yɛ́ kʋsʋ yɛ bɔ yɩ́ dunman kpa, yɛ̂ ɛ sɩ kɛ ɛjɔlɛ mɔ yɛ kɔ han'n tɩ ananhɔlɛ.
Kalata nɩn agualɩɛ nun
13 N ne ɛjɔlɛ dɔʋn mɩn kan mɩn kele wɔ́, nan kʋsʋ mɩn ngulo man kɛ mɩn kɛlɛ yɩ́ kalata sʋ. 14 N ne anyɩndasʋɛ kɛ, ɔ ngɔ hyɛ man, mɩn 'ba a wɔ́ nwʋn ɛlɔ, nán y'a yia y'a han.
15 Man wɔ́ lʋa cɩ́cɩ wɔ́ nwʋn. Wɔ́ manngʋn'n-mɔ nwan bɛ 'bisa wɔ́ ahɩn. Mɩn 'bisa mɩ́n manngʋn'n-mɔ anun kʋn biala ahɩn.