5
Hiiwalaimolinge Aana A Jisas E A'aila'asie Mola Walumalau
Ta'ena nga iini ko hiiwalaimoli aana a Jisas uri ingeie a Kraes, a Ha'a-uuritaka nge a God e haiholota'inie ka'u huni uusunge'inie mai, nge iinoni ngeena e hute haalu mala ngaeta kalena God. Na ta'ena nga iini ko manata diana hunie Mama'a i Lengi, nge ke manata diana no'one hunie mo iini nge e hute aana. Mala uri kie ko manata diana hunie a God pe'i tola i sulilana mo ha'atolanga ingeie, nge kie saie uri kie ke manata diana no'one hunie mo kalena God. Kie ko haata'inie manata-diananga ikie hunie a God aana tola i sulilana mo ha'atolanga ingeie. Na mo ha'atolanga ingeie e sa'a aasa ike hunikie, aena aana ta'ena nga iini e ne'i kalena God oto, ko a'aila'asie mola walumalau aani noruto'onga aana Kraes. ?A tei ni e a'aila'a honosie walumalau? Iini nge ko hiiwalaimoli uri a Jisas ingeie Kalena God ha'alaa.
6-8 Na e oolu mei ola nge kire ko unu ha'a-oaie hunikie uri a Jisas ingeie Kalena God to'ohuu. Eetana oto mei wei aana loto-maa'inge, na ruana oto mei epu aana maenga. Nga taa e rau aana e ro maholo ngeena kire mani ha'awalaimoli'aa uri a Jisas Kraes Kalena God to'ohuu. Oto mei epu no'one ko haata'i diana aana uri leune e to'ohuu, na mei wei mola maraana ha'ike. Na oolune oto Li'oa Maa'i nge ko unue i laona saeka uri leune e to'ohuu, aena aana Li'oa Maa'i oto walaimolinge. Na e oolu mei olana kire mani ere sada uri a Jisas Kalena God oto to'ohuu. 5:6-8 Erenga ni Krik e ka'a tohungei matapwa ike i leu. Ngaeta mo iini kire lo'onga'inie uri mei wei na mei epu a John ko ere i suli'i ko ha'a-aamasito'okie aana mei wei na mei epu e aahe mwaanie sapena Jisas maholo ramo e otomie papara'ana aana noma. Leesie Jon 19:34. Mala uri kie ko hiiwalaimoli aana nga taa iinoni ko unu-unue, nge kie ke hiiwalaimoli no'one aana Jisas, aena aana nga taa a God e unue e paine liutaa, na ingeie maraana e unu ha'a-oaie a Kalena. 10 Ta'ena nga iini ko hiiwalaimoli aana Kalena God, e saie uri nga taa a God e unue e to'ohuu. Ta'e iini e ka'a hiiwalaimoli aana a God, nge ko unue oto uri a God e sai eero, aena aana e ka'a hiiwalaimoli ike aana nga taa a God e unue i sulie a Kalena. 11 A God e unue uri e niie oto maurihe huu hunikie, na uri mei meurihe ngeena nge oto i lalo aana a Kalena. 12 Oto a tei nge e to'o aana a Kale i lalo aana, nge e to'o aana mei meurihe ngeena. Ta'e a tei nge e ka'a to'o aana Kalena God i lalo aana, e ka'a to'o aana ike nga mei meurihe i lalo aana.
Kie To'o Aana Oto Maurihe Huu
13 No ko uusue walu ola ienini huni'omu, mo iini omu hiiwalaimoli aana satana Kalena God, hunie uri omu ke manata'inie uri omu to'o aana oto maurihe huu. 14 Na hiiwalaimolinge ikie aana God otona, uri kie ko sukaa ta'ena nga mei ola i sulie saena, na ko rongo oto hunikie. 15 Na aana kie ko manata'inie oto ko rongo hunikie aana ta'ena nga sukanga i sulie saena, ka'u kie saie oto uri kie kei hele aana nga taa kie sukaa aana.
16 Oto maholo kie ko leesie ngaeta aasike aani hiiwalaimolinge ko esuie nga mei ooraha'aa, e malisine kie ke aarenga'i talana. Oto a God ke si hoda rere'a aana saena hunie ke mauri. Ta'e nou ka'a ere ike i sulie mo iini kire ko aatopuri aana God na ko ii'o mola hunie aaelanga. Ooraha'aa urine e adona maenga huu taane, na nou ka'a unue ike uri kie ke aarenga'i talana mo iini kire ko ooraha'aa urine. 5:16 A Jon ko ere i sulie mo iini nge kire unue i na'o uri kire hiiwalaimoli, ta'e lae-lae saeda e hau lo'u, na kire ko ngiduupu hunie walaimolinge nge a Li'oa Maa'i e haata'inie i sulie a Jisas. A Jon e unue aana 1 Jon 2:19 uri hiiwalaimolinge mo iini urine e ka'a to'ohuu ike. Oto mo iini urine kei lae mola i laona maenga huu. Leesie Mak 3:29 na Hibru 6:4-8. 17 Ta'ena nga ooraha'aa mwala ko esuie kire dau hu'isie a God ni ngeena, ta'e ngaeta mo ooraha'aa kire sai oonisae mwaani'i hunie a God ke sae'aasi'i.
18 Kie manata'inie oto uri ta'e-ta'ena nga iini e hute aana a God, e ka'a talei oora-ooraha'aa ike, aana a Kalena God ko kineta'inie mwaanie uri Na'ohai Iini Tata'ala, a Pwelu Eero-eero, e kopi aana huni waelie. 19 Kie manata'inie oto no'one uri ikie mo kalena God, ma'alana ahutana mwala lo'u i laona walumalau kire ii'o mola i mamalutana a Pwelu Eero-eero. 20 Na kie manata'inie oto no'one uri a Kalena God e lae mai na e niie oto saenanaunge naka, uri hunie kie ke manata'inie Iini To'ohuu. Na mauriha'aka oto i lalo aana Iini To'ohuu, aana ikie i lalo aana Kalena, a Jisas Kraes. Ta'e ingeie mola tohungei God, na ingeie oto aahu'ine maurihe huu. 21 Aena urine, maeni mwela ineu, omu ke kineta'inie saemiu mwaanie omu rongo hunie mo ha'a-uusulinge eero-eero, aana o ko deu urine, nge o ka'a paloa ike tohungei God, ta'e o ko palo-paloa mola mo god eero-eero. 5:21 Mo god eero-eero e ka'a mola mo nunui ola wa mo aakalo wa mo li'oa aaela hali'ite, ta'e ikire no'one ta'ena nga ola nge kie ko ha'apaina'aa liutaa aana God, wa saeka ko heri hunie liutaa aana oodo-oodonga a God.

5:6-8 5:6-8 Erenga ni Krik e ka'a tohungei matapwa ike i leu. Ngaeta mo iini kire lo'onga'inie uri mei wei na mei epu a John ko ere i suli'i ko ha'a-aamasito'okie aana mei wei na mei epu e aahe mwaanie sapena Jisas maholo ramo e otomie papara'ana aana noma. Leesie Jon 19:34.

5:16 5:16 A Jon ko ere i sulie mo iini nge kire unue i na'o uri kire hiiwalaimoli, ta'e lae-lae saeda e hau lo'u, na kire ko ngiduupu hunie walaimolinge nge a Li'oa Maa'i e haata'inie i sulie a Jisas. A Jon e unue aana 1 Jon 2:19 uri hiiwalaimolinge mo iini urine e ka'a to'ohuu ike. Oto mo iini urine kei lae mola i laona maenga huu. Leesie Mak 3:29 na Hibru 6:4-8.

5:21 5:21 Mo god eero-eero e ka'a mola mo nunui ola wa mo aakalo wa mo li'oa aaela hali'ite, ta'e ikire no'one ta'ena nga ola nge kie ko ha'apaina'aa liutaa aana God, wa saeka ko heri hunie liutaa aana oodo-oodonga a God.