Quiarinio pueyaso rupaa pa jiyaniijia Jesucristojiniji pueyano rupaajinia

Carta de Santiago