2
Maja cumaati rimiajata pa paniniu pueya
Cuarta Pueyaso pueyanaa, pa Jiyaniijia Jesucristoori shacantuuca cumaacajinia quijia. Nojuacuajaari tojetaarucuajanaa maninia quijia. Nocua tiuujiaca nia quishacari, majaari rimiajata nia niquiniu tamasaca. ¿Pa Jiyaniijiateeri pa sooquiaaricuaa, ninishiqui quijiaca pa quishacarijiani? Maja. Cunora cua sequesanojinia nia niishiriojore: casamiriaca pueyano jaara nia secojonuujua tiajinia tiuquimia, maniniuqui toqueraca, jaaniishoracajuhuaj, ¿taa nia miiniutianiyani? Niaari naa sequeja: “Niya quia cajishii pueyanonaa, cajitiu maniniujiniani”. Saniniuujia, toqueeju pueyano jaara jiyacari tiuquimiajuhuaj, jiyareta curuutuquenaniyojua, niaari na sequereecujua: “Cuniquijia quia nujuare”. Casaa maaraja: “Cuniquijia quia cajiri quiaa tii nujuaani”. Niaa jaara naa miiritij, niaari tama nia cuaqueyajaaja jiyateree juhua niarta pueya nequesoreenara. Niaari casamiriaca pueyano jiyaniya nojuaja naasucua socua maninia pueyano casamiijiu pueyanojiniji. Naaratej, niaari casamiriaca pueyano shuquiritiniu panijia.
Cua tojitiare cuarta Pueyaso pueyanaa, ¿majateeri nia niishiniu, Pueyasocuajaari casamiijiuniucua pueya saquiriojoquiaari nocua tiuujiaca nojori quiniuria? Nocua tiuujiaca nojori quishacari, nojoriiri juhua jiyanohua casamiriaca Pueyasora. Naajuhuaj, Pueyasoori nojori jiyatenutaniya jiyaniijianucua nojori quiniuria, puetunu Pueyaso jiitiasanojuanaa nojori jiitianura. Naa miiniutianiya na panijiacaari taa na sequequiaari seetanujuanaacuajani. Niajaniyarijiataj, niaari nojori cararojoquiaacujua. ¿Majateeri nia niishiniujiuhuaj, cuno casamiriaca pueyacuajaari nia nohuasejoquiaa na sapojonuta? Nojoriiri nia jaamitiquiaa nequesoreenaacua, niaacuara na saquiriojotanura. Nojoriiri naa miitiuquiaaqui nia jiitiasano casaaniyojua na jaariuutianura puetunujuanaa. ¿Majateeri nia niishiniu, nojoricuajaari pa shuquiritiasano Jiyaniijia sesacaquiaajuhuaj? Pa Jiyaniijia sesa jiyaniquitiuquiaa na soonutaari.
Puetunu Pueyaso rootasanojinijijianaani, nioori socua tojishocoriquiano. Naa naajiotasano quiyari:
“Pueya nia paniri taa nia paniya tama nia cuaqueyacuaani”.
Pueyanaa, niaa jaara cuno rootasano miijia quiriquia, niaacuajaari maninia miijia. Saniniuujia, niaa jaara rimiajata paniri pueya, niaari sesa miya. Niaari saniitiosocoriquiano, Pueyaso niishitiojosano tojiyashijiaca nia quiniuucua. 10 Pueyano jaara puetunu Pueyaso rootasanojuanaa tojiquiaa maninia, saniniuujia, jaara niquiriyatu cuno rootasanojiniji tojiyashijia quiri, cuno pueyanocuajaari Pueyaso tojiyashijia. 11 Pueyasojuanaacuajaari sequequiaari: “Maja nia camishoo maaji nia numuetucunu”. Sequequiaarijiaariuhuaj: “Maja monu”. Naacuajitij, pueyano jaara na camishoo maaji numuetuqueyaquijia quiri, saniniuujia narta pueyano moyari, cuno pueyanoori Pueyaso rootasano tojiyashijiajuhuaj. 12 Niaa cumaati niishiya, Pueyasoori na muerasu nequesoreenutaniya taa nojori tojitiaquiaari na rootasanocuajani. Nocuaji tama pa cuaqueyajaaja pa cojuare taa pa miiquiaani, taa pa pocuaquiaani. Nia niishiri, paari nequesoreesaanutaniya pa miishanojinijini, taa pa miiquiaari parta pueyani. Cante pueya panijia quiyani taa Pueyaso rootaquiaaricuajani, nojoriiri jiyanooshaanutaniya taa nojori jiyanooquiaaricuaa tamasacani. 13 Saniniuujia, canapuete narta pueyano jiyanoyashijiaca quiquiaarini, Pueyaso nequesoreenu juuca puetunu pueyajanaa, nojoriiri jiyanoyaquishaanutaniyajuhuaj. Canapuete jiyanoojia cutarani, nojoriiri jiyanooshaanutaniya cutara, taa tamasaca nojori jiyanooquiaacuaani. Nojoriiri shuquiriaatia quiriquiano cuno juuca, Pueyaso nequesoreesacari nojori.
Pueyasoocua tiuujiacaari maninia miijiaca
14 Cuarta Pueyaso pueyanaa, ¿maniniate pueyano jaara sequere: “Janiyacuajaari Pueyasoocua tiuujiani”, nojuaja jaara maninia miyashijia quiyajaa? Nojuaja jaara maninia miijiara jatanishoo quiyajaa, najuhuana sequeyari: “Pueyasoocua tiuujianijia”. 15 Naacuajitij, tamonu parta Pueyaso pueyano jaara pa sequesee: “Maja cua jiitianu toque. Maja quenaaja cua miaquesocoriquiano cua jiitianujuhuaj”, ¿taa pa miyani? 16 ¿Maniniateeri paa jaara na sequereni: “Juhuajaniya quia quiaarohua. Quia miaquesuhua. Toque quia cushishuhuajuhuaj”? Maja. Paa jaara quenaaja na niquitioyaquiri na panishanoni, pa sequesanoori najuhuanaj. 17 Naajuhuaj, pueyano jaara sequere: “Jesucristoocua tiuujianijia”, jaara seetanujuanaa Pueyaso rootasano tojiyaquiri, na sequesanoori najuhuanajuhuaj. Jiyano pueyanoori maja seetanujuanaa Jesuucua tiuujia. Paa jaara seetanujuanaa Jesuucua tiuujia quirini, pocua maninia miijiaca quirijiuhuaj. Maninia miyashijiaari maja seetanujuanaa Pueyasoocua tiuujia.
18 Pueyano jaara tamonu sequeriquia: “Quiaari sequeya quiaa Jesuucua tiuujia cutara. Janiyari saniniuujia maninia miijiani. ¿Taa cua niishiniutianiyani quiaari seetanujuanaa Jesuucua tiuujia, quiaa jaara maninia miyaquiri? Maja cua naata na niishiniu. Janiya cutaraari quia niishitiniutianiyani janiyari seetanujuanaa Jesuucua tiuujia cutarani, maninia cua miishacari”. 19 Pueyaso Rupaacua quia tiuuniuucua, quiaari niishiyacuaja Pueyasoori Jiyaniijiajanaa. Cuno quia tiuuniuuri maniniacuaja. Naajaa, nia niishiri, samaruhuari cuno niishiyajuhuaj. Na puerenuta nocuaji tetecatiuyari. 20 Mosanucuanaa, ¿majateeri nia niishiniu? Jesuucua tiuujiaca nia quishacari, niaa jaara maninia miyashijiaca quiyajaa, Jesuucua nia tiuuniuuri najuhuanaj, nia tojiyaquishacari Pueyaso. 21 Niaacuajaari niishiya taa Pueyaso saniquiaari pa supuetana Abrahamni, na niishiniuria seetanujuanaa nocua tiuujiatee. Pueyasoori naa na saniquiaari: na sequequiaariiri: “Abrahamnaa, quia niyanuniyojua quia more cucuara quia catijiasocoriquiano”. Majaari Abraham ruuretanu quiquiaari Pueyaso sequesano nojuaja. Naaratej, Pueyasoori naa sequequiaari: “Jiyanohua maninia Abraham, cua tojijia cutara”. 22 Naacuajiti cuarta Pueyaso pueyanaa, naa Abraham tojiniuucua Pueyasotej, paari maatia niishiyani nojuajaari seetanujuanaa Pueyasoocua tiuujia quiquiaari. Naajuhuaj, Pueyaso sequesano na miishacari, nojuajaari Pueyasoocua tiuujia quiquiaari tojetaarucuajanaa. 23 Naa Abraham miiniuucuatej, nojuajaari tariucuacaanu Pueyaso rupaajinia nojuajiniji naajiotasano tohuateequiaari. Naa sequeyari:
“Abrahamri Pueyasoocua tiuuquiaari. Naa na tiuuniuucua Pueyasoocuatej, Pueyasoori na jiyatequiaari juhua tojetaarucuajanaa sesa miyashijia na quiniuria”.
Naa Abraham quiniuucua Pueyaso tojijiatej, nojuajaari sequesaaquiaari Pueyaso rupuenata.
24 Naacuajiti pueyanaa, Pueyasocuajaari na sequesano miijia jiyanooquiaa. Maja cutaraari na jiyanooniu noo pojori, nocua tiuuniu sequeja najuhuanatej. 25 ¿Niaate niishiyajuhuaj taa Pueyaso jiyanooquiaari Jericó tiacajinijinio paanatucuaani, nooj, Rahab jiyanishanotej? Pueyasoori na jiyanooquiaari neyatu na quiniuriajuhuaj. Na jiyanooquiaariiri maninia na miiniuucua caapiqui pueyano Israel pueyajinijinio. Rahabri cuno pueya jamojoquiaari na tiaco. Na nuhuaji, nojori mashiquiquiaariuhua tamocoori, narta Jericó tiacajinijinio pueya puecoyaquiniuucuaji cuno pojori. Rahabri naa maninia miiquiaaritij Pueyasojiniji na tojishanoocua na tiuushacari. Niishiquiaariiri Pueyasoori Israel pueya cumaquinia quiquiaari. 26 Nio pohuatasanoori pa niishitiojiya, naatej, taa pa cuaqueya macu quiya sohuanuujucuaani, naajuhuaj, paa jaara Pueyaso sequesano miyashijia quirini, paari najuhuana sequeyani: “Jesuucua tiuujianijia”.