SANTIAGO NAAJIONEE
1
Santiago naajiosano niyaquejeno pueyacuara
Janiyari Santiagoni, Pueyaso seru, Neyanu Jesucristo serujuhuaj. Nia saruhuataanijia puetunu tiquiyocua jiyacajiniajanaa niyaquejeno Israel doce niquiohuacuajinio caneno pueyanaa.
Niishitiaja Pueyasojiniji masesano
Cuarta Pueyaso pueyanaa, shuquiriaatia nia quiriquia niaa jaara taraatia miishaare, niaa jaara naquiya miishaarejuhuaj. Niaacuajaari niishiya, niaa jaara Pueyasoocua nia tiuuniuucua saniniujiushaare, niaari socua juhuajaniya sashijiacara quiniutianiya. Niaaraari naa miishaanutaniyaqui nia sashishacari Pueyaso cuaara puetunu maniniajanaa miiria niaarajaatijia. Nia rejeretare seetanujuanaa maninia sashijiaca nia quiniuria, majaari quenaaja nia taacanuunu. Niaa jaara naa miijia quiritij, niaari maninia jeenucuasano quiniutianiya, pueyaracaanu maninia miijia nia quiniuria.
Tamonu niajaniyajinijinio jaara niishiyaquiri taa na miiniutianiyani, nojuaja cuaara Pueyaso maseera, Pueyaso na secojosacari. Pueyasoori na niishitiaja niquitionutaniya. Nojuajaari puetunu pueyajanaa niquitioquiaa, capora na quiniuucua. Majaari na juaaniu niaa jaara na masere. Nia masesacari, seetanujuanaa nia tiuuri Pueyasoocua, majaari quenaaja nia taacanuunu. Cante na masesacari taacanuujuani, nojuajaari juhua paratu piyarojosano mohuaca, naatej, taa paratu tacarojiya mohuaca na piyarojosacaricuaani. Jiyano pueyanotej, Pueyasoori maja na masesano na niquitionu quiniutianiya, noojia niquijioteja na quiniuucua. Noojia niquijioteja pueyanoori quiarijia maseya na panishano. Tariqui na secojosacari saniniuujia, tamonu casaa maseyari, na paniyaquishacari coteenu na masesanocuaa. Jiyano pueyanoori noojia niquijioteja pueyaracaanu. Majaari quenaaja na miiniu panishano na tucuatanu quiniutianiya.
Cua panishano Pueyaso muerasunaa, niaa jaara casamiijiu quiri, naajaa, shuquiriaatia nia quiriquia. Pueyasocuajaari nia jiyatequiaari na muerasura, na jiitiasanojiniji nia jiitianurajuhuaj. 10 Saniniuujia, niaa jaara casamiriaca pueyano quiri, shuquiriaatia nia quiriquia Pueyaso jiyanooshano nia quishacari. Niaacuajaari niishiya niaari tojetaarucuajanaa saniitiosocoriquiano quiquiaari juucua sesa miijia nia quiniuucua tarijia. Casamiriaca pueyanoori seetanujuanaa juhua naana shuu, majaari na rishiniu. Saaja rupaquijia niquishiya shanohuari. 11 Pananu jaara nasaatia jama, neyonaari sorequee. Na shuuri tiquii. Shanohua niquishanoori shaajequeejuhuaj. Casamiriaca pueyanoori naajuhuaj. Na casami na niquitiojosacarijia na canijianura juucua, canashiyaquiji shaajenutaniyajaariuhuaj.
Naquiya pa miishacari
12 Shuquiriaatia quijia cutaraari Pueyasoocua tiuujia, cante taraatia na miishacari rejeretaja saajani. Naa taraatia na saniniujiushaanuucuatej, nojuajaari juhua cutara jiyaniijia tuhuaja niquitiosaanutaniya, pueyaracaanu rishijia na quiniuria. Cunoori Pueyaso niquitionu panishano na panijiaca, taa na sequequiaaricuajani. 13 Niaa jaara sesa miiniuucua jiaatiaa, majaari sequenu: “Pueyasoqui sesa cua miitiniu paniya”. Pueyasoori maja sesa miijia. ¿Pa Jiyaniijiatucua casaara sesa miitiri pajaniyani? 14 Saniniuujia, tama poojia sequejaarijia pa shiniujiuquiaa sesa pa miiniuria. Naajuhuaj, tama pa niishitiajajaarijia pa sapojoquiaa sesa pa panishano pa miiniuria. 15 Naa sesa miiniuucua pa jiaatiasacaritij, cunora paari sesa miiquiaani. Naa sesa miijia pa quishacaritij, paari cunora shaajasaanutaniyani.
16 Cuarta Pueyaso pueyanaa, maja tama nia cuaqueyajaaja nia sapojonu. 17 Puetunu maninia casaajanaa pa masesanoni, cunoori Pueyaso niquitiosano jiyocuacaanuji. Nojuajaari puetunu jiyocuacaanu pa niquishano casaajanaa shipinijioquiaari, mijiria pa cuhuatariquiano. Pueyasoori pueyaracaanu maninia quijia. Majaari na jatanu tamaatia na quiniuria, na cojuaaquiniuria pajaniya. 18 Pueyasocuajaari pa sohuanu samiitianijioquiaariuhua na rupaacua pa tiuushacari. Nojuajaari pa jiyatequiaari quiarinio na muerasu pa quiniuria. Naacuajitij, taa pueyano tutaacuaa na shuquiriniutia na saaco rishishacaricuaani, Pueyasoori naa juhua pa tutaquiaari na shuquiriniutiajuhuaj, coteenujuanaa na jiyapueranuhua pa quiniuucua. Nojuajaari tariucuacaanujiniji naa pa riurioquiaaritij.
Seetanujuanaa Pueyaso tojitiajaca
19 Naacuajiti cua panishano cuarta Pueyaso pueyanaa, cua tojitiare. Puetunu niajaniyajanaa cuaara quiiria ritia tojijia, jacaria pocuaja. Cuaara quiiria shiniquiajuhuaj, maja ritia juaajia. 20 Pueyanoori maja na naata Pueyaso panishano miiniu na juaaniutia. 21 Naaratej, nia cartere puetunu sacuaraatia nia miiniujianaa, puetunu sesa nia niishiriojosanojuanaanio. Nio pa quishacarini, puera sesa miiniuuri quiquiaa. Naajuhuaj pueyanaa, juhua maninia naatujua nia tojiri Pueyaso rupaa, taa nia niishitiojosaaquiaaricuajani. Majaari na ruuretanu. Pueyaso rupaacuajaari cumaacaraca tojetaarucuajanaa sesa miyashijiacara na jiyatenura pajaniya.
22 Pueyaso rupaa tojijiaca nia quiri seetanujuanaa. Majaari nia numaa shama nia tojitianunoj. Niaa jaara Pueyaso rupaa tojiyaquiri, niaari tama nia cuaqueyajaaja sapojiya. 23 Pueyano jaara Pueyaso rupaa tojiquiaa saaja na numaa shama, nojuajaari juhua noo pueyanojua, na jiquioco niquirii niquitiujinia narejaari. 24 Jaara tacateyarohua, na jiquioco niyajetaseequiohuari taamuecate na jiquioco quiriquiaani. 25 Pueyaso rootasanoori jiyanohua maninia, maja quenaaja sesa. Sesa miiniuucua jiitinio pueyano jaara na tojijiara quiri, nojuajaari na naata sesa na miiniu tarinitianu. Cante na numaama na racatajani, nojuajaari shuquiriaatia quijia quiniutianiya cutara. Puetunu na miishanojuanaari maninia quiniutianiya pueyaracaanujuhuaj.
26 Cante na niti rejeteyashijiani, nojuaja jaara tama na cuaqueyajaaja jiyaniya: “Janiya cutaraari Pueyaso tojijiani”, cunoori tama na cuaqueya sapojiyajaacujua. Saaja sacuaraatia pocuaja quiya pueyaracaanuuri. Nojuajaari najuhuana Pueyaso rupaa tojijia. 27 Cante seetanujuanaa pa Que Pueyaso rupaa tojijiani, nojuaja cuaara japueyojuaca niquiniuucua rucuaneera, nojori na naacunura. Cuaara naa miiria mashiquiopuerajuhuaj, nojori taraajenucujusacari nojori na cumanijianura. Naajuhuaj, cuaara tama na cuaqueyajaaja cojuaara, narta pueya na miyaquiniuucuaji sesa. Naa miijia pueyanotej, nojuajaari Pueyaso pueyano cutara.