^
2 iPita
Ulumhi ali uzẹmhi oyi Ẹshinẹgba
A ri esọ shi emini Ebe-no-pfuasẹ o ngme
Eni e ri ukpẹloe mẹ ufumhi oyi iKirisiti
Ena Osẹsẹ ẹgbhọli ali epfua oyẹwẹ
Ọnọmhuẹ ọ nyenẹ egbe ẹ bhale