^
iKolosha
Iromhi ali ikphẹmhi
IKirisiti ọ fu nẹ nya
Ikanya ni iPọlu ọ gbe na igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ
Angeli ni o ghọle Ẹshinẹgba
Abi eni e miesuọ e li ya ke ngeli
Emini ọ gbo mhẹsẹ na wẹ
Otsẹ ni o kpukhokho