^
HƏVARİLƏRİN İŞLƏRİ
İsanın göyə qaldırılması
Yəhudanın yerinə Mattiya seçilir
Müqəddəs Ruhun gəlməsi
Peterin Əllinci Gün bayramında etdiyi vəz
İmanlılar arasında birlik
Şikəst dilənçinin şəfası
Peterin məbəddəki vəzi
Peterlə Yəhya Ali Şuranın qarşısında
İmanlılar Allahdan cəsarət istəyir
İlk imanlıların birlik içində həyatı
Xananya və Sapfira
Həvarilər çox adama şəfa verdi
Həvarilər təqib olunur
Yeddi köməkçi
Stefanın tutulması
Stefanın nitqi
Stefanın öldürülməsi
Şaul imanlıları təqib edir
Filip Samariyada
Cadugər Şimon
Filip və Həbəşli hərəmağası
İsa Şaulla danışır
Şaul Dəməşqdə və Yerusəlimdə
Eneya və Tabitanın sağaldılması
Mömin yüzbaşı
Peterin görüntüsü
Kornelinin evində
Peterin izahı
Antakya cəmiyyətindəkilər
Peterin zindandan qaçması
Padşah Hirodun ölümü
Barnaba ilə Şaula vəzifə tapşırılır
Kiprdə
Pisidiyada olan Antakya
Konyada
Listra və Derbedə
Suriyada olan Antakyaya qayıtma
Yerusəlimdəki məşvərət
Yəhudi olmayanlara məktub
Paulla Barnaba arasında fikir ayrılığı
Timotey Paul və Sila ilə
Paulun Makedoniyalı adam barədə görüntüsü
Filipidə
Salonikdə
Veriyada
Afinada
Korinfdə
Paul Antakyaya qayıdır
Apollo
Efesdə
Efesdəki qarışıqlıq
Troasda
Paul Efes cəmiyyətinin ağsaqqalları ilə vidalaşır
Yerusəlimə səyahət
Paulun həbsi
Paulun özünü müdafiəsi
Roma vətəndaşı Paul
Paul Ali Şuranın qarşısında
Paula qarşı sui-qəsd
Paul Qeysəriyyəyə göndərilir
Paul vali Feliksin qarşısında
Festin qarşısında olan məhkəmə
Fest Padşah Aqrippa ilə danışır
Paul padşah Aqrippanın qarşısında
Paul Romaya doğru yola çıxır
Fırtına
Gəmi quruda oturur
Maltada
Romaya çatanda
Paulun Romada etdiyi işlər