کاسِدانی کار
کاسِدانی کارئے پجّار
اے کتابئے نبیسۆک هما لوکا اِنت که اِنجیلی نبشتگ و وت داکترے اَت. کاسِدانی کارئے کتاب، ایسّائے زندگ بئیگ و جاه جنَگئے سرگوَستئے بارئوا آییئے مریدانی چَمدیستێن گواهیا دنت. وهدے ایسّا مَسیه، سلیبئے سرا دْرنجگ و کُشگ بوت، آییئے مریدان تُرست و په وتی رَکّێنگا چێر بوتنت. بله ایسّائے مَرکئے سئیمی رۆچا، آیان ایسّا وتی نیاما زِندکا دیست. هئو! ایسّا مَسیه زندگ بوتگ‌اَت. دێمترا، اے کتاب پێشَ داریت که پاکێن روه چِه پئیما گۆن آیان هۆر بوت و آیان اورْشَلیما بگر تان روما ایسّائے وشّێن مستاگ په مردمان رسێنت.
کاسِدانی کارئے تها، ایسّائے گُڈّی هُکم و پرمان، آییئے آسمانا رئوگ، اورْشَلیما کِلیسائے بُنگێج، یَهودیَه و سامِرَهئے دَمگان هُدائے کُلئوئے شنگ بئیگ، ایسّائے سرا پولُسئے باورمند بئیگ و درکئومانی نیاما ایسّائے کُلئوئے رسێنگئے هال نبیسگ بوتگ‌اَنت. چه اِشان و اَبێد، پولُسئے کار و کِرد، آییئے ائولی مستاگی سپر، اورْشَلیمئے دیوان، پولُسئے دومی و سئیمی مستاگی سپر و آییئے بَندیجاها گوازێنتگێن وهدانی کِسّه هم مان اَنت. لوکا وت هم برے برے اے سات و سپران گۆن اَت. په مِسالے، گپّانی تها چُشَ گوَشیت: «ما په مَکْدونیَهئے رسگا اشتاپ کرت» (16‏:10).
کاسِدانی کارئے کتاب پێشَ داریت که کتابئے ائولی بهرا (1‏:8) آتکگێن اے هبر چۆن سَرجم بوت که گوَشیت: «...وهدے پاکێن روه شمئے دلانَ نندیت، شمارا وس و واکَ رسیت و اورْشَلیمئے شهرا، یَهودیَه و سامِرَهئے دَمگان، تان سَرجمێن دنیائے گُڈّی مرز و سیمسران هم، په من شاهدیَ دئیێت و منی وشّێن مستاگا رَسێنێت.»
1
هُدائے پاکێن روهئے اێر کپگئے کئول
او واجه تیوپیلُس! وتی ائولی کتابئے تها، ایسّائے کارانی بُنگێجا بگر تان هما رۆچا که دێم په آسمانا برگ بوت، هر کارے که آییا کرتگ‌اَت و هر تالیمے که آییا داتگ‌اَت، من ترا سهیگ کرت. ایسّایا په وتی کاسِدیا، لهتێن مردم پێسرا گچێن کرتگ‌اَت و چه هُدائے پاکێن روهئے نێمگا هُکمی داتگ‌اتنت و گوَشتگ‌اتنتی که آیانی کار چی اَنت. مَرکئے سکّیئے سَگّگا رَند، وتی کاسِدانی دێما زاهرَ بوت و گۆن بازێن گواهیان پَدّریَ* 1‏:3 پَدّر، بزان زاهر، آشکار. کرت که چه مُردگانی نیاما 1‏:3 نیاما، بزان میانا، درنیاما، تها، تۆکا. زندگ بوتگ و جاهی جتگ. آییا، تان چِل رۆچا وتا کاسِدانی دێما زاهرَ کرت و گۆن آیان هُدائے بادشاهیئے بارئوا هبریَ کرت. یک رَندے که گۆن آیان هۆریگا نِشتگ و وراک ورگا اَت، هُکمی داتنت: «چه اورْشَلیمئے شهرا ڈنّ مرئوێت، پتئے 1‏:4 پت هما لبز اِنت که ایسّا مَسیها په هُدایا کار بستگ، بله جسمانی ڈئول و دْرۆشما نه. هُدا مئے سجّهێنانی آسمانی پت اِنت. واده داتگێن پاکێن روهئے ودار و اِنتزارا ببێت که شما آییئے بارئوا پێسرا هم چه من اِشکتگ. یَهیایا مردم گۆن آپا پاکشۆدی داتگ‌اَنت، بله پتئے واده اِش اِنت که لهتێن رۆچا و رَند شما چه هُدائے پاکێن روها پاکشۆدی دئیگَ بێت.»
ایسّا آسمانا رئوت
وهدے مرید ایسّائے کِرّا مُچّ بوتنت، چه آییا جُستِش کرت: «او هُداوند! بارێن آ وهد همِش اِنت که تئو بادشاهیا پدا په اِسراییلا پِرَ تَرّێنئے؟» پَسّئوی§ 1‏:7 پَسّئو، بزان جواب. دات: «آ وهد و زمانگ که پتئے دستا اَنت و آییا وت گیشّێنتگ‌اَنت، شمارا په آیانی زانگا کارے نێست. بله وهدے پاکێن روه شمئے دلانَ نندیت، شمارا وس و واکَ رسیت و اورْشَلیمئے شهرا، یَهودیَه و سامِرَهئے دَمگان، تان سَرجمێن دنیائے گُڈّی مرز و سیمسران هم، په من شاهدیَ دئیێت و منی وشّێن مستاگا رَسێنێت.» چه اے هبرانی گوَشگا رَند، آیان دیست که ایسّا آسمانا برگ بوت و جمبرێا* 1‏:9 جَمْبَر، بزان اَبر. آ چه مریدانی دێما چێر و اَندێم کرت. 10 وهدے ایسّا دێم په آسمانا رئوگا اَت، مریدانی چمّ آسمانئے نێمگا سکّ اتنت، اَناگت 1‏:10 اَناگت، بزان یک اَناگت، اَچانَک، ناگهان. دیستِش دو اِسپێت‌پۆشێن مرد آیانی کِرّا اۆشتاتگ. 11 آیان گوَشت: «او جَلیلی واجهان! شما چیا اِدا اۆشتاتگ و آسمانئے نێمگا چارگا اێت؟ ایسّا چه شمئے نیاما چست کنگ و آسمانا برگ بوتگ، بله اَنچش که شما رئوگا دیستگ، همے ڈئولا یک رۆچے پدا چه آسمانا پِرَ ترّیت و کئیت.»
یَهودائے جاگهئے پُرّ کنگ
12 گڑا ایسّائے مرید، چه زئیتونئے کۆها پِر ترّت و اورْشَلیما آتکنت. اے کۆه، چه اورْشَلیما یک شَبَّتی رۆچێئے دوریا 1‏:12 شَبَّتی رۆچ هما شمبِهی رۆچ اِنت. شَمبِهئے رۆچا، دورێن راهێا رئوگ رئوا نه‌اَت، تهنا کِساس یک کیلومیتر رئوا اَت. اِنت. 13 وهدے شهرا رَستنت، هما بُرزادی بانا§ 1‏:13 بان، بزان کۆٹی، کَمرا، اُتاگ. شتنت که پێسرا همۆدا بوتگ‌اتنت. اے مُچّیئے مردمانی نام اِش اتنت: پِتْرُس، یوهَنّا، آکوب، اَنْدْریاس، پیلیپُس، توما، بَرتولوما، مَتّا، هَلْپیئے چُکّ آکوب، سَرمچارێن شَمون* 1‏:13 بازێنے گمان کننت که سرمچارئے مانا اِش اِنت: شَمون یَهودیانی یک دینی سیاسی پارٹیێئے باسک بوتگ که رومیانی دێما اۆشتاتگ. و آکوبئے چُکّ یَهودا. 14 گۆن آیان ایسّائے برات، آییئے مات مَریم و دگه لهتێن جنێن هم گۆن اَت. آ سجّهێن همدِل و همسِتک و هر وهدا گۆن زِگر و دْوایا دلگۆش و دَزگٹّ اتنت.
15 هما رۆچان یک رۆچے، پِتْرُس ایسّائے باورمندانی نیاما، 1‏:15 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «براتانی نیاما.» «براتئے» مانا هر باورمند اِنت، مردێن و جنێن. که کِساس یکسَد و بیست مردم اتنت، پاد آتک و 16 گوَشتی: «او براتان! هُدائے پاکێن کتابئے تها، هرچے که پاکێن روها ایسّائے دَزگیر کنۆکانی رهشۆن، یَهودائے بارئوا چه داوودئے زبانا پێشگۆیی کرتگ‌اَت، اَلّما پوره و سَرجم بئیگی اَت. 17 یَهودا چه مئے رُمب و ٹۆلیا اَت و اے هِزمتکاریا شریکدار اَت.» 18 آییا چه وتی گَندهێن کارئے مُزّئے زرّان ڈگارے په بها گپت و همۆدا دێم په چێر کپت و لاپی ترَکّت و رۆتی در آتکنت. 19 اورْشَلیمئے سجّهێن مردمان اے هال اِشکت و آیان، اے ڈگارئے نام وتی زبانا «هَکِلْداما» بزان «هۆنئے ڈگار» پِر بست.
20 پِتْرُسا هبر کنانا گوَشت: «زَبورئے کتابا نبشته اِنت:
‹آییئے لۆگ و جاگه هراب و وئیران بات،
اۆدا هچکَس جهمنند 1‏:20 جهمنند، بزان جاگهێئے نِشتگێن مردم، ساکن، آباد.مبات.›§ 1‏:20 زَبور 69‏:25.
و
‹آییئے اُگده و زِمّهواری دگرێا برسات.›* 1‏:20 زَبور 109‏:8.
21‏-22 پمێشکا باید اِنت اَنچێن مردمے گچێن کنگ ببیت که هُداوندێن ایسّائے آیگ و رئوگئے سجّهێن وهدا گۆن ما گۆن بوتگ، بزان چه یَهیائے دستا ایسّائے پاکشۆدیا بگر، تان هما رۆچا که آ چه مئے نیاما چست کنگ بوت. آ باید اِنت گۆن ما هۆریگا، ایسّائے جاه جنَگئے 1‏:21‏–22 جاه جنَگ، بزان چه وتی جاها اَناگتێن پاد آیگ، اَربی و پارسیا «قیام، رستاخیز». گواهیا بدنت.»
23 گڑا دو کَسئے نامِش پێش کرت، یکّے ایسُّپ بَرسابا اَت که یوسْتوس هم گوَشتِش و آ دگه مَتّیاس اَت. 24 رَندا، اے ڈئولا دْوا کرت و گوَشتِش: «او هُداوند! تئو هرکَسئے دلئے هالا زانئے، نون وت په ما پَدّر کن که چه اے دوێنان کجامی‌اِت گچێن کرتگ 25 تان اے هاسێن کاسِدیئے زِمّهواریا وتی کۆپگان بزوریت، هما هِزمت که یَهودایا یله دات و همۆدا شت که آییئے بێهی جاگه اَت.» 26 گڑا، آ دوێنانی سرا پال 1‏:26 پال، بزان لاٹری، بئے و شَرتبندی. جتِش و مَتّیاسئے نام در آتک. اے ڈئولا، آ گۆن هما رُمبئے یازدهێن هاسێن کاسِدان هۆر کنگ بوت.

*1:3 1‏:3 پَدّر، بزان زاهر، آشکار.

1:3 1‏:3 نیاما، بزان میانا، درنیاما، تها، تۆکا.

1:4 1‏:4 پت هما لبز اِنت که ایسّا مَسیها په هُدایا کار بستگ، بله جسمانی ڈئول و دْرۆشما نه. هُدا مئے سجّهێنانی آسمانی پت اِنت.

§1:7 1‏:7 پَسّئو، بزان جواب.

*1:9 1‏:9 جَمْبَر، بزان اَبر.

1:10 1‏:10 اَناگت، بزان یک اَناگت، اَچانَک، ناگهان.

1:12 1‏:12 شَبَّتی رۆچ هما شمبِهی رۆچ اِنت. شَمبِهئے رۆچا، دورێن راهێا رئوگ رئوا نه‌اَت، تهنا کِساس یک کیلومیتر رئوا اَت.

§1:13 1‏:13 بان، بزان کۆٹی، کَمرا، اُتاگ.

*1:13 1‏:13 بازێنے گمان کننت که سرمچارئے مانا اِش اِنت: شَمون یَهودیانی یک دینی سیاسی پارٹیێئے باسک بوتگ که رومیانی دێما اۆشتاتگ.

1:15 1‏:15 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «براتانی نیاما.» «براتئے» مانا هر باورمند اِنت، مردێن و جنێن.

1:20 1‏:20 جهمنند، بزان جاگهێئے نِشتگێن مردم، ساکن، آباد.

§1:20 1‏:20 زَبور 69‏:25.

*1:20 1‏:20 زَبور 109‏:8.

1:21‏-22 1‏:21‏–22 جاه جنَگ، بزان چه وتی جاها اَناگتێن پاد آیگ، اَربی و پارسیا «قیام، رستاخیز».

1:26 1‏:26 پال، بزان لاٹری، بئے و شَرتبندی.