2
هُدائے پاکێن روهئے اێر کپگ
وهدے پِنْتیکاسْتئے* 2‏:1 پِنْتیکاسْت، بزان رۆن و مۆشئے ایید. رۆچ آتک، سجّهێن یکجاه مُچّ اتنت. اَناگت چه آسمانا یک اَنچێن تئوارے آتک که گوَشئے ترندێن گواتے اَت و هما لۆگ که آ اۆدا نِشتگ‌اتنت گواتا مان پتات. آیان بازێن آس‌پئیمێن شَهم و شماله دیست که زُبانُک دئیان هر یکّێئے سرا اێر نِشتنت. آ سجّهێن، چه هُدائے روها پُرّ بوتنت و اَنچش که پاکێن روه آیان واک و توان بَکشگا اَت، ڈنّی زبانان هبر کنگا لگّتنت.
آ رۆچان، آسمانئے چێرا هر مُلک و هر کئومئے هُدادۆستێن یَهودی، اورْشَلیما جهمنند اتنت. وهدے اے تئوار چست بوت، بازێن مردمے یکجاه مُچّ بوت و هئیران و هَبَکّه مَنت، چیا که هرکَس چه مریدانی دپا وتی جندئے زبانا اِشکنگا اَت. گڑا، په بَه مانگی 2‏:7 بَه مانگ، بزان سکّ هئیران بئیگ، بُه بئیگ. و هئیرانی گوَشتِش: «بارێن، اے که هبر کنگا اَنت جَلیلی نه‌اَنت؟ گڑا چِه پئیما ما سجّهێن، چه آیانی دپا وتی ماتی زبانا اِشکنگا اێن!؟ ما، چه پارس، ماد و ایلام، چه بئین‌النهرئین، یَهودیَه، کاپادوکیَه، پُنتوس و آسیایا، 2‏:9 آ وهدا، آسیائے مانا انّوگێن تُرکیَهئے رۆنندی نێمگ اَت. 10 چه پْریجیَه، پَمْپیلیَه و مِسرا اێن، چه لیبیائے هما هَند و دَمگان که کِرینیئے نزّیکا اَنت و اَنچش چه روما آتکگێن مردم اێن، 11 یَهودی و درکئومێن§ 2‏:11 درکئوم، بزان آ که یَهودی نه‌اَنت. یَهودی بوتگێن مردم، کْریتی و اَرَب هم. ما سجّهێن اِشکنگا اێن که مئے زبانا، هُدائے مزنێن کاران درشانَ کننت.» 12 گڑا په هئیرانی چه یکدومیا جُستِش کرت: «اے کار و هبرانی مانا چی اِنت؟» 13 بله لهتێن په مَلنڈ و مَسکرا گوَشگا اَت: «شرابا مَست و ملار کرتگ‌اَنت.»
پِتْرُس مُچّیئے دێما تْرانَ کنت
14 آ وهدی، پِتْرُس گۆن آ دگه یازدهێنان پاد آتک و په بُرزتئواری گۆن آیان گوَشتی: «او یَهودیان و اورْشَلیمئے جهمنندان! سرپد ببێت و منی هبران دلگۆش کنێت. 15 اے مردم، آ ڈئولا که شما هئیالَ کنێت، مَست نه‌اَنت. اَنگت ساهت سباهئے نُه* 2‏:15 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «رۆچئے سئیمی ساهت». یَهودیانی رۆچئے هساب، ساهت سُهبئے شَشا بُنگێجَ بوت. اِنت. 16 اے هما هال و هبر اِنت که یوییل نبیا اے ڈئولا پێشگۆیی کرتگ.
17  ‹هُدا گوَشیت: «گُڈّی رۆچان، سجّهێن مردمان چه وتی روها سررێچَ کنان. شمئے جنک و بچک پئیگمبریَ کننت، شمئے وَرنا اِلهامَ گرنت و پیرێن، وابَ گِندنت.
18  آ رۆچان، وتی گُلام و مۆلِدان چه وتی روها سررێچَ کنان و آ هم پئیگمبریَ کننت.
19  بُرزاد مان آسمانا مۆجزه و اَجِکّایی 2‏:19 اَجِکّایی، بزان مۆجزه، هئیران کنۆکێن کار.و جهلاد مان زمینا اَجَبَّتێن نشانی پێشَ داران، هۆن و آس و مُجێن دوتّ.
20  چه هُداوندئے پُرشئوکتێن رۆچئے رسگا پێسر، رۆچ تهاردێم و ماه هۆنچَکَ بیت.
21  آ رۆچا، هرکَس هُداوندئے ناما بگیپت، رَکّیت.»› 2‏:21 یوییل نبیئے کتاب، بَهر 2، بَند 28‏–32.
22 «او اِسراییلیان! دِلگۆش کنێت. اَنچش که شما وتَ زانێت، هُدایا شمئے نیاما مۆجزه و اَجِکّایی و اَجَبَّتێن نشانی چه ایسّا ناسِریئے نێمگا زاهر و پَدّر کرت و اے ڈئولا په آییا گواهی داتی. 23 اے مرد گۆن هُدائے پێشزانتی و گیشّێنتگێن شئورا شمئے دستا دئیگ بوت و شما گۆن بێدینانی کُمکا سَلیبئے سرا دْرتک و کُشت. 24 بله هُدایا چه مُردگان زندگ کرت و چه مَرکئے رنج و اَزابا رَکّێنت،§ 2‏:24 رَکّێنگ، بزان نجات دئیگ، بچّێنگ. چیا که نبوتنی اَت مَرک آییا وتی پنجگانی تها بداریت، 25 هما دابا که داوودا آییئے بارئوا پێشگۆیی کرتگ و گوَشتگ:
‹من مُدام هُداوند وتی دێم په دێما دیستگ، آ منی راستێن پهناتا اِنت، چه همے سئوَبا منَ نلرزان و نٹَگلان.
26  پمێشکا، دلُن وشّ و زبان شادان اِنت. جِسم و جانُن مان اُمێتئے کلاتا آرامَ گیپت،
27  چیا که تئو منا مُردگانی جهانا یلهَ نکنئے و وتی هما پاکێنا سَڑَگ و پوسّگا نئیلئے.
28  تئو منا زِندئے راه سۆج داتگ‌اَنت و وتی پهناتا منا چه شادمانیا سررێچَ کنئے.›* 2‏:28 زَبور 16‏:8‏–11.
29 «او براتان! من په دلجمی شمارا گوَشان که مئے بُنپیرُک داوود مُرت، کبر و کپُن بوت و آییئے کبر تان مرۆچی مئے گوَرا هست‌اِنت. 30 بله آ پئیگمبرے اَت و زانتگ‌اتی هُدایا سئوگند وارتگ و کئول کرتگ که چه آییئے نَسلا یکّێا، آییئے بادشاهیئے تَهتئے سرا نادێنیت. 31 داوودا چه پێشا، آیۆکێن رۆچ دیستگ‌اتنت و مَسیهئے جاه جنَگئے بارئوا گوَشتگ‌اَتی که آ نه مُردگانی جهانا یله کنگَ بیت و نه آییئے جۆنَ سَڑیت و پوسّیت. 2‏:31 زَبور 16‏:10. 32 هُدایا ایسّا مَسیه زندگ کرت و ما سجّهێن اے راستیئے شاهد اێن. 33 آ، هُدائے راستێن نێمگا بُرزاد برگ بوت. چه پتا، واده داتگێن پاکێن روه آییا رَست و هما ڈئولا که شما گِندگ و اِشکنگا اێت، نون پاکێن روهی بێکِساس 2‏:33 بێکِساس، بزان سکّ باز، بےاندازه، بێهساب. بَکشتگ. 34 چیا که داوود وت آسمانا بُرزاد نَشُت، بله گوَشتگی: ‹هُداوندا گۆن منی هُداوندا§ 2‏:34 «منی هُداوند» بزان ایسّا مَسیه.گوَشت، «منی راستێن نێمگا بنند 35  تان هما وهدا که تئیی دژمنان تئیی پادانی چێرئے پَدَگ و چارچۆبهے بکنان.»›* 2‏:35 زَبور 110‏:1.
36 «پمێشکا، اِسراییلئے سجّهێن کئوم اَلّم بزانت، هما ایسّا که شما سَلیب کَشّت، هُدایا هُداوند و مَسیه کرتگ.» 37 وهدے مردمان اے هبر اِشکتنت، باز دل پَدَرْد بوتنت و گۆن پِتْرُس و آ دگه کاسِدان گوَشتِش: «او براتان! ما چۆن بکنێن؟»
38 پِتْرُسا گۆن آیان گوَشت: «چه وتی گناهان پشۆمان ببێت 2‏:38 پشۆمان بئیگ، بزان تئوبه کنگ. و چه شما هرکَس ایسّا مَسیهئے ناما پاکشۆدی بکنت، تان هُدا شمئے گناهان ببَکشیت. آ وهدا شمارا هُدائے پاکێن روه، تُهپه و ٹێکیَ رسیت. 39 هُداوندئے اے لبز و کئول اێوک و تهنا په شما نه‌اِنت، په شمئے چُکّ و اۆبادگ و آ دگه دورێن هَند و دَمگانی هما مردمان اِنت هم، که مئے هُداوندێن هُدا آیان وتی کِرّا تئوارَ کنت.» 2‏:39 البت، باید بزانێن هُدا سجّهێن مردمان وتی کِرّا لۆٹیت.
40 پِتْرُسا، آ، پنت و سۆج دئیانا کَڈّن§ 2‏:40 کَڈَّن، بزان مُهرێن تاکید، هُکم. کرت و گوَشتنت: «وتا چه اے گُمراهێن نَسل و پدرێچا برَکّێنێت.» 41 گڑا، همایان که آییئے کُلئو و پئیگام زرت، پاکشۆدی هم کرت و آ رۆچا، کِساس سئے هزار مردم گۆن باورمندان هۆر بوت. 42 آیان، په کاسِدانی درس و سَبکا، په شریکدارێن زِندا، په نانئے بهر کنگ* 2‏:42 په ایسّائے گُڈّی شامئے یاتمانا، آییئے باورمند نان و شراب بهرَ کننت. و په دْوایا، وتا نَدر کرت. 43 سجّهێنانی دلا بیمّ و تُرسے نِشت و چه کاسِدان مۆجزه و اَجَبَّتێن نشانی زاهر و پَدّرَ بوت.
باورمندانی شریکدارێن زِند
44 سجّهێن باورمند، گۆن یکدگرا هۆر و سجّهێن مال و هستیا شریکدار اتنت. 45 آیان وتی مال و مِلکت بَها و نَدرَ کرت و هرکَسئے گَرَز و زلورتانی سرا، سجّهێنانی نیاما بهرَ کرتنت. 46 آ، هر رۆچ گۆن همدلی، مزنێن پرستشگاها مُچَّ بوتنت و وتی لۆگان هم په وشّی و دلسِتکی نانِش بهرَ کرت و هۆریگا وراکِشَ وارت. 47 هُدااِش سَتا و سَنا کرت و سجّهێن مهلوکا آ دۆست اتنت. هُداوند هم رۆچ په رۆچ رَکّێنتگێن مردمان گێشا چه گێشتر کنان اَت.

*2:1 2‏:1 پِنْتیکاسْت، بزان رۆن و مۆشئے ایید.

2:7 2‏:7 بَه مانگ، بزان سکّ هئیران بئیگ، بُه بئیگ.

2:9 2‏:9 آ وهدا، آسیائے مانا انّوگێن تُرکیَهئے رۆنندی نێمگ اَت.

§2:11 2‏:11 درکئوم، بزان آ که یَهودی نه‌اَنت.

*2:15 2‏:15 اَسلیگێن یونانی نبشتانکَ گوَشیت: «رۆچئے سئیمی ساهت». یَهودیانی رۆچئے هساب، ساهت سُهبئے شَشا بُنگێجَ بوت.

2:19 2‏:19 اَجِکّایی، بزان مۆجزه، هئیران کنۆکێن کار.

2:21 2‏:21 یوییل نبیئے کتاب، بَهر 2، بَند 28‏–32.

§2:24 2‏:24 رَکّێنگ، بزان نجات دئیگ، بچّێنگ.

*2:28 2‏:28 زَبور 16‏:8‏–11.

2:31 2‏:31 زَبور 16‏:10.

2:33 2‏:33 بێکِساس، بزان سکّ باز، بےاندازه، بێهساب.

§2:34 2‏:34 «منی هُداوند» بزان ایسّا مَسیه.

*2:35 2‏:35 زَبور 110‏:1.

2:38 2‏:38 پشۆمان بئیگ، بزان تئوبه کنگ.

2:39 2‏:39 البت، باید بزانێن هُدا سجّهێن مردمان وتی کِرّا لۆٹیت.

§2:40 2‏:40 کَڈَّن، بزان مُهرێن تاکید، هُکم.

*2:42 2‏:42 په ایسّائے گُڈّی شامئے یاتمانا، آییئے باورمند نان و شراب بهرَ کننت.