12
جنێن و اژدیا
آسمانا مزنێن نشانیے زاهر بوت: جنێنے که رۆچ آییئے پۆشاک اَت، ماه پادانی چێرا و دوازده اِستاری تاجے سرا اَتی. لاپی پُرّ اَت و چه چِلّگی دردان کوکّارا اَت، چِلَّگ بئیگئے تئورشتان اَت. پدا دگه نشانیے آسمانا زاهر بوت: بلاهێن سُهرێن اژدیاے، هپت سَرَگ و ده کانٹی پِر اَت و هپت تاجی سرا اَت. اژدیائے لِٹّکا آسمانئے اِستارانی سئےیک رُپت و زمینا دئور دات. جنێن که چُکّا کپگی اَت، اژدیا، جنێنئے دێما اۆشتاتگ‌اَت تان انچۆ که آییئے چُکّ پێداکَ بیت، هما دمانا چُکّا بوارت. جنێنا مَردێن‌چُکّے پێدا کرت، هما که «آییا سجّهێن کئومانی سرا گۆن آسنێن اَساێا هُکمرانی کنگی اِنت.» جنێنئے چُکّ پَچ گرگ و هُدا و آییئے تَهتئے کرّا برگ بوت. جنێن تتک و گیابانا شت که اۆدا هُدایا په جنێنا جاگهے تئیار کرتگ‌اَت تانکه آ، هزار و دوسد و شست رۆچا اۆدا چارگ و دلگۆش کنگ ببیت. پدا آسمانا جنْگے بِندات بوت. میکاییل و آییئے پرێشتگان اژدیائے هلاپا جنْگ کرت. اژدیا و آییئے پرێشتگان هم جنْگ کرت. بله اژدیا سرزۆر نبوت و چه اِد و رند آسمانا په آییا و آییئے پرێشتگان جاگهے نبوت. بلاهێن اژدیا در کنگ بوت، هما کوَهنێن مار، که اِبلیس و شئیتان گوَشگَ بیت و سجّهێن دنیایا گُمراه کنگا اِنت. آ گۆن وتی پرێشتگان زمینا دئور دئیگ بوت.
10 پدا من بُرزێن تئوارے چه آسمانا اِشکت که گوَشگا اَت:
«نون رَکّێنگ و زۆر و
مئے هُدائے بادشاهی و
آییئے مَسیهئے اِهتیار رَستگ،
چیا که مئے براتانی بُهتام جنۆک،
هما که رۆچ و شپ آیانی سرا
مئے هُدائے دێما بُهتام جنَگا اَت،
گلّێنگ بوتگ.
11 مئے برات، گوَرانڈئے هۆن و
وتی شاهدیئے لبزئے سئوَبا،
بُهتام جنۆکئے سرا بالادست بوتگ‌اَنت.
مرکئے دێما آیان وتی ساهئے هچ پرواه نکرتگ.
12 پمێشکا شادهی کنێت،
او آسمانان و آسمانانی نِشتگێنان!
بله بَژن و اَپسۆز په شما،
او زمین و دریا!
چیا که شئیتان په شما اێر آتکگ،
چه زهرا سکّ پُرّ اِنت،
چیا که زانت که آییئے وهد کمّ اِنت.»
13 وهدے اژدیایا دیست که من گلّێنگ و زمینا دئور دئیگ بوتگان، هما جنێنئے رَندا کپت که مردێن‌چُکّی پێدا کرتگ‌اَت. 14 جنێنا مزنێن وَکابئے دو بانزُل دئیگ بوت تانکه بال بکنت و گیابانا وتی جاگها شت بکنت. آ، اۆدا تان وهدێا، وهدان و نێم وهدا* 12‏:14 پاکێن کتابئے بازێن زانتکارێئے گُمانا اِشیئے مانا سئے و نێم سال اِنت. چه مارئے دَزرسا دور دارگ و هئیالداری کنگَ بیت. 15 گڑا مارا چه وتی دپا کئورێئے پئیما آپ پیژّار دات تان جنێنا هار ببارت. 16 بله زمینا جنێن کُمک کرت، وتی دپی پَچ کرت و هما کئوری اێر برت که اژدیایا چه وتی دپا در کرتگ‌اَت. 17 اژدیا جنێنئے سرا سکّ زهر گپت و گۆن آییئے اے دگه چُکّان په جنْگا در کپت، گۆن هما چُکّان که هُدائے هُکمانی منّۆک اَنت و په ایسّایا وتی شاهدیئے سرا مُهر اۆشتاتگ‌اَنت. 18 نون اژدیا، تئیابئے رێکانی سرا اۆشتات.

*12:14 12‏:14 پاکێن کتابئے بازێن زانتکارێئے گُمانا اِشیئے مانا سئے و نێم سال اِنت.