11
Iesus ila idudunga Ierusalem mambe maron kapei
(Mateus 21.1-11, Lukas 19.28-40, Ioanes 12.12-19)
Idio ta Iesus asingada ele aluagau tipaboloma Ierusalem ta tiuot ngan tuanga Betpage ga Betani boloma ngan bereo Oliv. Ta ei isula ele aluagau rua ta ikeo pagisirua, “Gimirua ala ngan tuanga ga matadai ne. Be tutui ngan gimirua ala aot toa eoa, gimi ga agera donki daenga pau ede tikaukau ngan oaro. Donki toa oa, eaba eta imado ngan maitne. Apola aea oaro ta abada ei ga inam. Be oangga eaba eta ibeta gimirua, ‘Ikamado ga akado bedane?’ gimi ga akoli ele posanga bedane, ‘Maron ele bokonga ngan. Be mole mao ei ga isula ei ta iluai mulian toa nene.’ ”
Idio ta gisirua tila ta tigera donki toa oa. Panua tikaukau ei atama iaoai boloma edap isaleai. Tota gisirua tipola aea oaro. Be panua edengada timadmadid toa eoa tikeo pagisirua, “Gimirua akado mado ga apola donki aea oaro?” Ta tikeo pagid mambe Iesus ikeo ngan. Tota panua toa oa tilongo, ta gisirua tibada donki ga ila pan Iesus. Ta tidol led pononga mamarae ga idae donki ipaoeai ta Iesus idae imado ngan. Be panua busa tilalo led pononga mamarae ga idio edapeai, be padengada tila dadangai ta tiket abei ilaun ga inam ta tilalo edapeai pade. * Sng 118.25-26Panua busa tilalala ga timuga ngan ei, be padengada tilalala muriai ta tibaba bedane,
 
“Maron, gai asoa edam ga idae!* Posanga idil toa ne Maron, gai asoa edam ga idae ngan posanga Grik eine ga bedane: Osana. Be tikeo toa bedaoa pade ngan lain 10.
Maron ipamatua eaba toa inama ngan ei ieda ne!”
 
10 “Maron ipamatua eaba toa ne, ta ei ga imadid ga imugamuga ngan gita mambe tibuda Devit mugaeai.
Tasoa Maron ieda gadae tau!”
 
11 Tota Iesus iuot Ierusalem ta idudunga ngan Deo ele luma aea ala, ta imata igera alele danga toa ngada oa. Be ado iuangga idil, tota iuot ga ila Betani toman ngan ele aluagau sangaul ga igegea rua.
Iesus iposa ngan abei fik, muriai ga itautau mao
(Mateus 21.18-19)
12 Ngan ado sae Iesus asingada ele aluagau titnan Betani ta tilalala pade, be Iesus pitoreanei. 13  * Lu 13.6Ei igera abei fik ede toa ilaun iuotot ga imadmadid boloma tede. Ta ei ila boloma, ngansa iuangga igera, itautau eta ienono, mao mao. Be itautau eta mao. Ilaun kekelen ienono, ngansa aea laoe maitne. 14 Tota ikeo pan abei toa oa bedane, “Irangrang ngan eaba eta ian tautaudim pade mao ga ilalala ga ila.” Be ele aluagau tilongolongo posanga toa oa.
Iesus isere panua tiboko ngan pat aea badanga Deo ele lumaeai
(Mateus 21.12-17, Lukas 19.45-48, Ioanes 2.13-22)
15 Idio ta Iesus asingada ele aluagau tila tiuot Ierusalem. Ei idudunga ngan Deo ele luma aea ala ta isere gid panua tibokoboko ngan pat aea badanga ga gid panua tiuolol danga sisid Deo ele lumaeai. Ta ipatabul gid popou togid panua tilaumalile ngan pat, ga ipatabul gid mul madonga aea togid panua toa tilongean gid man barur ga panua tiuolol.


Iesus isere gid panua tibokoboko ngan pat aea badanga.
16 Ta ipakala gid panua ngan badanga danga sisid ga idudunga ngan Deo ele luma aea ala. 17  * Ais 56.7, Jer 7.11Ta ipaoatai gid ta ikeo, “Deo ele laulau aea posanga ga bedane,
 
“ ‘Gau leg luma, gid panua ga tiuato luma raring aea togid alu toa ngada ne.’
 
Be gimi apul ga iman baba mumulnga aea togid panua lublubnga ad.”
18  * Mk 14.1Idio ta gid madidnga tenainga ad ga apu ad tilongo bedaoa ta tiloilo edap ngan pamatenga ei. Be timataud ei, ngansa gid ipom timatala ngan ele paoatainga.
19 Idio ga lailai, Iesus asingada ele aluagau titnan tuanga ga tila.
Eaba sai ilolo matua ngan Deo, Deo ga ilongo ei
(Mateus 21.20-22)
20 Gaisala ngan ado sae Iesus asingada ele aluagau tilalala ga tila ta tigera abei fik toa Iesus iposa ngan. Be iuaroar ga ilaun toa ngada oa imalai ga imisi. 21 Ta Petrus imata nanan Iesus ele posanga ta ikeo, “Eaba paoatainga am, gera. Abei fik toa made eao posa ngan, tota imisi!”
22 Ta Iesus ikoli ele posanga ta ikeo, “Manta lolomi matua ngan Deo. 23  * Mt 17.20Nakeo tautaunga pagimi, oangga sai ikeo pan lusi ga oaine bedane, ‘Eao dae ta dug ga sulug tadiai,’ ta eaba toa oa ilolo ruangada mao, be ilolo matua ta iadi mambe ele posanga toa oa ga iuot, eine ga iuot tautaunga ngan ei. 24  * Mt 7.7Ngan ipu toaine nakeo pagimi, saoa danga gimi araring ta abeta Deo ngan, manta lolomi matua ta aeadi mambe lemi posanga toa oa ga iuot. Ta eine ga iuot tautaunga ngan gimi. 25-26  * Mt 6.14-15Be oangga amadid ga araring ta matami nanan ami gagal pan oaemi ede pade ngan ele idil paeamao eta, manta asamum ele kadonga sat toa oa. Toa bedaoa ta Tamami toa buburiai oa ga isamum gimi lemi kadonga sasat pade. Ngan laulau edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ngan lain toa ne ga bedane: 26 Be oangga gimi asamum ele kadonga sasat mao, Tamami toa buburiai oa ga isamum gimi lemi kadonga sasat mao pade.
Gid madidnga tibeta Iesus ngan sai isula ei ngan kadonga naurata
(Mateus 21.23-27, Lukas 20.1-8)
27 Idio ta Iesus asingada ele aluagau tila Ierusalem pade. Ei ilalala gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, be gid madidnga tenainga ad ga apu ad ga gid kapeipei togid Iuda tila pan. 28 Ta tibeta ei bedane, “Sai idol naurata toa ne ga idae bagemeai ta isula go ngan aea kadonga?”
29 Ta Iesus ikeo pagid, “Gau pade ga nabeta gimi ngan posanga ede. Ta oangga akoli leg posanga, eine ga nakeo pagimi ngan sai isula gau ngan kadonga naurata toa ne. 30 Paliliunga toa Ioanes ikakado mugaeai, eine inam buburiai ga inam, mao inam pagid eababa? Akoli leg posanga!”
31 Be tiraurau posanga pol ngan gid ta tikeo, “Oangga takeo ga inam buburiai ga inam, eine ga ikeo, ‘Ikamado ga lolomi matua ngan ele posanga mao?’ 32 Be irangrang ngan takeo ga inam pagid eababa mao pade.” Tikeo bedaoa ngansa timataud gid ipom, ngansa gid busa tiadi mambe Ioanes ibada Deo iaoa tautaunga.
33 Tota tikoli Iesus ele posanga bedane, “Gai aoatai mao.”
Ta ikeo pagid, “Goibe, gau pade ga nakeo pagimi mao ngan sai isula gau ngan kadonga naurata toa ne.”

*11:9: Sng 118.25-26

*11:9: Posanga idil toa ne Maron, gai asoa edam ga idae ngan posanga Grik eine ga bedane: Osana. Be tikeo toa bedaoa pade ngan lain 10.

*11:13: Lu 13.6

*11:17: Ais 56.7, Jer 7.11

*11:18: Mk 14.1

*11:23: Mt 17.20

*11:24: Mt 7.7

*11:25-26: Mt 6.14-15

11:25-26: Ngan laulau edengada ngan posanga Grik, tigalbatan posanga ngan lain toa ne ga bedane: 26 Be oangga gimi asamum ele kadonga sasat mao, Tamami toa buburiai oa ga isamum gimi lemi kadonga sasat mao pade.