Iliga꞉felo꞉
Kaluwa꞉ Nanog Dimida꞉leno꞉ We
Asuluma꞉no꞉ towo꞉ we
Iliga꞉felo꞉ bugo꞉ we Luk e sa꞉sa꞉lo꞉. Tamin amio꞉, Luk e Ya꞉su o꞉lia꞉ sia꞉la꞉ga꞉, Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ tambo e sa꞉sa꞉lo꞉ ko꞉lo꞉ malolo꞉ a꞉no꞉, Luk Bugo꞉ a꞉namio꞉, ge agelema. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Luk Bugo꞉ a꞉namilo꞉ malolo꞉ da꞉lab a꞉no꞉, hebo꞉ Iliga꞉felo꞉ bugo꞉ wena kudu sio꞉ ko꞉lo꞉ da꞉lab.
Bugo꞉ wema꞉ usamio꞉, malolo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ da꞉lab. Godeya꞉ Mamayo꞉, tilidabu kaluka꞉isaleya ilili alitaki, halaido꞉ o꞉lia꞉ asulo꞉ nafa o꞉lia꞉yo꞉ imo꞉ dimi. Iyo꞉ Ya꞉suwa꞉ to a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, heno꞉ tambo wida꞉li ha꞉nakiyo꞉, Ya꞉su amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ fa꞉la꞉dowaki, sa꞉so꞉ a꞉na anayo꞉.
Tamin amio꞉ Ya꞉suwa꞉ mano꞉ Yu kaluka꞉isale ili ko꞉le kudu ane ko꞉sega, Gode eyo꞉, to nafa a꞉no꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isale we tambo tilidabuma꞉ki, widabiki, iliyo꞉ dia꞉ga꞉, Yu kaluka꞉isalema i o꞉mo꞉wo꞉lo꞉ wida꞉li ane. Tamin amio꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ tili wido꞉ kalu iyo꞉ Godeya꞉ towo꞉ wida꞉i ane ko꞉sega, tif amio꞉ Ya꞉su eyo꞉ Solo꞉ ene nanog dima꞉ki da꞉feyo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Iliga꞉felo꞉ bugo꞉ wenamio꞉, nanog alan elo꞉ dimido꞉wo꞉ a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab.
Iliga꞉felo꞉ bugo꞉ we heb do꞉go꞉fela꞉fo꞉ ko꞉lo꞉ da꞉lab. To a꞉no꞉ tambo edakiyo꞉, Luk eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, “Ya꞉suwa꞉ towo꞉ wida꞉i ha꞉nab amio꞉, tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ fa꞉la꞉dowaki, sa꞉so꞉ anayo꞉” a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉. Heb agelo꞉ we, Ya꞉lusalem amio꞉ Bida e towo꞉ widakiyo꞉, Ya꞉su e Godeya꞉lo꞉ da꞉feyo꞉ kaluwo꞉ eka꞉ a꞉la꞉liki wido꞉. (1.1–6.7) Heb andebo꞉ we, Yudia hen o꞉lia꞉, Samalia hen o꞉lia꞉, Ga꞉lili hen o꞉lia꞉ a꞉namio꞉, Ya꞉suwa꞉ to nafa a꞉no꞉ wida꞉i ane. (6.8–9.31) Heb asolo꞉ we, tilidabu kalu iyo꞉ wida꞉i ha꞉nakiyo꞉, to nafayo꞉ Antio꞉g amisa꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. (9.32–12.24)
Heb fa꞉la꞉lamelo꞉ we, Ya꞉su amilo꞉ tilidabu man a꞉no꞉ anaya꞉sa꞉ga꞉, A꞉sia hen a꞉na ane. (12.25–16.5) Heb biyo꞉ we, Fo꞉l eyo꞉ Kolin amisa꞉n o꞉lia꞉ A꞉fesa꞉s amisa꞉n o꞉lia꞉ a꞉namio꞉ sa꞉s ho꞉giyo꞉ a꞉na mo꞉mo꞉do꞉ (16.6–19.20) Heb do꞉go꞉feyo꞉ we, to nafayo꞉ Lom amisa꞉n a꞉na fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉, anayo꞉. (19.21–28.31)
1
Ya꞉su E Hebene halona ha꞉na꞉nikiyo꞉, Godeya꞉ Mamayo꞉ mia꞉ib a꞉la꞉saefa꞉
1-2  Luk 1.3 Mak 16.19, Luk 24.49-51Tiofelas ge, Ya꞉suwa꞉lo꞉ tamin amilo꞉ mo꞉mo꞉da wido꞉wo꞉lo꞉ dimido꞉wo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Hebenelo꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ ane a꞉no꞉, Luk niyo꞉ tamin amio꞉ gemo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉. Gode eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ Hebene halonamio꞉ semo꞉ tililia꞉ ha꞉naki, eyo꞉ enedo꞉ iliga꞉felema꞉no꞉ kaluwo꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉, asuluma꞉no꞉ to nowo꞉ ene Mamaya꞉ imo꞉wo꞉ sio꞉. Luk 24.36-49, Ilig 10.41Ya꞉suwo꞉ sowa꞉sa꞉ga꞉ mela꞉no꞉wo꞉ a꞉dia꞉sa꞉ga꞉ dasilakiyo꞉, enedo꞉ iliga꞉felema꞉no꞉ kaluwo꞉ e hendele dasilia꞉ga꞉ mela꞉no꞉wo꞉ di a꞉la꞉tili asuluma꞉ki, e ho꞉leno꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉ino꞉ i o꞉lia꞉ sia꞉len. A꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ eyo꞉ Godeya꞉ ene kaluka꞉isale ko꞉lo꞉ bo꞉fo꞉lab man a꞉no꞉ wida꞉len. Luk 24.49, Yo꞉n 14.16-17, Ilig 2.33Ya꞉suwa꞉yo꞉ egele silikiyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ Ya꞉lusalemo꞉ semo꞉ ta꞉fo꞉ ha꞉nakiyo꞉, Dowa꞉lo꞉ boba kelego꞉ gimo꞉lo꞉ dimia꞉no꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉, niyo꞉ gimo꞉wo꞉ tamin amio꞉ sio꞉ ko꞉lo꞉ giliyo꞉ a꞉no꞉ dia꞉ni yasita꞉bi. Madi 3.11Yo꞉na꞉yo꞉ ho꞉ndeya to꞉lola꞉len ko꞉sega, Gode eyo꞉ gio꞉ ene Mamaleya꞉lo꞉ to꞉loma꞉no꞉wo꞉ ho꞉len a꞉la꞉se ko꞉na꞉ma dowab.”
Luk 24.21A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iyo꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Alan, Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ halale alitakiyo꞉, inin amio꞉ misa꞉ kalu nowo꞉ fa꞉la꞉dota꞉ga꞉ wa꞉ka bo꞉fo꞉melea꞉ki, giyo꞉ o꞉go꞉ o꞉li dimidama꞉no꞉wa꞉le?” Mak 13.32A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, Ya꞉suwa꞉yo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kelego꞉ fa꞉la꞉doma꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ Dowa꞉ ene da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉, gio꞉ mada mo꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. Madi 28.19, Luk 24.48Ko꞉sega Mamaya꞉yo꞉ gio꞉ go꞉lu alitalikiyo꞉, gio꞉ halaido꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ ami, ni towo꞉ Ya꞉lusalemo꞉lo꞉, Yudiayo꞉lo꞉, Samalia hen a꞉namio꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ we tambo amio꞉ wida꞉li sia꞉mela꞉ib,” a꞉la꞉sio꞉. To a꞉no꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ eletakiyo꞉, Ya꞉suwo꞉ halona ha꞉nabiki, iyo꞉ alolo bo꞉fo꞉leno꞉, e kola꞉ go꞉lulabiki, iliyo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉. 10 Ya꞉suwo꞉ akina o꞉ha꞉na꞉labiki, iyo꞉ a꞉no꞉ alolo bo꞉fo꞉li elen ami, kalu a꞉la꞉ nowo꞉ helebeso꞉g ho꞉lo꞉ ka sa꞉ga꞉lela꞉ ko꞉lo꞉, wigibole a꞉naka handalota꞉ga꞉, ili aniba kagayo꞉. 11  Madi 26.64, Luk 21.27Kalu a꞉la꞉ma꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ga꞉lili kalu gio꞉, madali akin amio꞉ alolo bo꞉fo꞉leko꞉ mo꞉wo꞉ ha꞉? Ya꞉su gi o꞉lia꞉lo꞉ elen ko꞉lo꞉ Godeya꞉ Hebenelo꞉ tililia꞉gane a꞉no꞉ e a꞉ma꞉la꞉ yalikiyo꞉, e Hebenelo꞉ ha꞉nabikilo꞉ ba꞉dab o꞉leau a꞉ma꞉la꞉yo꞉lo꞉ a꞉la꞉ka mia꞉ib.”
Iliyo꞉ Yudasa꞉ hendo꞉ dia꞉no꞉ kaluwo꞉ da꞉feyo꞉
12  Luk 24.50-53O꞉lif misio꞉ a꞉no꞉ Ya꞉lusalem o꞉lia꞉yo꞉ ko꞉na꞉ma ko꞉lo꞉,* Gilig towo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, “O꞉lif misio꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉lusalemdo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ ha꞉nab a꞉no꞉, Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len amilo꞉ ha꞉nan o꞉leo꞉ngo꞉ ilido꞉ ko꞉lo꞉lab.” Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len a꞉namio꞉, iliyo꞉ kilomita imiliseyo꞉ o꞉li ha꞉nan ko꞉lo꞉, O꞉lif misio꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Ya꞉lusalem ha꞉na꞉no꞉wo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉lab. iyo꞉ O꞉lif misio꞉wo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉ a꞉ma꞉la꞉ Ya꞉lusalem ane. 13  Madi 10.2-4Iyo꞉ Ya꞉lusalem fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ilo꞉ sa꞉sen galala꞉ wa꞉l amilo꞉ a꞉na tiane. Kalu i a꞉namilo꞉ seno꞉ we, Bida, Yo꞉n, Ya꞉ma꞉s, Andulu, Filib, Tomas, Batolomiyu, Madiyu, Ya꞉ma꞉s Aofiusa꞉ inso꞉, Saimon Sa꞉la꞉t kalu Sa꞉la꞉t a꞉la꞉do꞉ sa꞉labo꞉ ha꞉ga we. Kalu i a꞉no꞉ nanogo꞉ halaido꞉ dimidan ko꞉lo꞉ iyo꞉ gamani ho꞉gi diakilo꞉ nanogo꞉ dimidama꞉no꞉ asulan a꞉ma꞉ wiyo꞉ we., a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yudas Ya꞉ma꞉sa꞉ inso꞉. 14 Kalu i a꞉ma꞉yo꞉ asulo꞉wo꞉ imilise dota꞉ga꞉, Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉len. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su ano, Malia, o꞉lia꞉ ka꞉isale nolo꞉lo꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉suwa꞉ ao i nolo꞉lo꞉, i o꞉lia꞉ siliki dulugu sa꞉la꞉len. 15 Ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉su amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isale agelo꞉wo꞉, do꞉la꞉lowo꞉wo꞉ do꞉la꞉fo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ do꞉la꞉fo꞉ a꞉la꞉. Iyo꞉ kegeneliabiki, Bidayo꞉ usa dasilia꞉ga꞉ kagafo꞉liki, towo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, 16-17  Song 41.9“Nao i, Yudas e ni o꞉lia꞉ sia꞉likilo꞉ nili nanogdo꞉ dia꞉seno꞉ nowo꞉ e. Mo꞉luwo꞉ Mamaya꞉yo꞉ emo꞉ dinali sa꞉labikiyo꞉, Da꞉ibid eyo꞉ Godeya꞉ bugo꞉ amio꞉, Yudas eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ teledoma꞉ib a꞉la꞉bo꞉, Da꞉ibid e sa꞉sa꞉li alifa꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ o꞉g wenamio꞉ hendele fa꞉la꞉dowab.” Bida eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
18  Madi 27.3-8Yudas eyo꞉ mogago꞉wo꞉ dimida꞉sa꞉ga꞉, mole elo꞉ di a꞉ma꞉yo꞉ hen nowo꞉ kilili. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yudas e hen a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, sulufo꞉ tindakiyo꞉, kuf elo꞉ a꞉no꞉ gasedaki, gono꞉ ha꞉la꞉ya sugusulia꞉ga꞉ handalowo꞉. 19 Ya꞉lusalem kaluka꞉isaleyo꞉ tambo dabu ko꞉lo꞉, iliyo꞉ hen a꞉no꞉ ene to wikilakiyo꞉, Akedama a꞉la꞉sio꞉. To a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, ho꞉bo꞉lo꞉ tulo꞉ hen.
20  Song 69.25, 109.8Bida eyo꞉ towo꞉ wa꞉ka a꞉kudu sa꞉lakiyo꞉, “Gisalo꞉ bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉dinali sio꞉, ‘Hen elo꞉ a꞉namio꞉ kelego꞉wo꞉ aundo꞉ma doma꞉ib ko꞉lo꞉, kalu imilig nowo꞉ a꞉namio꞉ mada mo꞉doma꞉ib.’ A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gisalo꞉ bugo꞉ amio꞉ to nowo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Kalu noma꞉yo꞉ nanog elo꞉ dia꞉sen a꞉no꞉ o꞉lika dia꞉ib.’ 21-22  Mak 1.9, 16.19, Yo꞉n 15.27A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu imilig nowo꞉ ni o꞉lia꞉ gasayaki, Ya꞉su a꞉ma꞉la꞉do꞉ dasi a꞉no꞉ eyo꞉ walama꞉ki niliyo꞉ da꞉fema꞉nigo꞉l. Kalu a꞉no꞉ negeledo꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉lo꞉ sia꞉likilo꞉ Yo꞉n elo꞉ ho꞉n amio꞉ to꞉lolo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mio꞉wo꞉, Ya꞉su elo꞉ Hebene a꞉ma꞉la꞉ anelo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉fema꞉no꞉” Bida eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉. 23 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ kalu wiyo꞉ a꞉la꞉ ko꞉lo꞉ salifa꞉. Kalu nowo꞉ Matias. Kalu nowo꞉ Yosa꞉b ko꞉lo꞉ sio꞉. Yosa꞉ba꞉ ene wi nowo꞉ Basabas a꞉la꞉ta꞉ga꞉ wi nowo꞉ Yastus. 24 Wi a꞉la꞉ a꞉no꞉ salitakiyo꞉, iliyo꞉ Godemo꞉wo꞉ a꞉la꞉dulugu sio꞉, “Alan giyo꞉ nili kufa꞉ uso꞉ ba꞉da꞉sen ko꞉lo꞉, a꞉la꞉ we nowo꞉ giyo꞉ da꞉feyo꞉lalega, giyo꞉ nimo꞉wo꞉ walama. 25 Yudas e nanog enedo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, hen elo꞉ ego꞉le enedo꞉ a꞉na doma꞉ni ane ko꞉lo꞉, kalu a꞉no꞉ e nanogo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, iliga꞉felo꞉ kalu doma꞉ki, giyo꞉ nimo꞉wo꞉ walama.” 26 Iliyo꞉ a꞉la꞉dulugu sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ ami, iyo꞉ wi imilig nowo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ki, a꞉la꞉ma꞉ wiyo꞉ ibuwa sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, a꞉na hea꞉sa꞉ga꞉ ba꞉ba꞉ amio꞉ Matiasa꞉ wiyo꞉ di ko꞉lo꞉, e iliga꞉felo꞉ kalu kugu a꞉no꞉ e ko꞉lo꞉ dowo꞉.

1:1-2: Luk 1.3

1:1-2: Mak 16.19, Luk 24.49-51

1:3: Luk 24.36-49, Ilig 10.41

1:4: Luk 24.49, Yo꞉n 14.16-17, Ilig 2.33

1:5: Madi 3.11

1:6: Luk 24.21

1:7: Mak 13.32

1:8: Madi 28.19, Luk 24.48

1:11: Madi 26.64, Luk 21.27

1:12: Luk 24.50-53

*1:12: Gilig towo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, “O꞉lif misio꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉lusalemdo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ ha꞉nab a꞉no꞉, Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len amilo꞉ ha꞉nan o꞉leo꞉ngo꞉ ilido꞉ ko꞉lo꞉lab.” Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len a꞉namio꞉, iliyo꞉ kilomita imiliseyo꞉ o꞉li ha꞉nan ko꞉lo꞉, O꞉lif misio꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Ya꞉lusalem ha꞉na꞉no꞉wo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉lab.

1:13: Madi 10.2-4

1:13: Sa꞉la꞉t a꞉la꞉do꞉ sa꞉labo꞉ ha꞉ga we. Kalu i a꞉no꞉ nanogo꞉ halaido꞉ dimidan ko꞉lo꞉ iyo꞉ gamani ho꞉gi diakilo꞉ nanogo꞉ dimidama꞉no꞉ asulan a꞉ma꞉ wiyo꞉ we.

1:16-17: Song 41.9

1:18: Madi 27.3-8

1:20: Song 69.25, 109.8

1:21-22: Mak 1.9, 16.19, Yo꞉n 15.27