3
Yo꞉n ho꞉n amilo꞉ to꞉lolana꞉ towo꞉ wido꞉
Mak 1.2-8, Luk 3.1-18, Yo꞉n 1.19-28
1-2  Madi 4.17, Mak 1.15Dona nolo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉yo꞉* Gilig to a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, “O꞉g ho꞉len a꞉namio꞉,” ko꞉sega Heb 2 a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Heb 3 us a꞉namio꞉, donayo꞉ modo꞉ ane., Yo꞉n ho꞉n amilo꞉ to꞉lolan a꞉ma꞉yo꞉ kalulo꞉ma hen Yudia a꞉namio꞉ wida꞉li sia꞉likiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ ho꞉leno꞉ ko꞉na꞉ma dowab ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale gio꞉ mogago꞉ dimida꞉leno꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Godelo꞉wa nodoma” a꞉la꞉wida꞉li sia꞉len. Ais 40.3Kalu a꞉no꞉ Godeya꞉ tolo꞉ dinali sa꞉lan kalu Aisaya elo꞉ sio꞉wo꞉ o꞉m. Aisaya eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉,
“Kalu imilig nowo꞉ kalulo꞉ma hen a꞉na ho꞉le sa꞉lakiyo꞉,
‘Kalu Alando꞉ mia꞉no꞉ togo꞉ dinafama.
Tog a꞉no꞉ digale fadaifoma.’ ”
2Kin 1.8Yo꞉n elo꞉ so꞉g ko꞉lo꞉wo꞉ no꞉ ka꞉mol fo꞉n ko꞉lo꞉ alula꞉sa꞉ga꞉ ka꞉la꞉sen, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ no꞉ do꞉go꞉f nowo꞉ hoda꞉sa꞉ga꞉ yafu difa꞉. Ma꞉no꞉ ko꞉lo꞉ Yo꞉n elo꞉ na꞉seno꞉ sa꞉gema o꞉lia꞉ kola꞉ ho꞉n o꞉lia꞉ na꞉sen. Ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉lusalem kaluka꞉isaleyo꞉lo꞉, Yudia hen a꞉namida꞉lo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ho꞉n Yodan anib amilo꞉ kandayo꞉ a꞉no꞉ tambo Yo꞉n elo꞉wa ya꞉sia꞉len. Kaluka꞉isaleyo꞉ mogago꞉ dimida꞉leno꞉ foga꞉le sa꞉labikiyo꞉, iyo꞉ ho꞉n Yodan amio꞉ Yo꞉na꞉yo꞉ a꞉na to꞉lola꞉len.
Madi 12.34, 23.33A꞉la꞉ga꞉likiyo꞉, Fa꞉lisi kalu o꞉lia꞉ Sadusi o꞉lia꞉yo꞉ iyo꞉lo꞉ ho꞉na to꞉lolab amio꞉ modo꞉ ya꞉sia꞉len. Ko꞉sega Yo꞉n eyo꞉ kalu i a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉yo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ kisa꞉wa꞉lo꞉ o꞉ngo꞉ dowaka꞉! Godeya꞉lo꞉ gadiakilo꞉ falasila꞉ma꞉nigab a꞉no꞉, gio꞉ begele alita꞉ga꞉ hamana꞉kiyo꞉ abe hagugu sio꞉wo꞉? Ge Godeya꞉ gadio꞉wo꞉ tininima꞉nikiyo꞉, asulo꞉ nodolo꞉ a꞉ma꞉ fo nafayo꞉, gililo꞉ man dimidan us a꞉namio꞉ fowo꞉ hele alita꞉bi. Yo꞉n 8.33,39, Lom 4.12Nili ma꞉muwo꞉ Ablaham e ko꞉lo꞉ nio꞉ o꞉li sili alifa꞉no꞉ a꞉la꞉bo꞉ giliyo꞉ asula꞉so꞉bo. Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l. Gode eyo꞉ falasilakiyo꞉, gio꞉ tambo yasa danelalega, Gode eyo꞉ Ablahama꞉ ema꞉mu i nolo꞉ u wena a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ o꞉lika fa꞉la꞉do alifa꞉ib. 10  Madi 7.19, Luk 13.6-9Kabiyo꞉ o꞉ma i mo꞉wa dia꞉fo꞉lab ko꞉lo꞉, iyo꞉ tambo fo nafalo꞉ mo꞉hedab a꞉no꞉ gegedelia꞉ga꞉ deya gilima꞉ib.
11  Yo꞉n 1.26-27,33, Ilig 1.5“Gio꞉ hendele asulo꞉wo꞉ nodolo꞉ a꞉lakiyo꞉, niyo꞉ gio꞉ ho꞉ndeya to꞉lola꞉lo꞉l. Ko꞉sega kalu ni fa꞉s amilo꞉ mia꞉nigab a꞉ma꞉ ene halaido꞉wo꞉ alan ko꞉lo꞉, eyo꞉ ne tinio꞉ ko꞉lo꞉lab. Ne wilo꞉ma kalu ko꞉lo꞉, e budiyo꞉ ni dugulia꞉ga꞉ dia꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉. Eyo꞉ gio꞉ Godeya꞉ Mama o꞉lia꞉ de o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ a꞉na to꞉loma꞉ib. 12 Eyo꞉ wit fowo꞉ beseaki, bebo꞉ dila꞉ma꞉no꞉ a꞉la꞉liki, uo꞉fo꞉ e dagi amio꞉ ta꞉li sab. Eyo꞉ wit fo hende a꞉no꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉, ene aya dia꞉fa꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ sebeb mogago꞉ o꞉da꞉lab a꞉no꞉, de mo꞉dalima꞉no꞉ a꞉lab a꞉na gilima꞉ib.”
Ya꞉suwo꞉ ho꞉na to꞉lolo꞉
Mak 1.9-11, Luk 3.21,22
13 Ho꞉len a꞉namio꞉, Ya꞉su e Ga꞉lili heno꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, ho꞉n Yodan a꞉namio꞉ Yo꞉n emo꞉ to꞉loma꞉ki mio꞉. 14 Yo꞉na꞉yo꞉ Ya꞉su e ho꞉n amio꞉ elo꞉ mo꞉to꞉loma꞉no꞉ asulakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Giyo꞉ ho꞉n amio꞉ ne ko꞉lo꞉ to꞉loma꞉no꞉ dowo꞉. Ko꞉sega ge ho꞉na to꞉loma꞉kiyo꞉ nelo꞉ amio꞉ wagama꞉ni mio꞉wo꞉?” 15 A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “O꞉go꞉ giyo꞉ nilo꞉ so꞉lo꞉l we au ka dimidama. Naindo꞉ nanogo꞉ dimidama꞉no꞉ wema꞉yo꞉, Godeya꞉ ene man digalo꞉ a꞉no꞉ tambo ilili alitakigab.” A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Yo꞉n eyo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ asulab au dimido꞉. 16  Yo꞉n 1.32Ya꞉suwo꞉ ho꞉na to꞉lota꞉ga꞉ ha꞉la꞉ya fa꞉la꞉dowab a꞉namio꞉, wigibole a꞉naka Hebeneyo꞉ kolaetabikiyo꞉, Godeya꞉ Mamayo꞉ o꞉ba꞉ hi o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ dalolia꞉ tinda꞉ga꞉, Ya꞉su eya asitabiki ba꞉ba꞉. 17  Song 2.7, Ais 42.1, Madi 12.18, 17.5, Luk 9.35A꞉la꞉ta꞉ga꞉ to nowo꞉ Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sa꞉lakiyo꞉, “So꞉wa nilo꞉ mada alan asulo꞉wo꞉ we. Niyo꞉ emo꞉wo꞉ sagalo꞉wo꞉ alan dowab.”

3:1-2: Madi 4.17, Mak 1.15

*3:1-2: Gilig to a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, “O꞉g ho꞉len a꞉namio꞉,” ko꞉sega Heb 2 a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Heb 3 us a꞉namio꞉, donayo꞉ modo꞉ ane.

3:3: Ais 40.3

3:4: 2Kin 1.8

3:7: Madi 12.34, 23.33

3:9: Yo꞉n 8.33,39, Lom 4.12

3:10: Madi 7.19, Luk 13.6-9

3:11: Yo꞉n 1.26-27,33, Ilig 1.5

3:16: Yo꞉n 1.32

3:17: Song 2.7, Ais 42.1, Madi 12.18, 17.5, Luk 9.35