To Nafa We
Mak
E Sa꞉sa꞉lo꞉
To we tamina agelema
Ya꞉suwa꞉ to nafa we Mak e sa꞉sa꞉lo꞉. Ya꞉su Kelisowo꞉ Godeya꞉ ene Inso꞉ka꞉ a꞉la꞉walasa꞉laki, Mak eyo꞉ to we a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ we agelalikiyo꞉, Ya꞉su e Kalule Dowo꞉ ko꞉lo꞉ nanog elo꞉ dia꞉li sia꞉likiyo꞉, e wabulun kalu, wilo꞉ di ka꞉laki, kaluka꞉isaleyo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ bo꞉ba꞉ki, modo꞉ walalifela꞉li ane. Molo ha꞉na꞉no꞉ elo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉, Ya꞉su e halaido꞉wa꞉yo꞉ kelego꞉wo꞉ tambo o꞉li dimidama꞉no꞉ka꞉ a꞉la꞉likiyo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ bo꞉ba꞉ki, kalaba widakiyo꞉, mama mogago꞉ kaluka꞉isale amilo꞉ dofo꞉lab a꞉no꞉ eyo꞉ o꞉luga꞉fela꞉ sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ elo꞉ dimidab ba꞉ba꞉ amio꞉, e Ya꞉su Keliso, Godeya꞉ ene So꞉wa a꞉la꞉ ele ba꞉ba꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ e kalule fa꞉la꞉dowo꞉ ba꞉ba꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ ene mela꞉no꞉wo꞉ kaluka꞉isale gasiliakiyo꞉ o꞉li ka dimia꞉no꞉ a꞉la꞉li mio꞉.
Mak eyo꞉ tamin amio꞉ Yo꞉n ho꞉n amilo꞉ to꞉lolan elo꞉ Ya꞉su ko꞉lo꞉ to꞉lolo꞉ a꞉no꞉ malolo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉suwo꞉ kalulo꞉ma kalaleli hen a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ elo꞉ da꞉fe ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ malolo꞉. To nowo꞉ we, Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉laki, hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉no꞉ e dia꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉. Enedo꞉ tili wida꞉sen kaluwa꞉yo꞉ tamin amio꞉ e kalu o꞉ba꞉le a꞉la꞉liki mo꞉fanda asulo꞉ o꞉elen. Ko꞉sega man elo꞉ dimidab a꞉no꞉ ba꞉da꞉i ha꞉nakiyo꞉, ha꞉lu misili ba꞉da꞉ga꞉ iyo꞉ asulo꞉wo꞉ a꞉na di. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Mak eyo꞉ gis kaluwa꞉yo꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉lo꞉ gadio꞉ alan fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉no꞉lo꞉ malolo꞉ ko꞉lo꞉, bugo꞉ wema꞉yo꞉ edakiyo꞉, Ya꞉su e hida꞉yo꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉ sana sowa꞉sa꞉ga꞉, a꞉ma꞉la꞉do꞉ dasi a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ malolo꞉. Ya꞉suwa꞉lo꞉ nanog dimido꞉ a꞉no꞉, Mak e ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉. Ko꞉sega Mak eyo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ kaluka꞉isalemo꞉lo꞉ dimido꞉ malolo꞉ nol a꞉no꞉ mo꞉sa꞉sa꞉lo꞉.
1
Yo꞉n ho꞉n amilo꞉ to꞉lolan eyo꞉ Ya꞉sulo꞉ mia꞉nigabo꞉ wido꞉
Madi 3.1-12, Luk 3.1-9, Yo꞉n 1.19-28
Godeya꞉ ene So꞉wa, Ya꞉su Kelisowa꞉ ene to nafalo꞉ mo꞉mo꞉do꞉wo꞉ we.
Mal 3.1Godeya꞉ tolo꞉ dinali sa꞉lan kalu, Aisaya eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab,
“ Ge semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, tolo꞉ sa꞉ma꞉no꞉ kalu nowo꞉ tamina iliga꞉takiyo꞉,
gelo꞉ mia꞉no꞉ tog a꞉no꞉ e fadama꞉ib.”
Ais 40.3“Kalu imilig nowo꞉ kalulo꞉ma kalaleli hen a꞉na iliki ho꞉le sa꞉lakiyo꞉,
‘Kalu Alando꞉ mia꞉no꞉ togo꞉ dinafama.
Tog a꞉no꞉ digale fadaifoma.’ ”
Ilig 13.24, 19.4A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Yo꞉n e kalaleli hen a꞉na fa꞉la꞉dota꞉ga꞉ widakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gode eyo꞉ gili mogago꞉ dimida꞉len a꞉no꞉ hala꞉ma꞉ki, gio꞉ asulo꞉wo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉ foga꞉le sama. A꞉la꞉dimida꞉sa꞉ga꞉yo꞉ ho꞉na to꞉loma꞉ni ya꞉bi” a꞉la꞉sa꞉la꞉liki wida꞉i ane. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ iyo꞉ ho꞉n amio꞉ a꞉na to꞉lola꞉len. Yudia hen us a꞉namilo꞉ sa꞉sen o꞉lia꞉, Ya꞉lusalemdo꞉ sa꞉sen kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ Yo꞉n elo꞉wa tambo kegenema꞉ni ane. I a꞉namilo꞉ kegenema꞉nikilo꞉ ane a꞉no꞉ mogago꞉ dimida꞉leno꞉ foga꞉le sa꞉labikiyo꞉, iyo꞉ ho꞉n Yodan amio꞉ Yo꞉na꞉yo꞉ a꞉na to꞉lolo꞉. 2Kin 1.8, Madi 11.8Yo꞉n elo꞉ helebeso꞉g ko꞉lo꞉ sa꞉ga꞉la꞉seno꞉ ka꞉mol fo꞉n ko꞉lo꞉ alula꞉sa꞉ga꞉ ka꞉la꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ no꞉ do꞉go꞉f nowo꞉ hoda꞉sa꞉ga꞉ yafu difa꞉. Elo꞉ ma꞉no꞉ ko꞉lo꞉ na꞉seno꞉ sa꞉gema o꞉lia꞉ kola꞉ ho꞉n o꞉lia꞉ ko꞉lo꞉ na꞉sen.* Dinali sa꞉lan kalu tambowo꞉ helebeso꞉g o꞉ngo꞉ sa꞉ga꞉la꞉sen a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ma꞉no꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ wengo꞉wo꞉ na꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Yo꞉n eyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉. Ilig 13.25A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ elo꞉ to man sa꞉ma꞉ni mio꞉wo꞉ we. “Kalu ni fa꞉s amilo꞉ mia꞉nigab a꞉ma꞉ ene halaido꞉wo꞉ alan ko꞉lo꞉, ne e tinio꞉. Ne wilo꞉ma kalu ko꞉lo꞉, niyo꞉ e budi sa꞉ga꞉lo꞉ a꞉namilo꞉ me melealifa꞉ a꞉no꞉ ne gulalu siliki fagela꞉ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉. Niyo꞉ gio꞉ ho꞉ndeya to꞉lola꞉lo꞉l ko꞉sega, eyo꞉ gio꞉ Godeya꞉ Mamaya꞉ to꞉loma꞉ib.”
Ya꞉suwo꞉ ho꞉na to꞉lola꞉sa꞉ga꞉, Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ da꞉fe ba꞉ba꞉
Madi 3.13–4.11, Luk 3.21,22, 4.1-13
Ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉suwo꞉ Nasala꞉t, Ga꞉lili hen a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yo꞉ndo꞉wa fa꞉la꞉dowabiki, Yo꞉n eyo꞉ e Yodan amio꞉ a꞉na to꞉lolo꞉. 10 Ya꞉suwo꞉ ho꞉na ti ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, Hebeneyo꞉ kolaetaki, Mamayo꞉ o꞉ba꞉ hi o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ tinda꞉ga꞉, eya mesa꞉ni yabi ba꞉ba꞉. 11  Song 2.7, Ais 42.1, Madi 12.18, Mak 9.7A꞉na asitabiki, to nowo꞉ Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Ge no꞉no꞉n so꞉wa ha꞉fo꞉lo꞉ disa꞉yo꞉ ge ko꞉lo꞉, niyo꞉ ge mada alan asulo꞉l.”
12 Ya꞉suwo꞉ ho꞉na to꞉lola꞉sa꞉ga꞉yo꞉, kalulo꞉ma kalaleli hen a꞉na, Mamaya꞉ tililia꞉gane. 13  Song 91.11-13E ho꞉leno꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉in a꞉no꞉ ilaboda꞉ no꞉ o꞉lia꞉ sia꞉lab amio꞉, ma꞉mula꞉ kaluwa꞉ bo꞉fo꞉len. E a꞉na sia꞉len amio꞉, Sa꞉da꞉na꞉ eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ mogago꞉ dimidama꞉ki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ da꞉fe ba꞉ba꞉.
Ya꞉su e kudu mena꞉ki kaluwo꞉ ho꞉ido꞉
Madi 4.18-22, Luk 5.1-11, Yo꞉n 1.35-42
14  Mak 6.17Yo꞉n e dibolo a usa to꞉lola꞉sa꞉ga꞉ a꞉labiki, Ya꞉suwo꞉ Ga꞉lili hen a꞉namio꞉ Godeya꞉ to nafayo꞉ a꞉na walama꞉ni ane. 15  Madi 3.2Eyo꞉ a꞉la꞉wido꞉, “Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ ho꞉lendeyo꞉ ko꞉na꞉ma dowab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ o꞉go꞉ asulo꞉wo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, to nafa we tilidabuma. Ho꞉lendeyo꞉ o꞉gdo꞉ fa꞉la꞉dowabo꞉ we.”
16 Ya꞉suwo꞉ Ga꞉lili ho꞉n golo꞉ aniba sia꞉lena, ka꞉lo꞉ to꞉lolan kalu a꞉la꞉, Saimon dia꞉ ene ao Andululia꞉yo꞉ dage to꞉lola꞉lena ba꞉ba꞉. 17 A꞉la꞉ a꞉no꞉ galilia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉suwa꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ ga꞉go꞉ kalu tili sa꞉la꞉lan man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ walama꞉no꞉. Ga꞉go꞉ ne kudu mena.” 18 Wigibole a꞉naka a꞉la꞉yo꞉ dageyo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉su e ko꞉lo꞉ kudu ane.
19 Ya꞉suwo꞉ heb doba꞉da꞉ o꞉fina꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Sa꞉ba꞉diya꞉ inso꞉ a꞉la꞉, Ya꞉ma꞉s o꞉lia꞉ ene ao Yo꞉no꞉, ho꞉n ko꞉su usa iliki, dage digala꞉lena ba꞉ba꞉. 20 A꞉la꞉ a꞉no꞉ Ya꞉su eyo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, elo꞉wa mena꞉ki ho꞉ido꞉. Ho꞉idabiki a꞉la꞉ma꞉yo꞉ iya Sa꞉ba꞉di sulo꞉wo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene nanog dian kalu o꞉lia꞉yo꞉ ho꞉n ko꞉su ka ta꞉ta꞉ga꞉, Ya꞉su kudu ane.
Mama mogago꞉wo꞉ Ya꞉suwa꞉ o꞉luso꞉no꞉
Luk 4.31-37
21 Iyo꞉ Kabaniom ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ sen amio꞉, Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉leno꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowabiki, Ya꞉suwo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ Godeya꞉ mano꞉ tolo꞉ wida꞉sen ayamio꞉ a꞉na mo꞉mo꞉da wido꞉. 22  Madi 7.28-29Kaluka꞉isale iyo꞉ to man elo꞉ widab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ mada molo dabu. Mo꞉wo꞉ elelo꞉ wida꞉sen kalu i a꞉ma꞉yo꞉ noma꞉lo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ agela꞉sa꞉ga꞉ wido꞉. Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ elelo꞉ wida꞉sen kaluwa꞉lo꞉ wido꞉ aumbo꞉ mo꞉widaki, eyo꞉ ene halaido꞉ o꞉lia꞉ iliki widabiki, iyo꞉ molo asulo꞉. 23 Ya꞉suwo꞉ a꞉na wida꞉len amio꞉, kalu mama mogago꞉lo꞉ dowa꞉sen nowo꞉ tolo꞉ wida꞉sen aya sen ko꞉lo꞉, e Ya꞉su elo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉suwo꞉ dabuma꞉ki ho꞉ido꞉. 24  Mak 5.7“Ya꞉su, Nasala꞉t kalu ge, nilo꞉ wiyo꞉ wagama꞉ni mio꞉wo꞉? Ge nio꞉ ko꞉lo꞉ mogaila꞉ma꞉ni mio꞉wo꞉? Ne ge asulab. Godeya꞉ ene Malilo꞉ kaluwo꞉ ge.”
25 Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge tola꞉so꞉bo! Ge kalu ko ta꞉ta꞉ga꞉, ha꞉la꞉ya handaloma!” 26  Mak 9.26A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ mama mogago꞉wa꞉yo꞉ kalu a꞉no꞉ mada alan bibisadoma꞉ki dimida꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e gana gilia꞉sa꞉sa꞉ga꞉ a꞉na sili alifo꞉gane.
27 Kaluka꞉isale kegeo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ iligi ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ egelebo꞉ nenelaki, “We waga dimidaba꞉le? Man halaido꞉ we, nio꞉ ho꞉gi widabiki bo꞉do꞉l. Mo꞉wo꞉ kalu wema꞉yo꞉ mama mogago꞉mo꞉wo꞉ towo꞉ halaido꞉ sa꞉labiki, iyo꞉ kudu ha꞉naki dimidab.” 28  Madi 4.24Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ bo꞉bo꞉ge malola꞉likilo꞉ aneyo꞉, Ga꞉lili hen a꞉no꞉ tambo da꞉da꞉i aneyo꞉ ililo꞉.
Ya꞉suwa꞉yo꞉ walaf ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ falele alifelo꞉
Madi 8.14-17, Luk 4.38-41
29 Ya꞉suwo꞉, Ya꞉ma꞉so꞉, Yo꞉no꞉ iyo꞉ tolo꞉ wida꞉sen ayo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, egele Saimon dia꞉ Andululia꞉ma꞉ aya ha꞉na꞉sio꞉. 30 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Saimona꞉ ingaya꞉ anowo꞉ ofo꞉ walaf ba꞉la꞉sa꞉ga꞉ uwo꞉ba da꞉labiki, iliyo꞉ e bo꞉ba꞉ki Ya꞉sumo꞉ sio꞉. 31 Iliyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, Ya꞉suwo꞉ ga a꞉ma꞉ uwo꞉ba ba꞉ba꞉ni ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, ene dagiya ta꞉li dota꞉ga꞉ ta꞉galifa꞉. A꞉la꞉dimidabiki ofo꞉ walaf e amilo꞉ deleno꞉ wigibo a꞉naka e falelabiki, ga a꞉ma꞉yo꞉ iyo꞉ asuwa꞉takiyo꞉, ma꞉no꞉wo꞉ imo꞉ maiya꞉ki so꞉fa꞉.
32 O꞉g ga꞉lo a꞉namio꞉, walaf nolo꞉lo꞉, mama mogago꞉lo꞉ dowo꞉ a꞉no꞉lo꞉ Ya꞉sumo꞉ falelema꞉ki a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tilili mio꞉. 33 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ amisa꞉n kaluka꞉isaleyo꞉ tambo Ya꞉sulo꞉ sen a toga꞉me a꞉na kegeabiki, 34  Mak 3.10-12Ya꞉su eyo꞉ kalu walaf ko꞉li ko꞉lilo꞉lo꞉ dowo꞉lo꞉ ya꞉sio꞉ a꞉no꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ falele alifelo꞉. Eyo꞉ mama mogago꞉wo꞉ kalu amilo꞉ dosdo꞉ elen a꞉no꞉ tambo o꞉luga꞉felo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ mama mogago꞉ iliyo꞉ e Gode Inso꞉ a꞉la꞉bo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉, Eyo꞉ mamamo꞉wo꞉ towo꞉ sama꞉kiyo꞉ fogo꞉ mo꞉dimi. Ya꞉su e fogo꞉ mo꞉dimi a꞉no꞉ ha꞉go꞉ we. Kaluka꞉isaleyo꞉ Ya꞉su e kalu o꞉bo꞉ngo꞉wa꞉le a꞉la꞉bo꞉ iyo꞉ mo꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉, mama mogago꞉mo꞉wo꞉ fogo꞉ dimi kibo꞉bowo꞉, iyo꞉ Ya꞉su e Gode Inso꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ kalaba sa꞉mabe. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ asulabena꞉ki, fogo꞉ mo꞉dimi.
35  Madi 14.23, Mak 6.46Kea꞉fo nulu sololi olabiki, Ya꞉suwo꞉ dasila꞉sa꞉ga꞉, ayo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, ina꞉lilo꞉ Godemo꞉lo꞉ tolo꞉ sa꞉la꞉sen hen a꞉na sa꞉ma꞉ni ane. 36 Saimon, e o꞉lia꞉lo꞉ sa꞉sen kalu a꞉no꞉ Ya꞉suwo꞉ keda꞉li ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, 37 Ya꞉suwo꞉ galiliakiyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kaluka꞉isaleyo꞉ tambo ge ba꞉ba꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kedab.” 38 Ya꞉suwa꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Niliyo꞉ amisa꞉n nol anib amilo꞉ sab a꞉na walama꞉ni ha꞉na꞉n. Mo꞉wo꞉ ne wilo꞉ mio꞉wo꞉ o꞉m.” 39  Madi 4.23, 9.35A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ e mano꞉ Ga꞉lili anib amilo꞉ amisa꞉n kandayo꞉ a꞉no꞉ tambo wida꞉liki ha꞉nakiyo꞉, mama mogago꞉lo꞉ dosdo꞉wo꞉ o꞉luga꞉felo꞉.
Ya꞉su eyo꞉ aintalo꞉ dowo꞉wo꞉ imulu alifa꞉
Madi 8.2-4, Luk 5.12-14
40 Aintalo꞉ dowo꞉ kalu nowo꞉ Ya꞉sulo꞉wa ya꞉ga꞉, gulalu misa꞉fu alilaki ha꞉iyakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu Alan giyo꞉ ne asuwa꞉fa꞉no꞉ asulalega, ne falele alifoma.” 41 Kalu a꞉ma꞉lo꞉ dimidab a꞉no꞉ Ya꞉su eyo꞉ nofola꞉sa꞉ga꞉, e dagiyo꞉ talagaki, kalu a꞉ma꞉ do꞉mo꞉wa golakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ ge o꞉li asuwa꞉fa꞉nigo꞉l ko꞉lo꞉, do꞉mo꞉ gilo꞉wo꞉ nafale ta꞉to꞉l.” 42 Wigibole a꞉naka, aintalo꞉ dowo꞉ kalu a꞉no꞉ imula꞉sa꞉ga꞉, do꞉mo꞉ elo꞉wo꞉ nafale dowo꞉. 43 Ya꞉su eyo꞉ kalu a꞉no꞉ o꞉g a꞉naka iliga꞉taka, emo꞉wo꞉ towo꞉ halaido꞉ a꞉la꞉sio꞉, 44  Wkp 14.1-32“Ge ko꞉lo꞉ falele alito꞉l we kalu nolbo꞉wo꞉ mada sa꞉la꞉so꞉bo. Kaluka꞉isale tambowa꞉yo꞉ gi ogen ko falelo꞉lo꞉b a꞉la꞉asuluma꞉ki, ge bobalo꞉ so꞉mea꞉sen kalumo꞉wo꞉ walama꞉ni ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Mo꞉sa꞉sa꞉ ele saefa꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉nakiyo꞉, Godemo꞉ boba so꞉kugulu mea꞉niki hamana” a꞉la꞉sio꞉. 45 Ko꞉sega a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dimidaki, e amilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ kalaba malola꞉li sia꞉len. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ to sa꞉la꞉i ane a꞉na ilikiyo꞉, Ya꞉suwo꞉ amisa꞉n usamilo꞉ mia꞉no꞉wo꞉ mo꞉mio꞉. A꞉la꞉gabiki e ha꞉la꞉ka sia꞉len ko꞉sega, amisa꞉n kaluka꞉isale ko꞉li ko꞉lilo꞉ iliyo꞉ e keda꞉i ya꞉sa꞉ga꞉ elo꞉ sena fa꞉la꞉dowa꞉len.

1:2: Mal 3.1

1:3: Ais 40.3

1:4: Ilig 13.24, 19.4

1:6: 2Kin 1.8, Madi 11.8

*1:6: Dinali sa꞉lan kalu tambowo꞉ helebeso꞉g o꞉ngo꞉ sa꞉ga꞉la꞉sen a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ma꞉no꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ wengo꞉wo꞉ na꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Yo꞉n eyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉.

1:7: Ilig 13.25

1:11: Song 2.7, Ais 42.1, Madi 12.18, Mak 9.7

1:13: Song 91.11-13

1:14: Mak 6.17

1:15: Madi 3.2

1:22: Madi 7.28-29

1:24: Mak 5.7

1:26: Mak 9.26

1:28: Madi 4.24

1:34: Mak 3.10-12

1:34: Ya꞉su e fogo꞉ mo꞉dimi a꞉no꞉ ha꞉go꞉ we. Kaluka꞉isaleyo꞉ Ya꞉su e kalu o꞉bo꞉ngo꞉wa꞉le a꞉la꞉bo꞉ iyo꞉ mo꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉, mama mogago꞉mo꞉wo꞉ fogo꞉ dimi kibo꞉bowo꞉, iyo꞉ Ya꞉su e Gode Inso꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ kalaba sa꞉mabe. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ asulabena꞉ki, fogo꞉ mo꞉dimi.

1:35: Madi 14.23, Mak 6.46

1:39: Madi 4.23, 9.35

1:44: Wkp 14.1-32