11
Yo꞉n eyo꞉ towo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ saga꞉fo꞉
Luk 7.18-25
Ya꞉su eyo꞉ to a꞉no꞉ enedo꞉ tiliwida꞉sen kalu kugula꞉fo꞉ o꞉mo꞉ wida꞉la꞉ga꞉yo꞉, hen a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ e aneyo꞉, Galili a꞉namilo꞉ amisa꞉n alan dosdo꞉ a꞉na sia꞉liki, Godeya꞉ mano꞉ a꞉na wida꞉li sia꞉len.
Yo꞉no꞉ dibolo aya silikiyo꞉, Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimidab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, eyo꞉ dabu ba꞉ba꞉no꞉ dowabikiyo꞉, enedo꞉ tiliwida꞉sen kalu i a꞉no꞉ Ya꞉sulo꞉wa hamana꞉ki iliga꞉fo꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Niliyo꞉ kalu nowo꞉ mia꞉ib a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉ yasila꞉len ko꞉lo꞉ kalu a꞉no꞉ geya꞉le? Mo꞉ niliyo꞉ kalu nowo꞉ o꞉yasilima꞉no꞉wa꞉le?” Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ a꞉ma꞉la꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, o꞉gdo꞉ gililo꞉ ba꞉dab o꞉lia꞉ da꞉dab a꞉no꞉lia꞉yo꞉ Yo꞉nbo꞉wo꞉ tambo malolo꞉ mea꞉bi. Ais 35.5-6, 61.1Siyo꞉ ko꞉n kalu iyo꞉ o꞉li a꞉ba꞉daki, gibo꞉ ko꞉go꞉neli kalu iyo꞉ o꞉li ha꞉na꞉lab. Aintalo꞉ dowo꞉ i a꞉no꞉ imulu alitaki, ka꞉la꞉no꞉ ko꞉lo꞉ i a꞉no꞉ o꞉li da꞉da꞉lab. Sowo꞉ kaluka꞉isale nolo꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasi alifela꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ wa꞉feyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ Godeya꞉ to nafalo꞉ wida꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉lab. Kalu abeyo꞉ nilo꞉ dimidab we ba꞉da꞉ga꞉yo꞉, ene tilidabuwo꞉ mo꞉ta꞉fo꞉ ha꞉nalega, e ego꞉le dowab.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
Yo꞉na꞉lo꞉ tiliwida꞉sen kalu i a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉ ha꞉na꞉ga꞉ dowabikiyo꞉, Ya꞉su eyo꞉ Yo꞉na꞉lo꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ kaluka꞉isale kegeo꞉ imo꞉ widaki a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ kalulo꞉ma hen a꞉namio꞉ o꞉b ba꞉ba꞉ni aneyo꞉? Gio꞉ fa꞉fa꞉sa꞉lo꞉ da꞉fa꞉ ida꞉la꞉likilo꞉ madalilo꞉ foda꞉lab a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉ba꞉ni aneyo꞉? O꞉ngo꞉ma ko꞉lo꞉, gio꞉ a꞉namio꞉ o꞉b ba꞉ba꞉ni aneya꞉le? Giliyo꞉ wilo꞉ kalu ko꞉lo꞉ so꞉g nafa kafo꞉labiki ba꞉ba꞉ni aneya꞉le? A! So꞉g nafalelo꞉ kagedo꞉ kalu iyo꞉ misa꞉ kaluwa꞉ aya sena ba꞉da꞉sen. A꞉la꞉ga꞉sen ko꞉lo꞉, gio꞉ kalulo꞉ma hen a꞉namio꞉ o꞉b ba꞉ba꞉ni aneyo꞉? Gio꞉ Godeya꞉ tolo꞉ dinali sa꞉lan kalu a꞉no꞉ko꞉ ba꞉ba꞉ni ane. A꞉no꞉ hendele, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dinali sa꞉lan kalu gilo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉ma꞉yo꞉, dinali sa꞉lan kalu nolo꞉ e tininila꞉ ko꞉lo꞉lab. 10  Mal 3.1, Luk 1.76Godeya꞉lo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉namio꞉, kalu we ko꞉lo꞉ da꞉feakiyo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉,
“ ‘Ge semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, niyo꞉ no꞉no꞉n tolo꞉ sa꞉ma꞉no꞉ kalu nowo꞉ tamina iliga꞉fa꞉no꞉ ko꞉lo꞉,
gelo꞉ mia꞉no꞉ tog a꞉no꞉ e fadama꞉ib.’
11 Niyo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo ho꞉n amilo꞉ to꞉lolan kalu Yo꞉n e tinio꞉ ko꞉lo꞉lab. Ko꞉sega Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man us a꞉namio꞉, wilo꞉ma kalu dowab a꞉ma꞉yo꞉ Yo꞉n e tinio꞉ ko꞉lo꞉lab. 12  Luk 16.16Yo꞉n elo꞉ nanogdo꞉ mo꞉mo꞉da dia a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉wo꞉, o꞉g wenamio꞉lo꞉, Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man a꞉ma꞉yo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ki halaido꞉ dibodabikiyo꞉, kalu mogago꞉ iliyo꞉ a꞉no꞉ mo꞉anama꞉ki ka꞉laki bubab. 13 Yo꞉ndo꞉ semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉namio꞉, Mo꞉sa꞉sa꞉ ele difa꞉ a꞉no꞉lia꞉ dinali sa꞉lan kalu i o꞉lia꞉ma꞉yo꞉, Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ ho꞉len a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wida꞉i mio꞉. 14  Mal 4.5, Madi 17.10-13, Mak 9.11-13Gio꞉ da꞉ba꞉no꞉ asulalega, to we dabuma. Tamin amilo꞉ ‘Elaiya e mia꞉ib’ a꞉la꞉do꞉ sio꞉ kalu a꞉no꞉ Yo꞉n ho꞉n amilo꞉ to꞉lolano꞉ o꞉m. 15 Kaluka꞉isale ka꞉la꞉ndo꞉ a꞉lab gio꞉, to we dinafa da꞉da꞉sa꞉ga꞉ tili asula꞉bi.
16-17 “Kaluka꞉isale o꞉gdo꞉ sab wema꞉ man a꞉no꞉ fanda widakiyo꞉, niyo꞉ o꞉ba da꞉fe sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le? Iyo꞉ so꞉wagalina꞉lo꞉ amisa꞉n ami baya silikilo꞉, ini mili nolo꞉ ho꞉ido꞉wo꞉ a꞉ngab.
“ ‘Niliyo꞉ ulunayo꞉ folo꞉, ko꞉sega gio꞉ sagalakiyo꞉ mo꞉ya꞉bale.
Ho꞉len no amio꞉ niliyo꞉ nofolo꞉ gisalo꞉wo꞉ mo꞉lo꞉, ko꞉sega gio꞉ mo꞉ya꞉lale.’
Kaluka꞉isale henfelo꞉ wilo꞉ o꞉gdo꞉ sab we so꞉wa i o꞉leo꞉ngo꞉ dowab. 18 Nilo꞉ a꞉la꞉do꞉ so꞉lo꞉l a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ we. Yo꞉no꞉ ya꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e wain ho꞉n o꞉lia꞉ ma꞉no꞉ o꞉lia꞉yo꞉ eleyo꞉ dia꞉ta꞉ga꞉ a꞉labikiyo꞉, giliyo꞉ ‘E mama mogago꞉ dowab’ a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. 19  Madi 9.14A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Kalule Dowo꞉ ne gilo꞉wa ya꞉ga꞉yo꞉, ma꞉n o꞉lia꞉ wain ho꞉n o꞉lia꞉yo꞉ na꞉lab amio꞉, giliyo꞉ ne gola ba꞉da sa꞉lakiyo꞉, ‘Kalu we ma꞉no꞉wo꞉ besagali naki a꞉la꞉ta꞉ga꞉, wain ho꞉no꞉ na꞉sa꞉ga꞉ no꞉nolab. E takis molelo꞉ dia꞉sen kalu o꞉lia꞉ mogago꞉lo꞉ dimida꞉sen kalu o꞉lia꞉yo꞉ mili dowab’ a꞉la꞉sa꞉la꞉lab. Ko꞉sega tif amio꞉ nanogo꞉ ne o꞉lia꞉ Yo꞉n o꞉lia꞉ma꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉ fowo꞉ hedalikiyo꞉, naino꞉ nafale asulaki dimido꞉lo꞉b a꞉la꞉walama꞉ib.”
Kaluka꞉isale asulo꞉wo꞉ mo꞉nodolab i o꞉lo꞉ amio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib
Luk 10.13-15
20 Ya꞉su elo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ modo꞉lo꞉ dimido꞉ hen alan a꞉namio꞉, kaluka꞉isale iyo꞉ asulo꞉wo꞉ mo꞉nodolo꞉ ko꞉lo꞉, o꞉g ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉su eyo꞉ amisa꞉n kaluka꞉isale imo꞉ sa꞉lakiyo꞉ towo꞉ halaido꞉ a꞉la꞉sio꞉, 21  Ais 23, Ese 26–28, Joel 3.4-8, Amos 1.9-10, Sek 9.2-4“Wai, Kolasin amisa꞉n kaluka꞉isale gilo꞉ amio꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Besaida amisa꞉n kaluka꞉isale gilo꞉ amio꞉lo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan fa꞉la꞉doma꞉ib. Gilo꞉ amio꞉ molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ modo꞉ dimido꞉. Molo ha꞉na꞉no꞉ wengo꞉wo꞉ Taya amisa꞉n o꞉lia꞉ Saido꞉n amisa꞉n a꞉na dimido꞉ kibo꞉bowo꞉, iliyo꞉ asulo꞉wo꞉ o꞉li nodomabe. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ nodolo꞉ka꞉ a꞉la꞉widakiyo꞉ nofolo꞉ so꞉g a꞉no꞉ sa꞉ga꞉la꞉sa꞉ga꞉, dufuna꞉yo꞉ mulumabe. 22 Ko꞉sega niyo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l. Godeya꞉ kaluka꞉isalelo꞉ mo꞉walilab ho꞉len a꞉namio꞉, Taya o꞉lia꞉ Saido꞉n kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ ba꞉ba꞉ib a꞉no꞉, gilo꞉ falasilakilo꞉ hida꞉yo꞉ dia꞉ib a꞉ma꞉ tininima꞉ib. 23  Mo꞉mo꞉ 19.24-28, Ais 14.13-15A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Kabaniom kaluka꞉isale gio꞉lo꞉, Gode eyo꞉ gili wiyo꞉ Hebene halomio꞉ duluba꞉iba꞉le? A꞉la꞉do꞉ mo꞉auma꞉ib. Gio꞉ mada dane ane hen a꞉na ti ha꞉na꞉ib. Mo꞉wo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ gilo꞉ amilo꞉ dimido꞉ aumbo꞉, Sodom hen alan a꞉na dimido꞉ kibo꞉bowo꞉, amisa꞉n a꞉no꞉ o꞉dofo꞉melebabe. 24  Madi 10.15, Luk 10.12Ko꞉sega niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Godeya꞉ kaluka꞉isalelo꞉ mo꞉walilab ho꞉len a꞉namio꞉, Sodom kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ hida꞉yo꞉ ba꞉ba꞉ib a꞉no꞉, gilo꞉ falasilakilo꞉ hida꞉yo꞉ dia꞉ib a꞉ma꞉ tininima꞉ib.”
Halaido꞉lo꞉ma dowalega ha꞉fo꞉wo꞉ doma꞉ni mena
Luk 10.21,22
25  1Kol 1.26-29O꞉g ho꞉len a꞉namio꞉ Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Do Gode, Hebene o꞉lia꞉ henfelo꞉ we o꞉lia꞉lo꞉ biso꞉wo꞉ ge. Giyo꞉ nanog nilo꞉ dimida꞉ma꞉no꞉ man a꞉no꞉ asulo꞉lo꞉ di kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ wo꞉no꞉le dia꞉taki, kaluka꞉isale so꞉wala꞉su o꞉ngo꞉ dowab o꞉mo꞉wo꞉ kalab amio꞉ wida꞉sen ko꞉lo꞉, niyo꞉ ge wabulu sa꞉laki dulugu so꞉lo꞉l. 26 Hendele Do gilo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉, go꞉no꞉n ge sagalema꞉no꞉wo꞉ au dimido꞉. 27  Madi 28.18, Yo꞉n 1.18, 3.35, 10.15, 17.2Dowa꞉yo꞉ kelego꞉wo꞉ tambo ni dagiya difa꞉. Kaluka꞉isaleyo꞉ tambo ene So꞉wayo꞉ mo꞉asulo꞉ ko꞉sega, Iya Gode imilig eneno꞉ ene So꞉wayo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo Iyayo꞉ mo꞉asulo꞉ ko꞉sega, So꞉wa eneno꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale So꞉waya꞉lo꞉ kalab amilo꞉ walama꞉no꞉ asulab i a꞉ma꞉yo꞉lo꞉, Iyayo꞉ asulufo꞉lab.
28  Jer 31.25“Kaluka꞉isale modaki bone alifelo꞉ sab gio꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ hida꞉yo꞉ alando꞉ ga꞉lifo꞉lab gio꞉lo꞉ nelo꞉wa mena. Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ mesa꞉no꞉wo꞉ dimia꞉nigo꞉l. 29 Ne mada ha꞉fa꞉nolo dowano꞉ ne, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne no꞉no꞉n a꞉ma꞉la꞉yo꞉ ha꞉ga dowa꞉sen ko꞉lo꞉, gio꞉ ni ha꞉ga dowaki, nanog nilo꞉wo꞉ gili diakiyo꞉, asulo꞉wo꞉ ne ami dia꞉sa꞉ga꞉ a꞉na dia꞉li ha꞉na꞉lubi. A꞉la꞉dimida꞉lalikiyo꞉, gili mela꞉no꞉ mama a꞉no꞉ ha꞉sa dofo꞉mela꞉ib. 30  1Yo꞉n 5.3Mo꞉wo꞉ nanog nilo꞉ gemo꞉lo꞉ dimia꞉nigo꞉l a꞉no꞉ halaido꞉ma a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kelego꞉ nilo꞉ gemo꞉lo꞉ dia꞉hamana꞉kilo꞉ dimia꞉nigo꞉l a꞉no꞉ fo꞉fo꞉ido꞉ doma꞉ib.”

11:5: Ais 35.5-6, 61.1

11:10: Mal 3.1, Luk 1.76

11:12: Luk 16.16

11:14: Mal 4.5, Madi 17.10-13, Mak 9.11-13

11:19: Madi 9.14

11:21: Ais 23, Ese 26–28, Joel 3.4-8, Amos 1.9-10, Sek 9.2-4

11:23: Mo꞉mo꞉ 19.24-28, Ais 14.13-15

11:24: Madi 10.15, Luk 10.12

11:25: 1Kol 1.26-29

11:27: Madi 28.18, Yo꞉n 1.18, 3.35, 10.15, 17.2

11:28: Jer 31.25

11:30: 1Yo꞉n 5.3