9
Ya꞉suwa꞉ do꞉mo꞉wo꞉ ko꞉li fa꞉la꞉dowo꞉
Madi 17.1-13, Luk 9.28-36
Mak 13.30A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “To we niyo꞉ hendele sa꞉ma꞉nigo꞉l. Kalu nol wilo꞉ kagafo꞉lab we gio꞉ o꞉semo꞉sowo꞉ o꞉elenka, henfelo꞉ we Godeya꞉ halaido꞉wa꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉ni mia꞉nigab a꞉no꞉, gio꞉ ba꞉ba꞉ib.”
Ilig 3.22, 2Bid 1.17-18Ho꞉len do꞉go꞉fela꞉fo꞉wo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉suwa꞉yo꞉ Bidayo꞉, Ya꞉ma꞉so꞉, Yo꞉no꞉ tililia꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, egelese hen misio꞉ alana mesa꞉ni ha꞉na꞉sio꞉. Iyo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, hen misio꞉ a꞉na siliki bo꞉fo꞉len amio꞉, Ya꞉suwa꞉ ene do꞉mo꞉ dowa꞉seno꞉ mada ko꞉li nodola꞉sa꞉ga꞉ elena ba꞉ba꞉. Ene helebeso꞉g ko꞉lo꞉ a꞉no꞉ tambo ho꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowaki, siyo꞉ mada bumalo꞉ elena ba꞉ba꞉. Henfelo꞉ wilo꞉ kalu imilig noma꞉yo꞉ helebeso꞉g halab amio꞉, ho꞉lo꞉ o꞉ngo꞉wo꞉ mada mo꞉fa꞉la꞉dowa꞉sen. Iyo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ bo꞉fo꞉len amio꞉, Elaiya o꞉lia꞉ Mo꞉sa꞉s o꞉lia꞉yo꞉ a꞉naka fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉su o꞉lia꞉ tola꞉lena ba꞉ba꞉. Bida eyo꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉, Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Widan kalu, nio꞉ wilo꞉ dowo꞉wo꞉ mada o꞉li go꞉ ko꞉lo꞉, niliyo꞉ a ha꞉lu otaleno꞉ dia꞉niki. Nowo꞉ gino꞉, nowo꞉ Elaiya eno꞉, nowo꞉ Mo꞉sa꞉s eno꞉.” Tiliwida꞉sen kalu iliyo꞉ tagio꞉ alan dowo꞉ ko꞉lo꞉, Bida eyo꞉ to weno꞉ ko꞉lo꞉ so꞉lo꞉l a꞉la꞉bo꞉, babale dowaki a꞉na sio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ elen amio꞉ kolo꞉ tinda꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ go꞉lulabikiyo꞉, to nowo꞉ kola꞉ us a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sa꞉labiki dabu. “We no꞉no꞉ so꞉wale ko꞉lo꞉, niyo꞉ e mada alan asulo꞉l. Gio꞉ to elo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉bi” a꞉la꞉sa꞉labiki dabu. Wigibole a꞉naka, iliyo꞉ kalu nolo꞉ a꞉namio꞉ aundo꞉malo꞉biki, Ya꞉suwo꞉ ina꞉li elena ba꞉ba꞉.
Iyo꞉ misio꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ tindakiyo꞉, Ya꞉su eyo꞉ towo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalule Dowo꞉ ne sowa꞉sa꞉ga꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ o꞉semo꞉ dasi a꞉namio꞉, gililo꞉ ba꞉ba꞉ we malola꞉so꞉bo.” 10 Iliyo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉, inin asulo꞉ usa dia꞉ta꞉ga꞉, egele nenelo꞉. Sowa꞉sa꞉ga꞉ a꞉ma꞉la꞉do꞉ dasima꞉no꞉ a꞉lab a꞉no꞉ wagama꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉laba꞉le a꞉la꞉liki ha꞉go꞉ kedo꞉. 11  Mal 3.1Kedakiyo꞉ iliyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Elelo꞉ wida꞉sen kalu iliyo꞉ a꞉la꞉wido꞉, ‘Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ Kalu e semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, Elaiya e ko꞉le tamina mia꞉ib.’ Ililo꞉ a꞉la꞉do꞉ widab a꞉no꞉ mo꞉wo꞉ ha꞉?” 12  Song 22.1-18, Ais 53.3, Mal 4.5-6Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Hendele, Elaiya e ko꞉le tamina ya꞉sa꞉ga꞉yo꞉, eyo꞉ kelego꞉wo꞉ tambo nafale dimidalia꞉ib. Ko꞉sega Godeya꞉ ene bugo꞉ amilo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ asuluma. To a꞉no꞉ we, ‘Kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ nagalo꞉ halaido꞉wo꞉ Kalule Dowo꞉ nemo꞉ dimiaki a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ne gola ba꞉ba꞉ib’ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉. 13  Madi 11.14Ko꞉sega niyo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l, ‘Hendele Elaiya e o꞉ma mio꞉ ko꞉lo꞉, kaluka꞉isale iliyo꞉ inido꞉ asulab aumbo꞉ emo꞉ dimido꞉.’ Tamin amilo꞉ bugo꞉ amilo꞉ sa꞉sa꞉lifa꞉ aumbo꞉, imilo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉.”* Yo꞉n e mio꞉ ko꞉lo꞉ emo꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ asulaki, Ya꞉suwa꞉yo꞉ a꞉na sio꞉.
Da꞉ba꞉da꞉sen so꞉wayo꞉ Ya꞉suwa꞉ falele alifa꞉
Madi 17.14-19,22-23, Luk 9.37-45
14 Iyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ ya꞉ga꞉ ba꞉ba꞉ amio꞉, tili wida꞉sen kalu o꞉lia꞉ elelo꞉ wida꞉sen kalu i o꞉lia꞉yo꞉ towa꞉ kega꞉labikiyo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ hegea꞉fo꞉lena ba꞉ba꞉. 15 Ya꞉suwo꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, kaluka꞉isale kegeo꞉ a꞉no꞉ Ya꞉su e ba꞉da꞉ga꞉ iligakiyo꞉, iyo꞉ Ya꞉suwo꞉ ko꞉lo꞉ galima꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ elo꞉wa nai ha꞉na꞉sio꞉. 16 Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Gio꞉ towo꞉ o꞉b sa꞉la꞉liki kega꞉leno꞉?” 17 A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki kalu kegeo꞉ imilig noma꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Wida꞉sen kalu, ni kalu so꞉wayo꞉ mama mogago꞉wo꞉ eya dofo꞉likiyo꞉, towo꞉ mo꞉tolaki do꞉fo꞉f a꞉lab ko꞉lo꞉, e falele alifoma꞉ki tililia꞉mio꞉. 18 So꞉wa a꞉no꞉ mama mogago꞉ dofo꞉likiyo꞉, hena besea꞉liki, mego꞉f amio꞉ mesuba꞉so꞉ ya꞉b, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ besa꞉ hageno꞉ giliyaka, so꞉so꞉golaki halaleliabiki go꞉l. Niyo꞉ tililia꞉sa꞉ga꞉, gilo꞉ tiliwida꞉sen kalumo꞉wo꞉ mama mogago꞉ a꞉no꞉ o꞉lusanama꞉ki dabu ba꞉ba꞉ ko꞉sega, iliyo꞉ mo꞉o꞉luga꞉fa꞉no꞉ dowab.” Kalu a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
19 A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ha꞉iyo꞉, kaluka꞉isale o꞉g wilo꞉ sab gio꞉ tilidabuwo꞉ aundo꞉ma. Ne gi o꞉lia꞉yo꞉ ho꞉leno꞉ tambowo꞉ mo꞉mela꞉nigo꞉l. Ne gio꞉ asulo꞉wo꞉ nodoma꞉kiyo꞉, ho꞉len o꞉biba꞉s yasilima꞉no꞉wa꞉le? So꞉wa ko nelo꞉ wena tililia꞉ mena.” 20 A꞉la꞉sa꞉labiki iliyo꞉ so꞉wa a꞉no꞉ elo꞉wa tililia꞉mio꞉. Wigibo a꞉naka mama mogago꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, so꞉wa a꞉no꞉ talulia꞉ga꞉ hena beseakiyo꞉, so꞉so꞉golaki mesuba꞉s o꞉lia꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. 21 Ya꞉su eyo꞉ so꞉walo꞉ iyamo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “So꞉wa welo꞉ da꞉ba꞉da꞉leno꞉ ho꞉leno꞉ o꞉biba꞉so꞉?” Eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “So꞉wa we ha꞉lula꞉suka a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mo꞉mo꞉do꞉. 22 E da꞉ba꞉dakiyo꞉, de o꞉lia꞉ ho꞉n o꞉lia꞉ya ti ha꞉na꞉no꞉ a꞉lakiyo꞉, enenoma꞉la꞉ sana soma꞉no꞉ dowa꞉sen ko꞉lo꞉, giyo꞉ o꞉li dimidama꞉no꞉lalega, ne nofolakiyo꞉ mada asuwa꞉foma.” 23  Madi 21.21, Mak 11.23Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Giyo꞉ ‘o꞉li dimidama꞉no꞉lalega’ a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab ko mo꞉wo꞉ ha꞉? Kalu abeyo꞉ hendele tilida꞉dab a꞉ma꞉yo꞉ kelego꞉ tambowo꞉ o꞉li ka dimidama꞉ib.” 24 To a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, so꞉walo꞉ iya a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Tilidabu nilo꞉wo꞉ ha꞉lu ko꞉lo꞉lab ko꞉lo꞉, giyo꞉ ni tilidabuwo꞉ halale alifoma!” 25 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉su eyo꞉ kaluka꞉isale nolo꞉ elo꞉wa kegeabiki ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, eyo꞉ mama mogago꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Mama mogago꞉ ka꞉la꞉n o꞉lia꞉ mego꞉f o꞉lia꞉ do꞉fo꞉fdo꞉ dowan ge, so꞉wa ko ta꞉ta꞉ga꞉ hamana. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ wa꞉kabiyo꞉ so꞉wa wenamio꞉ a꞉tina꞉so꞉bo!” 26  Mak 1.26Mama mogago꞉ e halale ganagiliaki, mama mogago꞉wa꞉yo꞉ so꞉wa a꞉no꞉ so꞉so꞉goloma꞉ki ta꞉takiyo꞉, e a꞉na handalota꞉ga꞉ ane. So꞉wa a꞉no꞉ sowo꞉ o꞉ngo꞉ dowabiki, kaluka꞉isale modo꞉wa꞉yo꞉ “So꞉wa we sowaka꞉” a꞉la꞉sio꞉. 27 Ko꞉sega Ya꞉su eyo꞉ so꞉wa a꞉ma꞉ dagiya ta꞉lidota꞉ga꞉ gasiliabiki, so꞉wa a꞉no꞉ e a꞉na dasilia꞉ga꞉ kagayo꞉.
28 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ enedo꞉ tiliwida꞉sen o꞉lia꞉yo꞉ a usa ti ha꞉na꞉ga꞉, iliyo꞉ emo꞉wo꞉ wo꞉no꞉le dabu ba꞉daki a꞉la꞉sio꞉, “Mama mogago꞉ ko꞉lo꞉ nili sio꞉ amilo꞉ mo꞉ane a꞉no꞉ wangabiki go꞉wa꞉le?” 29 Eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Mama mogago꞉ o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ o꞉luma꞉nikiyo꞉, Godemo꞉ dulugu sa꞉laliki a꞉na ha꞉na꞉ib. Giliyo꞉ Godemo꞉wo꞉ mo꞉dulugu sa꞉lalega, mo꞉ha꞉na꞉ib.” Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
30  Yo꞉n 7.1A꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ iyo꞉ hen ilo꞉ sen a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Ga꞉lili hen a꞉no꞉ o꞉go꞉saki ha꞉na꞉sio꞉. Ko꞉sega kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ e a꞉na ha꞉nab a꞉la꞉bo꞉ mo꞉asuluma꞉ki, iyo꞉ us amio꞉ mo꞉kagayaki, tigini ha꞉na꞉sio꞉. 31  Mak 8.31, 10.32-34Mo꞉wo꞉ Ya꞉su eyo꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalumo꞉wo꞉ fanda widakiyo꞉ towo꞉ a꞉la꞉sio꞉. “Kalule Dowo꞉ ne, gis kalumo꞉ sana soma꞉ki, kalu noma꞉yo꞉ teledoma꞉ib. Iliyo꞉ ne sana soma꞉ib ko꞉lo꞉, ho꞉len otaleno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ne a꞉ma꞉la꞉ dasima꞉no꞉.” 32  Luk 9.45Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉ ko꞉sega, iliyo꞉ to elo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ ha꞉go꞉ mo꞉fanda asulo꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ tagilaki, emo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ mo꞉dabu ba꞉ba꞉.
Ya꞉su eyo꞉ kalu alano꞉ o꞉bo꞉ngo꞉ma꞉ doma꞉iba꞉le a꞉la꞉liki wido꞉
Madi 18.1-5, Luk 9.46-50
33 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ Kabaniom a꞉na fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ a usa siliki eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Gio꞉ toga yakilo꞉ to nenelo꞉ a꞉no꞉, giliyo꞉ towo꞉ o꞉b sio꞉wo꞉?” 34 A꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉ ko꞉sega iyo꞉ toga yakiyo꞉, kalu alandeyo꞉ o꞉ba꞉le a꞉la꞉liki nenela꞉i mio꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ wanadota꞉ga꞉, towo꞉ mo꞉sio꞉. 35  Madi 20.25-27, Mak 10.43-44, Luk 22.24-26Ya꞉suwo꞉ asita꞉ga꞉yo꞉, tili wida꞉sen kalu iyo꞉ elo꞉wa mena a꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu ge alande doma꞉no꞉lalega, ge kalu nolba꞉ ha꞉ga dota꞉ga꞉, nol ko꞉le asuwa꞉ta꞉lubi.” 36 Eyo꞉ so꞉wala꞉su nowo꞉ e dagiya gasilia꞉ga꞉, ilo꞉ sab a꞉na ta꞉ulia꞉ga꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, 37  Madi 10.40“Kalu abeyo꞉ ne wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, so꞉wala꞉su wengo꞉wo꞉ sagala꞉sa꞉ga꞉ tili dowalega, eyo꞉ ne ko꞉lo꞉ tili dowaki auma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu abeyo꞉ ne ko꞉lo꞉ tili dowalega, eyo꞉ neko꞉ tili dowaba, kalu nelo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ tili dowaki auma꞉ib.”
38 Yo꞉n eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Widan kalu, niliyo꞉ kalu noma꞉yo꞉ gi wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mama mogago꞉wo꞉ o꞉luga꞉felabi ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, ni o꞉lia꞉lo꞉ mo꞉dowa꞉sen a꞉ma꞉ gab ko꞉lo꞉, niliyo꞉ emo꞉wo꞉ dimida꞉so꞉boka꞉ a꞉la꞉liki ele alifa꞉.” 39 Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Elo꞉ dimidab a꞉no꞉ ka꞉la꞉so꞉bo. Kalu abeyo꞉ ni wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉, tif amio꞉ ne wi a꞉no꞉ mo꞉mogagi sa꞉ma꞉no꞉ a꞉la꞉liki gab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ kalu a꞉no꞉ ka꞉lakiyo꞉ eleyo꞉ dia꞉ta꞉so꞉bo. 40  Madi 12.30, Luk 11.23Mo꞉wo꞉ kalu abeyo꞉ ni o꞉lia꞉yo꞉ giso꞉ mo꞉dowab a꞉no꞉ nilino꞉. 41  Madi 10.42To we niyo꞉ gemo꞉wo꞉ mada hendele sa꞉ma꞉nigo꞉l. Kalu abeyo꞉ ge Kelisowa dowo꞉ a꞉la꞉asula꞉sa꞉ga꞉, ho꞉no꞉ wasulia꞉ga꞉ gemo꞉ maiya꞉ki dimialega, kalu a꞉no꞉ wa꞉l enedo꞉wo꞉ nafale dia꞉ib.”
42 Ya꞉su eyo꞉ to nowo꞉ a꞉kudu sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu abeyo꞉ tilidabu so꞉wala꞉su nowo꞉ mogago꞉ dimidama꞉ki susululalega, Gode eyo꞉ emo꞉wo꞉ halaido꞉ wa꞉dema꞉ib. Kalu a꞉no꞉ tamin amio꞉ u alano꞉ dagasa sunda꞉sa꞉ga꞉, so꞉lu ho꞉na sandifo꞉ kibo꞉bowo꞉, a꞉no꞉ o꞉li domabe. 43-44  Madi 5.30Gi dagi koma꞉yo꞉ ko꞉lo꞉ susululia꞉ga꞉, ge mogago꞉wo꞉ dimidalega, dagi a꞉no꞉ gedela꞉bi. Mo꞉wo꞉ ge dagilo꞉ma iliki, ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉lalega, a꞉no꞉ o꞉li. Ko꞉sega dagiyo꞉ a꞉la꞉ elen amio꞉, mo꞉dalilia꞉no꞉ de hen a꞉na ha꞉nalega, mada halaido꞉ doma꞉ib. Ves 48 a꞉namilo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, ves 44 a꞉na sa꞉sa꞉li alifa꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ves 46 a꞉namio꞉lo꞉ to imilig a꞉no꞉ko꞉ sa꞉sa꞉li alifa꞉. 45-46 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gi gib koma꞉yo꞉ ko꞉lo꞉ susululia꞉ga꞉, ge mogago꞉wo꞉ dimidalega, gib a꞉no꞉ gedela꞉bi. Ge gib nowo꞉ aundo꞉ma iliki, gio꞉ Gode o꞉lia꞉ ko꞉ngo꞉ mela꞉no꞉ doma꞉no꞉lalega, a꞉no꞉ o꞉li. Ko꞉sega gibo꞉ a꞉la꞉ iliki, de hena ha꞉nalega, a꞉no꞉ mada halaido꞉. Ves 44 a꞉namilo꞉ a꞉no꞉ bo꞉ba. 47  Madi 5.29A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gi si koma꞉yo꞉ ko꞉lo꞉ susululia꞉ga꞉, ge mogago꞉wo꞉ dimidalega, si a꞉no꞉ dugula꞉bi. Mo꞉wo꞉ si nowo꞉ ko꞉n iliki, Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉lab hen a꞉namio꞉ mesa꞉ ha꞉nalega, a꞉no꞉ o꞉li. Ko꞉sega siyo꞉ a꞉la꞉ elen amio꞉ de hena ha꞉nalega, a꞉no꞉ mada halaido꞉ doma꞉ib. 48  Ais 66.24De hen a꞉namio꞉,
“ ‘ibiya꞉yo꞉ do꞉mo꞉wo꞉ na꞉lalikiyo꞉ mo꞉soma꞉ib a꞉la꞉ta꞉ga꞉, de wa꞉sowa a꞉no꞉ mo꞉dalima꞉ib.’
49 Tamin amio꞉ kaluka꞉isale iliyo꞉ Godemo꞉ boba so꞉meakiyo꞉, Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ boba a꞉no꞉ digalo꞉ bo꞉ba꞉ki, iliyo꞉ so꞉luwo꞉ bobalo꞉ dimiab a꞉na fifa꞉sen. O꞉leaundo꞉ dimidan aumbo꞉ giliyo꞉ mogago꞉wo꞉ dimidabena꞉kiyo꞉, hida꞉yo꞉wo꞉ deyo꞉ o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ gilo꞉ amio꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib.
50  Madi 5.13, Luk 14.34“So꞉luwo꞉ nafa ko꞉sega, so꞉luwa꞉ nudo꞉wo꞉ aundo꞉ma dowalega, so꞉luwa꞉ nudo꞉ a꞉no꞉ nafa a꞉fa꞉la꞉doma꞉kiyo꞉, niliyo꞉ mo꞉dimidama꞉ib. Ginino꞉ so꞉luwo꞉ o꞉ngo꞉ dofo꞉liki, ha꞉sa dowakiyo꞉ gegelebo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉lubi.”

9:1: Mak 13.30

9:2: Ilig 3.22, 2Bid 1.17-18

9:11: Mal 3.1

9:12: Song 22.1-18, Ais 53.3, Mal 4.5-6

9:13: Madi 11.14

*9:13: Yo꞉n e mio꞉ ko꞉lo꞉ emo꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ asulaki, Ya꞉suwa꞉yo꞉ a꞉na sio꞉.

9:23: Madi 21.21, Mak 11.23

9:26: Mak 1.26

9:30: Yo꞉n 7.1

9:31: Mak 8.31, 10.32-34

9:32: Luk 9.45

9:35: Madi 20.25-27, Mak 10.43-44, Luk 22.24-26

9:37: Madi 10.40

9:40: Madi 12.30, Luk 11.23

9:41: Madi 10.42

9:43-44: Madi 5.30

9:43-44: Ves 48 a꞉namilo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, ves 44 a꞉na sa꞉sa꞉li alifa꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ves 46 a꞉namio꞉lo꞉ to imilig a꞉no꞉ko꞉ sa꞉sa꞉li alifa꞉.

9:45-46: Ves 44 a꞉namilo꞉ a꞉no꞉ bo꞉ba.

9:47: Madi 5.29

9:48: Ais 66.24

9:50: Madi 5.13, Luk 14.34