21
Ya꞉suwo꞉ misa꞉ kalu o꞉ngo꞉ dota꞉ga꞉, Ya꞉lusalem a꞉na tiane
Mak 11.1-11, Luk 19.28-40, Yo꞉n 12.12-19
1-2 Ya꞉su o꞉lia꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu o꞉lia꞉yo꞉ Ya꞉lusalemo꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉doma꞉nikiyo꞉, iyo꞉ O꞉lif misio꞉lo꞉ a꞉lab anib a꞉namilo꞉ Befage amisa꞉n a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su eyo꞉ tili wida꞉sen kalu a꞉la꞉ nowo꞉ tamina hamana꞉ki iliga꞉fa꞉nikiyo꞉, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ga꞉go꞉ tamina ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, amisa꞉n ga꞉gdo꞉ ha꞉na꞉no꞉ doba꞉da꞉ a꞉na ti ha꞉nakiyo꞉, wigibole a꞉namio꞉ gaino꞉ donkiyo꞉, ene inso꞉ kalofo o꞉lia꞉ elen ko꞉lo꞉, galo alifo꞉lena ba꞉ba꞉ib. Gaino꞉ a꞉la꞉ a꞉no꞉ fagela꞉sa꞉ga꞉yo꞉, a꞉la꞉ka nelo꞉wa tililia꞉ ya꞉bi. Kalu noma꞉yo꞉ ga꞉gbo꞉wo꞉ dabu ba꞉dalega, gaino꞉ towo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉bi, ‘Kalu Alana꞉yo꞉ donki a꞉la꞉ we nanog dia꞉no꞉wo꞉ dowab.’ A꞉la꞉sa꞉labiki eyo꞉ donki a꞉la꞉ a꞉no꞉ bo꞉bo꞉ge iliga꞉fa꞉ib.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉. Dimido꞉ fa꞉la꞉dowab wema꞉yo꞉, Godeya꞉ tolo꞉ dinali sa꞉lan kalu eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ilili alitakigab. Godeya꞉ tolo꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
Sek 9.9“Saion amisa꞉n kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ to we a꞉la꞉sama.
‘Bo꞉ba, misa꞉ kalu ginido꞉wo꞉ o꞉go꞉ gilo꞉wa yab.
E enena꞉ma꞉la꞉yo꞉ ha꞉ga dowaki, donki wa꞉la asita꞉ga꞉ a꞉na yab.
E donki kalofo wa꞉la asita꞉ga꞉ yab.’ ”
Tili wida꞉sen kalu a꞉la꞉ a꞉no꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉suwa꞉lo꞉ a꞉la꞉mo꞉lo꞉ to sio꞉ au dimido꞉. A꞉la꞉ma꞉yo꞉ donki o꞉lia꞉ ene inso꞉ kalofo o꞉lia꞉yo꞉ Ya꞉sulo꞉wa tililia꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, so꞉g a꞉la꞉ma꞉lo꞉ wa꞉l amilo꞉ sa꞉ga꞉lan a꞉no꞉ donki a꞉la꞉ma꞉ fa꞉sa꞉ wa꞉la fele alitabiki, Ya꞉suwo꞉ a꞉na asifo꞉. Kalu kegeo꞉ nolba꞉yo꞉ ini so꞉g wa꞉l amilo꞉ sa꞉ga꞉lan a꞉no꞉ elo꞉ yab tog a꞉na fela꞉i ane. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolba꞉yo꞉ wani fo꞉so꞉ gegedelia꞉sa꞉ga꞉ toga fela꞉i ane. Song 118.25-26Kaluka꞉isale modo꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉lo꞉ ha꞉nab a꞉no꞉, nolo꞉ tamina a꞉la꞉ta꞉ga꞉, nolo꞉ tifa ha꞉nakiyo꞉, iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ wabudaki, a꞉la꞉ ho꞉le sio꞉,
“Da꞉ibida꞉ inso꞉mo꞉wo꞉ mada sagalema꞉niki.
Kalu we, Gode Alana꞉ wiya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ ko꞉lo꞉,
niliyo꞉ sagala꞉liki, Godemo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉so꞉lo꞉l.
Gode Iwalulo꞉ A꞉lab a꞉no꞉ wabuluma꞉niki.”
10 Iyo꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉suwo꞉ Ya꞉lusalem usa tinabikiyo꞉, amisa꞉n kaluka꞉isaleyo꞉ tambo iligakiyo꞉, a꞉la꞉dabu kedo꞉, “Kalu we hendele mada o꞉ba꞉le?” 11 Kaluka꞉isale Ya꞉su o꞉lia꞉lo꞉ mio꞉ i a꞉ma꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Kalu we Ya꞉su. E Godeya꞉ tolo꞉ dinali sa꞉lan kalu nowo꞉ e ko꞉lo꞉, Ga꞉lili hen ami Nasala꞉t amisa꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉,” a꞉la꞉sio꞉.
Ya꞉su eyo꞉ Godeya꞉ ayamilo꞉ kelego꞉lo꞉ kililia꞉leno꞉ o꞉luso꞉no꞉
Mak 11.15-19, Luk 19.45-48, Yo꞉n 2.13-22
12 Ya꞉su e Godeya꞉ Malilo꞉ Alo꞉ a꞉lab amilo꞉ ilif tolo꞉ us a꞉na ti ha꞉na꞉ga꞉yo꞉, kaluka꞉isale kelego꞉lo꞉ kililia꞉likilo꞉ sen a꞉no꞉ tambo ha꞉la꞉ya o꞉luga꞉felo꞉. Kalu nolba꞉yo꞉ hen nowa a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mole dia꞉mio꞉ a꞉no꞉ Yu mole a꞉nodo dia꞉len ko꞉lo꞉, i fofodo꞉ ilido꞉wo꞉ Ya꞉su eyo꞉ nodolia꞉ga꞉ buluga꞉felo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluwa꞉ o꞉ba꞉lo꞉ kililia꞉likilo꞉ i fofodo꞉ ta꞉sen a꞉no꞉lo꞉ nodolia꞉ga꞉ buluga꞉felo꞉. 13  Ais 56.7, Jer 7.11Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Tamin amio꞉ Godeya꞉ bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉ ko꞉lo꞉ da꞉lab, ‘Ni a we nemo꞉lo꞉ dulugu sa꞉la꞉mela꞉no꞉ a a꞉la꞉sa꞉ma꞉ib.’ Ko꞉sega giliyo꞉ a we afalo꞉ dian kaluwa꞉ a o꞉ngo꞉ dimidakigab,” a꞉la꞉sio꞉.
14 Ya꞉suwo꞉ Godeya꞉ Malilo꞉ A baya a꞉labikiyo꞉, siyo꞉ ko꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gido꞉fo꞉wo꞉ mogago꞉wo꞉ elo꞉wa ya꞉siabiki, eyo꞉ iyo꞉ a꞉na falele alifelo꞉. 15 Ko꞉sega bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu i o꞉lia꞉, elelo꞉ wida꞉sen kalu i o꞉lia꞉ma꞉yo꞉, Ya꞉suwa꞉lo꞉ mo꞉lo꞉ ha꞉na꞉no꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉ mo꞉beab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ Malilo꞉ Abayamio꞉ so꞉wagalin ili sa꞉lakilo꞉, “Da꞉ibida꞉ inso꞉ we niliyo꞉ wabuluma꞉niki!” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, iliyo꞉ mada mo꞉beo꞉. 16  Song 8.2Iliyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “So꞉wagalina꞉lo꞉ to sa꞉la꞉lab a꞉no꞉ ge dabuwa꞉le?” A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉lakiyo꞉, “A꞉ ne dabu. Gio꞉ Godeya꞉ to we mo꞉agela꞉sena꞉le? Gisalo bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉,
“ ‘Gode giyo꞉, so꞉wa tuo꞉lun o꞉lia꞉ so꞉wa bolo꞉ mea꞉sen o꞉lia꞉ma꞉yo꞉
Ge ko꞉lo꞉ wabuluma꞉ki dimidaitaki ta꞉fo꞉.’ ”
17 A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉ Ya꞉su eyo꞉ iyo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, Ya꞉lusalem amisa꞉n ha꞉la꞉ya handalota꞉ga꞉yo꞉, Ba꞉tani amisa꞉n a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, nuluwo꞉ e a꞉na dowo꞉.
Tilidabu iliki Godemo꞉ dulugu sa꞉ma꞉no꞉ mano꞉ wido꞉
Mak 11.12-14,20-24
18 Ya꞉suwo꞉ kea꞉fole a꞉ma꞉la꞉ Ya꞉lusalem amisa꞉na ha꞉na꞉ni ane amio꞉, e maiyo꞉wo꞉ a꞉na dowo꞉. 19 Eyo꞉ alona꞉ iyo꞉ tog aniba eleno꞉lo꞉biki ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, a꞉na ane ko꞉sega, fowo꞉ mo꞉hedaki, i fo꞉sde elena ba꞉ba꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ eyo꞉ alona꞉ imo꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Ge wa꞉kabiyo꞉ fowo꞉ mada mo꞉helema꞉ib.” A꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉ wigibole a꞉naka alona꞉ iyo꞉ a꞉na ulula꞉li.
20 Tili wida꞉sen kalu iyo꞉ dimidab a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉ iligakiyo꞉ towo꞉ a꞉la꞉nenelo꞉, “Alona꞉ i ko꞉lo꞉ bo꞉bo꞉gedo꞉ ulula꞉liab we wangabiki gaba꞉le?” 21  Madi 17.20, Luk 17.6, Yo꞉n 14.12, 1Kol 13.2Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ to hendele sa꞉ma꞉nigo꞉l. Gio꞉ asulo꞉ a꞉la꞉yo꞉ mo꞉dowaki, tilidabuwo꞉ hendele dowalega, nilo꞉ alona꞉ i amilo꞉ dimido꞉l we aumbo꞉, giliyo꞉lo꞉ a꞉la꞉ka dimidama꞉ib. Ko꞉sega imilise a꞉no꞉ ko꞉mba. Giliyo꞉ misio꞉ wemo꞉ sa꞉lakiyo꞉, ‘Ge go꞉no꞉na꞉ma꞉la꞉yo꞉ duda꞉sa꞉ga꞉, so꞉lu ho꞉na ti hamana’ a꞉la꞉sa꞉lalikiyo꞉, gililo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ a꞉la꞉ka fa꞉la꞉doma꞉ib. 22  Madi 7.7-11, 18.19Gio꞉ tilidabuwo꞉ dowalega, gililo꞉ Godemo꞉lo꞉ dulugu sa꞉lakilo꞉ dabu ba꞉dab a꞉no꞉, Gode eyo꞉ dimidama꞉ib.”
Ya꞉su e wi alano꞉ abe dimiya꞉le a꞉la꞉dabu kedo꞉
Mak 11.27-33, Luk 10.1-8
23 Ya꞉suwo꞉ Godeya꞉ Malilo꞉ A tolo꞉ us a꞉na tina꞉sa꞉ga꞉, eyo꞉ kaluka꞉isalemo꞉ wida꞉labikiyo꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu i o꞉lia꞉ Yu ko꞉go꞉dego꞉ kalu i o꞉lia꞉yo꞉ elo꞉wa ya꞉sa꞉ga꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Nanog gilo꞉ dimidab we, abe wiya iliki dimidaya? Ge nanogo꞉ we dima꞉kiyo꞉ abe da꞉feabeyo꞉?” 24 Ya꞉su eyo꞉ to ililo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉lo꞉ to nowo꞉ gimo꞉wo꞉ dabu ba꞉ba꞉nigo꞉l. Giliyo꞉ ko꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ sa꞉lalega, nanog we nemo꞉ dima꞉kilo꞉ da꞉feyo꞉ a꞉no꞉lo꞉ gimo꞉wo꞉ sa꞉ma꞉nigo꞉l. 25 Yo꞉na꞉lo꞉ ho꞉n amilo꞉ to꞉lola꞉len man a꞉no꞉, eyo꞉ o꞉ba a꞉la꞉ta꞉ga꞉ diya꞉le? A꞉no꞉ Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉wa꞉le, mo꞉ kaluwa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉wa꞉le?” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, iliyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ waga sa꞉ma꞉no꞉wa꞉le a꞉la꞉liki egele nenelakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niliyo꞉ ‘Man a꞉no꞉ Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉’ a꞉la꞉sa꞉lalega, Ya꞉su eyo꞉ nimo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉ib, ‘Gio꞉ e amio꞉ waga mo꞉tili dabuwo꞉?’ a꞉la꞉sa꞉ma꞉ib. 26  Madi 14.5Ko꞉sega kaluka꞉isale tambowo꞉ Yo꞉n e dinali sa꞉lan kalu a꞉la꞉bo꞉ tili asulufo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉, ‘Man a꞉no꞉ kaluwa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowo꞉’ a꞉la꞉bo꞉ sa꞉lalega, kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ gadima꞉ib ko꞉lo꞉, niliyo꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ tagilab.”
27 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nio꞉ babalab.” A꞉la꞉sa꞉labikiyo꞉ Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “A꞉la꞉galega, niyo꞉lo꞉ nanog we nemo꞉ dima꞉kilo꞉ da꞉feyo꞉ a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉no꞉.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
To sa꞉lab kudu ha꞉nan mana bale sio꞉
28 Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Giliyo꞉ waga asulaya꞉le? Kalu noma꞉yo꞉ so꞉wayo꞉ a꞉la꞉ ko꞉lo꞉ elen. Kalu a꞉no꞉ ene so꞉wa wa꞉la꞉bdo꞉wa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Ni so꞉wa, o꞉go꞉ ge ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ nanogo꞉ wain egelo꞉wa dia꞉ni hamana.’ 29 A꞉la꞉sa꞉labiki, so꞉wa a꞉ma꞉yo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉lakiyo꞉, ‘Ne mo꞉beab,’ a꞉la꞉sio꞉. Ko꞉sega tif amio꞉ e asulo꞉wo꞉ a꞉dia꞉sa꞉ga꞉, nanogo꞉ a꞉na dia꞉ni ane. 30 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyayo꞉ so꞉wa enedo꞉ nolo꞉wa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, wa꞉la꞉bo꞉lo꞉ to sio꞉ o꞉leau ka sio꞉. So꞉wa a꞉ma꞉yo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉lakiyo꞉, ‘A꞉ dowa, ne ha꞉na꞉no꞉,’ a꞉la꞉sio꞉ ko꞉sega e mo꞉ane. 31 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ so꞉wa a꞉la꞉ a꞉ma꞉yo꞉ iyaya꞉lo꞉ asulab aundo꞉ kudu aneyo꞉ o꞉ba꞉le?” Iliyo꞉, “So꞉wa wa꞉la꞉b.” A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉ sa꞉laki, “Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ to hendele sa꞉ma꞉nigo꞉l. Takis molelo꞉ dian kalu o꞉lia꞉ uwo꞉lo꞉ dian ga o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ tiginita꞉ga꞉, Godeya꞉lo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ man us a꞉namio꞉ i ko꞉le tiha꞉nab. 32  Luk 3.12, 7.29-30Mo꞉wo꞉ we, ho꞉n amilo꞉ to꞉lolan kalu Yo꞉n e, gilo꞉ amio꞉ fa꞉la꞉dowakiyo꞉, tog digalo꞉leyo꞉ gimo꞉wo꞉ wido꞉ ko꞉sega, gio꞉ e amio꞉ mo꞉tilidabu. Ko꞉sega takis molelo꞉ dia꞉sen kalu o꞉lia꞉ uwo꞉lo꞉ dia꞉sen ga o꞉lia꞉yo꞉ e amio꞉ tilidabu. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ tilidabu ilido꞉wo꞉ gio꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉sega, asulo꞉ gililo꞉wo꞉ mo꞉nodolaki, e amio꞉ mo꞉tilidabu.”
Ya꞉su eyo꞉ e sa꞉ndakilo꞉ dikidima꞉ibo꞉ ko꞉lo꞉ bale sio꞉
Mak 12.1-12, Luk 20.9-19
33  Ais 5.1-2Ya꞉su eyo꞉ towo꞉ a꞉la꞉wido꞉, “Gio꞉ bale sio꞉ to nowo꞉ dabuma. Hendo꞉ biso꞉ kalu noma꞉yo꞉ waina꞉ fowo꞉ gela꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ilifo꞉ tolofa꞉. Egelo꞉ us a꞉namio꞉, fowo꞉ basia꞉sa꞉ga꞉lo꞉ wain ho꞉ndo꞉ guma꞉no꞉ ho꞉wo꞉ nanala꞉sa꞉ga꞉yo꞉, wain egelo꞉ o꞉lo꞉ bo꞉fo꞉likilo꞉ mesa꞉no꞉ ayo꞉ iwalu dialifa꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ eyo꞉ egelo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kalu nolbo꞉ ene wiya iliki bo꞉fo꞉melea꞉ki, ili dagiya dia꞉ta꞉sa꞉ga꞉, hendo꞉ biso꞉ kalu a꞉no꞉ hen nowa ko꞉na꞉ ane. 34 Waina꞉ folo꞉ tuma꞉no꞉ ho꞉leno꞉ ko꞉na꞉ma fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, hendo꞉ biso꞉ kalu eyo꞉ ene nanogdo꞉ dian kalu nolo꞉ waina꞉ fo tola꞉sa꞉ga꞉lo꞉ difa꞉, heb a꞉no꞉ dia꞉ni hamana꞉ki iliga꞉felo꞉. 35 Nanogdo꞉ dian kaluwo꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉sega, egelo꞉lo꞉ bo꞉fo꞉len kalu iliyo꞉ kalu i a꞉no꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉, nowo꞉ yame tandeaki, nowo꞉ sana sowaki a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nowo꞉ uwa꞉ agodaki a꞉la꞉dimido꞉. 36 A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ hendo꞉ biso꞉ kaluwa꞉yo꞉ nanogdo꞉ dian kalu nolo꞉ ilo꞉ a꞉na iliga꞉fo꞉. Eyo꞉ kalu mada modo꞉ nolo꞉ a꞉ iliga꞉takiyo꞉, tamin amilo꞉ elo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉no꞉ a꞉ma꞉ tinio꞉. Ko꞉sega egelo꞉lo꞉ bo꞉fo꞉len kalu iliyo꞉ man tamin amilo꞉ dimido꞉ o꞉leaumbo꞉ imo꞉wo꞉lo꞉ a꞉la꞉ka dimido꞉. 37 Edakiyo꞉ hendo꞉ biso꞉ kaluwa꞉ ene so꞉waleyo꞉ ilo꞉ a꞉na iliga꞉fo꞉. Eyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉, ‘Iliyo꞉ ni so꞉waya꞉ towo꞉ hendele da꞉ba꞉ib,’ a꞉la꞉asulaki iliga꞉fo꞉. 38  Madi 27.18Ko꞉sega egelo꞉lo꞉ bo꞉fo꞉len kalu iliyo꞉ so꞉wa ko꞉lo꞉ yabo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, egele nenelakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Ene so꞉wa imilig yab wema꞉yo꞉, iyayo꞉ sowalikiyo꞉ dabuno꞉ e tambo dia꞉ib. Hen elo꞉ a꞉no꞉ nili dia꞉nikiyo꞉, niliyo꞉ e sana soma꞉niki,’ a꞉la꞉sio꞉. 39  Hibu 13.12A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ e ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, egelo꞉ ha꞉la꞉ya susululia꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ ami a꞉na sana sowo꞉. 40 Giliyo꞉ waga asulaya? Tif amio꞉ hendo꞉ biso꞉ kalu e ya꞉ga꞉yo꞉, egelo꞉lo꞉ bo꞉fo꞉len kalu imo꞉wo꞉ mano꞉ waga dimidama꞉iba꞉le?” 41 Iliyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Eyo꞉ kalu mogago꞉ i a꞉no꞉ mada mogagila꞉ma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ wain egelo꞉ we eyo꞉ kalu ko꞉li nolbo꞉ bo꞉fo꞉melea꞉ki dimia꞉ib ko꞉lo꞉, folo꞉ tulab ho꞉len a꞉namio꞉, kalu i a꞉ma꞉yo꞉ fo a꞉no꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉ heb elo꞉ dia꞉no꞉ aumbo꞉ emo꞉ dimea꞉ib.” 42  Song 118.22-23, Lom 9.33, 1Bid 2.6-8Iliyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, Ya꞉su eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gio꞉ Godeya꞉ ene bugo꞉ amilo꞉ to da꞉lab a꞉no꞉ mo꞉agela꞉sena꞉le? To we o꞉leo꞉ngo꞉,
“ ‘ U ko꞉lo꞉ alo꞉ dian ililo꞉ mo꞉beakilo꞉ sandifo꞉ a꞉no꞉,
o꞉go꞉ ayo꞉ halaido꞉ dofo꞉melea꞉kilo꞉ u wa꞉la꞉b ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉wo꞉ o꞉m.
Alana꞉ ene dimida꞉sa꞉ga꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉ ko꞉lo꞉,
niliyo꞉ a꞉no꞉ mada nafale ba꞉ba꞉.’
43 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niyo꞉ gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉so꞉lo꞉l. Gode eyo꞉ enedo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ hen ko꞉lo꞉ gili dagi amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉ dila꞉sa꞉ga꞉yo꞉, kaluka꞉isale fo nafalo꞉ hele alita꞉sen imo꞉ dimea꞉ib. 44 Kaluka꞉isale o꞉ba꞉le u a꞉na ifikidakilo꞉ u wa꞉l amilo꞉ tulu alilab a꞉no꞉ e kiyo꞉ go꞉go꞉bela꞉ma꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale o꞉ba꞉le u we tinda꞉ga꞉ e wa꞉la ti alilalikiyo꞉, u a꞉ma꞉yo꞉ e tambo mula꞉la꞉ma꞉ib.” Ya꞉su eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
45 Bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu i o꞉lia꞉ Fa꞉lisi kalu i o꞉lia꞉ma꞉yo꞉, bale sio꞉ a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, Ya꞉su eyo꞉ iyo꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉lab a꞉la꞉asulo꞉. 46 A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ Ya꞉suwo꞉ ta꞉lia꞉no꞉ asulo꞉ ko꞉sega, kaluka꞉isale kegeo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ tagilaki mo꞉ta꞉li. Mo꞉wo꞉ kaluka꞉isale a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉su e Godeya꞉lo꞉ tolo꞉ dinali sa꞉lan kalu a꞉la꞉asulo꞉.

21:5: Sek 9.9

21:9: Song 118.25-26

21:13: Ais 56.7, Jer 7.11

21:16: Song 8.2

21:21: Madi 17.20, Luk 17.6, Yo꞉n 14.12, 1Kol 13.2

21:22: Madi 7.7-11, 18.19

21:26: Madi 14.5

21:32: Luk 3.12, 7.29-30

21:33: Ais 5.1-2

21:38: Madi 27.18

21:39: Hibu 13.12

21:42: Song 118.22-23, Lom 9.33, 1Bid 2.6-8