To Nafa We
Yo꞉n
E Sa꞉sa꞉lo꞉
Asuluma꞉no꞉ to we
To nafa we Yo꞉n e sa꞉sa꞉lo꞉. Ya꞉su e, Godeya꞉ ene to ko꞉lo꞉, e kalu do꞉mo꞉le dowaki, kaluka꞉isale ni usa fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉ elen. Yo꞉na꞉lo꞉ to bugo꞉ amilo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ mo꞉wo꞉ we. Kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ Ya꞉su e hendele Godeya꞉ ene so꞉wa nilo꞉ gasilia꞉ mio꞉wo꞉ elo꞉b a꞉la꞉liki tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉, mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ dima꞉ki, Yo꞉n eyo꞉ mo꞉fo꞉s we a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉ (Yo꞉n 20.31.)
Yo꞉n elo꞉ to tamin amilo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉wo꞉ we, “To e tamindeya Gode o꞉lia꞉ elen. To a꞉no꞉ kalu fa꞉la꞉dowo꞉.” A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉lia꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ wida꞉len a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ malolo꞉. Kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ to a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, Ya꞉su e Godeya꞉ Ene so꞉wale a꞉la꞉tili asuluma꞉ki, to a꞉no꞉ a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉.
Yo꞉n eyo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimida꞉len a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ nimo꞉wo꞉ fanda wido꞉. Kaluka꞉isale nolo꞉ Ya꞉su amio꞉ tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉ iyo꞉ e ko꞉lo꞉ kudu ha꞉naki, ko꞉sega kaluka꞉isale nolo꞉ Ya꞉su amio꞉ mo꞉tilida꞉dab.
Yo꞉n Heb 13 - 17 a꞉namio꞉, Ya꞉suwa꞉ gis kaluwa꞉lo꞉ e ta꞉lia꞉nikilo꞉ nulu a꞉namilo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ malolaki sa꞉sa꞉lo꞉. Ya꞉su Keliso e enedo꞉ tiliwida꞉sen kalu o꞉lia꞉ iliki, to nafayo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉na wida꞉len. A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉ gis kaluwa꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉ a꞉na mo꞉walila꞉sa꞉ga꞉yo꞉, i malan amio꞉ Ya꞉su e a꞉na alu. To a꞉no꞉ edakiyo꞉ Ya꞉su ko꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasilia꞉gane a꞉no꞉, enedo꞉ tili wida꞉sen kaluwa꞉yo꞉ ba꞉ba꞉ka꞉ a꞉la꞉liki sa꞉sa꞉lo꞉.
Yo꞉n eyo꞉ Ya꞉su e Godeya꞉ ene So꞉walelo꞉b a꞉la꞉fanda ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, niliyo꞉lo꞉ a꞉la꞉ka tili asuluma꞉ki, to we a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉.
1
To mela꞉no꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉ kalu fa꞉la꞉dowo꞉
Yo꞉n 17.5, 1Yo꞉n 1.1-2, Kala 19.13Taminde amio꞉ Towo꞉ elen. To a꞉no꞉ Gode o꞉lia꞉ elen. To a꞉no꞉ Gode. Taminde amio꞉ e Gode o꞉lia꞉ sen. 1Kol 8.6, Kolo 1.16-17, Hibu 1.2Gode eyo꞉ kelego꞉ tambowo꞉ Towa꞉ dimida꞉sa꞉ga꞉ ta꞉fo꞉. Kelego꞉ tambolo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉, tog no amilo꞉ mo꞉fa꞉la꞉dowo꞉. Yo꞉n 5.26Mela꞉no꞉wo꞉ eya elen ko꞉lo꞉, mela꞉no꞉ a꞉no꞉ kaluwa꞉ ho꞉leno꞉ o꞉m. Yo꞉n 3.19Ho꞉ a꞉no꞉ sololia ho꞉lea꞉ta꞉sen ko꞉lo꞉, sololi a꞉ma꞉yo꞉ ho꞉leno꞉ mo꞉dalila꞉sen.
Madi 3.1, Luk 1.13-17,76Gode eyo꞉ kalu nowo꞉ iliga꞉tabiki, e wena fa꞉la꞉dowo꞉. Kalu a꞉ma꞉ wiyo꞉ Yo꞉n. E mio꞉ a꞉no꞉, ho꞉len a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kalaba walama꞉ni mio꞉. Kaluka꞉isaleyo꞉ tambo to elo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ tilidabuma꞉kiyo꞉, eyo꞉ to ho꞉len a꞉no꞉ walama꞉ni mio꞉. Enen e ho꞉len o꞉mba. Yo꞉n eyo꞉ ho꞉leno꞉ weka꞉ a꞉la꞉liki, wala sa꞉ma꞉ni mio꞉. Yo꞉n 8.12Ho꞉len hendeleyo꞉, kaluka꞉isale tambo amilo꞉ ho꞉lea꞉fa꞉no꞉ a꞉no꞉ henfelo꞉ wenamio꞉ o꞉mia꞉nigab.
10 To a꞉no꞉ henfelo꞉ wenamio꞉ ya꞉ga꞉ elen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode eyo꞉ henfelo꞉ we eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dimido꞉ ko꞉sega, kaluka꞉isale iliyo꞉ e mo꞉fanda asulo꞉. 11 Ene hendeya mio꞉ ko꞉sega, kaluka꞉isale enedo꞉lema꞉yo꞉ e mo꞉tili dowo꞉. 12 Ko꞉sega kaluka꞉isale nolba꞉yo꞉ e tililia꞉sa꞉ga꞉, e amio꞉ tilidabu ko꞉lo꞉, iyo꞉ Godeya꞉ ene so꞉wale doma꞉ki, eyo꞉ wi a꞉no꞉ imo꞉wo꞉ dimi. 13  Yo꞉n 2.11, 3.3-6, 1Bid 1.23Henfelo꞉ wenamilo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉lian tog o꞉leo꞉ngo꞉ amio꞉ iyo꞉ Godeya꞉ so꞉wayo꞉ mo꞉fa꞉la꞉dowo꞉. Kaluwa꞉ asulo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ mo꞉sa꞉la꞉li. Godeya꞉ enen asulo꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ iyo꞉ ene so꞉wale fa꞉la꞉doma꞉ki ka ta꞉fo꞉.
14  Fili 2.7To a꞉no꞉ kalu do꞉mo꞉le fa꞉la꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉, ni o꞉lia꞉ elen. Godeya꞉ ene So꞉wa imiligo꞉ e ko꞉lo꞉, ho꞉len fo꞉fo꞉lesodo꞉ a꞉no꞉ e amio꞉ a꞉labi ba꞉ba꞉. Ha꞉fo꞉ disa꞉lan man o꞉lia꞉ to hendelelo꞉ sa꞉lan man o꞉lia꞉yo꞉ e amio꞉ wa꞉lifo꞉. 15 Yo꞉n eyo꞉ kalu a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉lakiyo꞉, kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ fanda widaki a꞉la꞉sio꞉, “Tamin amio꞉ niyo꞉ kalu we ko꞉lo꞉ da꞉fe sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Kalu ni fa꞉s amilo꞉ yab a꞉no꞉, no꞉wa꞉yo꞉ ne o꞉semo꞉ sa꞉la꞉li amio꞉ e tamindeya elen ko꞉lo꞉ eyo꞉ ne tinio꞉.’ ” 16 Ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ kalu wenamio꞉ wa꞉lifo꞉ ko꞉lo꞉, nio꞉ tambomo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉fo꞉ko꞉ a꞉lab. 17  Kis 34.28, Lom 6.14Ele difa꞉ a꞉no꞉ Mo꞉sa꞉s eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ nimo꞉ dimi. Ha꞉fo꞉ disa꞉lan man o꞉lia꞉ to hendele o꞉lia꞉yo꞉ Ya꞉su Keliso eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉. 18  Kis 33.20, Yo꞉n 6.46, 1Tim 6.16Kaluka꞉isale imilig noma꞉yo꞉ Godeyo꞉ mada mo꞉ba꞉ba꞉. Ko꞉sega Godeya꞉ So꞉wa imilig e Gode o꞉leo꞉ngo꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉, e iya o꞉lia꞉ oga꞉di fo꞉lab. Eyo꞉ Godeyo꞉ nio꞉ asuluma꞉ki fanda wido꞉.
Yo꞉n ho꞉na to꞉lolan eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ kalaba wido꞉
Madi 3.1-12, Mak 1.7-8, Luk 3.15-17
19 Yuwa꞉ ko꞉go꞉do꞉ kalu i o꞉lia꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen kalu nol o꞉lia꞉, Libai kalu nol o꞉lia꞉yo꞉ Yo꞉nbo꞉wo꞉ “Ge o꞉ba?” a꞉la꞉liki dabu bo꞉ba꞉ki iliga꞉fo꞉ amio꞉, Yo꞉n elo꞉ sio꞉wo꞉ we. 20 Yo꞉n eyo꞉ mo꞉do꞉lo꞉le sa꞉laki, imo꞉wo꞉ kalab amio꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kaluwo꞉* Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu a꞉la꞉do꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ Gilig towa꞉yo꞉ “Keliso” a꞉la꞉sa꞉lan a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Hibulu to a꞉ma꞉yo꞉ “Mesaya” a꞉la꞉sa꞉lan. nemaka꞉.” 21  Lo 18.15,18, Madi 11.14A꞉la꞉sa꞉labiki, iliyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “O꞉ngo꞉lalega ge o꞉ba꞉le? Ge Elaiyaya꞉le?” “Ne o꞉mba.” A꞉la꞉sa꞉labiki iliyo꞉ “Dinali sa꞉lan kalu, nililo꞉ yasiseno꞉ geya꞉le?” “A, a꞉no꞉lo꞉ nema.” 22 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ emo꞉wo꞉ wa꞉ka dabu ba꞉dakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ge mada o꞉ba꞉le? Nilo꞉ iliga꞉fo꞉ kalumo꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ sa꞉ma꞉no꞉ ko꞉lo꞉ go꞉no꞉no꞉ ge o꞉bka꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉nigaya?” 23  Ais 40.3Iliyo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉dabikiyo꞉, Yo꞉n eyo꞉ dinali sa꞉lan kalu Aisaya elo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu nowo꞉ kalulo꞉ma kalaleli hen amio꞉ ho꞉idakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Kalu Alando꞉ mia꞉no꞉ togo꞉ digale fadaifoma’ a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉ ne.” Yo꞉n eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
24-25 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Fa꞉lisi kalu ko꞉lo꞉ Yo꞉ndo꞉ amilo꞉ iliga꞉fo꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Ge Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kaluma, ge Elaiyama, ge dinali sa꞉lan kalumalalega, giyo꞉ kaluka꞉isale we ho꞉n amio꞉ waga to꞉lolaya?” 26 Yo꞉n eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ ho꞉ndeya to꞉lola꞉lo꞉l. Ko꞉sega kalu gilo꞉ mo꞉fanda asulo꞉ nowo꞉ gi us konamio꞉ kagafo꞉lab. 27  Yo꞉n 1.15Kalu a꞉no꞉ ni fa꞉sa mia꞉nigab. Ko꞉sega ne wilo꞉ma kalu ko꞉lo꞉ E budi sa꞉ga꞉lo꞉ a꞉namilo꞉ me melealifa꞉ a꞉no꞉ ni fagela꞉ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉.” 28 To nenelo꞉ a꞉no꞉ ho꞉n Yodano꞉ nodowa, Ba꞉tani amisa꞉n a꞉na, Yo꞉n elo꞉ ho꞉n amilo꞉ to꞉lola꞉len hen a꞉na nenelo꞉.
Godeya꞉ sibi inso꞉wo꞉ Ya꞉su e
29  Ais 53.6-7, 1Bid 1.18-19Ho꞉len a꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, Yo꞉n eyo꞉ Ya꞉suwo꞉ elo꞉wa yabiki ba꞉da꞉ga꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Bo꞉ba. Godeya꞉ Sibi Inso꞉ we henfelo꞉ kaluka꞉isaleya꞉ mogago꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ dila꞉ma꞉no꞉wo꞉ ko꞉lo꞉ yab. 30  Yo꞉n 1.15Tamina niyo꞉ gimo꞉ sa꞉lakiyo꞉, ‘Kalu nowo꞉ ni fa꞉sa mia꞉ib. Kalu a꞉no꞉ ne o꞉sa꞉la꞉lia꞉no꞉ amio꞉ ko꞉ngo꞉ elen ko꞉lo꞉, ne e tinio꞉.’ Nilo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ kalu we. 31 Nelo꞉ kalu e mo꞉asulo꞉. Ko꞉sega Isolael kaluka꞉isale iliyo꞉ e fanda bo꞉ba꞉kiyo꞉, ne ko꞉le ya꞉sa꞉ga꞉yo꞉ ho꞉na to꞉lola꞉len.”
32  Madi 3.16Yo꞉n elo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ kalaba malolaki a꞉la꞉sio꞉, “Mamayo꞉ o꞉ba꞉ hi o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dalolia꞉ tinda꞉ga꞉, eya asitabiki ba꞉ba꞉. 33 Niyo꞉ e mo꞉fanda asulo꞉ ko꞉sega, nilo꞉ ho꞉na to꞉loma꞉kilo꞉ iliga꞉fo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Ge Mamayo꞉ tinda꞉sa꞉ga꞉ kalu nowa dowabi ba꞉ba꞉ib ko꞉lo꞉, kalu a꞉ma꞉yo꞉ Mama Malilo꞉wa to꞉loma꞉ib.’ 34  Madi 3.17Niyo꞉ a꞉no꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ kalu we Godeya꞉ Kalu So꞉waleka꞉ a꞉la꞉bo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele fanda sa꞉la꞉len.”
Ya꞉su eyo꞉ kalu otaleno꞉ tamina ho꞉ido꞉
35-36  Yo꞉n 1.29Ho꞉len a꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, Yo꞉n eyo꞉ enedo꞉ tili wida꞉sen kalu a꞉la꞉ o꞉lia꞉ kagafo꞉len amio꞉, e Ya꞉su tiniab a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Bo꞉ba! Godeya꞉ sibi inso꞉wo꞉ we.” 37 Yo꞉n elo꞉ tili wida꞉sen kalu a꞉la꞉ a꞉no꞉ elo꞉ to sio꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉ga꞉yo꞉, a꞉la꞉yo꞉ Ya꞉su kudu ane. 38 Ya꞉suwo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, elo꞉ kudu yab kalu a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ga꞉go꞉ o꞉b asulaya?” A꞉la꞉sa꞉labiki a꞉la꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Labai, ge o꞉ba sano꞉?” Labai a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, widan kalu. 39 Ya꞉suwa꞉ sa꞉laki, “Ga꞉go꞉ ba꞉ba꞉ni mena.” Ofa꞉siyo꞉ fa꞉la꞉lamelo꞉ o꞉ma dowo꞉ ko꞉lo꞉, a꞉la꞉yo꞉ e o꞉lia꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ elo꞉ sendo꞉wo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ho꞉len a꞉namio꞉ e o꞉lia꞉ elen.
40  Madi 4.18-20Yo꞉na꞉lo꞉ sa꞉labo꞉ da꞉da꞉ga꞉ Ya꞉sulo꞉ kudu mio꞉ kalu nowo꞉ Andulu. E Saimon Bidaya꞉ ene ao. 41 Andulu eyo꞉ ene ao Saimono꞉ tamina bo꞉bo꞉ge keda꞉sa꞉ga꞉ galiliakiyo꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Nio꞉ Ma꞉saya Hibulu to “Ma꞉saya” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, Gilig towa꞉yo꞉ “Keliso” a꞉la꞉sa꞉lan. To a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu. e ba꞉ba꞉ ko꞉m” a꞉la꞉sio꞉. Ma꞉saya a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu. 42  Madi 16.18A꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ Andulu eyo꞉ Saimon e Ya꞉sulo꞉wa tililia꞉ yabiki, Ya꞉su eyo꞉ e ba꞉dakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge Yo꞉na꞉ inso꞉ Saimon. O꞉go꞉ gi wi ho꞉giyo꞉ Sifas a꞉la꞉sa꞉ma꞉ib.” Hibulu towo꞉ Sifas a꞉no꞉ nodo sa꞉lakiyo꞉, Bida Sifas o꞉lia꞉ Bida o꞉lia꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we u. a꞉la꞉do꞉ sa꞉labo꞉ o꞉m.
Ya꞉su eyo꞉ Filib o꞉lia꞉ Nataniel o꞉lia꞉yo꞉ ho꞉ido꞉
43 Ho꞉len a꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, Ya꞉su e Ga꞉lili ha꞉na꞉no꞉ asulo꞉. E Filibo꞉ galilia꞉sa꞉ga꞉, eyo꞉ “ne kudu mena” a꞉la꞉sio꞉. 44 Filib e Besaida kalu. Andulu o꞉lia꞉ Bida o꞉lia꞉ma꞉ heno꞉lo꞉ o꞉m. 45  Lo 18.18, Ais 7.14, 9.6, Jer 23.5, Ese 34.23Filib eyo꞉ Natanielo꞉ keda꞉sa꞉ga꞉ galiliakiyo꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Mo꞉sa꞉s elo꞉ ele sa꞉sa꞉lakilo꞉ sio꞉ kalu a꞉no꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dinali sa꞉lan kalu ililo꞉ sa꞉sa꞉lakilo꞉ sio꞉ a꞉no꞉lo꞉ nio꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉m. E Nasala꞉t kalu, Yosa꞉ba꞉ inso꞉ Ya꞉suwo꞉ o꞉m.” 46 A꞉la꞉sa꞉labiki Nataniel eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kelego꞉ nafa imilise nowo꞉ Nasala꞉t a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉doma꞉iba꞉le?” A꞉la꞉dabu ba꞉dabiki, Filib eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Go꞉no꞉n ka ba꞉ba꞉ni mena.”
47 Ya꞉su e Nataniel elo꞉wa yabi ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu wenamio꞉ dikili sa꞉lan man a꞉no꞉ e amio꞉ mada aundo꞉ma ko꞉lo꞉, e Isolael kalu hendele dowab.” 48 Nataniel eyo꞉ Ya꞉sumo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Giyo꞉ ne waga asulo꞉wo꞉?” Ya꞉su eyo꞉ emo꞉ sa꞉laki, “Niyo꞉ Filiba꞉yo꞉ ge o꞉ho꞉lema꞉nigabiki, ge alona꞉ i ha꞉g amilo꞉ saba ba꞉ba꞉.” 49  Madi 14.33, 16.16, Mak 3.11A꞉la꞉sa꞉labiki Nataniel eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉ “Widan kalu, Godeya꞉ ene So꞉wayo꞉ ge. Isolaela꞉ misa꞉ kalu alano꞉ ge.” 50 A꞉la꞉sa꞉labiki Ya꞉su eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ ge alona꞉ i ha꞉ga sabeka꞉ a꞉la꞉bo꞉ gemo꞉ malolo꞉ me ko꞉lo꞉, a꞉no꞉leko꞉ asulakiyo꞉ giyo꞉ ne amio꞉ a꞉na tili da꞉daya꞉le? Tif amio꞉ alande dimidama꞉no꞉ da꞉lab a꞉no꞉ giyo꞉ ba꞉ba꞉ib.” 51  Mo꞉mo꞉ 28.12A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su eyo꞉ towo꞉ kudu sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Niyo꞉ gimo꞉wo꞉ hendele so꞉lo꞉l. Tif amio꞉ Hebeneyo꞉ kolaetalikiyo꞉, Godeya꞉ ma꞉mula꞉ kalu iyo꞉ Kalule Dowo꞉ a꞉namio꞉ tinda꞉liki nolo꞉ fa꞉la꞉nda꞉liki a꞉la꞉lena ba꞉ba꞉ib.”

1:1: Yo꞉n 17.5, 1Yo꞉n 1.1-2, Kala 19.13

1:3: 1Kol 8.6, Kolo 1.16-17, Hibu 1.2

1:4: Yo꞉n 5.26

1:5: Yo꞉n 3.19

1:6: Madi 3.1, Luk 1.13-17,76

1:9: Yo꞉n 8.12

1:13: Yo꞉n 2.11, 3.3-6, 1Bid 1.23

1:14: Fili 2.7

1:17: Kis 34.28, Lom 6.14

1:18: Kis 33.20, Yo꞉n 6.46, 1Tim 6.16

*1:20: Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu a꞉la꞉do꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ Gilig towa꞉yo꞉ “Keliso” a꞉la꞉sa꞉lan a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Hibulu to a꞉ma꞉yo꞉ “Mesaya” a꞉la꞉sa꞉lan.

1:21: Lo 18.15,18, Madi 11.14

1:23: Ais 40.3

1:27: Yo꞉n 1.15

1:29: Ais 53.6-7, 1Bid 1.18-19

1:30: Yo꞉n 1.15

1:32: Madi 3.16

1:34: Madi 3.17

1:35-36: Yo꞉n 1.29

1:40: Madi 4.18-20

1:41: Hibulu to “Ma꞉saya” a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉no꞉, Gilig towa꞉yo꞉ “Keliso” a꞉la꞉sa꞉lan. To a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ kalu.

1:42: Madi 16.18

1:42: Sifas o꞉lia꞉ Bida o꞉lia꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we u.

1:45: Lo 18.18, Ais 7.14, 9.6, Jer 23.5, Ese 34.23

1:49: Madi 14.33, 16.16, Mak 3.11

1:51: Mo꞉mo꞉ 28.12