Mo꞉fo꞉s We Fo꞉l Eyo꞉
Kolosi
Kaluka꞉isalemo꞉ Sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉
Asuluma꞉no꞉ Towo꞉ We
Kolosi amisa꞉n a꞉no꞉ A꞉sia Maina hen a꞉na elen. Amisa꞉n a꞉no꞉ A꞉fesa꞉s amisa꞉n o꞉lia꞉yo꞉ ko꞉na꞉ma dowo꞉. Fo꞉l eyo꞉ Kolosi sa꞉s a꞉no꞉ mo꞉ mo꞉mo꞉do꞉. Ko꞉sega Fo꞉l e A꞉fesa꞉s a꞉na ilikiyo꞉, eyo꞉ kalu nolo꞉ sa꞉s nanog dima꞉ki A꞉sia hen a꞉na iliga꞉felo꞉ ko꞉lo꞉, kalu nolo꞉ Kolosi amisa꞉n a꞉na ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, sa꞉s nanogo꞉ a꞉na dia꞉len.
Tif amio꞉ madalilo꞉ widan kalu nolo꞉ Kolosi sa꞉s us a꞉na tinda꞉sa꞉ga꞉, tilidabu ililo꞉wo꞉ no꞉nolo alitaki, hala wida꞉lab. Ililo꞉ hala wida꞉lab ko꞉lo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, Fo꞉l eyo꞉ tilidabu ililo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ halale alitakiyo꞉ mo꞉fo꞉s we a꞉na sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉.
Mo꞉fo꞉s sa꞉sa꞉lo꞉ wenamio꞉ Fo꞉l eyo꞉ a꞉la꞉wido꞉. Kelego꞉ tambo da꞉lab wema꞉ misa꞉yo꞉ Keliso E ko꞉lo꞉ a꞉lab. Keliso imilise eyo꞉sa nio꞉ tambo a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉ib, ko꞉lo꞉ ni asuwa꞉fa꞉no꞉ tog nolo꞉ mada aundo꞉ma dowo꞉ ko꞉lo꞉lab. Keliso eya ilikiyo꞉, Gode eyo꞉ kelego꞉ tambo we e fa꞉la꞉do alifa꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Keliso elo꞉ nanog dimido꞉ a꞉namio꞉, Gode eyo꞉ kelego꞉ da꞉lab we tambo a꞉ma꞉la꞉ ene dia꞉ib. Keliso e ni usa a꞉lab, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nio꞉ kaluka꞉isale ho꞉gi ta꞉taki, ene man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉melea꞉ki ta꞉fo꞉.
Fo꞉l eyo꞉ mo꞉fo꞉s we sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, kalu a꞉la꞉, Tikikus o꞉lia꞉ Onesimus o꞉lia꞉mo꞉ dimi ko꞉lo꞉, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ dia꞉ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Kolosi kaluka꞉isalemo꞉ dimi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Fo꞉l eyo꞉ Onesimus welo꞉ doba꞉da꞉yo꞉ mo꞉fo꞉s nowo꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ Filemonbo꞉wo꞉ iliga꞉fo꞉.
1
Ne Fo꞉l, ne Godeya꞉ enedo꞉ asulab a꞉na ilikiyo꞉, Ya꞉su Kelisowa꞉ enedo꞉ iliga꞉felo꞉ kalu nowo꞉ ne ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. Nao Timoti naino꞉ mo꞉fo꞉s we sa꞉sa꞉lo꞉l.
Naino꞉ mo꞉fo꞉s we Godeya꞉ ene malilo꞉ kaluka꞉isale Kolosi amisa꞉n a꞉namilo꞉ sab o꞉mo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. Gio꞉ Keliso amio꞉ tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉, ene nanogdo꞉ dimida꞉labo꞉ gi o꞉m.
Do Gode eyo꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man o꞉lia꞉ ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉ man a꞉no꞉lia꞉yo꞉ gi o꞉lia꞉ doma꞉ki, dulugu so꞉lo꞉l.
Kolosi kaluka꞉isaleyo꞉ Ya꞉su amio꞉ hendele tilidabu
A꞉fe 1.15-16Naino꞉ Alan Ya꞉su Kelisowa꞉ iya Godemo꞉ dulugu sa꞉lakiyo꞉, ho꞉leno꞉ tambo gio꞉ ko꞉lo꞉ asulakiyo꞉, mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. Mada o꞉m a꞉la꞉do꞉ sa꞉la꞉seno꞉ mo꞉wo꞉ we. Gililo꞉ Ya꞉su Keliso amilo꞉ tilidabu a꞉no꞉lia꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gililo꞉ tilidabu kaluka꞉isale nol o꞉lia꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉la꞉lab a꞉no꞉lo꞉ na꞉no꞉ dabu. 5-6  A꞉fe 1.13, 1Bid 1.4Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ gilo꞉wa fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, gio꞉ to hendele a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ a꞉na tilidabu. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kelego꞉ nafa ko꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ dimidalia꞉ga꞉lo꞉ Hebenelo꞉ dia꞉fo꞉lab a꞉no꞉ giliyo꞉ hendele dia꞉no꞉ a꞉laki asula꞉sa꞉ga꞉ ha꞉sa yasisab. A꞉la꞉do꞉ gab a꞉na ilikiyo꞉, gili tilidabu o꞉lia꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉lia꞉yo꞉ gili asulo꞉ us amio꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowa꞉lab. Henfelo꞉ we tambo amio꞉ Godeya꞉ to nafa a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowakiyo꞉, fowo꞉ modo꞉ heda꞉lab. Gio꞉ Godeya꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ tamina da꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ asululiab a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, fowo꞉ gi amio꞉lo꞉ heda꞉i ya꞉lab. Kolo 4.12, File 1.23To nafa a꞉no꞉ Ebafelas eyo꞉ gimo꞉wo꞉ wido꞉ ko꞉lo꞉, gio꞉ tambo asululi ko꞉lo꞉lab. Ebafelas e ni o꞉lia꞉lo꞉ madali nanogdo꞉ dian kalu imilig nowo꞉ e ko꞉lo꞉ niliyo꞉ e alan asulo꞉. Eyo꞉ nio꞉, asuwa꞉takiyo꞉ Godeya꞉ nanogo꞉ hendele difo꞉ko꞉ ha꞉na꞉lab. Eyo꞉ Godeya꞉ Mamayo꞉ giya dota꞉ga꞉lo꞉ tilidabu kaluka꞉isale nol o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉la꞉sen a꞉no꞉ na꞉nbo꞉wo꞉ malolomeabe.
Kolosi kaluka꞉isaleyo꞉ halale alifoma꞉ki, dulugu sio꞉
A꞉fe 1.16-17A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ ho꞉len gililo꞉ man nafa dimidab a꞉la꞉do꞉ dabulo꞉ a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, naino꞉ gio꞉ asulaki, Godemo꞉wo꞉ towo꞉ safo꞉ko꞉ ya꞉lo꞉l. Mama Malilo꞉ eyo꞉ asuluma꞉no꞉ nafayo꞉ gimo꞉ dimiab amio꞉, Godeya꞉ enedo꞉ asulab a꞉no꞉ gi amio꞉ ililita꞉ga꞉ asululima꞉ki dulugu sa꞉la꞉lo꞉l. 10 A꞉la꞉gab amio꞉ gio꞉ Alan elo꞉ asulab o꞉leau kudu ha꞉na꞉liki, kelego꞉wo꞉ tambo gililo꞉ dimidab amio꞉, e sagalema꞉ki dimidama꞉no꞉ da꞉lab. A꞉la꞉dimidalikiyo꞉ giliyo꞉ man nafa dimidaki, fowo꞉ modo꞉ heda꞉mela꞉ib, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ Godeyo꞉ fanda asululia꞉sa꞉ga꞉, ho꞉leno꞉ tambo gi amio꞉ asulufo꞉ko꞉ ha꞉na꞉mela꞉ib. 11-12  A꞉fe 1.19, 3.16 A꞉fe 1.11,18Godeya꞉ ene halaido꞉ malilo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ halale alitakiyo꞉, hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ yab a꞉no꞉ ha꞉sa iliki halale dia꞉sa꞉ga꞉, mo꞉ta꞉taki ha꞉na꞉melea꞉kiyo꞉, naino꞉ Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉sen. A꞉la꞉gab amio꞉ gio꞉ sagala꞉sa꞉ga꞉ Domo꞉wo꞉ sagalo꞉ to sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ o꞉li da꞉lab. Eyo꞉ kelego꞉ nafale ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale enedo꞉lema꞉no꞉ a꞉la꞉likilo꞉ dimidaefa꞉ a꞉no꞉ gio꞉lo꞉ dima꞉ki ilili alifa꞉. Kaluka꞉isale Godeya꞉ enedo꞉le a꞉no꞉ ho꞉len nafale us a꞉na a꞉lab. 13  Luk 22.53, A꞉fe 2.2Nio꞉ sololi halaido꞉ a꞉ma꞉ ha꞉ga a꞉labiki, Gode eyo꞉ nio꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉sa꞉ga꞉, ene ha꞉fo꞉lo꞉ disa꞉ So꞉wa a꞉ma꞉ bo꞉fo꞉liki, elo꞉ a꞉lab a꞉na melea꞉ki ta꞉fo꞉. 14  A꞉fe 1.7So꞉wa a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, nio꞉ sili alitaki, nili mogago꞉wo꞉ tambo hala꞉sa꞉ga꞉ ga꞉lila꞉ ko꞉lo꞉lab.
Keliso e mada wa꞉la꞉bdeyo꞉ E
15  Yo꞉n 1.18, 2Kol 4.4Nio꞉ Godeyo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉no꞉ dowo꞉ ko꞉sega Ya꞉su Keliso e Gode enen misido꞉ o꞉ngo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. Godeya꞉ ene so꞉wa wa꞉la꞉bo꞉ E ko꞉lo꞉, Godeya꞉lo꞉ kelego꞉ dimido꞉ we tambo amio꞉, E misa꞉ iliki bo꞉fo꞉lab. 16 So꞉wa a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, Gode eyo꞉ kelego꞉ tambowo꞉ a꞉na fa꞉la꞉do alifa꞉. Hebene kelego꞉wo꞉lo꞉, henfelo꞉ kelego꞉wo꞉lo꞉, kelego꞉ nililo꞉ bo꞉do꞉l welo꞉, kelego꞉ nililo꞉ mo꞉bo꞉do꞉l a꞉no꞉lo꞉, ma꞉mula꞉ kalu o꞉lia꞉, mama ko꞉li ko꞉lilo꞉ halaido꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉lia꞉yo꞉ tambo eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ fa꞉la꞉do alifa꞉ ko꞉lo꞉, eno꞉le ko꞉lo꞉lab. 17  Yo꞉n 1.1, 8.58Kelego꞉ tambowo꞉ o꞉semo꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, E ko꞉le elen. Kelego꞉ tambowo꞉ ene digi ta꞉li dofo꞉likiyo꞉, ego꞉le ko꞉lo꞉lab. 18  Ilig 26.23, A꞉fe 1.22-23, Kala 1.5Kaluka꞉isale e amilo꞉ kudo꞉ a꞉no꞉ ene sa꞉s dowo꞉ ko꞉lo꞉ iyo꞉ ene do꞉mo꞉le dowaki, ili misa꞉yo꞉ E ko꞉lo꞉lab. Do꞉mo꞉wa꞉ mela꞉no꞉ mo꞉wo꞉ E. E iwalulo꞉ taminde doma꞉nikiyo꞉, sowa꞉sa꞉ga꞉lo꞉ daido꞉ amilo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasio꞉ wa꞉la꞉bo꞉ E. 19  Kolo 2.9Godeya꞉ ene mela꞉no꞉ o꞉lia꞉ ene man o꞉lia꞉ a꞉no꞉, e amilo꞉ ilili alifo꞉lab o꞉leaumbo꞉, ene So꞉wa e amio꞉lo꞉ tambo ilili alifoma꞉kiyo꞉ sagala꞉li ta꞉fo꞉. 20  A꞉fe 1.10Gode eyo꞉ ene So꞉wa a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, Hebene kelego꞉ o꞉lia꞉ henfelo꞉ kelego꞉ o꞉lia꞉yo꞉ tambo e o꞉lia꞉ ege doma꞉ki asulo꞉ ko꞉lo꞉, Ya꞉su Kelisowa꞉ ho꞉bo꞉ ko꞉lo꞉ i malan amilo꞉ tulo꞉ a꞉na ilikiyo꞉, Gode eyo꞉ ni o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ a꞉na disa꞉.
21  Lom 5.10, A꞉fe 2.12Mo꞉luwo꞉ giliyo꞉ man mogago꞉le dimida꞉len ko꞉lo꞉, gio꞉ Gode o꞉lia꞉yo꞉ gis dia꞉liki, alobanala꞉ elen. 22  Lom 5.10, A꞉fe 5.27Ko꞉sega Ya꞉su Keliso sowo꞉ a꞉na ilikiyo꞉, gio꞉ Gode o꞉lia꞉ a꞉ege doma꞉ki dimido꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉do꞉ go꞉ a꞉na ilikiyo꞉, gio꞉ tililia꞉ga꞉ ene siwa꞉la kagayalikiyo꞉, gio꞉ malilo꞉ dowaki, mogago꞉ o꞉lia꞉ hala dimidan o꞉lia꞉ a꞉no꞉ mada aundo꞉ma elena ba꞉ba꞉ib. 23 A꞉la꞉go꞉ ko꞉sega gini tilidabu a꞉no꞉ aiko꞉ ko꞉lo꞉ mada halale gelo꞉ o꞉leo꞉ngo꞉ dofo꞉lubi. Gio꞉ to nafa ho꞉gi da꞉dakiyo꞉ tilidabu ko꞉lo꞉, mela꞉no꞉wo꞉ dia꞉nigo꞉l a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ asulo꞉ a꞉no꞉ sulu ha꞉nabena꞉kiyo꞉, ta꞉li dofo꞉ ha꞉na꞉lubi. To nafa a꞉no꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isale tambomo꞉wo꞉ wida꞉li ane ko꞉lo꞉, gio꞉lo꞉ to a꞉no꞉ dabu. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Fo꞉l ne to a꞉ma꞉ ene nanogdo꞉ dian kalu fa꞉la꞉dowo꞉.
Fo꞉l eyo꞉ Kolosi sa꞉s a꞉no꞉ asufa꞉
24 O꞉go꞉ gi asuwa꞉takilo꞉ nagalo꞉ dio꞉l we ne sagalo꞉l. Mo꞉wo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ nagalo꞉ di a꞉no꞉ semo꞉ ilili alifa꞉. Sa꞉so꞉ ene do꞉mo꞉ ko꞉lo꞉, a꞉no꞉ asuwa꞉foma꞉kiyo꞉, nagalo꞉ heb o꞉dowab a꞉no꞉ ni do꞉mo꞉ wema꞉ dio꞉l. 25  A꞉fe 3.2,7-8Gode eyo꞉ ne sa꞉s usa nanog diaki, gi asuwa꞉foma꞉ki ene halaido꞉wa꞉ da꞉feyo꞉. Gio꞉ Godeya꞉ towo꞉ tambo da꞉da꞉sa꞉ga꞉ asululima꞉kiyo꞉, ne a꞉na ta꞉fo꞉. 26  Lom 16.25-26, A꞉fe 3.5,9Mo꞉luwo꞉ to a꞉no꞉ wo꞉no꞉le delen ko꞉lo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ ta꞉i mio꞉lo꞉ a꞉namio꞉ tambo mo꞉asulo꞉. Ko꞉sega o꞉go꞉ Gode eyo꞉ kaluka꞉isale enedo꞉sma꞉ siwa꞉l amio꞉ kalaba fa꞉la꞉do alifa꞉. 27 Gode eyo꞉ to wo꞉no꞉lelo꞉ delen a꞉no꞉ widalikiyo꞉, kelego꞉ nafale to us amilo꞉ da꞉lab a꞉no꞉, Yu kaluka꞉isalema imo꞉wo꞉ kalaba walama꞉no꞉ asulabi wido꞉. To wo꞉no꞉le delen a꞉no꞉ we. Ya꞉su Keliso e gi usa a꞉lab ko꞉lo꞉, gio꞉ e o꞉lia꞉ silikiyo꞉, Godeya꞉lo꞉ dimia꞉no꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉, tambo hendele dia꞉ib.
28 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ Ya꞉su Keliso e ko꞉lo꞉ fanda wida꞉lo꞉l. Niliyo꞉ kaluka꞉isale i a꞉no꞉ tambo, Kelisowa dowaki tilidabuwo꞉ halaido꞉ dowo꞉ a꞉la꞉likiyo꞉, Godelo꞉wa tililia꞉ mia꞉no꞉ asulab ko꞉lo꞉, nio꞉ asulo꞉ nafale kudu ha꞉naki, imo꞉wo꞉ hagugo꞉ to sa꞉lakiyo꞉lo꞉, towo꞉ halaido꞉wo꞉lo꞉ wida꞉lo꞉l. 29  A꞉fe 3.7,20, Fili 4.13A꞉no꞉ fa꞉la꞉doma꞉kiyo꞉, Ya꞉su Kelisowa꞉ ene halaido꞉ ko꞉lo꞉ nemo꞉lo꞉ dimi a꞉na ilikiyo꞉, niyo꞉ nanog halaido꞉ we disugulaki dimida꞉lo꞉l.

1:3: A꞉fe 1.15-16

1:5-6: A꞉fe 1.13, 1Bid 1.4

1:7: Kolo 4.12, File 1.23

1:9: A꞉fe 1.16-17

1:11-12: A꞉fe 1.19, 3.16

1:11-12: A꞉fe 1.11,18

1:13: Luk 22.53, A꞉fe 2.2

1:14: A꞉fe 1.7

1:15: Yo꞉n 1.18, 2Kol 4.4

1:17: Yo꞉n 1.1, 8.58

1:18: Ilig 26.23, A꞉fe 1.22-23, Kala 1.5

1:19: Kolo 2.9

1:20: A꞉fe 1.10

1:21: Lom 5.10, A꞉fe 2.12

1:22: Lom 5.10, A꞉fe 5.27

1:25: A꞉fe 3.2,7-8

1:26: Lom 16.25-26, A꞉fe 3.5,9

1:29: A꞉fe 3.7,20, Fili 4.13