2
Gode eyo꞉ sowo꞉ kaluka꞉isale nio꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ a꞉ma꞉la꞉ dasi alitaki mela꞉no꞉wo꞉ dimi
Kolo 1.21, 2.13Tamin amio꞉ gililo꞉ mogago꞉ dimida꞉len a꞉na ilikiyo꞉, gili mamayo꞉ sofo꞉len. Kolo 3.7, Tait 3.3Ho꞉len a꞉namio꞉, gio꞉ henfelo꞉ mande we ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉likiyo꞉, henfelo꞉ welo꞉ bo꞉fo꞉lowan mama mogago꞉wo꞉, Sa꞉da꞉na꞉ e ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉len. Kaluka꞉isale Godelo꞉ gola ba꞉dab a꞉no꞉ Sa꞉da꞉na꞉ e iya iliki, nanogo꞉ dimida꞉lab. Kolo 3.6Nio꞉lo꞉ tamin amio꞉ a꞉la꞉ sen ko꞉lo꞉, nio꞉ nili asulo꞉wa꞉lo꞉ mogago꞉ asulan a꞉no꞉ kudu ha꞉nakiyo꞉, do꞉mo꞉wa꞉lo꞉ asulab au dimida꞉len. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isale nol ko꞉lo꞉ elen o꞉leaumbo꞉, nio꞉lo꞉ Godeya꞉ gadio꞉ a꞉ma꞉ ha꞉ga elen. 4-5  Lom 6.11-13Ko꞉sega Godeya꞉ ene nofolan mano꞉ alan dowo꞉ ko꞉lo꞉, ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man nimo꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉na ilikiyo꞉, ninido꞉ mogago꞉ dimida꞉len a꞉ma꞉yo꞉ nili mamayo꞉ sofo꞉labikiyo꞉, eyo꞉ nimo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ alan disa꞉laki, mela꞉no꞉wo꞉ nimo꞉ dimia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, nio꞉ Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉ mela꞉no꞉ ta꞉fo꞉. Kolo 2.12Gode eyo꞉ nio꞉ Ya꞉su Kelisowa kudu alifa꞉ ko꞉lo꞉, nio꞉ Hebene halonamio꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ siliki bo꞉fo꞉melea꞉ki, Gode eyo꞉ Ya꞉su ko꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ a꞉dasi alifa꞉ o꞉leaumbo꞉, nio꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ a꞉dasi alifa꞉. Godeya꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ elema꞉no꞉wo꞉ aundo꞉ma dowo꞉ ko꞉lo꞉, Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉na ilikiyo꞉, man a꞉no꞉ nimo꞉wo꞉ wido꞉. Gode eyo꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ alan ko꞉lo꞉lab a꞉la꞉likiyo꞉, kaluka꞉isale nolbo꞉wo꞉ tif amio꞉ wida꞉li ha꞉na꞉melea꞉kiyo꞉, eyo꞉ nio꞉ a꞉ma꞉la꞉ a꞉dasi alifa꞉. Mo꞉wo꞉ gio꞉ Ya꞉su amio꞉ tilida꞉dabikiyo꞉, Gode eyo꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉na ilikiyo꞉, gio꞉ asuwa꞉taki a꞉ma꞉la꞉ gasili. Gode eyo꞉ gililo꞉ man nafa dimido꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ dimido꞉ma. Gode eyo꞉ boba kelego꞉ nafa a꞉no꞉ madali gimo꞉ dimi. 1Kol 1.29-31, 2Tim 1.9Nililo꞉ nanog nafa dimido꞉ a꞉ma꞉ gasilima. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu imilig noma꞉yo꞉ enena꞉ma꞉la꞉yo꞉ mo꞉wabuluma꞉ib. 10  Tait 2.14Nio꞉ nanog nafale dimida꞉melea꞉kiyo꞉, Gode eyo꞉ nio꞉ Ya꞉su Kelisowa kudu alitaki, kaluka꞉isale nio꞉ nafale dimida꞉sa꞉ga꞉ ho꞉gi fa꞉la꞉doma꞉ki ta꞉fo꞉. Nanog nafa nililo꞉ dimida꞉mela꞉no꞉ a꞉no꞉, Gode eyo꞉ tamina dimidalia꞉sa꞉ga꞉ ta꞉fo꞉.
So꞉lo꞉ a꞉la꞉ gis elen a꞉no꞉ Ya꞉su eyo꞉ digale alitaki imilig ta꞉fo꞉
11 Yu kaluka꞉isalema, gio꞉ asuluma. Gilo꞉ sa꞉la꞉li a꞉no꞉ Yuwa꞉ so꞉lo꞉wa sa꞉la꞉lima. Yu kalu iliyo꞉ do꞉go꞉fo꞉ hege gedea꞉sen ko꞉lo꞉, gio꞉ “do꞉go꞉fo꞉ mo꞉hege gedea꞉sen kalu” a꞉la꞉dio꞉ge sa꞉lakiyo꞉, gio꞉ ha꞉la꞉ kalu a꞉la꞉liki da꞉fe alifa꞉. Ili do꞉mo꞉ amilo꞉ man dimidalifa꞉ a꞉na ilikiyo꞉, iyo꞉ Godeya꞉ eno꞉le kalu a꞉la꞉asula꞉lab. Ko꞉sega man a꞉no꞉ ili do꞉mo꞉ wa꞉l a꞉naka dimida꞉sen. 12  Lom 9.4, Kolo 1.21Ho꞉len a꞉namio꞉ gio꞉ Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉yo꞉ alobanaga꞉ta꞉ga꞉ sen a꞉la꞉bo꞉ asuluma. Gio꞉ Isolaela꞉ eso꞉lo꞉ma ko꞉lo꞉, Godeya꞉lo꞉ Isolaelbo꞉lo꞉ dinali sio꞉ us a꞉namio꞉ gio꞉ mo꞉tiane. Gio꞉lo꞉ henfelo꞉ wena sen ko꞉sega, gio꞉ Godelo꞉ma dowaki, kelego꞉ nafayo꞉ tifa dia꞉no꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉tili asula꞉len. 13  Kolo 1.20Gio꞉ Gode o꞉lia꞉yo꞉ ko꞉na꞉ elen ko꞉sega, o꞉go꞉ Ya꞉su Kelisowa kuda꞉sa꞉ga꞉, ene ho꞉bo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ gio꞉ tililia꞉ga꞉, Godeya꞉ aniba ta꞉fa꞉ni mio꞉.
14  1Kol 12.13Ya꞉su Keliso e nilo꞉ ha꞉sa mesea꞉kilo꞉ dimidan kaluwo꞉ e ko꞉lo꞉, Yu kalu o꞉lia꞉ Yu kaluma i o꞉lia꞉yo꞉ gis dofo꞉liki, gulusen a꞉no꞉ e go꞉go꞉daki tofa꞉. Gis elen a꞉ma꞉yo꞉ nol o꞉lia꞉yo꞉ ilif gelo꞉ o꞉ngo꞉ iliki gulusen ko꞉sega, Ya꞉su e sowo꞉ a꞉na ilikiyo꞉, ilif a꞉no꞉ hugula꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉yo꞉ imilig ta꞉fo꞉. 15  Kolo 2.14Mo꞉sa꞉sa꞉ ele a꞉namio꞉, to nolo꞉, “a꞉la꞉bo꞉ dimida꞉bi” a꞉la꞉sio꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ to nolo꞉, “a꞉la꞉bo꞉ dimida꞉so꞉bo” a꞉la꞉saefa꞉ ko꞉lo꞉, gis elen a꞉no꞉ go꞉go꞉dema꞉kiyo꞉, ele a꞉ma꞉ halaido꞉ a꞉no꞉ tambo Ya꞉su eyo꞉ dila꞉. Elo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉, so꞉lo꞉ a꞉la꞉ a꞉no꞉ eya kudalikiyo꞉, so꞉lo꞉ ho꞉gi imilig fa꞉la꞉doma꞉ki go꞉. 16  Kolo 1.20,22Ya꞉su i malan amilo꞉ sowo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ so꞉lo꞉ a꞉la꞉ a꞉no꞉ so꞉lo꞉ imilig ta꞉taki, iyo꞉ tambo Gode o꞉lia꞉ ege doma꞉ki ta꞉fo꞉. A꞉la꞉dimidabikiyo꞉ a꞉la꞉ma꞉lo꞉ gis dimida꞉len a꞉no꞉ a꞉na dila꞉. 17  Ais 57.19Ya꞉su E ya꞉sa꞉ga꞉, ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉ man a꞉no꞉ widaki, ha꞉la꞉ kaluka꞉isale Gode o꞉lia꞉ ko꞉na꞉lo꞉ elen imo꞉wo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yu kaluka꞉isale Godeya꞉ anib amilo꞉ elen imo꞉wo꞉lo꞉, ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉ man a꞉no꞉ wido꞉. 18 Ya꞉suwa꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉na ilikiyo꞉, Yu kaluka꞉isale o꞉lia꞉, Yu kaluka꞉isalema i o꞉lia꞉yo꞉, nio꞉ tambo Mama imilig a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, Dolo꞉ amilo꞉ ha꞉na꞉no꞉wo꞉ togo꞉ kolaefa꞉ ko꞉lo꞉lab.
19  A꞉fe 3.6A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ Yu kaluka꞉isalema gio꞉ mio꞉ kaluwo꞉ o꞉ngo꞉ma. Gio꞉ Gode amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isale a꞉no꞉lia꞉ uwa gasayakiyo꞉, Godeya꞉ eno꞉le dowaki, ene so꞉lo꞉ doma꞉ni tiane. 20  1Kol 3.11Godeya꞉ ene so꞉lo꞉ dowab gio꞉, a alan o꞉ngo꞉ di ko꞉lo꞉lab. Iliga꞉felo꞉ kalu o꞉lia꞉ Godeya꞉lo꞉ tolo꞉ dinali sa꞉lan kalu i a꞉no꞉lo꞉, a a꞉ma꞉ aiko꞉ ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉su Keliso e, alo꞉ halaido꞉ ta꞉li mesa꞉no꞉ aiko꞉ alano꞉ E. 21  1Kol 3.16Meya꞉lo꞉ a mela꞉i ane o꞉leaumbo꞉, Ya꞉suwa꞉yo꞉ nio꞉ tambo kegene mele alifa꞉. Alan eyo꞉ a a꞉no꞉ dia꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉, alan dowalikiyo꞉, ene malilo꞉ a fa꞉la꞉do alifa꞉. 22  1Bid 2.5A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Ya꞉suwa꞉yo꞉ gio꞉lo꞉ ua kegene alitakiyo꞉, gio꞉ Godeya꞉ ene a fa꞉la꞉doma꞉ki dimidali ta꞉lab ko꞉lo꞉, Godeya꞉ ene Mamayo꞉ a us a꞉na sab.

2:1: Kolo 1.21, 2.13

2:2: Kolo 3.7, Tait 3.3

2:3: Kolo 3.6

2:4-5: Lom 6.11-13

2:6: Kolo 2.12

2:9: 1Kol 1.29-31, 2Tim 1.9

2:10: Tait 2.14

2:12: Lom 9.4, Kolo 1.21

2:13: Kolo 1.20

2:14: 1Kol 12.13

2:15: Kolo 2.14

2:16: Kolo 1.20,22

2:17: Ais 57.19

2:19: A꞉fe 3.6

2:20: 1Kol 3.11

2:21: 1Kol 3.16

2:22: 1Bid 2.5