Mo꞉fo꞉s We Fo꞉l Eyo꞉
A꞉fesa꞉s
Kaluka꞉isalemo꞉ Sa꞉sa꞉liga꞉fo꞉
Asuluma꞉no꞉ Towo꞉ We
Fo꞉l elo꞉ mo꞉fo꞉s sa꞉sa꞉lo꞉ wenamio꞉ asulo꞉wo꞉ wengo꞉ iliki sa꞉sa꞉lo꞉. Gode eyo꞉ henfelo꞉ kelego꞉ da꞉lab we tambo a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Hebenelo꞉ kelego꞉ da꞉lab a꞉no꞉lo꞉ kegenelia꞉ga꞉ dia꞉taki, Ya꞉su Keliso e ha꞉ga tambo difa꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Keliso e kelego꞉ tambo da꞉lab wema꞉ misa꞉ ko꞉lo꞉ a꞉lab. (1.10) A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode eyo꞉ tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ tambo Kelisowa mada kuda꞉sa꞉ga꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉laki, e o꞉lia꞉ ko꞉ngo꞉ mesea꞉ki ta꞉fo꞉. Fo꞉l eyo꞉ mo꞉fo꞉s heb wenamio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉, Godeya꞉ ene kanulo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ Kelisowa tilida꞉dalikiyo꞉, i a꞉no꞉ tambo ga꞉li mesea꞉ki sili alitaki, so꞉lo꞉ imilise fa꞉la꞉doma꞉ib. Keliso elo꞉ nanog dimido꞉ a꞉na ilikiyo꞉, Gode eyo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ a꞉ma꞉la꞉ ene gasili. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode eyo꞉ kaluka꞉isale eno꞉ a꞉la꞉liki da꞉fe alifa꞉ a꞉no꞉ tambo, ene Mama Malilo꞉ a꞉no꞉ imo꞉ dimi. Mama e kaluka꞉isale o꞉lia꞉ iliki, nafa kelego꞉ enedo꞉ dimidama꞉no꞉ saefa꞉ a꞉no꞉ a꞉la꞉ka dimida꞉mela꞉ib. (1.14) A꞉la꞉ta꞉ga꞉ to heb andeb a꞉na sa꞉sa꞉lakiyo꞉, Keliso kaluka꞉isaleyo꞉ Ya꞉suwa kudo꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ asulo꞉wo꞉ imilise dowaki, Godeya꞉ ene man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉lubi.
Kaluka꞉isaleyo꞉ Kelisowa kudab a꞉namio꞉, iyo꞉ so꞉lo꞉ imilise dowab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉ ene kaluka꞉isale a꞉no꞉ do꞉mo꞉ imilise fa꞉la꞉dowab ko꞉lo꞉, do꞉mo꞉ a꞉ma꞉ misa꞉yo꞉ Ya꞉su. (4.1-16) Godeya꞉ ene kaluka꞉isale i a꞉no꞉ a imilise o꞉ngo꞉ fa꞉la꞉dowab ko꞉lo꞉, Keliso e ili a kuan amilo꞉ aiko꞉ halaido꞉ dowab. (2.19-22) A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isale a꞉no꞉ tambo ga o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉, ili ino꞉ Keliso ko꞉lo꞉ a꞉lab. (5.22-32)
1
Ilig 18.19-21, 19.1Ne Fo꞉l, ne Godeya꞉ enedo꞉ asulab a꞉na ilikiyo꞉, Ya꞉su Kelisowa꞉ enedo꞉ iliga꞉felo꞉ kalu nowo꞉ ne ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. Niyo꞉ mo꞉fo꞉s we A꞉fesa꞉s amisa꞉n a꞉namilo꞉ Godeya꞉ ene kaluka꞉isale, Ya꞉su Keliso hendelelo꞉ kudu ha꞉nab imo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. Do Gode o꞉lia꞉ Alan Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉ma꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉lo꞉, ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉ man a꞉no꞉lo꞉, gi o꞉lia꞉ doma꞉ki dulugu so꞉lo꞉l.
Ya꞉suwa꞉lo꞉ nanog dimido꞉ amio꞉, Gode eyo꞉ kelego꞉ nafaleyo꞉ nimo꞉ dimi
A꞉fe 2.6Nili mama asuwa꞉takiyo꞉, Gode eyo꞉ nio꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ kudu alitaki, Hebenelo꞉ nafa kelego꞉ da꞉lab a꞉no꞉ tambo nimo꞉wo꞉ dimi. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ Alan Ya꞉su Kelisowa꞉ iya Godeya꞉ wiyo꞉ wabulu sa꞉la꞉mela꞉niki. 4-5  Yo꞉n 15.16 Yo꞉n 1.12Taminde amio꞉, Gode eyo꞉ henfelo꞉ we o꞉semo꞉ dimido꞉ amio꞉, nio꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉ doma꞉ki, Gode eyo꞉ nio꞉ a꞉na da꞉fe alifa꞉. Elo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉, nio꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ mogago꞉wo꞉ mo꞉dimidaki, malilo꞉ nafale doma꞉ki go꞉. Ho꞉len a꞉namio꞉, Gode eyo꞉ nio꞉ mada alan asulo꞉ ko꞉lo꞉, Ya꞉su Kelisowa꞉lo꞉ nanog dimidama꞉ib a꞉namio꞉, nio꞉ ene so꞉wale doma꞉ki a꞉la꞉liki da꞉fe alifa꞉. Enedo꞉ asulab au da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉ e mada sagalo꞉. Gode eyo꞉ nimo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ mada alan disa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉ ko꞉lo꞉, niliyo꞉ Gode a꞉no꞉ wabuluma꞉niki. Eyo꞉ ene so꞉wayo꞉ alan asulo꞉ ko꞉lo꞉, eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Gode eyo꞉ nimo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lakiyo꞉, ego꞉le dofo꞉melea꞉kigab. A꞉fe 2.7, Kolo 1.14Nio꞉ sili alifoma꞉kiyo꞉, Gode eyo꞉ ene so꞉waya꞉ ho꞉bo꞉ tulo꞉ a꞉na ilikiyo꞉ nio꞉ a꞉ma꞉la꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉yo꞉, nili mogago꞉wo꞉ a꞉na hala꞉. Godeya꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉, ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ mada alan a꞉la꞉widakigab. Gode eyo꞉ ene ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ nimo꞉wo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ dimi. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ asulo꞉ nafa o꞉lia꞉ dinafalo꞉ mesa꞉no꞉ asulan o꞉lia꞉yo꞉ nimo꞉ dimi. Lom 16.25Tamin amio꞉ Gode eyo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ nafa dimidama꞉no꞉ dimidali a꞉no꞉ wo꞉no꞉le dia꞉fo꞉len ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ kalaba wido꞉. A꞉la꞉do꞉ dimidama꞉no꞉ a꞉ma꞉yo꞉ e sagale alitakigab. 10  Kolo 1.16,20A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ elo꞉ dimadali ko꞉lo꞉ deleno꞉ we. Ho꞉lende a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, Hebene kelego꞉ o꞉lia꞉ henfelo꞉ kelego꞉ o꞉lia꞉yo꞉, Ya꞉su Kelisowa꞉ halaido꞉ ha꞉ga tambo kegene doma꞉ki ta꞉fa꞉ib.
11  Lom 8.28-29Gode eyo꞉ nio꞉ Keliso o꞉lia꞉ kudalikiyo꞉, ene so꞉walemo꞉lo꞉ dabun dimia꞉ib a꞉no꞉ nimo꞉ dima꞉ki da꞉fe alifa꞉. Gode eyo꞉ taminde amio꞉ a꞉la꞉dimidalia꞉ga꞉ difa꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kelego꞉ a꞉no꞉ tambo Godeya꞉ enedo꞉ fa꞉la꞉doma꞉kilo꞉ asulab au kudu ha꞉naki fa꞉la꞉dowa꞉sen. 12 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Yu kaluka꞉isale nio꞉, Keliso amio꞉ ni ko꞉le tilidabu ko꞉lo꞉, Godeya꞉lo꞉ a꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉no꞉, niliyo꞉ ene wi alan a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wabuluma꞉niki go꞉. 13 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yu kaluka꞉isalema gio꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasili to hendele a꞉no꞉ dabu ko꞉lo꞉, to nafa a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, gio꞉ Ya꞉suwa tilida꞉dab a꞉namio꞉, Gode eyo꞉ enedo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉nakiyo꞉, ene Mama Malilo꞉ a꞉no꞉ gimo꞉ dimi. A꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉, gio꞉ eno꞉leka꞉ a꞉la꞉liki widaki go꞉. 14  2Kol 1.22Godeya꞉ ene Mama ko꞉lo꞉ ni amio꞉ dowab a꞉ma꞉yo꞉, Godeya꞉lo꞉ kelego꞉ nafale ko꞉lo꞉ ene so꞉walemo꞉lo꞉ dimia꞉ib a꞉no꞉ nio꞉ hendele dia꞉ib a꞉la꞉widakigab. Ho꞉len a꞉namio꞉ Gode eyo꞉ nio꞉ gasilia꞉sa꞉ga꞉ sili alifa꞉ib, mo꞉wo꞉ nio꞉ Gode eno꞉le ko꞉lo꞉lab. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉ Godeya꞉ wi alan a꞉no꞉ wabulu sa꞉la꞉mela꞉niki.
Fo꞉l eyo꞉ A꞉fesa꞉s kaluka꞉isaleyo꞉ asulo꞉ nafayo꞉ dima꞉ki, Godemo꞉ dulugu sio꞉
15-16 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gililo꞉ Ya꞉su Alan amilo꞉ halale tilidabu a꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉, Keliso kaluka꞉isale nol o꞉lia꞉yo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉la꞉sen man a꞉no꞉lo꞉ ne dabu ko꞉lo꞉, niyo꞉ ge asulakiyo꞉ Godemo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉bo꞉ sa꞉la꞉sen. Mada o꞉m a꞉la꞉likilo꞉ dulugu sa꞉la꞉mela꞉no꞉wo꞉ mo꞉edaki, gio꞉ asulufo꞉likiyo꞉ dulugu sa꞉la꞉lo꞉l. 17  Kolo 1.9Niyo꞉ nili Do Gode Halaido꞉, Alan Ya꞉su Kelisowa꞉ ene Gode o꞉mo꞉wo꞉ dulugu sa꞉la꞉lo꞉l. Gode eneno꞉ gimo꞉wo꞉ fanda widaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ asulo꞉ nafayo꞉ dimina꞉ki, niyo꞉ dulugu so꞉lo꞉l. A꞉la꞉galikiyo꞉ gio꞉ Godeyo꞉ mada fanda asuluma꞉ib. 18 Godeya꞉lo꞉ da꞉feyo꞉ kaluka꞉isale a꞉namilo꞉ dimidama꞉ib a꞉no꞉ hendele fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉la꞉bo꞉, gio꞉ fanda ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ asuluma꞉ki, niyo꞉ Godemo꞉ dulugu so꞉lo꞉l. Kelego꞉ nafale ko꞉lo꞉ Godeya꞉ ene so꞉walemo꞉lo꞉ enedo꞉ dimia꞉nigab a꞉no꞉ gio꞉ asulufo꞉melea꞉ki, dulugu so꞉lo꞉l.
19-20  Kolo 1.11 Song 110.1, 2Kol 13.4, Kolo 2.12A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gio꞉ Godeya꞉ ene halaido꞉ alan a꞉no꞉lo꞉ asuluma꞉ki, Godemo꞉ dulugu so꞉lo꞉l. Niliyo꞉ halaido꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ da꞉fe ba꞉ba꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉. Ene halaido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ tilidabu kaluka꞉isale nio꞉ asuwa꞉ta꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Keliso e sowabiki, Godeya꞉ halaido꞉ alan a꞉ma꞉yo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ a꞉dasi alita꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e Hebene halonamio꞉ Godeya꞉ ene dagi ililiba mesea꞉ki ta꞉fo꞉. 21  Kolo 1.16, 2.10Keliso e Hebene halona silikiyo꞉, ma꞉mula꞉ kalu o꞉lia꞉, mama ko꞉li ko꞉lilo꞉ halaido꞉lo꞉ a꞉lab a꞉no꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ wilo꞉ di a꞉no꞉lo꞉, tambo Ya꞉suwa꞉ ha꞉ga ta꞉fo꞉ ko꞉lo꞉, o꞉go꞉do꞉ ta꞉i ha꞉nab wenamio꞉lo꞉ tif amio꞉lo꞉ ta꞉i ha꞉na꞉no꞉ a꞉namio꞉lo꞉, E misa꞉ siliki tambo bo꞉fo꞉mela꞉ib. 22-23  Song 8.6 Lom 12.5, A꞉fe 4.10,15, Kolo 1.18Gode eyo꞉ kelego꞉wo꞉ tambo dia꞉sa꞉ga꞉, Kelisowa꞉ halaido꞉ ha꞉ga dofo꞉melea꞉ki ta꞉takiyo꞉, e kelego꞉ tambo amio꞉ misa꞉ dofo꞉melea꞉ki ta꞉fo꞉. A꞉la꞉do꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ enedo꞉ tilidabu kaluka꞉isale a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ asuwa꞉foma꞉ki go꞉. Kaluka꞉isale i a꞉no꞉ sa꞉s enedo꞉wo꞉ i o꞉m ko꞉lo꞉, iyo꞉ Ya꞉su Kelisowa꞉ ene do꞉mo꞉le dowo꞉ ko꞉lo꞉lab. Eyo꞉ sa꞉s amio꞉ ene mela꞉no꞉wo꞉ wa꞉li alita꞉ga꞉, kelego꞉ tambowo꞉ ilili alifa꞉.

1:1: Ilig 18.19-21, 19.1

1:3: A꞉fe 2.6

1:4-5: Yo꞉n 15.16

1:4-5: Yo꞉n 1.12

1:7: A꞉fe 2.7, Kolo 1.14

1:9: Lom 16.25

1:10: Kolo 1.16,20

1:11: Lom 8.28-29

1:14: 2Kol 1.22

1:17: Kolo 1.9

1:19-20: Kolo 1.11

1:19-20: Song 110.1, 2Kol 13.4, Kolo 2.12

1:21: Kolo 1.16, 2.10

1:22-23: Song 8.6

1:22-23: Lom 12.5, A꞉fe 4.10,15, Kolo 1.18