26
1-2 Agiliba eyo꞉ towo꞉ Fo꞉lbo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gilo꞉ sa꞉ma꞉no꞉ asulo꞉ aumbo꞉ sama.” A꞉la꞉sa꞉labiyo꞉, Fo꞉l eyo꞉ dagiyo꞉ duluda꞉sa꞉ga꞉, emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Misa꞉ kalu Agiliba, niasi Yu kalu ililo꞉ nemo꞉lo꞉ diga꞉li sa꞉lab a꞉no꞉ o꞉go꞉ ne gi milifa kagafo꞉liki, fanda sama꞉kiyo꞉ fogo꞉ dimiabko, ne sagalo꞉. Mo꞉wo꞉ giyo꞉ Yu nili mano꞉ dinafa asulo꞉ ko꞉lo꞉, nili tilidabu ko꞉lilo꞉ amilo꞉ aloba꞉dakiyo꞉ kego꞉ a꞉no꞉lo꞉ ge asulo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nilo꞉ gemo꞉lo꞉ fanda sa꞉ma꞉nigo꞉l we, dinafa da꞉da꞉bi.
“Ne so꞉wa silikiyo꞉, niasi kalu i o꞉lia꞉ sa꞉ga꞉ analiakiyo꞉ ne Ya꞉lusalem a꞉na sen ko꞉lo꞉, nilo꞉ man dimida꞉i mio꞉ a꞉no꞉ Yu kalu iyo꞉ tambo fanda asulufo꞉lab. Fili 3.5-6Fa꞉lisi kaluwa꞉ ele ko꞉li ko꞉lilo꞉ difa꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Yuwa꞉ man us a꞉namilo꞉ ele difa꞉ nolo꞉ tinio꞉ ko꞉lo꞉lab. Niyo꞉ Yuwa꞉ mano꞉ kudu ha꞉naki, Fa꞉lisiya꞉ ele difa꞉ a꞉no꞉lo꞉ dinafa kudu ha꞉na꞉sen. Dona modo꞉ us a꞉namio꞉ Fa꞉lisi kalu iliyo꞉ ne dinafa asulo꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ ni man a꞉no꞉ kalab amio꞉ o꞉lika sa꞉ma꞉no꞉ dowo꞉ ko꞉sega, iliyo꞉ sa꞉ma꞉nigaba꞉le babalab. Ilig 23.6, 28.20Ko꞉sega Gode eyo꞉ nili ma꞉mu imo꞉lo꞉ to dinali sio꞉ a꞉no꞉ hendele ilili alifa꞉ib a꞉la꞉likiyo꞉, ne hendele tilida꞉daki yasila꞉len ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ ne a꞉na mo꞉walila꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Yuwa꞉ so꞉lo꞉ kugula꞉fo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ ilili alifoma꞉kiyo꞉, iliyo꞉ ho꞉lenowo꞉lo꞉, nuluwo꞉lo꞉ Godeyo꞉ wabuda꞉liki yasila꞉sen. Misa꞉ kalu Agiliba, nelo꞉ dinali sio꞉ imilig a꞉no꞉ko꞉ tilidabu ko꞉lo꞉, iliyo꞉ a꞉na mo꞉walilaki diga꞉li sa꞉lab. Gode eyo꞉ sowo꞉ kaluwo꞉ a꞉ma꞉la꞉ a꞉dasi alita꞉sen a꞉la꞉do꞉ Yu kalu gio꞉ mo꞉tili da꞉daidko mo꞉wo꞉ ha꞉?
Ilig 8.3“Tamin amio꞉, Nasala꞉t kalu Ya꞉suwa꞉ wiyo꞉ ko꞉lo꞉ wa꞉la꞉ sanama꞉kiyo꞉, niyo꞉ man ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ halaido꞉ dimidama꞉no꞉ a꞉la꞉liki tili asulo꞉. 10 Bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu iyo꞉ asulo꞉ imilise dowabiki, niyo꞉ ini wiya ilikiyo꞉, ne Ya꞉lusalem mo꞉mo꞉dakiyo꞉, Ya꞉su amilo꞉ tilidabu kalu modo꞉wo꞉ dibolo aya to꞉lolo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu i a꞉no꞉ sana soma꞉nikiyo꞉, niyo꞉lo꞉ ‘sanama’ a꞉la꞉sa꞉la꞉sen. 11 Niyo꞉ Yu kaluwa꞉ tolo꞉ wida꞉sen a ko꞉li ko꞉lilo꞉wa sia꞉likiyo꞉, Keliso kaluka꞉isaleyo꞉ yame tandeaki, hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉no꞉ imo꞉wo꞉ dimia꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ini tilidabu a꞉no꞉ ta꞉foma꞉kiyo꞉ dibodo꞉. Ne imo꞉wo꞉ mada alan gadiakiyo꞉, iyo꞉ nagalo꞉wo꞉ dima꞉ki, Yu kaluma amisa꞉n amio꞉ hen ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉na keda꞉li sia꞉len.
12 “Ho꞉len imilise no amio꞉, nanog a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimidama꞉kiyo꞉, bobalo꞉ so꞉mea꞉sen misa꞉ kalu iliyo꞉ halaido꞉wo꞉ nemo꞉ dimiabiki, Damaskas amisa꞉na ha꞉na꞉ni ane. 13 Misa꞉ kalu, Agiliba ge da꞉da꞉melea. Ne tog a꞉na ha꞉na꞉len amio꞉ disi dowabikiyo꞉, ho꞉wo꞉ mada alan, ofa꞉siyo꞉ o꞉ngo꞉ma ko꞉lo꞉ Hebene halona a꞉la꞉ta꞉ga꞉ so꞉so꞉lelia꞉ga꞉ tindakiyo꞉, ne o꞉lia꞉lo꞉ ane kalu a꞉no꞉lo꞉ tambo ho꞉lelia꞉ga꞉ dia꞉tabiki ba꞉ba꞉. 14 Nio꞉ hena sulufo꞉ ti ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, fufulufo꞉liki dabu amio꞉, nemo꞉wo꞉ Alam to sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘So꞉l, So꞉l giyo꞉ Ne mogagakiyo꞉, waga migi kudaya? Gilo꞉ dimidako, mo꞉lo꞉ma ka dimidab ko꞉lo꞉ i miyo꞉wa꞉lo꞉ go꞉no꞉n a꞉ma꞉la꞉lo꞉ olo꞉wo꞉ a꞉ngab.’* Bale sio꞉ a꞉no꞉, Kaluli towa꞉yo꞉ sa꞉lano꞉ we, “Giyo꞉ da꞉ inso꞉wo꞉ silo꞉ doba꞉da꞉yo꞉ tila꞉so꞉bo.” Bale sio꞉ to a꞉la꞉ a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, giyo꞉ nowo꞉mbo꞉wo꞉ nagalo꞉ dima꞉ki go꞉ ko꞉sega nagalo꞉ a꞉no꞉ go꞉no꞉n dia꞉ib.
15 “A꞉la꞉sa꞉labiki, niyo꞉ ‘Alan, ge o꞉ba?’ a꞉la꞉sio꞉.
“ ‘Ne Ya꞉su. Gilo꞉ mogaga꞉leko Ne. 16 Ge dasila꞉sa꞉ga꞉ kagama. Niyo꞉ ge no꞉no꞉n nanog dian kalu fa꞉la꞉doma꞉ki da꞉feyo꞉. Gilo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉lo꞉ asululiab a꞉no꞉lia꞉, nilo꞉ tifa gemo꞉lo꞉ a꞉walama꞉no꞉ a꞉no꞉lo꞉, kalu nolbo꞉lo꞉ walama꞉no꞉ a꞉no꞉ ge ko꞉lo꞉ da꞉fema꞉no꞉ a꞉la꞉liki, ne gelo꞉wa fa꞉la꞉doma꞉ mio꞉. 17-18  Ais 42.16, A꞉fe 2.2, Kolo 1.13Giasi kalu o꞉lia꞉ Yu kaluma o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ ge mogagima꞉no꞉ dowalikiyo꞉, niyo꞉ ge gasiliaki bo꞉fo꞉mela꞉no꞉. Yu kaluka꞉isalema ili siyo꞉ fagela꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ sololiyo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, ho꞉len doba꞉da꞉ nodolaki, Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ halaido꞉ amilo꞉ elen a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ Godelo꞉wa hamana꞉kiyo꞉, Niyo꞉ ge Yu kaluka꞉isalema ilo꞉wa iliga꞉fa꞉no꞉. Yu kaluka꞉isale iyo꞉ a꞉la꞉dimidalikiyo꞉, mogago꞉ ililo꞉wo꞉ hala꞉sa꞉ga꞉ ga꞉lila꞉ma꞉no꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉, kaluka꞉isale ne tamina tilida꞉dabilo꞉ nino꞉ a꞉la꞉likilo꞉ da꞉feyo꞉ a꞉no꞉, iyo꞉lo꞉ usa tindaliki nino꞉ doma꞉ib.’ Alana꞉yo꞉ nemo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
19 “A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ misa꞉ kalu Agiliba, nilo꞉ ho꞉le ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ mada kudu ane. 20 Ne kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ widakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Gililo꞉ mogago꞉ dimida꞉seno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Godelo꞉ doba꞉da꞉ nodola꞉bi. A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, asulo꞉wo꞉ hendele nodolo꞉ a꞉la꞉liki widakiyo꞉, man nafayo꞉ dimida꞉lubi.’ Tamin amio꞉ niyo꞉ Damaskas amisa꞉n kaluka꞉isalemo꞉ wido꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ya꞉lusalem o꞉lia꞉ Yudia heno꞉ tambo amio꞉ ha꞉na꞉ga꞉ ilikiyo꞉ wida꞉len. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ niyo꞉ Yu kaluka꞉isalema imo꞉wo꞉lo꞉ wida꞉li ane. 21 Niyo꞉ a꞉la꞉wido꞉ ko꞉lo꞉, ne Godeya꞉ malilo꞉ aya silikiyo꞉, Yu kalu iliyo꞉ ne ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉, sana soma꞉no꞉ asulab. 22 Ko꞉sega ho꞉len a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ amio꞉, Gode eyo꞉ ne asuwa꞉ta꞉i ya꞉ga꞉, o꞉go꞉ ne wena kagafo꞉liki, wilo꞉ kalu o꞉lia꞉ wilo꞉ma kalu o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ to hendeleyo꞉ ko꞉lo꞉ malolomeo꞉l. To nolo꞉ mo꞉malolomeakiyo꞉, Mo꞉sa꞉s o꞉lia꞉ dinali sa꞉lan kalu o꞉lia꞉ma꞉lo꞉ kelego꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉la꞉do꞉ sio꞉ a꞉no꞉ko꞉ wido꞉l. 23  Luk 24.44-47, 1Kol 15.20To a꞉no꞉ we, Godeya꞉lo꞉ Da꞉feyo꞉ Kalu e nagalo꞉ alan dia꞉li ha꞉na꞉ga꞉ sota꞉ga꞉yo꞉, sowo꞉lo꞉ mo꞉dasilan a꞉no꞉ tamin amio꞉ e ko꞉lo꞉ a꞉dasima꞉ib. A꞉la꞉dimida꞉sa꞉ga꞉, eyo꞉ ene kaluka꞉isale o꞉lia꞉ Yu kaluka꞉isalema o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ Godeya꞉ ho꞉len a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ walama꞉ib. Dinali sa꞉lan kaluwa꞉yo꞉ a꞉la꞉bo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ib a꞉la꞉likilo꞉ dinali saefa꞉ a꞉no꞉ niyo꞉ wido꞉l.”
24 Fo꞉l eyo꞉ to a꞉no꞉ o꞉sa꞉la꞉lenka, Festus eyo꞉ halalelaki a꞉la꞉sio꞉, “Ge no꞉nolo꞉ kalu. Ge asulo꞉wo꞉ modo꞉ diabiki, asulo꞉ gilo꞉ ko no꞉nolab.” 25 A꞉la꞉sa꞉labiki, Fo꞉l eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Misa꞉ kalu Festus, ne no꞉nolo꞉ma. Nilo꞉ to so꞉lo꞉l wenamio꞉, mo꞉wo꞉ da꞉labiki hendele so꞉lo꞉l. 26 To nilo꞉ so꞉lo꞉l we, wo꞉no꞉lebo꞉ mo꞉dimido꞉ ko꞉lo꞉, misa꞉ kalu Agiliba e dabulab, niyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉l. E asulo꞉ ko꞉lo꞉labiki, niyo꞉ kalab amio꞉ emo꞉wo꞉ a꞉na malolo꞉. 27 Misa꞉ kalu Agiliba ge, dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ ge tilida꞉daya? A꞉, niyo꞉ ge hendele tilida꞉dab a꞉la꞉asulo꞉l.” 28 A꞉la꞉sa꞉labiki Agiliba eyo꞉ Fo꞉lbo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “Ho꞉len abolda꞉su wenaka, ne asulo꞉wo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, Kelisowa tilidabuma꞉ki sa꞉layele?” 29 A꞉la꞉sa꞉labiki Fo꞉l eyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ho꞉len o꞉g wenakabiyo꞉lo꞉ o꞉ ho꞉len tambo dowa꞉i ha꞉na꞉lalikiyo꞉lo꞉, gelo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale nilo꞉ sa꞉labdo꞉ da꞉da꞉likilo꞉ sab we tambo, ne o꞉ngo꞉ doma꞉ki, Godemo꞉ dulugu so꞉lo꞉l. Ko꞉sega sa꞉ni wema꞉yo꞉ giyo꞉lo꞉ a꞉la꞉ka galoloma꞉kiyo꞉ mo꞉asulo꞉.”
30-31 Fo꞉l eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, misa꞉ kalu Agiliba o꞉lia꞉ Festus o꞉lia꞉ Benaisi o꞉lia꞉lo꞉ sen kaluka꞉isaleyo꞉ a꞉na dasilia꞉ga꞉ ha꞉nakiyo꞉, egelebo꞉ nenelakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu we halalo꞉ mo꞉dimido꞉ ko꞉lo꞉, e dibolo amio꞉ to꞉loma꞉no꞉wo꞉ o꞉ sana soma꞉no꞉wo꞉ mo꞉lo꞉ma.” 32 A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ Agiliba eyo꞉ Festusbo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu we eneno꞉ e Sisamo꞉ mo꞉walilima꞉ki a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sio꞉ kibo꞉bowo꞉, e ga꞉li sili alifo꞉lo” a꞉la꞉sio꞉.

26:5: Fili 3.5-6

26:6: Ilig 23.6, 28.20

26:9: Ilig 8.3

*26:14: Bale sio꞉ a꞉no꞉, Kaluli towa꞉yo꞉ sa꞉lano꞉ we, “Giyo꞉ da꞉ inso꞉wo꞉ silo꞉ doba꞉da꞉yo꞉ tila꞉so꞉bo.” Bale sio꞉ to a꞉la꞉ a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, giyo꞉ nowo꞉mbo꞉wo꞉ nagalo꞉ dima꞉ki go꞉ ko꞉sega nagalo꞉ a꞉no꞉ go꞉no꞉n dia꞉ib.

26:17-18: Ais 42.16, A꞉fe 2.2, Kolo 1.13

26:23: Luk 24.44-47, 1Kol 15.20