13
Banabas o꞉lia꞉ So꞉l o꞉lia꞉yo꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉ iliga꞉fo꞉
Antio꞉g sa꞉s a꞉namio꞉, dinali sa꞉lan kalu nol o꞉lia꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ widan kalu nol o꞉lia꞉yo꞉ a꞉na elen. Kalu i a꞉no꞉ nowo꞉ wiyo꞉ Banabas, nowo꞉ Simeon ene wiyo꞉ nowo꞉ Nigal,* Nigel wi a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ “Heyo꞉.” nowo꞉ Lusius e Sailini kalu, nowo꞉ So꞉l, nowo꞉ Manain, e so꞉wa o꞉ilikiyo꞉, gamani misa꞉ Ha꞉lod o꞉lia꞉ anayo꞉. Ilig 9.15Iyo꞉ ma꞉no꞉lo꞉ mo꞉nakiyo꞉ Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉len amio꞉, Godeya꞉ Mamaya꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Banabas dia꞉ So꞉l dia꞉ we, ni nanogo꞉ dima꞉ki da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉, giliyo꞉lo꞉ a꞉la꞉yo꞉ tililia꞉ga꞉ da꞉fema.” Ilig 6.6Mamaya꞉ a꞉la꞉saefa꞉ ko꞉lo꞉ iliyo꞉ ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉naki, Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ili dagiyo꞉ a꞉la꞉ma꞉ wa꞉la dia꞉ta꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉yo꞉ a꞉na iliga꞉fo꞉.
Saibulus amio꞉ Banabas dia꞉ So꞉l dia꞉ma꞉yo꞉ mano꞉ wido꞉
A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Banabas dia꞉ So꞉l dia꞉yo꞉, Godeya꞉ Mamaya꞉ iliga꞉tabiki, a꞉la꞉yo꞉ Selusia amisa꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Saibulus ho꞉na꞉lo꞉ hegefa꞉ hen a꞉na ane. Ilig 12.12, 15.39Yo꞉n Mak a꞉no꞉ a꞉la꞉yo꞉ asuwa꞉foma꞉ki, egele ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Salamis amisa꞉na fa꞉la꞉dowakiyo꞉, Godeya꞉ mano꞉ Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen a a꞉na wida꞉li sia꞉len. 6-8 Iyo꞉ hen ho꞉na꞉lo꞉ hegefa꞉ us a꞉na sia꞉la꞉ga꞉, Bafos amisa꞉n a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, Yu amilo꞉ madalilo꞉ dinali sa꞉lan kalu nowo꞉ Ba-Ya꞉su e a꞉na galili. Madalilo꞉ fofalo꞉ dimida꞉sen kaluwo꞉ e ko꞉lo꞉, Gilig to amio꞉, kalu a꞉no꞉ Elimas a꞉la꞉wikilo꞉, mo꞉wo꞉ Gilig to amilo꞉ Elimas a꞉la꞉do꞉ sa꞉lab a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, fofalo꞉ dimidan kalu. Hen a꞉namilo꞉ gamani misa꞉ kalu, Segius Fo꞉lus, e asulo꞉lo꞉ di kalu ko꞉lo꞉, e Godeya꞉ towo꞉ da꞉ba꞉no꞉ asulabiki, Banabas o꞉lia꞉ So꞉l o꞉lia꞉yo꞉ elo꞉wa walama꞉ mena꞉ki saga꞉fo꞉. Ko꞉sega fofalo꞉ dimida꞉sen kalu a꞉ma꞉yo꞉ e mili ko꞉lo꞉, Banabas dia꞉ So꞉l dia꞉mo꞉wo꞉ gis dowaki, misa꞉ kaluwo꞉ asugo꞉ mo꞉nodoma꞉ki, man walama꞉no꞉wo꞉ e ko꞉lo꞉. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ So꞉l, e wiyo꞉ nowo꞉ Fo꞉l, Godeya꞉ Mamayo꞉ e amio꞉ wa꞉lifo꞉liki, Elimas eko꞉ sikudu bo꞉fo꞉likiyo꞉ towo꞉ a꞉la꞉sio꞉, 10 “Ge mada Sa꞉da꞉na꞉ya꞉ inso꞉ ko꞉lo꞉, man digalo꞉ o꞉lia꞉lo꞉ gisdo꞉ dowa꞉seno꞉ ge. Ge madalilo꞉ dikili sa꞉lan man ko꞉li ko꞉lilo꞉ a꞉no꞉ gi asulo꞉wa wa꞉lifo꞉liki, Godeya꞉ to nafa digalo꞉lo꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ gi da꞉la꞉li sa꞉la꞉sen. 11  Ilig 9.8A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉ halaido꞉wa꞉yo꞉ ge sa꞉ndalikiyo꞉, gi siyo꞉ ko꞉n dowaki, ofo꞉ gelo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ ka a꞉la꞉ga꞉, ho꞉len nolo꞉ o꞉doma꞉ib” a꞉la꞉sio꞉. Wigibole a꞉naka, Elimasa꞉ siyo꞉ funa꞉laki sololiabiki, eyo꞉ kalu nolo꞉ e gasilia꞉ hamana꞉ki, keda꞉i ane. 12 A꞉la꞉gabiki, misa꞉ kalu a꞉ma꞉yo꞉ dimido꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉, e Godeyo꞉ a꞉na tilidabu. Mo꞉wo꞉ Alana꞉ to man ko꞉lo꞉ widab a꞉namio꞉ e mada alan iligo꞉.
A꞉la꞉yo꞉ Bisidia hen amio꞉, Antio꞉g amisa꞉na mano꞉ wido꞉
13  Ilig 15.38Fo꞉l o꞉lia꞉ kalu a꞉la꞉ e o꞉lia꞉lo꞉ mio꞉ a꞉no꞉, Bafos amisa꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, ho꞉n ko꞉suwa disa꞉la꞉sa꞉ga꞉, Bafilia hena ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, Bega amisa꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. Amisa꞉n a꞉na dota꞉ga꞉yo꞉, Yo꞉n Mago꞉ a꞉la꞉yo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉, a꞉ma꞉la꞉ Ya꞉lusalem ane. 14 Kalu a꞉la꞉yo꞉ Bega a꞉na ta꞉ta꞉ga꞉ aneyo꞉, Bisidia hen amio꞉ Antio꞉g amisa꞉n a꞉na fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉, Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉leno꞉ dowabiki, Yu kaluwa꞉lo꞉ tolo꞉ wida꞉sen aya tina꞉ga꞉ sen. 15 Kalu noma꞉yo꞉ Mo꞉sa꞉sa꞉ ele sa꞉sa꞉lo꞉ o꞉lia꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉lia꞉ agela꞉sa꞉ga꞉yo꞉, alo꞉ bo꞉fo꞉lowan kalu i a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ towo꞉ saga꞉taki, “Nao i, ga꞉go꞉ to mano꞉ kaluka꞉isaleya꞉ asulo꞉ halale alitakilo꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ da꞉labolalega, ga꞉ino꞉lo꞉ sa꞉ma꞉ni mena” a꞉la꞉liki saga꞉fo꞉.
16 Fo꞉l e dasilia꞉sa꞉ga꞉ kagayakiyo꞉, iyo꞉ ha꞉sa mesea꞉ki dagiya꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉ hela꞉tabikiyo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Isolael kalu o꞉lia꞉ Yu kaluma Godelo꞉ wabuda꞉len a꞉no꞉lia꞉yo꞉ gio꞉ to we dabuma! 17  Kis 1.7, 6.6, 12.51Isolaela꞉ Gode eyo꞉ nili ma꞉mu iyo꞉ da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ Isib a꞉na sen amio꞉ modo꞉ fa꞉la꞉doma꞉kiyo꞉ dinafa bo꞉fo꞉la꞉ga꞉yo꞉, ene halaido꞉wa꞉ Isibdo꞉ seno꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ tililia꞉mio꞉. 18  Nam 14.34, Lo 1.31-32A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iyo꞉ kalaleli hen amilo꞉ donayo꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉indo꞉ sia꞉len a꞉namio꞉, Gode eyo꞉ man mogago꞉ ililo꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉ e ha꞉sa iliki, tili dofo꞉ ha꞉na꞉len. 19  Lo 7.1, Jos 14.1A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Ka꞉ina꞉n hen a꞉na ha꞉na꞉ga꞉ fa꞉la꞉dowakiyo꞉, Gode eyo꞉ hendo꞉ biso꞉ so꞉lo꞉ doma꞉la꞉fo꞉ sen a꞉no꞉ yasa danela꞉sa꞉ga꞉, hen a꞉no꞉ kaluka꞉isale enedo꞉le o꞉mo꞉ dima꞉ki dimi. 20  Het 2.16, 1Sam 3.20A꞉la꞉do꞉ dimida꞉leno꞉, donayo꞉ 450 a꞉la꞉fo꞉wo꞉ gulula꞉.
“A꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, Gode eyo꞉ ilo꞉ dinafalo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ kalu nolo꞉ imo꞉wo꞉ dimia꞉li a꞉la꞉likilo꞉ mio꞉wo꞉, dinali sa꞉lan kalu Samuel elo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉wa edo꞉. 21  1Sam 8.5,19, 10.20-24Ho꞉len a꞉namio꞉, iliyo꞉ ilo꞉ bo꞉fo꞉mela꞉no꞉ misa꞉ kalu alan nowo꞉ doma꞉no꞉ asulakiyo꞉, Godemo꞉ ha꞉iyabiki, Gode eyo꞉ Ba꞉nsamena꞉ e ma꞉mui us a꞉namio꞉ nowo꞉ Kisa꞉ inso꞉wo꞉ So꞉lo꞉ a꞉na da꞉feyo꞉ ko꞉lo꞉, elo꞉ bo꞉fo꞉leno꞉ donayo꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉in dowo꞉. 22  1Sam 13.14, 16.12, Song 89.20A꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Gode eyo꞉ So꞉l e dugula꞉sa꞉ga꞉, Da꞉ibid e Isolael misa꞉ kalu alan ta꞉fo꞉. Gode eyo꞉ Da꞉ibid dia꞉no꞉ sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Ya꞉siya꞉ so꞉wa Da꞉ibid we, ne ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ da꞉feyo꞉. Kalu nemo꞉lo꞉ mada sagale alita꞉seno꞉ e ko꞉lo꞉, nilo꞉ emo꞉lo꞉ dimidama꞉kilo꞉ asulab a꞉no꞉ eyo꞉ tambowo꞉ dimidama꞉ib’ a꞉la꞉sio꞉. 23  2Sam 7.12-16Kalu wema꞉ e ma꞉mu i ta꞉i ha꞉na꞉nigab a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ Isolaeldo꞉ a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉no꞉wo꞉, Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉ aumbo꞉, Ya꞉suwo꞉ a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. 24  Madi 3.1-2Ya꞉suwo꞉ o꞉semo꞉fa꞉la꞉dowo꞉ amio꞉, Yo꞉n eyo꞉ Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ asugo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉, ho꞉na to꞉loma꞉nikiyo꞉, iyo꞉ tambomo꞉wo꞉ mano꞉ a꞉na wida꞉len. 25  Yo꞉n 1.20,27Yo꞉na꞉lo꞉ nanog dia꞉leno꞉ elema꞉nikiyo꞉, eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Giliyo꞉ ne kalu o꞉b a꞉la꞉asulaya? Ne gililo꞉ yasila꞉len kalu o꞉mba. E ni fa꞉sa mia꞉nigab. Niyo꞉ e budi sa꞉ga꞉lo꞉ amilo꞉ me ko꞉lo꞉ melealifa꞉ a꞉no꞉ ni fagela꞉ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉ililo꞉’ a꞉la꞉sio꞉.
26 “Nao i, Ablahama꞉ ema꞉mu i o꞉lia꞉ Yu kaluma Godelo꞉ wabuda꞉len o꞉lia꞉yo꞉, gio꞉ tambo dabuma. Nilo꞉ a꞉ma꞉la꞉lo꞉ gasili to nafa a꞉no꞉ Gode eyo꞉ nimo꞉wo꞉ sama꞉kiyo꞉, nilo꞉wa iliga꞉fo꞉. 27 Ya꞉lusalem kaluka꞉isale o꞉lia꞉ ini misa꞉ kalu o꞉lia꞉yo꞉ Ya꞉su e a꞉ma꞉la꞉do꞉ gasilia꞉no꞉ kalulo꞉b a꞉la꞉bo꞉ mo꞉fanda asulo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ iliyo꞉ Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉leno꞉ tambo a꞉namio꞉, dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ agela꞉likiyo꞉, to a꞉ma꞉ ha꞉go꞉lo꞉ mo꞉dinafa asulo꞉. Ko꞉sega Yu iliyo꞉ Ya꞉su e sana sowo꞉ a꞉namio꞉, dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ a꞉na ilili alifa꞉. 28  Madi 27.22-23Iliyo꞉ Ya꞉suwa꞉lo꞉ mogago꞉ dimido꞉ kudu sa꞉lakilo꞉ sa꞉ma꞉no꞉wo꞉ nowo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ Failat eyo꞉ e sana soma꞉ki susio꞉. 29  Madi 27.59-60Iliyo꞉ Godeya꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ aumbo꞉ dimida tandala꞉sa꞉ga꞉, iliyo꞉ i malana amilo꞉ dehedo꞉ a꞉no꞉ tagalia꞉sa꞉ga꞉, u no꞉no꞉lo꞉wa dia꞉gane. 30 E sowo꞉ ko꞉sega, Gode eyo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ dasi alifa꞉. 31  Ilig 1.3,8A꞉la꞉dimidabikiyo꞉, kaluka꞉isale e o꞉lia꞉lo꞉ tamin amilo꞉ Ga꞉lili a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ Ya꞉lusalem amilo꞉ sia꞉lowan a꞉ma꞉yo꞉, Ya꞉su e ho꞉len nol amio꞉ galilia꞉sa꞉ga꞉yo꞉ ba꞉da꞉len. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale i a꞉ma꞉yo꞉ inin siya꞉yo꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ iliyo꞉ Isolael kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ wida꞉lab.
32-33  Song 2.7“Gode eyo꞉ nili ma꞉mu imo꞉lo꞉ tamin amilo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉, o꞉go꞉ inin ma꞉mu i nimo꞉wo꞉ ilili alitakiyo꞉, Ya꞉suwo꞉ dasi alifa꞉ ko꞉lo꞉, na꞉no꞉ to nafa we gimo꞉wo꞉ a꞉na wido꞉l. Gisalo꞉ bugo꞉, heb andeb a꞉namio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉,
“ ‘Ge na꞉ So꞉wa dowab.
O꞉go꞉ ne gi go꞉l dowo꞉l’ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉.
34  Ais 55.3Ya꞉suwo꞉ sowa꞉sa꞉ga꞉ a꞉labiki, Gode eyo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ dasi alifa꞉ ko꞉lo꞉, tif amio꞉ e do꞉mo꞉wo꞉ mada mo꞉hesema꞉ib. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Gode eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
‘Niyo꞉ Da꞉ibidmo꞉lo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉ gimo꞉ dimiakiyo꞉, gio꞉ nafa halaido꞉ mesea꞉ki sa꞉ma꞉nigo꞉l.’
35  Song 16.10A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gisalo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ no amio꞉ a꞉la꞉sio꞉,
‘Giyo꞉ go꞉no꞉ndo꞉ da꞉feyo꞉ kalu a꞉no꞉ o꞉ido꞉ amio꞉ mo꞉hesema꞉ki ta꞉fa꞉no꞉’ a꞉la꞉sio꞉.
36 “Da꞉ibid e Godeya꞉lo꞉ to saefa꞉ a꞉no꞉ kudu ha꞉na꞉la꞉ga꞉ sowabiki, e ma꞉mu ilo꞉ dane anelo꞉ o꞉ido꞉ aniba o꞉ido꞉ ko꞉lo꞉ elo꞉ a꞉na hese ane. 37 Ko꞉sega sowo꞉ kalu ko꞉lo꞉ Godeya꞉lo꞉ o꞉ido꞉ amilo꞉ dasi alifa꞉ a꞉no꞉ ene do꞉mo꞉wo꞉ mo꞉hese ane.
38 “A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ni nao i, na꞉no꞉ to we gimo꞉wo꞉ a꞉la꞉wido꞉l. Ya꞉su we nili mogago꞉ dila꞉ma꞉niki mio꞉ a꞉la꞉asuluma. 39  Lom 10.4Ya꞉su wema꞉yo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ e amilo꞉ tilida꞉dab a꞉no꞉, ili mogago꞉wo꞉ dila꞉sa꞉ga꞉, digalo꞉ kaluka꞉isale wikilaki ga꞉li ta꞉fa꞉ib. Mo꞉sa꞉sa꞉ ele saefa꞉ a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mada mo꞉dimidan ko꞉sega kalu wema꞉ dimido꞉. 40 Dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ tamin amilo꞉ bugo꞉ amilo꞉ hagugo꞉ to sa꞉sa꞉lo꞉ we, gi amio꞉ fa꞉la꞉dowabena꞉ki, dinafa dowa꞉bi. 41  Hab 1.5Dinali sa꞉lan kaluwa꞉yo꞉ Godeya꞉ towo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉yo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉,
“ ‘Dio꞉ge sa꞉labdo꞉ kalu gio꞉ dabuma! Gio꞉ molo asula꞉sa꞉ga꞉yo꞉ soma꞉ib.
Mo꞉wo꞉ o꞉g ho꞉len gilo꞉ sab wenamio꞉,
niyo꞉ nanog ko꞉li nowo꞉ dimidama꞉no꞉ ko꞉lo꞉,
kalu nolba꞉yo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ gimo꞉wo꞉ malolome kibo꞉bowo꞉,
giliyo꞉ to a꞉no꞉ mo꞉tili da꞉babe.’ ”
Fo꞉l eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.
42 Fo꞉l dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ towo꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ ha꞉na꞉nigabikiyo꞉, kalu kegeo꞉ a꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉yo꞉ Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len no amio꞉ tamin amilo꞉ man wido꞉ a꞉no꞉ wa꞉ka walama꞉ki dabu ba꞉ba꞉. 43 Fo꞉l dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ tolo꞉ wida꞉sen ayo꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ ha꞉nakiyo꞉, Yu kaluka꞉isale o꞉lia꞉ Yu kaluma Godelo꞉ wabuda꞉len a꞉no꞉lia꞉ egele tola꞉i ha꞉nakiyo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gode eyo꞉ asuwa꞉fa꞉ib ko꞉lo꞉, gio꞉ E ko꞉lo꞉ dinafa kudu ha꞉na꞉bi” a꞉la꞉sio꞉.
44 Ha꞉fo꞉lo꞉ Dowan ho꞉len nowo꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, amisa꞉n kaluka꞉isaleyo꞉ modo꞉ ko꞉lo꞉ Alana꞉ to man a꞉no꞉ da꞉ba꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kegeo꞉ 45 A꞉la꞉gabikiyo꞉, Yu kaluwa꞉yo꞉ kegeo꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉ga꞉, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ kulufa꞉yaki, Fo꞉l elo꞉ to widab a꞉no꞉ madali dikili sa꞉lab a꞉la꞉likiyo꞉, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ dio꞉ge sio꞉. 46  Ilig 3.26, 18.6Ko꞉sega Fo꞉l dia꞉ Banabas dia꞉yo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ halaido꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Na꞉no꞉ Godeya꞉ to mano꞉ Yu kalu gimo꞉ ko꞉le wido꞉ a꞉no꞉ nafale, ko꞉sega gio꞉ to a꞉no꞉ gola ba꞉dakiyo꞉, mela꞉no꞉ mela꞉no꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ dio꞉l a꞉la꞉bo꞉ mo꞉egab a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉lo꞉, na꞉no꞉ o꞉go꞉ Yu kaluka꞉isalema o꞉lo꞉wa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉ walama꞉no꞉. 47  Ais 49.6Mo꞉wo꞉ we, Alana꞉yo꞉ na꞉nbo꞉wo꞉ saetakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Niyo꞉ ga꞉go꞉ Yu kaluka꞉isalema usa ilikiyo꞉, ho꞉len o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ dimio꞉l. Niyo꞉ henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ tambo a꞉ma꞉la꞉ gasilima꞉kiyo꞉, gaino꞉ henfelo꞉ amio꞉ towo꞉ dia꞉ha꞉na꞉ga꞉ sa꞉la꞉mela꞉ib.’ ” 48 Yu kaluka꞉isalema iliyo꞉ to a꞉no꞉ da꞉da꞉la꞉ga꞉ sagalakiyo꞉, “Godeya꞉ to we mada nafale” a꞉la꞉sio꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉lo꞉ kaluka꞉isale mela꞉no꞉wo꞉ dima꞉ki a꞉la꞉likilo꞉ da꞉feyo꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ Alan amio꞉ a꞉na tilidabu. 49 A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Alana꞉ to man wido꞉ a꞉no꞉ amisa꞉n a꞉namilo꞉ kandayo꞉ a꞉no꞉ tambo da꞉da꞉i ha꞉na꞉la꞉ga꞉ ililila꞉.
50 Ko꞉sega Yu kalu iliyo꞉ misa꞉ ka꞉isale Yuwa꞉ mando꞉ kudu ha꞉na꞉sen i o꞉lia꞉, amisa꞉n ko꞉go꞉do꞉ kalu o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ gadima꞉ki, digene me. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ hida꞉yo꞉wo꞉ alan dimiaki, a꞉la꞉yo꞉ hen a꞉namilo꞉ eleno꞉ o꞉luso꞉no꞉.
51  Madi 10.14, Ilig 18.6A꞉la꞉dimidabiki, Fo꞉l dia꞉ Banabas dia꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉ma꞉ gido꞉fo꞉ amilo꞉ hena꞉mu a꞉no꞉ fifi alita꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Gode eyo꞉ kaluka꞉isale a꞉no꞉ gola ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ falasila꞉ma꞉ib ko꞉lo꞉, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ widaki, hena꞉muwo꞉ a꞉na fifo꞉. a꞉la꞉yo꞉ Aikonium amisa꞉na ane. 52 A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Antio꞉gdo꞉ tilidabu kaluka꞉isale a꞉no꞉ Godeya꞉ Mamayo꞉ i amio꞉ wa꞉lita꞉ga꞉, iyo꞉ tambo ha꞉fo꞉ disa꞉laki sagalo꞉.

*13:1: Nigel wi a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ “Heyo꞉.”

13:2: Ilig 9.15

13:3: Ilig 6.6

13:5: Ilig 12.12, 15.39

13:11: Ilig 9.8

13:13: Ilig 15.38

13:17: Kis 1.7, 6.6, 12.51

13:18: Nam 14.34, Lo 1.31-32

13:19: Lo 7.1, Jos 14.1

13:20: Het 2.16, 1Sam 3.20

13:21: 1Sam 8.5,19, 10.20-24

13:22: 1Sam 13.14, 16.12, Song 89.20

13:23: 2Sam 7.12-16

13:24: Madi 3.1-2

13:25: Yo꞉n 1.20,27

13:28: Madi 27.22-23

13:29: Madi 27.59-60

13:31: Ilig 1.3,8

13:32-33: Song 2.7

13:34: Ais 55.3

13:35: Song 16.10

13:39: Lom 10.4

13:41: Hab 1.5

13:46: Ilig 3.26, 18.6

13:47: Ais 49.6

13:51: Madi 10.14, Ilig 18.6

13:51: Gode eyo꞉ kaluka꞉isale a꞉no꞉ gola ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ falasila꞉ma꞉ib ko꞉lo꞉, a꞉la꞉ma꞉yo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ widaki, hena꞉muwo꞉ a꞉na fifo꞉.