6
Ninia da Gode amola gilisili hawa: hamonanebeba:le, ninia dilima ha:giwane adole ba:sa. Dilia da Gode Ea hahawane dogolegele iasu lai dagoiba:le, amo hou udigili mae lalegaguma. * Aisaia 49:8Gode Ea Sia: da agoane dedei diala,
“Na da dilima hahawane hou imunusa: ilegei eso da doaga:beba:le,
Na da dilia sia: nabi dagoi.
Na dilima gaga:su imunusa: ilegei da doaga:beba:le,
Na da dili fidi.”
Nabima! Wahadafa Gode Ea hahawane hou lalegaguma!
Wali eso, Gode Ea gaga:su lalegaguma!
Dunu eno da ninia hawa: hamosu da wadela:i amo ba:sa:besa:le, ninia da dafama:ne olelesu hame olelesa. Be ninia da mae hihini, se nabasu amola gasa bagade hou mae dawa:le, hahawane mae yolesili hawa: hamonanebeba:le, ninia da Gode Ea hawa: hamosu dunudafa, amo eno dunu ilia ba:sa. Asunasi Dunu Ilia Hou 16:23Eno dunu da nini fai. Eno dunu da nini se iasu diasu ganodini sali. Eno dunu da ninima gegesu. Ninia gasa bagade mae helefili hawa: hamosu. Ninia mae golale amola ha:i mae nawane, se nabawane esalu.
- Ninia hou da ledo hamedei. Ninia dawa:su hou lai dagoi. Gode Ea A:silibu da ninima olelebeba:le, ninia da hedolo hame ougi, eso huluane asigidafa hou hamosa. Amo hou da olelesu liligi. Ninia da amo hou, asigidafa amola dafawane sia: olelesa, amola Gode Ea gasa amoga hawa: hamonanebeba:le, dunu huluane da ninia da Gode Ea hawa: hamosu dunudafa ba:sa. Ninia gegesu liligi da moloidafa hou. Amoga ninia da doagala:sa amola amoga ninia hou gaga:sa. Eso enoga dunu da ninima nodosa. Eso enoga ilia ninima lasogole sia:sa. Ninia da sia:dafa fawane sia:sa. Be eno dunu ilia da nini da ogogosa sia:sa. Dunu eno da nini hamedeidafa dunu agoane ba:sa. Be dunu huluane da ninia hou dawa:. Dunu eno da ninia hou higabeba:le, ninia da bogoi dunu agoai ilia ba:sa, be ninia da esala. Ninia se iasu laha be enoga hame medole legei.
10 Ninia da:i dioi naba, be eso huluane hahawane esala. Ninia da hame gagui dunu agoane ba:sa. Be ninia sia: nababeba:le, dunu bagohame da bagade gagui dunu agoane ba:sa. Ninia da hame gagui dunu agoane ba:sa, be ninia da liligi huluane lalegagusa.
11 Ninia na:iyado dunu Golidia moilai bai bagade amoga esala! Ninia dilima moloiwane sia:i dagoi. Ninia asigi dawa:su ninia dogo ganodini diala huluane dilima olelei dagoi. 12 Ninia da dili hame higasu. Be dilia fawane da nini higa:i. 13 Dilia da na manolali agoane esalebeba:le, na dilima sia:sa. Ninia asigidafa hou dilima amo defele dilia dabe agoane ninima bu asigimu da defea. Dilia ninima asigima!
Eno Wadela:i A:silibu amoma Dawa:su Dunu Ilima Mae Gilisima
14 Dilia amola Gode Ea hou hame lalegagui dunu da defele gilisili hawa: hamomusa: mae dawa:ma! Bai amo da hamedei. Hou hadigidafa dunu amola wadela:i hamosu dunu, da habodane gilisili hawa: hamoma:bela:? Hamedei! Hadigi amola gasi, da habodane gilisili dialoma:bela:? Hamedei! 15 Yesu Gelesu amola Sa:ida:ne da hou afadafa defele hamomu da hamedei. Yesu Ea hou lalegagui dunu amola Yesu Ea hou hame lalegagui dunu, elea hou da defele hame. 16  1 Golidia 3:16, 6:19; Gobele Salasu 26:12; Isigiele 37:27Gode Ea Debolo Diasu amola wadela:i loboga hamoi ‘gode’ da gilisili gousa:mu hamedei! Bai ninia da Esalebe Gode amo Ea Debolo Diasu diala. Gode Hisu da amane sia:i,
“Na da Na fi dunu ilia gilisisu ganodini esalumu.
Na da ilima Gode esalumu
amola ilia da Nama Na fi dunu esalumu.”
17  § Aisaia 52:11Amaiba:le, Hina Gode da amane sia:sa,
“Wadela:i dunu yolesima!
Ilima afafama!
Dilia da ledo liligi amola ledo hou amoma maedafa gilisima.
Amasea, Na da dili lalegagumu.
18  ** 2 Sa:miuele 7:14; 1 Hou Olelesu 17:13; Aisaia 43:6; Yelemaia 31:9Na da dilima Eda esalumu!
Amola dilia da Nagofe amola Nadiwi esalumu!”
Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa

*6:2: Aisaia 49:8

6:5: Asunasi Dunu Ilia Hou 16:23

6:16: 1 Golidia 3:16, 6:19; Gobele Salasu 26:12; Isigiele 37:27

§6:17: Aisaia 52:11

**6:18: 2 Sa:miuele 7:14; 1 Hou Olelesu 17:13; Aisaia 43:6; Yelemaia 31:9