15
Yelusaleme Moilai Bai Bagadega Fofada:su
* Gobele Salasu 12:3Be eno dunu ilia da Yudia soge yolesili, A:dioge moilaiga misini, Yesuma fa:no bobogesu dunuma amane olelei, “Dilia da Mousese ea Sema defele, gadofo damusu hou hame hamosea, Gode Ea gaga:su hou hamedafa ba:mu!” Amo olelebeba:le, Bolo amola Banaba:se da ilima sia:ga gegei. Amalalu, Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu da fofada:nanu, Bolo, Banaba:se, amola A:dioge dunu mogili ili asunasi. Ilia da Yelusaleme moilai bai bagade amoga asunasi dunu amola asigilai dunu, ilima bai adole ba:musa:gini asunasi.
Sese dunu da amo dunu asunasi. Ahoanoba, ilia Finisia amola Samelia, amo soge baligilaloba, dunu fi ilima Dienadaile dunu da sinidigili Godema buhagi amo olelebeba:le, Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da hahawane bagade ba:i. Ilia Yelusaleme moilai bai bagade amoga doaga:le, Yesu Ea fa:no bobogesu dunu huluane, asunasi dunu amola asigilai dunu huluane, ilima hahawane bagade yosia:i. Ilia hou hamoiba:le, Gode da gasa bagade hamoi, amo huluane ilia Yelusaleme fi ilima olelei.
Be mogili Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu, ilia da Fa:lisi gilisisu amo ganodini esalu dunu, amo da wa:legadole amane sia:i, “Musa: hame lalegagui Dienadaile dunu ilia Yesu Ea hou lalegagusia, ilia gadofo damuma:mu amola Mousese ea Sema huluane nabawane hamoma:mu!” Amaiba:le, asunasi dunu amola sese asigilai dunu, amo hou fofada:musa: gilisi. Asunasi Dunu Ilia Hou 10:1-43Sedagawane fofada:nanu, Bida da wa:legadole amane sia:i, “Na fi dunu! Dilia dawa:! Musa: ninia fi amo ganodini, Gode da na da Dienadaile dunuma Ea Sia: Ida:iwane Gala olelemusa:, ilegei dagoi. Asunasi Dunu Ilia Hou 2:4, 10:44Gode da dunu huluanedafa ilia asigi dawa:su liligi dawa:. E da Dienadaile dunuma hahawane bagade amo olelema:ne, Ea musa: Ea A:silibu Hadigidafa Gala ninima iasu amo defele, E da Dienadaile dunuma i dagoi. E da ilima amola ninima hou hisu hisu hame hamoi. E da defele hamoi dagoi. Ilia da Yesu Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le, Ea da ilia wadela:i hou gogolema:ne olofoi. 10 Amaiba:le, dilia da abuliba:le Godema ougima:ne ado ba:ma:bela:? Ninia amola ninia aowalali dunu da amo musa: sema bagade liligi dioi bagade ba:beba:le, hamomu da hamedeiwane ba:i. Amaiba:le, abuliba:le amo dioi bagade liligi Yesu Ea fa:no bobogesu dunuma olelesala:? 11 Hame mabu! Hina Yesu Gelesu da ninima hahawane dogolegele iabeba:le, ninia Ea hou dafawaneyale dawa:be amola nini Helo logoga ahoasu ga:i dagoi ba:sa. Musa: hame dawa:su dunu da amo hou defele, Yesu Ea gaga:su hou ba:sa!”
12 Banaba:se amola Solo da Gode Ea gasa bagade musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu hou ela da Dienadaile dunu fi amo ganodini hamoi, amo ilima olelelaloba, dunu gilisisu da ouiya:le esalu. 13 Ela sia: dagobeba:le, Ya:mese amane sia:i, “Na fi dunu! Nabima! 14 Gode da Dienadaile dunu fi ilima Ea asigi hou olelema:ne, Ema fa:no bobogema:ne dunu fi ilegei dagoi. Saimone da amo hou ninima olelei dagoi. 15 Musa: balofede dunu ilia sia: Gode Sia: Dedei Buga ganodini dedei diala da amo hou defele olelesa, amane, 16  § A:imose 9:11-12‘Hina Gode da amane sia:sa;
Hobea, Na da bu misini,
Da:ibidi ea hina bagade hou bu wa:lesimu.
Amo da wadela:lesiba:le dafai, be Na da bu hahamomu.
17 Amasea, eno osobo bagade fifi asi gala dunu da Nama doaga:mu.
Na da Na fi ganodini esaloma:ne,
Dienadaile dunu ilegei dagoi.
Amo dunu huluane da nama misunu.
18 Hina Gode da amo sia:sa. E da musa: hemonega olelei dagoi.’ ”
19 Ya:mese da eno amane sia:i, “Na agoane dawa:! Dienadaile dunu ilia waha Godema sinidigilala, ilima ninia se imunu da defea hame galebe. 20  ** Gadili Asi 34:15-17; Gobele Salasu 17:10-16, 18:6-23Be amo hou fisili, ninia ilima meloa dedene imunu da defea. Amane, ‘Ha:i manu da loboga hamoi ogogosu ‘gode’ o wadela:i a:silibu ilima imunusa: lai dagoiba:le sema hamoi, amo mae moma. Amola wadela:i uda lasu hou amola sama da ea sama adole lasu hou, amo agoai hou huluane mae hamoma. Amola maga:me mae moma amola ohe fi amo da galogoa ga:iba:le medoi amo mae moma!’ 21 Bai Mousese ea Sema da musa: amola wali, ilia Sa:bade eso huluane sinagoge diasu ganodini idilala. Amola ilia da moilai huluane amo ganodini, ea sia: olelelala.”
Ilia da Dienadaile Dunuma Meloa Dedene I
22 Amalalu, asunasi dunu, sese asigilai dunu amola Yesu Ea fa:no bobogesu dunu huluane, fofada:nanu, ilia gilisisu amoga dunu enoma ilegemusa: dawa:i galu. Amo dunu ilia amola Bolo amola Banaba:se, A:dioge moilaiga asunasimusa: dawa:i. Ilia da dunu aduna, amo Yudase (eno dio da Basaba:se,) amola Sailase, ela hou hahawane ba:i. Amaiba:le, ilia da amo dunu asunasi. 23 Ilia meloa dedene, ili gaguli masa:ne i, amane,
“Ninia asunasi dunu amola sese asigilai dunu - dilia olalali - ninia da dili Dienadaile dunu A:dioge moilai, Silia soge amola Silisia soge amo ganodini esala, dilima asigi sia:sa. 24 Ninia gilisisu dunu mogili da asili, ilia sia:beba:le dilima se bagade iasu, amo ninia nabi dagoi. Be amo hou hamomusa:, ninia da ilima hamedafa sia:i. 25 Amaiba:le, ninia gilisili, fofada:nanu, dilima ilegei adole iasu dunu asunasimusa: dawa:i galu. Ela da ninia dogolegei na:iyado Banaba:se amola Bolo sigi masunu. 26 Banaba:se amola Bolo da Hina Gode Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba:le, eno dunu ilia ela medole legemusa: dawa:i galu. 27 Defea! Ninia Yudase amola Sailase, dilima asuna ahoa. Ela da lafidili, nini meloa dedei liligi defele dilima adole imunu. 28 Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala amola nini, da asigi dawa:su afadafa hamoi dagoi amane. Dilia dioi bagade liligi amoma mae dawa:ma. Be hagudu dedei liligi fawane nabawane hamoma. 29 ‘Ha:i manu da loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ma wadela:i a:silibu ilima imunusa: lai dagoiba:le sema hamoi, amo mae moma. Maga:me mae moma. Ohe fi amo da galogoa ga:iba:le medoi amo mae moma. Amola wadela:i uda lasu hou huluane mae hamoma. Amo liligi huluane fisili, dilia hou ida:iwane hamosu dunu agoane ba:mu. Dilima asigisa!’
30 Ilia da sia: adole iasu dunu asunasi. Ilia da A:dioge moilaiga doaga:le, ilia sia:beba:le, Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu huluane da gilisi dagoi. Amalalu, ilia da ilima meloa dedei i. 31 Ilia da amo sia: idibiba:le, amola asigi sia: amo ganodini dedei ba:beba:le, hahawane bagade ba:i. 32 Yudase amola Sailase, (ela amola da balofede hou dawa:i) ela da ilima mae beda:iwane, ilia dogo denesima:ne amola gasa ima:ne, sia: sedagawane olelei. 33 Ela da amo moilaiga esalu, Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu da ela olofoiwane ela asunasi dunuma buhagima:ne asunasi. 34 Be Sailase da amogawi bu esalumusa: dawa:i. 35 Bolo amola Banaba:se ela amola da A:dioge moilaiga esalu. Ela amola eno dunu bagohame da gilisili Hina Gode Ea sia: Ida:iwane olelelalu.
Bolo amola Banaba:se da Afafai
36 Fa:no, Bolo da Banaba:sema amane sia:i, “Defea! Ninia buhagili, ninia musa: moilaiga nini Hina Gode Sia: olelei, ninia fi dunu ilia waha esalebe hou ba:musa: masunu da defea!” 37 Banaba:se da Yone Maga sigi masunu dawa:i galu. 38  †† Asunasi Dunu Ilia Hou 13:13Be Bolo da amo dunu sigi masunu higa:i galu. Bai Yone Maga da musa: ea hawa: hamosu mae dagole, Ba:mafilia soge udigili yolesili, sinidigili buhagi. 39 Bolo amola Banaba:se, da sia:ga gegei. Sia:ga bagade gegeiba:le, ela da afafai. Banaba:se da Yone Maga oule asili, foga ahoasu dusagai amo ganodini fila heda:le, Saibalase ogaga doaga:musa: asi.
40 Be Bolo da fidisu dunu eno amo ea dio Sailase amo ilegele, yolesili asi. Ahoabeba:le, Gode da ela hahawane dogolegele fidima:ne, Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu da Godema sia:ne gadoi. 41 Ela da Silia amola Silisia, amo soge ganodini Gode Ea fa:no bobogesu fi huluane ilima gasa ima:ne lalu.

*15:1: Gobele Salasu 12:3

15:7: Asunasi Dunu Ilia Hou 10:1-43

15:8: Asunasi Dunu Ilia Hou 2:4, 10:44

§15:16: A:imose 9:11-12

**15:20: Gadili Asi 34:15-17; Gobele Salasu 17:10-16, 18:6-23

††15:38: Asunasi Dunu Ilia Hou 13:13