^
Efesase
Efesase
Gelesu da Hahawane Dogolegele A:silibu Hou Ninima I
Bolo da Sia:ne Gadosu
Bogosu Fisili, Eso Huluane mae bogole Fifi Ahoanusu Lai Dagoi
Yesu Gelesu Ea hou Ganodini Ninia da Fi Afadafa Hamoi
Bolo da Dienadaile Dunu Fidima:ne, Hawa: Hamosu
Yesu Gelesu Ea Asigidafa Hou
Da:i Hodo Afadafa Hamoma:ne, Noga:le Ouligima
Esalusu Gaheabolo Gelesu Ganodini
Hadigi Ganodini Esaloma
Gode Ea A:silibu amoga Nabai Hou
Uda amola Egoa
Mano amola Eda amola Ame
Bidi Hame Labe Udigili Hawa: Hamosu Dunu amola ilia Hina Dunu
Gode Ea Gaga:su Liligi
Dagomusa: Asigi Sia: