22
Yelusaleme Ea Wadela:i Hou
Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Yelusaleme da fane legesu dunu amoga nabaiba:le, di da ema fofada:musa: momagebela:? E da noga:le dawa:ma:ne, ea wadela:i hou amo ema bu olelema. Yelusaleme fi ilima, Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia: ilima olelema, amane, ‘Dilia da dilila: fi dunu bagohame medole lelegei dagoiba:le, amola ogogosu ‘gode’ ilima dilia hou ledo hamoma:ne, nodone sia:ne gadoiba:le, dilia wadela:mu eso da mana. Dilia da amo medole legesu hou hamobeba:le, amola ogogosu ‘gode’ loboga hamoiba:le dilila: hou ledo hamoiba:le, dilima wadela:mu eso da gadenene doaga:i dagoi. Amaiba:le, Na da eno fifi asi gala dilima lalasogole oufesega:ma:ne, logo doasi dagoi. Dilima gadenene fifi asi gala, amola badilia fifi asi gala da dilia sema hame nabasu hou ba:beba:le, dilima ba:sola:le oufesega:sa. Isala:ili ouligisu dunu huluane da ilila: gasa da defele dawa:beba:le, medole legesu hou hamonanebe. * Gadili Asi 20:12,22:21-22; Mousese ea Malasu 5:16,24:17Yelusaleme amo ganodini, mano huluane da ilia edalalima hame nodosa. Dilia da ga fi ilima ogogosa. Amola, dilia da didalo amola guluba: mano ilima da:da:losa. Gobele Salasu 19:30, 26:2Dilia da hadigidafa sogebi amoma hame nodosa, amola Sa:bade sema hame hamosa. Dilia mogili da eno dunu, ilia bogoma:ne se bidi lama:ne, ilia hou ogogole sia:sa. Dilia mogili da ohe amo ogogosu ‘gode’ ilima gobele sali, amo ea hu naha. Mogili da ilia wadela:i hanai gumimusa: dawa:lala. 10  Gobele Salasu 18:7-20Mogili ilia da ilia eda ea uda amo gilisili golasa. Mogili da uda da sioi fisia, ilima gasa fili lelele logesa. 11 Mogili da inia uda adole laha. Mogili da ilila: nawi amola gawia adole lasa. 12  § Gadili Asi 22:25, 23:8; Gobele Salasu 25:36-37; Mousese ea Malasu 16:19, 23:19Mogili da bidi lamusa:, dunu medole legesa. Mogili da fa:no dabema:ne muni bu lama:ne, eno dunuma iasea, ilia amo muni bagade baligiwane bu laha. Amola ilia eno dunuma da:da:lobeba:le, muni bagade gagusa. Ilia da Na gogolei dagoi.” Ouligisu Hina Gode da sia:i dagoi.
13 “Na da Na loboga dilia wamolasu dunu amola medole legesu dunu banenesimu.
14 Na da dilima se ia dagosea, dilia da gasa hamedei ba:mu. Dilia da gasa hameba:le, dilia lobo gaguia gadomu hamedei ba:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi. Amola, Na da ogogosu hame dawa:. 15 Na da dilia wadela:i hamobe dagolesima:ne, Na da dili fifi asi gala fi huluane amo ganodini esaloma:ne, dili afagogolesimu. 16 Amola eno fifi asi gala da dilima mae nodone, banenesimu. Be dilia da Na da Hina Gode amo dafawaneyale dawa:mu.”
Gode Ea Ledo Fadegama:ne Gobesu Lalu
17 Hina Gode da nama amane sia:i, 18 “Dunu egefe! Isala:ili dunu da Nama hamedei liligi agoai. Ilia da fedege agoane, silifa da gobesu lalu amo ganodini adoba:ma:ne gobesea, isui ouli amo dialebe agoai ba:sa. 19 Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Hina Gode, da wali ilia da amo isui ouli defele, hamedei liligi, ilima adosa. Na da ili huluane gilisili, Yelusalemega oule misunu. 20 Dunu da igi (amo ganodini da silifa, gula, balase, lede amola dini gala) amo gilisili, gobesu laluga gaguli maha, amo defele Na da Isala:ili dunu oule misunu. Amola, lalu da amo liligi daeabe defele, Na ougi bagadedafa da ili daeamu. 21 Dafawane! Na da ili gagadole, Yelusaleme amoma oule misini, ili hagudu lalu didili, Na ougiga ili daeamu. 22 Dunu ilia da silifa amo lalu gobesu amo ganodini silifa daeabe, amo defele Na da ili Yelusaleme ganodini daeamu. Amasea, ilia da Hina Gode Ea ougi nabaha, amo noga:le dawa:mu.”
Isala:ili Fi Ouligisu Dunu Ilia Wadela:i Hou
23 Hina Gode da nama bu amane sia:i, 24 “Dunu egefe! Isala:ili dunu amo ilia soge da ledo bagade, hadigi hame, amo ilima sia:ma. Amaiba:le, Na da ougili, ilima se imunu. 25 Ilia ouligisu dunu da laione wa:me amo da ohe ilia fai amo enoga lasa:besa:le, gesenebe agoai gala. Ilia dunu eno medole legesa, ilia soge amola muni amo ilia hanai defele laha. Amalu, didalo bagohame esalebe ba:sa. 26  ** Gobele Salasu 10:10Gobele salasu ouligisu dunu da Na sema fili, hadigi liligi amoma hame dawa:digisa. Ilia da hadigi liligi amola ledo liligi, amo afafamusa: hame dawa:. Ilia da foloai amola ledo da hisu hame olelesa. Amola ilia da Sa:bade eso sema amoma higasa. Amaiba:le, Isala:ili dunu da Nama hame nodosa. 27 Eagene ouligisu dunu da wufi gasonasu wa:me da ilia medole legei ohe liligi dodosa:sa, amo defele hamosa. Ilia muni bagade lamusa:, medole legesu hou hamosa. 28 Ogogosu balofede dunu da dunu ilia gagoi damana ahea:iai ulasuga ulasu defele, amo wadela:i hou dedebosu. Ilia da ogogosu esala ba:su olelesa, amola ogogosu ba:la:lusu hamosa. Ilia da Ouligisu Hina Gode Ea sia: olelelala, ilisu sia:sa. Be Na, Hina Gode, da ilima hamedafa sia:i. 29 Bagade gagui dunu da ogogosu amola gegene lasu hou hamosa. Ilia da hame gagui dunu amola ga fi dunu ilima da:da:losa. 30 Na da gaga:su dunu, amo da gagoi gadelale sa:i sogebi amo gaga:le, Na soge Na ougiga wadela:mu gadenesa amo gaga:musa: aligima:ne, agoai dunu hogoi helele hame ba:i. 31 Amaiba:le, Na da Na ougi bu hame bugimu. Na ougi da ilima lalu agoane doagala:mu. Na da ilima se imunu. Ilia wadela:le hamoiba:le, Na da ili wadela:lesimu.” Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.

*22:7: Gadili Asi 20:12,22:21-22; Mousese ea Malasu 5:16,24:17

22:8: Gobele Salasu 19:30, 26:2

22:10: Gobele Salasu 18:7-20

§22:12: Gadili Asi 22:25, 23:8; Gobele Salasu 25:36-37; Mousese ea Malasu 16:19, 23:19

**22:26: Gobele Salasu 10:10