5
* Ha:ga:iai 1:1; Segalaia 1:1balofede dunu aduna amo Ha:ga:iai amola Segalia (Idou egefe) da Isala:ili Gode amo Ea Dioba:le, Yu dunu Yuda soge amola Yelusaleme amo ganodini esalu, ilima muni sia:su. Ha:ga:iai 1:12; Segalaia 4:6-9Selubabele (Sia:ladiele egefe) amola Yosiua (Yehosada:ge egefe) da balofede dunu ela sia: nabaloba, elea da Debolo diasu Yelusaleme amo ganodini bu gagumusa:, bu hawa: hamosu mui. Amo balofede dunu aduna da ela fidi.
Hedolodafa, Da:denai (Guma:dini Iufala:idisi eagene hina), Sidabosinai amola ela na:iyado ouligisu dunu da Yelusalemega misini, gasawane amane adole ba:i, “Dilia da nowa dunu ea sia:beba:le amo Debolo diasu gagusala: amola hahamosala:?” Amola ilia da dunu Debolo diasu gagulalu amo dunu huluane ilia dio adole ba:i. Be Gode da Yu ouligisu dunu noga:le ouligibiba:le, Besia eagene dunu ilia da Da:liase ema meloa dedene ianu amola ea adole iasu ba:beba:le fawane, Yu dunu ilia gagusu logo bu hedofamusa: dawa:i. Ilia da Da:liase ema dedene iasi amane,
“Hina bagade Da:liase! Di olofoiwane esalumu da defea. Ninia sia: nabima! Ninia da Yuda sogega asili, Yu dunu da Hina Bagade Gode Ea Debolo diasu amo gagulalebe ba:i. Ilia da igi bagade amola ifa amo dobea ganodini madelagi agoane gagulala. Ilia dawa:iwane amola noga:le hawa: hamonana.
Amalalu, ninia da dunu fi ouligisu dunu ilima nowa da ilima Debolo bu gaguma:ne amola hahamoma:ne ilima sia:bela:? amane adole ba:i. 10 Amola ninia da dima amo hawa: hamosu dunu ilia ouligisu dunu dio olelemusa:, ninia da Yu dunu ilia ouligisu dio adole ba:i.
11 Ilia da ninima adole i, ‘Nini da Gode (Hebene amola osobo bagade amoma Hina Bagade) amo Ea hawa: hamosu dunu. Musa: hemonega, gasa bagade Isala:ili ouligisu da amo Debolo diasu gagui amola hahamoi. Ninia da amo diasu bu gagulala. 12  2 Hina Bagade 25:8-12; 2 Hou Olelesu 36:17-20; Yelemaia 52:12-15Be ninia aowalali dunu da wadela:le hamoiba:le, Hebene Gode da ougi galu. Amaiba:le, Gode da ea logo fodobeba:le, Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese (e da Ga:ledia:ne fi dunu) da ninia fi dunuma hasalasi. E da Debolo diasu wadela:lesi amola dunu huluane mugululi Ba:bilone sogega masa:ne mugululi asi. 13  § Esela 1:2-11Amalalu, hina bagade Sailase da Ba:bilone ouligisu hou laloba, ode bisili amoga, e da Debolo diasu bu gaguma:ne sia:i. 14 Musa: Nebiuga:denese da Yelusaleme Debolo amoga silifa ofodo amola gouli ofodo, amo lale, eno ogogole ‘gode’ liligi ea debolo Ba:bilone soge ganodini ligisi. Amo huluane, Sailase da Yu dunuma bu iasu. E da Sieseba:isa amo Yuda eagene hawa: hamomusa: ilegei amola amo liligi ema i. 15 Sailase da ema e da amo liligi bu Yelusaleme Debolo diasu ganodini salima:ne amola Debolo ea musa: sogebi amoga bu gaguma:ne sia:i. 16 Amaiba:le, Sieseba:isa da misini, Debolo ea bai hamoi. Amalalu, ninia da Debolo diasu gagulalu, be wali gagui da hame dagoi.
17 Defea! Hina bagade! Di da hanai galea, dia fidisu dunu da eagene ilia meloa dedei ganodini hogole ba:mu da defea. Sailase da amo Debolo diasu Yelusaleme amo ganodini bu gaguma:ne sia:bela: o hame sia:bela:, amo hogole ba:ma. Amasea, dia hanai amo ninima adoma,” Yu dunu ilia da amane sia:i.

*5:1: Ha:ga:iai 1:1; Segalaia 1:1

5:2: Ha:ga:iai 1:12; Segalaia 4:6-9

5:12: 2 Hina Bagade 25:8-12; 2 Hou Olelesu 36:17-20; Yelemaia 52:12-15

§5:13: Esela 1:2-11