^
2 Taga-Corinto
Sa Pagdasig Hu Dios
Sa Pagbisita Ngaay Hi Pablo
Sa Pagpasaylu Hu Nakasalà
Sa Kasamuk Hi Pablo Diyà Ta Troas
Sa Pagpakalekep Hu Maayad Ha Tultulanen
Sa Bag-u Ha Kasabutan
Sa Kaluya Hi Pablo
Sa Langitnen Ha Lawa Taw
Sa Pagdapità Taw Hu Dios
Sa Kahimtang Hi Pablo
Sa Harì Pag-amulà Hu Maayad Daw Hu Madaet
Sa Paghinulsul Hu Mga Tumutuu
Sa Pag-ila Hu Tumutuu
Si Tito Daw Sa Mga Duma Din
Sa Pagkakalalagan
Sa Katarengan Hi Pablo Mahitenged Hu Katengdanan Din
Si Pablo Daw Sa Tagpasibù-sibù Ha Mga Apostoles
Sa Pag-antus Hi Pablo
Sa Impadayag Hu Dios Ki Pablo
Sa Kasamuk Hi Pablo Hu Mga Tumutuu
Mga Panugun Hi Pablo
Sa Pagpangamusta