^
1 Tesalonaika
Iliano na be moti
Pol nalo ajaaro bior viekouoiano novo na kulo Tesalonaika nalo kialo
Pol jukunu ka kiano im̃auano, bogo napano jo Tesalonaika
Pol jidomii toru laka ka rial lo ve vaarakurano bereio
Pol beriio jum̃abe miila Timoti ba miyotuba kalo beamu ruei
Timoti binimei bereio ea Pol bija veriiano novo nalo na ea tivelinio na kulo Tesalonaika nalo
Bajago na meuliano napano Atua naio jidomio
Tubo kiano liliuano
Kito monoka rotevijo rotu batitigio, vesiou re ga naio rimei
Iliano na maaro